Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19. 7. 2019

Kazalo

2274. Uredba o metodologiji za izračun stroškov cestninskih cest, stran 5866.

  
Na podlagi osmega odstavka 11. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 in 41/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o metodologiji za izračun stroškov cestninskih cest 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa metodologijo za izračun stroškov cestninskih cest in njihovo razdelitev na posamezne kategorije vozil oziroma cestninske razrede.
2. člen 
(upoštevanje stroškov) 
(1) Pri izračunu stroškov cestninskih cest se upoštevajo:
– stroški naložb v infrastrukturo,
– stroški vzdrževanja,
– stroški upravljanja in obratovanja,
– stroški cestninjenja,
– drugi upravičeni stroški (npr. stroški nadomestil za uporabo zemljišč, ki so namenjena za cestno infrastrukturo).
(2) Povračilo stroškov naložb v infrastrukturo temelji na pričakovani dobi trajanja infrastrukturnih elementov. Infrastrukturni elementi in njihova doba trajanja so določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Pri izračunu stroškov cestninskih cest se upoštevajo vsi stroški, ki so nastali v času pred njihovim izračunom.
(4) Pri izračunu stroškov cestninskih cest se upoštevajo tudi stroški financiranja, in sicer povprečna letna obrestna mera za najeta posojila in donos na kapital.
3. člen 
(stroški naložb v infrastrukturo) 
(1) Stroški naložb v infrastrukturo zajemajo stroške cestninskih cest, povezane z:
– razvojem cestne infrastrukture,
– vodenjem projektov,
– planiranjem,
– predhodnimi raziskavami zemljišč,
– projektiranjem,
– arheologijo,
– gradnjo,
– upravičenimi dodatnimi stroški,
– stroški financiranja gradnje,
– donosnostjo kapitalskih naložb ali stopnjo dobička,
– investicijskim vzdrževanjem in rekonstrukcijo cestne infrastrukture, razen stroškov izvajanja nalog, ki jih upravljavec cestninskih cest v skladu s koncesijsko pogodbo in zakonom, ki ureja Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, opravlja v imenu in za račun države.
(2) Stroški naložb v infrastrukturo se izračunajo po metodi stalne inventarizacije, ki temelji na historičnih podatkih o stroških naložb v infrastrukturo po posameznih vrstah infrastrukturnih elementov, in sicer na njihovi:
– revalorizirani nabavni vrednosti,
– povprečni dobi trajanja posamezne vrste infrastrukturnega elementa, ob upoštevanju stroškov financiranja in donosa na kapital.
(3) Inventar infrastrukturnih elementov se ugotovi na podlagi računovodskih evidenc osnovnih sredstev upravljavca cestninskih cest.
(4) Revalorizirana vrednost neamortiziranih infrastrukturnih elementov se določi na podlagi indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ga ugotovi in objavi Statistični urad Republike Slovenije.
(5) V primeru odsotnosti podatkov o povprečni dobi trajanja posamezne vrste infrastrukturnih elementov v Republiki Slovenije se lahko njena povprečna doba trajanja določi z uporabo podatkov o povprečni dobi trajanja primerljivih infrastrukturnih elementov v tujini (npr. zaradi primerljivih tehničnih specifikacij pri projektiranju in gradnji, podobnih podnebnih razmer).
(6) Stroški naložb v infrastrukturo se določijo na podlagi izračuna iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen 
(stroški in donos kapitala) 
(1) Letni stroški naložb v infrastrukturo se ob upoštevanju donosa na kapital in stroškov financiranja izračunajo na podlagi splošne anuitetne enačbe iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Pri določitvi stopnje donosa na vloženi kapital se upošteva povprečna stopnja dolgoročnega zadolževanja Republike Slovenije, povečana za tveganje upravljavca cestninskih cest.
(3) Pri določitvi stroškov kapitala in zadolževanja se upošteva utemeljeno referenčno obdobje.
5. člen 
(stroški vzdrževanja) 
Stroški vzdrževanja so stroški v zvezi z izvajanjem del rednega vzdrževanja cestninskih cest po pravilniku, ki ureja redno vzdrževanje javnih cest, in drugi stroški v zvezi z zagotavljanjem varnosti in pretočnosti cestninskih cest (npr. stroški, povezani z vzpostavljanjem prevoznosti ob naravnih in drugih nesrečah, z izvajanjem intervencijskih ukrepov za odstranjevanje in zavarovanje ovir na cestninskih cestah, z izvajanjem spremljanja na zahtevnih geotehničnih objektih).
6. člen 
(stroški upravljanja in obratovanja) 
Stroški upravljanja in obratovanja so stroški v zvezi z upravljanjem in obratovanjem cestninskih cest, katerega obseg določata zakon, ki ureja Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, in koncesijska pogodba, ter donos na zemljišča v lasti upravljavca cestninskih cest.
7. člen 
(stroški cestninjenja) 
Stroški cestninjenja so:
– stroški izgradnje, namestitve in vzdrževanja objektov za cestninjenje, cestninske opreme in plačilnih sistemov,
– stroški obratovanja in upravljanja cestninskega sistema,
– stroški cestninskega nadzora.
8. člen 
(drugi upravičeni stroški cestninskih cest) 
Med druge upravičene stroške cestninskih cest spadajo zlasti stroški nadomestil za uporabo zemljišč, namenjenih za cestno infrastrukturo.
9. člen 
(načini porazdelitve stroškov cestninskih cest) 
(1) Stroški cestninskih cest se med posamezne cestninske razrede oziroma kategorije vozil porazdelijo na naslednje načine:
– proporcionalna porazdelitev stroškov,
– utežena kapacitetna porazdelitev stroškov,
– utežena obtežbena porazdelitev stroškov,
– kategorijsko specifična porazdelitev stroškov.
(2) Pri proporcionalni porazdelitvi stroškov se upoštevajo podatki o opravljenem prometnem delu posamezne kategorije vozila. Za določitev deležev opravljenega prometnega dela posameznih kategorij vozil se lahko uporabijo podatki o dejansko opravljenem prometnem delu ali pa se uporabi napoved opravljenega prometnega dela za določeno obdobje.
(3) Pri kapacitetni porazdelitvi stroškov se upošteva vpliv posameznih kategorij vozil (npr. velikost vozil, potrebna medsebojna razdalja, pospeševanje, vpliv obremenitve na dimenzioniranje strukturnih elementov) na dimenzioniranje infrastrukturnih elementov. Kapacitetni faktorji ekvivalentnosti za posamezno kategorijo vozil so določeni v Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Pri obtežbeni porazdelitvi stroškov se upošteva vpliv obremenitve vozil na utrujanje voziščne konstrukcije. Po tem načinu porazdelitve stroškov cestninskih cest se med posamezne kategorije vozil porazdelijo zlasti stroški vzdrževanja obrabno-zaporne plasti prevleke ceste. Za izračun porazdelitve stroškov, ki so posledica škodnega učinka prometne obremenitve, se upoštevajo faktorji ekvivalentnosti iz Priloge 5, ki je sestavni del te uredbe.
(5) Pri kategorijsko specifični porazdelitvi stroškov se stroški cestninskih cest razdelijo med posamezne skupine kategorij vozil v deležih, ki jih mora povrniti posamezna skupina, ne glede na njeno prometno delo. Znotraj posamezne skupine kategorije vozil se njej pripadajoči stroški porazdelijo glede na relativni delež prometnega dela upoštevanih kategorij vozil.
10. člen 
(porazdelitev stroškov naložb v infrastrukturo) 
Stroški naložb v infrastrukturo se med posamezne kategorije vozil delijo na proporcionalni, kapacitetni in kategorijsko specifični način porazdelitve stroškov. Način porazdelitve stroškov naložb v infrastrukturo je odvisen od posamezne vrste infrastrukturnih elementov in je določen v Prilogi 6, ki je sestavni del te uredbe.
11. člen 
(porazdelitev stroškov vzdrževanja) 
Stroški vzdrževanja se med posamezne kategorije vozil delijo na kategorijsko specifični, proporcionalni in kapacitetni način porazdelitve stroškov.
12. člen 
(porazdelitev stroškov upravljanja in drugih upravičenih stroškov) 
(1) Stroški upravljanja in obratovanja ter donos na vrednost zemljišč se med posamezne kategorije vozil delijo na proporcionalni način porazdelitve stroškov.
(2) Drugi upravičeni stroški cestninskih cest iz 8. člena te uredbe se med posamezne kategorije vozil delijo na kapacitetni način porazdelitve stroškov.
13. člen 
(porazdelitev stroškov cestninjenja) 
Stroški cestninjenja se med posamezne kategorije vozil delijo na kategorijsko specifični način porazdelitve stroškov.
KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-20/2019
Ljubljana, dne 18. julija 2019
EVA 2019-2430-0015
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik