Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019

Kazalo

2125. Pravilnik o elaboratu ekonomike, stran 5570.

  
Na podlagi petega odstavka 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o elaboratu ekonomike 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina) 
Ta pravilnik podrobneje določa vsebino in obliko elaborata ekonomike.
2. člen 
(namen elaborata ekonomike) 
Elaborat ekonomike je namenjen:
– oceni investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti za zagotavljanje komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, ki jo je treba dograditi ali zgraditi za namen izvedbe prostorskih ureditev, načrtovanih z občinskim prostorskim načrtom (v nadaljnjem besedilu: OPN) ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ter
– oceni investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti za zagotavljanje družbene infrastrukture, ki jo je treba zgraditi, dograditi ali jo zagotoviti na drug način za namen izvedbe prostorskih ureditev v OPN ali OPPN.
3. člen 
(podlage za izdelavo elaborata ekonomike) 
Podlage za izdelavo elaborata ekonomike so:
– prostorski strateški akti, občinski prostorski plan;
– strokovne podlage za pripravo OPN ali OPPN za obstoječo in načrtovano komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ter družbeno infrastrukturo;
– podatki o stanju in zmogljivosti komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture ter družbene infrastrukture;
– dokumentacija za načrtovano komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, izdelano v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, če je na razpolago v času izdelave elaborata ekonomike;
– investicijska dokumentacija, izdelana v skladu s predpisi o investicijski dokumentaciji na področju javnih financ, če je na razpolago v času izdelave elaborata ekonomike;
– druga razpoložljiva dokumentacija.
II. ELABORAT EKONOMIKE GLEDE KOMUNALNE OPREME IN DRUGE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 
4. člen
(vsebina elaborata ekonomike glede komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture) 
Elaborat ekonomike glede komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture vsebuje:
a) povzetek komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, ki jo je treba dograditi ali na novo zgraditi;
b) oceno stroškov investicij v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo;
c) določitev možnih virov financiranja investicij v komunalno opremo;
č) opredelitev etapnosti izvedbe dograditve ali gradnje načrtovane komunalne opreme in gospodarske javne infrastrukture glede na etapnost, opredeljeno v OPN ali OPPN.
5. člen 
(načrtovana komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura) 
Elaborat ekonomike za posamezna območja načrtovanih prostorskih ureditev obravnava:
– komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki se uporablja samo za oskrbo območja načrtovane prostorske ureditve;
– komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki se uporablja za oskrbo območja načrtovane prostorske ureditve in sosednjih območij.
6. člen 
(ocena stroškov investicij) 
(1) Za komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo iz prejšnjega člena se ocena stroškov povzame iz strokovnih podlag za posamezno vrsto načrtovane komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture.
(2)  Če stroškov za komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo v primeru priprave OPN, ki se uporablja samo za oskrbo območja načrtovane prostorske ureditve, ni mogoče povzeti ali oceniti na način iz prejšnjega odstavka, se stroški lahko ocenijo na podlagi povprečnih stroškov gradnje komunalne opreme na hektar zemljišča v skladu s Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3)  Če komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture v primeru priprave OPN, ki se uporablja za oskrbo območja načrtovane prostorske ureditve in sosednjih območij, ni mogoče povzeti ali oceniti na način iz prvega odstavka tega člena, se ocena stroškov pripravi tako, da se opisno navede najmanj obseg načrtovane komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, ki jo je treba dograditi oziroma zgraditi, ter se stroški ocenijo na podlagi takega opisa z uporabo ocenjenih primerljivih povprečnih stroškov gradnje.
(4) Če stroškov komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture v primeru priprave OPPN ni mogoče pridobiti na način iz prvega odstavka tega člena, jih oceni pripravljavec ali izdelovalec elaborata ekonomike ob upoštevanju dejanske rešitve komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, ki je načrtovana v OPPN.
7. člen 
(način ocene stroškov investicij) 
Za oceno stroškov iz drugega, tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena se izdela ocena stroškov z upoštevanjem naslednjih podatkov:
– podrobne namenske rabe prostora na območju načrtovane prostorske ureditve;
– površine območja načrtovane prostorske ureditve;
– prostorskih izvedbenih pogojev ali usmeritev za izdelavo OPPN, iz katerih je mogoče opredeliti vrsto in kapaciteto pozidave območja načrtovane prostorske ureditve;
– posamezne vrste načrtovane komunalne opreme na območju načrtovane prostorske ureditve.
8. člen 
(viri finančnih sredstev in etapnost) 
(1)  Elaborat ekonomike določi možne vire financiranja za izvedbo načrtovane komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture.
(2)  Etapnost izvedbe načrtovane komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture na posameznem območju se opredeli glede na predvideno etapnost in druga določila v OPN ali OPPN.
III. ELABORAT EKONOMIKE GLEDE DRUŽBENE INFRASTRUKTURE 
9. člen
(družbena infrastruktura) 
(1) V elaboratu ekonomike se obravnavajo najmanj naslednje vrste družbene infrastrukture:
– objekti javne mreže vzgoje in izobraževanja (vrtci, osnovne šole);
– objekti javnega zdravstva na primarni ravni (zdravstveni dom, splošna zdravstvena postaja);
– športni objekti lokalnega pomena (pokriti športni objekti, nepokriti športni objekti).
(2) V elaboratu ekonomike se lahko obravnavajo tudi druge dejavnosti splošnega pomena, s katerimi se zagotavljajo storitve, ki so v javnem interesu (izobraževanje, kultura, socialno varstvo, znanost, zaščita in reševanje, javna uprava idr.).
10. člen 
(vsebina elaborata ekonomike glede družbene infrastrukture) 
Elaborat ekonomike glede družbene infrastrukture vsebuje:
a) povzetek družbene infrastrukture in oceno potreb po družbeni infrastrukturi;
b) oceno investicije v družbeno infrastrukturo ali primerljivo opisno oceno potreb za dograditev obstoječe ali gradnjo nove ali ustrezno zagotovitev posamezne vrste družbene infrastrukture;
c) določitev možnih virov financiranja investicij;
č) opredelitev etapnosti izvedbe dograditve, izgradnje ali zagotovitve družbene infrastrukture na drug način.
11. člen 
(ocena družbene infrastrukture) 
(1) Ocena potreb po družbeni infrastrukturi in ocena investicij za zagotavljanje dodatne družbene infrastrukture se lahko povzameta iz strokovnih podlag za posamezno vrsto družbene infrastrukture za OPN.
(2)  Če ocene stroškov investicij v družbeno infrastrukturo v primeru priprave OPN ni mogoče povzeti ali oceniti iz izdelanih strokovnih podlag ali če strokovne podlage niso bile izdelane, se namesto ocene stroškov investicij pripravi opisna ocena.
(3) V opisni oceni je treba opredeliti in utemeljiti, ali se z načrtovanimi prostorskimi ureditvami doseže boljša izkoriščenost obstoječe družbene infrastrukture ali je treba družbeno infrastrukturo zgraditi, dograditi ali jo zagotoviti na drug ustrezen način. Če je treba zaradi načrtovanih prostorskih ureditev družbeno infrastrukturo zgraditi, dograditi ali zagotoviti na drug način, je treba oceno potreb količinsko opredeliti.
12. člen 
(viri finančnih sredstev in etapnost) 
(1)  Elaborat ekonomike določi možne vire financiranja za izvedbo potrebne družbene infrastrukture.
(2)  Etapnost izvedbe dograditve ali gradnja nove družbene infrastrukture ali boljša izkoriščenost obstoječe družbene infrastrukture se opredeli glede na predvideno etapnost in druga določila v OPN ali OPPN.
IV. OBLIKA ELABORATA EKONOMIKE 
13. člen
(oblika elaborata ekonomike) 
(1) Elaborat ekonomike vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del vsebuje naslednja poglavja:
1. ključne ugotovitve;
2. komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura;
3. družbena infrastruktura.
(3) Grafični del vsebuje naslednje prikaze:
– prikaz obstoječe in načrtovane posamezne vrste komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture z opredelitvijo etapnosti;
– prikaz posamezne vrste družbene infrastrukture na pregledni karti v obsegu glede na predmet obravnave.
(4) Grafični prikazi iz prejšnjega odstavka so opremljeni z naslednjimi podatki:
– imenom elaborata ekonomike;
– podatki o pripravljavcu in izdelovalcu elaborata ekonomike;
– imenom grafičnega prikaza;
– legendo sestavin iz grafičnega prikaza;
– orientacijo grafičnega prikaza;
– merilom grafičnega prikaza.
(5) Elaborat ekonomike se izdela v digitalni obliki. Hramba in vpogled se zagotavljata v digitalni in analogni obliki, pri čemer analogna oblika predstavlja natis digitalne oblike.
V. KONČNA DOLOČBA 
14. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-61/2018
Ljubljana, dne 8. julija 2019
EVA 2018-2550-0005
Simon Zajc 
minister 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost