Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1932. Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil, stran 5343.

  
Na podlagi 3. in 6. točke prvega odstavka 46. člena ter 2. in 3. točke prvega odstavka 61. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa pogoje glede prostorov, naprav, opreme, dokumentacije in osebja, ki jih morajo izpolnjevati strokovne organizacije, ki izvajajo tehnične preglede motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozilo), način izvajanja tehničnih pregledov vozil, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vozila, da so tehnično brezhibna, in način sporočanja podatkov o izvedenih tehničnih pregledih vozil v evidenco registriranih vozil.
(2) S tem pravilnikom se delno prenaša v pravni red Republike Slovenije:
1. Direktiva 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (UL L št. 127 z dne 29. 4. 2014, str. 51) in
2. Direktiva 2014/46/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o spremembi Direktive Sveta 1999/37/ES o dokumentih za registracijo vozil (UL L št. 127 z dne 29. 4. 2014, str. 129).
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »elektronsko podprta preskuševalna steza« je preskuševalna steza, ki omogoča elektronski zajem podatkov o vozilu in rezultatov meritev iz merilnih naprav, vnos vizualno ugotovljenih nepravilnosti in elektronsko potrditev tehnične brezhibnosti vozila ter prenos teh podatkov v evidenco registriranih vozil;
2. »elektronska potrditev tehnične brezhibnosti« je potrditev tehnične brezhibnosti vozila v evidenci registriranih vozil, ki jo iz elektronsko podprte preskuševalne steze izvede kontrolor tehničnih pregledov ob prenosu podatkov o izvedenem tehničnem pregledu vozila v evidenco registriranih vozil;
3. »kontrolor tehničnih pregledov« je oseba, ki pridobi pooblastilo Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: agencija) za kontrolorja tehničnih pregledov;
4. »nepravilnosti« so tehnične napake in drugi primeri neskladnosti, ugotovljene med tehničnim pregledom vozila;
5. »poslovni prostor« obsega preskuševalni prostor in ostale prostore, v katerih se izvajajo tehnični pregledi vozil, vključno z dovoznimi in odvoznimi potmi, parkirnimi prostori in površinami za dinamični preskus zavor in merjenje hrupa vozil;
6. »potrdilo o tehničnem pregledu vozila« je potrdilo strokovne organizacije o tehničnem pregledu vozila, ki vsebuje rezultate tehničnega pregleda vozila;
7. »preskuševalni prostor« je prostor, namenjen izvajanju tehničnih pregledov vozil, z eno ali več preskuševalnimi stezami;
8. »preskuševalna steza« je površina, na kateri so vgrajene merilne naprave in oprema za ugotavljanje tehničnega stanja določenih vrst vozil, razen površin za dinamično preskušanje zavor in merjenje hrupa vozil;
9. »preskuševalna steza za osebne avtomobile« je preskuševalna steza, ki omogoča preskušanje vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, razen motornih koles in mopedov;
10. »preskuševalna steza za gospodarska vozila« je preskuševalna steza, ki omogoča preskušanje vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg;
11. »preskuševalna steza za motorna kolesa« je preskuševalna steza, ki omogoča preskušanje motornih koles in mopedov;
12. »preskuševalna steza na terenu« je površina, ki omogoča preskušanje vozil, za katere se lahko izvede tehnični pregled zunaj poslovnih prostorov na priglašeni lokaciji na terenu.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku pomenijo enako kot izrazi, ki jih določajo zakon, ki ureja motorna vozila, in predpisi, ki urejajo področje ugotavljanja skladnosti vozil, registracije vozil in tehničnih pregledov vozil.
3. člen 
(pooblastilo za izvajanje tehničnih pregledov vozil) 
Tehnične preglede vozil izvajajo strokovne organizacije za izvajanje tehničnih pregledov vozil (v nadaljnjem besedilu: strokovna organizacija), ki jih je za to pooblastila agencija.
II. POSLOVNI PROSTOR, NAPRAVE, OPREMA IN DOKUMENTACIJA 
4. člen 
(prostori za izvajanje tehničnih pregledov vozil) 
(1) Strokovna organizacija mora imeti poleg poslovnega prostora za tehnične preglede vozil tudi prostore za registracijo vozil.
(2) Prostori za registracijo vozil morajo izpolnjevati zahteve iz predpisa, ki ureja področje registracije vozil.
(3) Poslovni prostor mora biti vzdrževan tako, da omogoča varno izvajanje postopkov v skladu s tem pravilnikom.
(4) Poslovni prostor obsega:
1. zaprt preskuševalni prostor, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) v preskuševalnem prostoru so preskuševalne steze, za katere se zagotavlja videonadzor;
b) vzdolž preskuševalne steze je prostor za zadrževanje strank, ki je ločen od preskuševalne steze;
c) v preskuševalnem prostoru je na vidnem mestu opozorilni napis o prepovedi zadrževanja strank na preskuševalnih stezah;
č) v preskuševalnem prostoru je vgrajena zaprta kabina ali poseben prostor, namenjen odpiranju in zaključevanju zapisnika o tehničnih pregledih vozil v evidenci registriranih vozil, z nameščeno povezavo elektronsko podprtih preskuševalnih stez do evidence registriranih vozil;
2. zaprto kabino ali poseben prostor, namenjen napravam, opremi in dokumentaciji za videonadzor preskuševalnih stez, ki je ustrezno zavarovan pred dostopom nepooblaščenih oseb;
3. prostor za izvajalce tehničnih pregledov vozil in shranjevanje opreme;
4. površine za parkiranje čakajočih vozil ter dovozne in odvozne poti;
5. prosto površino za dinamični preskus zavor vozil, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) dolga je najmanj 70 m in široka najmanj 3 m;
b) je ravna, vodoravna in asfaltirana po vsej površini;
c) med preskušanjem vozil je ustrezno označena (npr. talne označbe, stožci, opozorilne table) in varovana, da preskušanje ne more ogroziti oseb;
6. prosto površino za merjenje hrupa vozil, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) dolga je najmanj 25 m in široka najmanj 9 m;
b) je vodoravna in asfaltirana po vsej površini.
(5) Za uporabo površin iz 5. in 6. točke prejšnjega odstavka mora imeti strokovna organizacija urejeno medsebojno razmerje z lastnikom ali upravljavcem, v kolikor ni sama njihov lastnik ali upravičenec uporabe.
(6) Na dovoznih poteh na preskuševalne steze morajo biti na vidnem mestu naslednji napisi:
1. na dovozni poti za osebne avtomobile napis »OSEBNI AVTOMOBILI«;
2. na dovozni poti za gospodarska vozila napis »GOSPODARSKA VOZILA«;
3. na dovozni poti za motorna kolesa in mopede napis »MOTORNA KOLESA«, če je to samostojna dovozna pot.
(7) Dovozne poti so lahko namesto z napisi iz prejšnjega odstavka, označene tudi z ustreznimi talnimi označbami na vozišču. Na dovoznih in odvoznih poteh morajo biti talne označbe, ki označujejo smer vožnje.
(8) Pred vstopom v preskuševalni prostor mora biti na vidnem mestu obvestilo, da se izvaja videonadzor preskuševalnih stez, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(9) Preskuševalni prostor mora biti fizično ločen od drugih prostorov, da se preprečijo vplivi emisij hrupa, plinov in drugih nevarnih snovi ter vlage. V preskuševalnem prostoru morajo biti zagotovljeni pogoji za pravilno delovanje naprav in opravljanje vseh postopkov, predpisanih s tem pravilnikom.
5. člen 
(naprave, oprema in dokumentacija) 
(1) Naprave, oprema in dokumentacija, ki jo mora imeti strokovna organizacija, so navedene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Oprema registracijskih organizacij je določena v predpisu, ki ureja področje registracije vozil.
(3) Naprave in oprema za tehnične preglede vozil morajo biti vzdrževane v skladu s specifikacijami, ki jih določa proizvajalec naprav in opreme.
6. člen 
(varovanje prostorov, naprav, opreme in dokumentacije) 
Prostori, v katerih se nahajajo računalniki, s katerih je omogočen dostop do evidence registriranih vozil, posnetkov in podatkov o izvajanju tehničnih pregledov, obrazcev listin ter žigov, morajo biti ustrezno tehnično varovani s protivlomno zaščito in vgrajeno alarmno napravo, ki je povezana z intervencijskim centrom. Vsa delovna mesta, s katerih je možen dostop do osebnih podatkov, morajo biti zaradi varstva osebnih podatkov ustrezno varovana tako, da je nepooblaščenim osebam onemogočen dostop do računalnika in vpogled na zaslon računalnika.
7. člen 
(mesto izvajanja tehničnih pregledov vozil) 
(1) Tehnični pregledi vozil se izvajajo v preskuševalnem prostoru na ustrezni preskuševalni stezi in zunaj poslovnih prostorov na priglašeni lokaciji na terenu.
(2) Na vozilih, na katerih se zaradi konstrukcijske izvedbe vozila ne more meriti zavornih učinkov na zavornih valjih, se zavorni učinek izmeri z napravo za merjenje pojemkov vozila na površini iz 5. točke četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(3) Hrup vozil se meri z napravo za merjenje jakosti zvoka na površini iz 6. točke četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika.
8. člen 
(tehnični pregledi vozil na terenu) 
(1) Strokovna organizacija lahko izvaja tehnične preglede zunaj svojih poslovnih prostorov na priglašeni lokaciji na terenu, za naslednja vozila:
1. mopede, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h;
2. traktorje, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h;
3. traktorske priklopnike do 3.500 kg največje dovoljene mase.
(2) Za izvajanje tehničnih pregledov mopedov iz 1. točke prejšnjega odstavka, na terenu, mora strokovna organizacija na vsaki lokaciji zagotavljati:
1. prostor za izvajanje administrativno tehničnih opravil (lahko je tudi ustrezno opremljeno vozilo);
2. preskuševalno stezo na terenu, ki je ravna prosta površina za tehnični pregled vozil, vodoravna in asfaltirana po vsej površini, dolga najmanj 10 m in široka najmanj 3 m v primeru preskusa z zavornimi valji ali dolga najmanj 40 m in široka najmanj 3 m v primeru dinamičnega preskusa zavor; med preskušanjem je ustrezno označena (npr. talne označbe, stožci, opozorilne table) in varovana tako, da preskušanje ne more ogroziti oseb;
3. površino za parkiranje čakajočih vozil.
(3) Za izvajanje tehničnih pregledov traktorjev in traktorskih priklopnikov iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena na terenu mora strokovna organizacija na vsaki lokaciji zagotavljati:
1. prostor za izvajanje administrativno tehničnih opravil (lahko je tudi ustrezno opremljeno vozilo);
2. preskuševalno stezo na terenu, ki je ravna prosta površina za tehnični pregled vozil in dinamični preskus zavor, dolga najmanj 40 m in široka najmanj 3 m, vodoravna in asfaltirana po vsej površini; med preskušanjem je ustrezno označena (npr. talne označbe, stožci, opozorilne table) in varovana tako, da preskušanje ne more ogroziti oseb;
3. površino za parkiranje čakajočih vozil.
(4) Za uporabo prostorov in površin iz drugega in tretjega odstavka tega člena mora imeti strokovna organizacija dokazilo o lastništvu ali pisno soglasje lastnika ali upravljavca, v kolikor ni sama njihov lastnik ali upravičenec uporabe.
(5) Prostori in površine iz drugega in tretjega odstavka tega člena morajo biti taki, da omogočajo varno izvajanje postopkov v skladu s tem pravilnikom.
(6) Strokovne organizacije, ki izvajajo tehnične preglede vozil iz prvega odstavka tega člena na terenu, priglasijo agenciji lokacije, na katerih nameravajo izvajati te preglede. Za vsako lokacijo predložijo naslednje podatke:
1. kraj in lokacijo;
2. tloris površine iz drugega in tretjega odstavka tega člena v ustreznem merilu in vpisanimi dimenzijami ter GPS koordinatami lokacije;
3. fotografije, ki prikazujejo površine iz prejšnje točke;
4. dokazila iz četrtega odstavka tega člena;
5. izjavo, katera enota strokovne organizacije bo izvajala preglede na posamezni lokaciji, če ima strokovna organizacija pooblastila za delo v več enotah;
6. izjavo, da lokacija izpolnjuje pogoje za izvajanje pregledov na terenu;
7. šifro strokovne organizacije, ki bo izvajala preglede.
(7) Agencija preveri izpolnjevanje pogojev za posamezne lokacije in odobrene lokacije objavi na svoji spletni strani. Strokovna organizacija lahko izvaja tehnične preglede vozil na terenu samo na lokacijah, ki jih je sama priglasila.
(8) Strokovna organizacija mora najpozneje 14 dni pred pričetkom izvajanja tehničnih pregledov vozil na določeni lokaciji o tem elektronsko obvestiti agencijo, ki to sporoči inšpektoratu, pristojnemu za promet. Obvestilo mora vključevati vrsto vozil, ki se bodo pregledovala, kraj in lokacijo, datum in uro pričetka ter predvideni čas zaključka izvajanja tehničnih pregledov vozil.
(9) Tehnične preglede vozil na določeni lokaciji v določenem času izvaja le ena strokovna organizacija.
9. člen 
(preskuševalna steza za osebne avtomobile) 
Preskuševalna steza za osebne avtomobile izpolnjuje naslednje pogoje:
1. dolžina steze, od vhoda do izhoda, je najmanj 20 m;
2. širina posamezne preskuševalne steze je najmanj 4,5 m, robovi preskuševalne steze pa so označeni s črno - rumeno črto, široko 100 mm;
3. dovoz in izvoz s steze ne sme biti oviran, niti ne sme ovirati dela na drugih preskuševalnih stezah.
10. člen 
(preskuševalna steza za gospodarska vozila) 
(1) Preskuševalna steza za gospodarska vozila izpolnjuje naslednje pogoje:
1. dolžina steze, od vhoda do izhoda, je najmanj 40 m;
2. širina posamezne preskuševalne steze je najmanj 5 m, robovi preskuševalne steze pa so označeni s črno - rumeno črto, široko 100 mm;
3. dovoz in izvoz s steze ne sme biti oviran, niti ne sme ovirati dela na drugih preskuševalnih stezah.
(2) Na preskuševalni stezi za gospodarska vozila se lahko izjemoma preskušajo tudi vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, v kolikor se na preskuševalni stezi za osebne avtomobile izvajajo vzdrževalna dela, popravila, overjanje ali kalibracije naprav, vendar pod pogojem, da steza omogoča preskušanje teh vozil.
11. člen 
(preskuševalna steza za motorna kolesa) 
Preskuševalna steza za motorna kolesa izpolnjuje naslednje pogoje:
1. dolžina steze, od vhoda do izhoda, je najmanj 8 m;
2. širina posamezne preskuševalne steze je najmanj 1,2 m, robovi preskuševalne steze pa so označeni s črno - rumeno črto, široko 100 mm;
3. dovoz in izvoz s steze ne sme biti oviran, niti ne sme ovirati dela na drugih preskuševalnih stezah.
12. člen 
(elektronsko podprta preskuševalna steza) 
Na elektronsko podprto preskuševalno stezo iz 9., 10. in 11. člena tega pravilnika morajo biti povezane naprave za:
1. merjenje motnosti dizelskih motorjev;
2. merjenje emisij izpušnih plinov bencinskih motorjev;
3. tehtanje mase vozila po oseh;
4. merjenje zavornih sil na obodu koles (zavorni valji);
5. merjenje hitrosti mopedov;
6. preverjanje nastavitve žarometov (regloskop);
7. vnos vizualno ugotovljenih nepravilnosti.
13. člen 
(videonadzor preskuševalnih stez) 
(1) Skladno s 5. točko prvega odstavka 56. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17; v nadaljnjem besedilu: zakon) in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, se izvaja videonadzor preskuševalnih stez.
(2) Preskuševalna steza mora biti opremljena z najmanj eno napravo za zajem slikovnih posnetkov, s katero zagotavlja zajem posnetkov najmanj:
1. zadnjega dela vozila pri vozilih kategorij O in R,
2. zadnjega in bočnega dela vozila pri vozilih kategorije L, ali
3. sprednjega in zadnjega dela vozila pri vseh ostalih kategorijah vozil in skupinah vozil.
(3) Videonadzor preskuševalnih stez se izvaja za vsako preskuševalno stezo posebej s svojo napravo za zajem slikovnih posnetkov tako, da ne zajema prostora za zadrževanje strank.
(4) Videonadzor preskuševalnih stez mora zagotavljati:
1. zajem slikovnih posnetkov v času med odpiranjem in zapiranjem zapisnika o tehničnem pregledu vozila v skladu z drugim odstavkom tega člena;
2. tako ločljivost slikovnega posnetka, da je možna prepoznava registrske označbe na registrski tablici, če je vozilo registrirano, in vozila samega (znamka, tip in barva vozila) ter podatkov o datumu in času zajema slikovnega posnetka;
3. da je iz slikovnega posnetka vidna nedvoumna povezava z opravljenim tehničnim pregledom tega vozila (npr. oznaka preskuševalne steze).
(5) Za zajem slikovnih posnetkov je odgovoren kontrolor, ki vodi tehnični pregled vozila.
(6) Videonadzorni sistem mora imeti naslednje funkcije:
1. omogoča shranjevanje slikovnih posnetkov iz drugega odstavka tega člena za čas šest mesecev, razen v primeru, ko je uveden postopek v zvezi z odvzemom pooblastila ali postopek zaradi prekrška ali kaznivega dejanja, ko se hranijo posnetki do zaključka postopka;
2. omogoča shranjevanje slikovnih posnetkov s povezavo na izveden tehnični pregled vozila;
3. omogoča dostop do slikovnih posnetkov s posebnim vstopnim geslom;
4. omogoča dostop do nastavitev videonadzornega sistema s posebnim vstopnim geslom;
5. zagotavlja učinkovit izbris ali uničenje slikovnih posnetkov;
6. beleži vsak vstop v pregledovalni del slikovnih posnetkov in beleži številko vpogleda ali iznosa, osebno ime osebe, ki je vstopila, ter čas njenega vstopa v sistem pregledovanja slikovnih posnetkov, namen dostopa ter katere slikovne posnetke je obdelovala.
(7) Strokovna organizacija imenuje pooblaščeno osebo za videonadzor preskuševalnih stez, ki vodi dnevnik videonadzora preskuševalnih stez iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika, kamor se vpisujejo:
1. naprave za zajem slikovnih posnetkov;
2. prekinitve videonadzora preskuševalnih stez;
3. uporabe slikovnih posnetkov;
4. posredovanja slikovnih posnetkov;
5. brisanja oziroma uničenja slikovnih posnetkov;
6. servisne posege v videonadzorni sistem.
(8) Naloge pooblaščene osebe iz prejšnjega odstavka so:
1. upravljanje in spremljanje delovanja videonadzora preskuševalnih stez;
2. spremljanje vpogledov in dajanje informacij o videonadzoru in o shranjevanju posnetkov na prenosne medije;
3. sodelovanje z nadzornimi organi;
4. vodenje dnevnika videonadzora preskuševalnih stez iz prejšnjega odstavka;
5. spreminjanje nastavitve videonadzornega sistema po nalogu nadzornih organov ali zaradi drugih tehničnih zadev (ura, datum, ipd.);
6. ustrezno usposobljenost za upravljanje in uporabo videonadzornega sistema.
(9) Slikovni posnetki in podatki videonadzora preskuševalnih stez se v skladu s sedmim odstavkom 56. člena zakona hranijo in vodijo v posamezni strokovni organizaciji.
(10) Dostop do nastavitev videonadzornega sistema iz 4. točke šestega odstavka tega člena ima samo pooblaščena oseba iz sedmega odstavka tega člena oziroma zunanji pogodbeni izvajalec.
(11) Strokovna organizacija mora zagotavljati stalno in nemoteno delovanje videonadzora preskuševanih stez.
(12) Na prenosne medije se shranjuje slikovne posnetke in podatke posameznih tehničnih pregledov le kadar to zahteva pooblaščena oseba agencije, inšpektorat ali organ pregona.
III. OSEBJE 
14. člen 
(izvajalci tehničnih pregledov) 
(1) Strokovna organizacija mora imeti sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen ali določen čas za naslednje izvajalce tehničnih pregledov:
1. vodjo tehničnih pregledov in
2. kontrolorje tehničnih pregledov (v nadaljnjem besedilu: kontrolor).
(2) Vodja tehničnih pregledov je odgovoren, da se tehnični pregledi vozil izvajajo v skladu s predpisanimi zahtevami, pisnimi postopki in navodili. Naloge vodje tehničnih pregledov so:
1. organiziranje, razporejanje in usklajevanje izvajanja postopkov tehničnih pregledov vozil;
2. pripravljanje navodil za izvajanje postopkov tehničnih pregledov vozil;
3. zagotavljanje nadzora nad izvajanjem tehničnih pregledov vozil in kontrolorji;
4. skrb za seznanjanje kontrolorjev s predpisi in navodili, skrb za interna usposabljanja kontrolorjev in ugotavljanje njihove usposobljenosti oziroma potrebe po izobraževanju;
5. sodelovanje z organi, ki izvajajo nadzor;
6. zagotavljanje nadzora nad merilnimi napravami in opremo, načrtovanje periodičnih pregledov oziroma kalibracije naprav.
(3) Naloga kontrolorja je izvedba tehničnega pregleda vozila v skladu z zakonom, tem pravilnikom in s tehnično specifikacijo za vozila TSV 605.
15. člen 
(strokovna izobrazba, delovne izkušnje in usposabljanje) 
(1) Izvajalci tehničnih pregledov morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo, delovne izkušnje, opravljen preskus usposobljenosti in pooblastilo v skladu z drugim odstavkom 59. člena zakona ter v predpisanih rokih obnavljati znanje.
(2) Ustrezna strokovna izobrazba je najmanj:
1. za vodje tehničnih pregledov: višja strokovna izobrazba katerekoli smeri;
2. za kontrolorje:
a) višješolska izobrazba: avtoservisni inženir, inženir elektroenergetike, inženir elektronike, inženir logistike, inženir mehatronike, inženir strojništva,
b) poklicna-tehnična izobrazba: avtoservisni tehnik, elektrotehnik, elektrotehnik elektronik, elektrotehnik energetik, logistični tehnik, prometni tehnik, strojni tehnik, tehnik mehatronike,
c) srednja strokovna izobrazba: elektrotehnik, elektrotehnik elektronik, elektrotehnik energetik, logistični tehnik, prometni tehnik, strojni tehnik, tehnik mehatronike, ali
č) mojstrski izpit: avtokleparski mojster, avtoličarski mojster, elektroinštalaterski mojster, mojster avtoelektrikar, mojster avtomehanik, mojster strojne mehanike, mojster strojnih inštalacij.
(3) Ustrezne delovne izkušnje so:
1. za vodje tehničnih pregledov najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju servisiranja ali popravil vozil;
2. za kontrolorje najmanj tri leta delovnih izkušenj v avtoservisni stroki na področju servisiranja ali popravil vozil.
(4) V dobo delovnih izkušenj iz prejšnjega odstavka se lahko šteje tudi doba, ki je bila opravljena v strokovni organizaciji na delovnem mestu, povezanim s servisiranjem, identifikacijo in oceno tehničnega stanja ali tahografi.
(5) Program usposabljanja in preskusov usposobljenosti kot tudi pogostnost in programe obnavljanja znanja določa predpis, ki ureja usposabljanje in preverjanje znanja izvajalcev nalog v strokovnih organizacijah.
IV. TEHNIČNI PREGLED VOZILA 
16. člen 
(obseg tehničnega pregleda vozila) 
(1) Tehnični pregled vozila obsega ugotavljanje podatkov o vozilu, stanju in učinkovitosti delov in opreme vozila ter izpolnjevanje drugih zahtev za vozila, določenih z zakonom in predpisi s področja ugotavljanja skladnosti vozil in tehničnih pregledov vozil.
(2) Tehnični pregled vozila se izvede brez razstavljanja vozila in v celoti, tudi če je med pregledom ugotovljena posamezna nepravilnost, zaradi katere vozilo ni tehnično brezhibno.
(3) Pri tehničnem pregledu vozila se ugotavljajo in preverjajo:
1. podatki o vozilu:
a) znamka;
b) tip;
c) komercialna oznaka;
č) identifikacijska številka vozila (VIN);
d) registrska označba;
e) kategorija;
f) oblika nadgradnje;
g) dodatni opis nadgradnje;
h) namen uporabe vozila;
i) število prevoženih kilometrov po stanju na števcu;
j) ostali podatki iz evidence registriranih vozil;
2. stanje in učinkovitost delov in opreme vozila.
(4) Za vsak tehnični pregled vozila se v evidenci registriranih vozil določi enotno številko tehničnega pregleda vozila, pod katero se vodi celotni pregled. Za popravni tehnični pregled vozila iz 26. člena tega pravilnika se določi novo številko in doda povezavo na predhodni tehnični pregled vozila.
(5) Tehnični pregledi vozil se izvajajo na elektronsko podprtih preskuševalnih stezah, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Prilogi 1 tega pravilnika.
17. člen 
(izredni tehnični pregled vozila) 
(1) Izredni tehnični pregled vozila se izvede tako, kot je predpisano za tehnični pregled vozila. Ugotovitve izrednega tehničnega pregleda vozila se priložijo odredbi, s katero je policist oziroma inšpektor odredil izredni tehnični pregled vozila, ali poročilu o podrobnejšem cestnem pregledu tehnične brezhibnosti vozila.
(2) Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena in prejšnji odstavek pri izrednem tehničnem pregledu vozila, v primeru suma inšpektorja ali policista, kontrolor lahko odstrani del vozila in podrobneje pregleda delovanje posameznih delov vozila, za katere se sumi, da predelani ali spremenjeni povzročijo poslabšanje varnostnih ali okoljevarstvenih lastnosti vozila.
18. člen 
(izvedba tehničnega pregleda vozila) 
(1) Tehnični pregled vozila izvedeta najmanj dva kontrolorja, od katerih eden vodi pregled, in ki morata biti pri pregledu vozila ves čas prisotna. Med pregledom se rezultati meritev in ugotovljene nepravilnosti vnašajo v bazo podatkov elektronsko podprte preskuševalne steze. Rezultati meritev se lahko vnašajo le z elektronskim prenosom iz naprav, ki so povezane z elektronsko podprto preskuševalno stezo. Ročni vnos rezultatov meritev je dovoljen le za tiste naprave, ki niso povezane z elektronsko podprto preskuševalno stezo. Vsak kontrolor vnese nepravilnosti, ki jih je ugotovil, in poda oceno stanja vozila v obsegu, ki ga je pregledal. Po izvedenem pregledu podata končno oceno o brezhibnosti vozila in kontrolor, ki je pregled vodil, zaključi pregled z elektronsko potrditvijo tehnične brezhibnosti vozila.
(2) Strokovna organizacija mora zagotoviti, da je tehnični pregled vozila izveden skladno z določbami zakona, tega pravilnika in s tehnično specifikacijo za vozila TSV 605 ter da je zagotovljena sledljivost posameznih faz pregleda. Razviden mora biti obseg tehničnega pregleda vozila, ki ga je izvedel in potrdil posamezni kontrolor.
(3) Po izvedenem tehničnem pregledu vozila se izda potrdilo o tehničnem pregledu vozila na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, in kontrolor, ki je pregled vodil, s podpisom potrdi, da je tehnični pregled vozila izveden.
(4) Kontrolorja izvajata tehnični pregled vozila neodvisno in nepristransko, brez vpliva lastnika ali uporabnika vozila, svojega nadrejenega, policista, inšpektorja ali druge osebe.
(5) Med tehničnim pregledom vozilo ne sme biti obremenjeno s tovorom ali potniki, razen v primeru izrednega tehničnega pregleda vozila iz prejšnjega člena. Oprema in pripomočki v vozilih z obliko nadgradnje »SG – vozilo za posebne namene« so med tehničnim pregledom vozila lahko nameščeni v vozilu.
(6) Med tehničnim pregledom vozilo praviloma upravlja kontrolor. Za vozila, ki so po konstrukciji izvedena tako, da je treba posebno znanje za upravljanja vozila, lahko vozilo med posameznimi fazami tehničnega pregleda upravlja voznik, ki je vozilo pripeljal na tehnični pregled.
19. člen 
(stanje vozila) 
(1) Vozilo mora biti za tehnični pregled nepoškodovano in očiščeno.
(2) Kontrolor lahko odkloni izvajanje tehničnega pregleda vozila, če je tako okvarjeno, da tehničnega pregleda vozila ni mogoče izvesti v celoti (motor ne deluje, motor v slabem stanju ipd.) ali je vozilo poškodovano ali neočiščeno, razen kadar pregled takega vozila odredi policist ali inšpektor.
20. člen 
(tehnični podatki o vozilu) 
(1) Tehnični podatki o vozilu, potrebni za ugotavljanje tehnične brezhibnosti vozila in skladnosti vgrajenih predpisanih naprav in opreme, se zajemajo iz evidence izdanih potrdil o skladnosti oziroma soglasij k registraciji oziroma se pridobijo neposredno iz dokumenta o skladnosti vozila oziroma soglasja k registraciji. Za vozilo, za katero ni na voljo tehničnih podatkov o vozilu v tej evidenci oziroma zanj ni bil izdan dokument o skladnosti vozila, se tehnični podatki o vozilu zajemajo iz tehničnih katalogov o vozilih oziroma se upoštevajo mejne vrednosti, ki so določene s predpisi, ki urejajo področje vozil.
(2) Če iz razpoložljivih tehničnih podatkov kontrolor ne more ugotoviti ali so skladni z dejanskim stanjem vozila, se vozilo napoti na tehnično službo, da ugotovi prave tehnične podatke o vozilu.
21. člen 
(identifikacija vozila) 
(1) Na tehnični pregled vozila je treba pripeljati vozilo in predložiti njegovo prometno dovoljenje ter dokument o skladnosti vozila ali soglasje k registraciji vozila. Če je dokument o skladnosti ali soglasje k registraciji kontrolorju dosegljiv v elektronski obliki, ga ni treba predložiti.
(2) Tehnični pregled vozila se začne z identifikacijo vozila, pri kateri se ugotovi, ali se tehnični in identifikacijski podatki o vozilu ujemajo s podatki v prometnem dovoljenju, evidenci registriranih vozil in v dokumentu o skladnosti vozila ali na soglasju k registraciji.
(3) Ob identifikaciji vozila se v evidenco registriranih vozil vpiše tudi stanje prevoženih kilometrov na števcu vozila. Če je v vozilu vgrajen števec, ki kaže prevoženo razdaljo v miljah, se vpiše stanje na števcu brez preračunavanja v kilometre. Stanje števca opravljenih delovnih ur (npr. traktor, delovni stroj) na vozilu se ne vpiše.
22. člen 
(sum o pristnosti dokumentov oziroma identifikacijske številke) 
(1) Če se ugotovitve o vozilu ujemajo s podatki v listinah o vozilu, kontrolor pa na podlagi pregleda vozila sumi, da listina o vozilu ali identifikacijska številka vozila (VIN) ali tablica proizvajalca na vozilu ni izvirna ali je predrugačena, postopek izvede do konca, ugotovitve kontrolorja in razloge za ta sum pa strokovna organizacija takoj sporoči policiji.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, kontrolor potrdi tehnično brezhibnost vozila, če je vozilo tehnično brezhibno.
23. člen 
(pregled delov vozila) 
(1) Po opravljeni identifikaciji vozila se izvede pregled vozila, ki obsega naslednja področja:
1. zavorna oprema;
2. krmiljenje;
3. vidljivost;
4. svetlobna in električna oprema;
5. osi, kolesa, pnevmatike in obesitev;
6. podvozje in povezava podvozja;
7. druga oprema;
8. emisije;
9. dodatni preskusi za vozila za prevoz potnikov kategorij M2 in M3.
(2) V tehnični specifikaciji za vozila TSV 605 so podani obseg in podroben način izvajanja tehničnega pregleda določene kategorije vozila, kriteriji za razporeditev nepravilnosti iz 25. člena tega pravilnika oziroma kriteriji za oceno njegove tehnične brezhibnosti.
(3) Pri izvajanju tehničnih pregledov vozil se uporabljajo metode, določene v tehnični specifikaciji za vozila TSV 605 in oprema, določena v Prilogi 1 tega pravilnika, ne uporablja pa se orodja za demontažo ali odstranitev katerega koli dela vozila, razen v primeru izrednega tehničnega pregleda iz drugega odstavka 17. člena tega pravilnika.
24. člen 
(neskladje med vozilom in dokumenti) 
(1) Če se pri tehničnem pregledu vozila ugotovi predelava v skladu z 18. členom zakona ali sprememba na vozilu v skladu z 52. členom zakona, zaradi katerih se podatki v prometnem dovoljenju in evidenci registriranih vozil ne ujemajo z ugotovljenim stanjem vozila, kontrolor temu vozilu poda oceno, da ni tehnično brezhibno in napoti stranko na tehnično službo, da izvede pregled tega vozila.
(2) Pri tehničnem pregledu vozila, ki je predelano ali spremenjeno, kontrolor preveri ujemanje dejanskega stanja vozila z opisanimi predelavami oziroma spremembami. Če ugotovi neskladje, temu vozilu poda oceno, da ni tehnično brezhibno in napoti stranko na tehnično službo, da izvede pregled tega vozila.
(3) Pri tehničnem pregledu starodobnega vozila mora stanje in delovanje naprav ter sistemov ustrezati stanju vozila v času izdelave. Kontrolor preveri skladnost vozila s poročilom in potrdilom o razvrstitvi vozila v določen razred starodobnega vozila ali dokumentom, na podlagi katerega je bilo vozilo razvrščeno v starodobna vozila. Če ugotovi neskladje, temu vozilu poda oceno, da ni tehnično brezhibno in napoti stranko na tehnično službo, da izvede pregled tega vozila.
(4) Če so na vozilu vgrajeni deli, ki niso homologirani ali posamično odobreni v skladu s predpisi, ki urejajo področje ugotavljanja skladnosti vozil, kontrolor vozilu poda oceno, da ni tehnično brezhibno.
(5) Če se pri tehničnem pregledu vozila ugotovi neustreznost identifikacijske številke vozila (VIN), se napoti vozilo na tehnično službo, da v skladu s šestim odstavkom 19. člena zakona opravi postopek ponovnega vtisa izvirne identifikacijske številke v skladu s predpisom, ki ureja področje delov in opreme vozil.
25. člen 
(ocenjevanje nepravilnosti) 
(1) Pri tehničnem pregledu vozila na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja vozila kontrolorja ocenita posamezne nepravilnosti.
(2) Ugotovljene nepravilnosti na vozilu se ocenijo in razporedijo v tri skupine glede na njihov vpliv na varnost vozila oziroma varovanje okolja:
1. »pomanjkljivost« je nepravilnost, ki je brez pomembnega učinka na varnost vozila ali vpliva na okolje in druge manjše neskladnosti. Vozilo je samo pogojno tehnično brezhibno in je lahko udeleženo v cestnem prometu, lastnik vozila oziroma uporabnik vozila pa je dolžan odpraviti to pomanjkljivost v roku 15 dni;
2. »napaka« je nepravilnost, ki lahko vpliva na varnost vozila ali na okolje ali ogrozi druge udeležence na cesti, in druge večje neskladnosti. Vozilo ni tehnično brezhibno, vendar je v času veljavnosti prometnega dovoljenja lahko udeleženo v cestnem prometu zaradi prevoza na popravilo;
3. »kritična napaka« je nepravilnost, ki pomeni neposredno in takojšnje tveganje za varnost v cestnem prometu ali vpliv na okolje. Vozilo ni tehnično brezhibno in do njene odprave ne sme biti udeleženo v cestnem prometu.
(3) Če ugotovljene nepravilnosti na vozilu spadajo v več različnih skupin iz prejšnjega odstavka, se kot merodajna za oceno tehnične brezhibnosti vozila upošteva nepravilnost, ki je uvrščena v višjo skupino nepravilnosti. Če se na vozilu ugotovi več nepravilnosti na istih področjih pregleda vozila, opredeljene v tehnični specifikaciji za vozila TSV 605, ki sicer spadajo v isto skupino, se tako vozilo lahko uvrsti v naslednjo višjo skupino nepravilnosti, če njihov skupni učinek pomeni večje tveganje za varnost v cestnem prometu ali zmanjšanje varovanja okolja.
(4) Vozilu, pri katerem je ugotovljena pomanjkljivost, se potrdi pogojna tehnična brezhibnost in po odpravi te nepravilnosti vozila ni treba ponovno pregledati v strokovni organizaciji.
(5) Če so ugotovitve tehničnega pregleda vozila očitno napačne, rezultate tehničnega pregleda vozila lahko spremeni le pooblaščena oseba ministrstva, pristojnega za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
26. člen 
(popravni tehnični pregled vozila) 
(1) Za vozilo, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni tehnično brezhibno, se lahko izvede popravni tehnični pregled samo v isti strokovni organizaciji, najpozneje v petih delovnih dneh po izvedenem tehničnem pregledu vozila, na katerem je bilo ugotovljeno, da to vozilo ni tehnično brezhibno. Kontrolor pregleda postavke, ki so bili razlog za zavrnitev, in če ugotovi, da so vse napake oziroma kritične napake odpravljene, z novim potrdilom o tehničnem pregledu vozila potrdi tehnično brezhibnost vozila. Ta popravni tehnični pregled vozila se ne šteje kot nov tehnični pregled.
(2) Če je od tehničnega pregleda vozila, pri katerem je bilo ugotovljeno, da vozilo ni tehnično brezhibno, preteklo več kot pet delovnih dni, se izvede nov tehnični pregled vozila v celoti.
27. člen 
(dokazilo o izvedenem tehničnem pregledu vozila) 
(1) Po izvedenem tehničnem pregledu vozila se stranki izda potrdilo iz tretjega odstavka 18. člena tega pravilnika, v katerem je navedeno tudi ugotovljeno stanje tehnične brezhibnosti vozila, ugotovljene nepravilnosti na vozilu in njihova ocena ter označen rok naslednjega tehničnega pregleda vozila.
(2) Za lahki priklopnik se pred začetkom njegove uporabe v cestnem prometu stranki izda obvestilo o datumu prvega tehničnega pregleda lahkega priklopnika na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
28. člen 
(shranjevanje podatkov) 
(1) Vsi podatki o rezultatih meritev in vizualno ugotovljenih nepravilnostih, končni oceni o brezhibnosti vozila, datumu izvedenega tehničnega pregleda vozila in elektronska potrditev tehničnega pregleda vozila se hranijo v evidenci registriranih vozil.
(2) Elektronska potrditev tehničnega pregleda vozila je izvedena z uporabniškim imenom in geslom ali osebnim certifikatom kontrolorja.
(3) Strokovna organizacija hrani podatke o izvedenih tehničnih pregledih vozil v varnostni kopiji najmanj tri leta.
29. člen 
(nacionalna kontaktna točka za tehnične preglede vozil) 
Ministrstvo opravlja naloge nacionalne kontaktne točke kot pristojnega organa, določenega za izmenjavo podatkov z drugimi nacionalnimi kontaktnimi točkami držav članic Evropske unije in držav Evropskega gospodarskega prostora ter Evropsko komisijo za namen čezmejne izmenjave informacij o tehničnih pregledih vozil.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
30. člen 
(uporaba obrazcev potrdila in obvestila) 
(1) Ne glede na določbe o potrdilu o izvedenem tehničnem pregledu vozila iz tretjega odstavka 18. člena in Priloge 2 tega pravilnika se lahko do 16. septembra 2019 uporablja obrazec potrdila o tehničnem pregledu vozila iz Priloge II Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 97/13, 31/14, 9/17, 47/17 in 75/17 – ZMV-1).
(2) Ne glede na določbe o obrazcu obvestila o datumu prvega tehničnega pregleda lahkega priklopnika iz drugega odstavka 27. člena in Priloge 3 tega pravilnika se lahko do 16. septembra 2019 uporablja obrazec obvestila o datumu prvega tehničnega pregleda lahkega priklopnika iz Priloge III Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 97/13, 31/14, 9/17, 47/17 in 75/17 – ZMV-1).
31. člen 
(pooblastila za opravljanje tehničnih pregledov) 
Nova pooblastila strokovnim organizacijam lahko agencija podeli tudi, če preskuševalna steza ne izpolnjuje pogojev iz tega pravilnika, vendar je bilo za objekt, v katerem je ta preskuševalna steza, že pridobljeno pooblastilo za izvajanje tehničnih pregledov vozil.
32. člen 
(potrdilo o tehničnem pregledu vozila) 
Potrdilo o tehničnem pregledu vozila, izdano na podlagi Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 97/13, 31/14, 9/17, 47/17 in 75/17 – ZMV-1), še naprej velja v skladu z roki o tehničnih pregledih vozil, določenimi v zakonu.
33. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Naslednje določbe se začnejo uporabljati 6. januarja 2020:
– določba točke a) 1. točke četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika;
– določba 2. točke četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika v delu, ki se nanaša na videonadzor preskuševalnih stez;
– določba osmega odstavka 4. člena tega pravilnika;
– določba prvega odstavka 8. člena tega pravilnika, do takrat se uporablja določba prvega odstavka 7. člena Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 97/13, 31/14, 9/17, 47/17 in 75/17 – ZMV-1) v delu, ki določa, da strokovna organizacija lahko izvaja tehnične preglede mopedov, pri katerih trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, traktorjev in traktorskih priklopnikov zunaj svojih poslovnih prostorov na priglašeni lokaciji na terenu;
– določba 13. člena tega pravilnika;
– Priloga 4 tega pravilnika.
(2) Naslednje določbe se začnejo uporabljati 20. maja 2023:
– določbi 6.3.3. in 6.3.4. točke Priloge 1 tega pravilnika, do takrat se uporablja določba 6.2.8. točke Priloge I Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 97/13, 31/14, 9/17, 47/17 in 75/17 – ZMV-1);
– določba druge alineje 14.1. točke Priloge 1 tega pravilnika.
34. člen 
(podaljšanje uporabe) 
Do začetka uporabe predpisov, izdanih na podlagi zakona, se uporabljajo naslednje določbe Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 88/05, 119/07, 106/10 – ZMV, 44/13, 44/13 in 75/17 – ZMV-1):
– 10. točka 2. člena;
– 19. do 44. člen, ki se nanašajo na usposabljanje strokovnih delavcev in izpit oziroma preizkus usposobljenosti;
– 52. člen, ki določa barve vozila;
– 53. do 71. člen, ki se nanašajo na način opravljanja tehničnega pregleda vozila, če niso v nasprotju s tem pravilnikom in tehnično specifikacijo za vozila iz drugega odstavka 22. člena tega pravilnika;
– Priloge 7 do 11 pravilnika.
35. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 97/13, 31/14, 9/17, 47/17 in 75/17 – ZMV-1), razen Priloge II in Priloge III, ki se uporabljata do 16. septembra 2019.
36. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-222/2018
Ljubljana, dne 16. maja 2019
EVA 2018-2430-0049
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost