Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1551. Pravilnik o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v Občini Žalec, stran 4125.

  
Na podlagi 13., 14. in 15. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18 – ZSRT-1) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 5. redni seji dne 15. maja 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v Občini Žalec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v Občini Žalec (v nadaljevanju: programov), ki jih izvajajo društva in zveze, ki delujejo na območju Občine Žalec (v nadaljevanju: občina).
V pravilniku so opredeljena tudi:
– opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja občinska uprava,
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji in izvajalci programov,
– dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.
2. člen 
(pojmi) 
Pojmi, uporabljeni v merilih za ocenjevanje, vrednotenje in izbor programov, imajo naslednji pomen:
– »PRIREDITEV OBČINSKEGA POMENA« je prireditev, ki je:
– namenjena najširšemu krogu obiskovalcev; 
– bistveno prispeva k promociji občine; 
– ima tradicionalen značaj, kar pomeni, da je bila organizirana že vsaj dvakrat; 
– ima vnaprej določen datum, ki mora biti posredovan do konec decembra preteklega leta; 
– »KRAJEVNA PRIREDITEV« je prireditev, ki je namenjena krajevnim obiskovalcem (v ta sklop prireditev ne sodijo prireditve, ki so organizirane za omejeni krog udeležencev – npr. stanovska, društvena in podobna srečanja);
– »BREZ ODPADKOV« (Zero waste) je zaveza, ki spodbuja prehod v zeleno gospodarstvo ter vključuje trajnostno upravljanje z viri in izvajanje ukrepov preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe in recikliranja (predvsem pri prireditvah).
3. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Predmet sofinanciranja so programi, društev in zvez, ki delujejo na območju Občine Žalec na področju turizma, skladno s strategijo razvoja turizma v Občini Žalec in Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, ki določa dejavnosti in storitve, katerih opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu ter druge storitve, ki se na turističnem območju brezplačno zagotavljajo turistom.
Predmet sofinanciranja so programi, za katera izvajalec za isti namen ni pridobil finančnih sredstev iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega financiranja).
II. POGOJI 
4. člen 
(izvajalci programov) 
Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje imajo društva in zveze, ki delujejo na območju Občine Žalec in so registrirana za izvajanje programov.
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– opravljajo dejavnosti s področja turizma na območju Občine Žalec najmanj eno leto in imajo ustrezno registracijo v skladu z veljavno zakonodajo,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo dokumentacijo, kot jo določa ZDru-1,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov, projektov, prireditev in aktivnosti,
– vsako leto strokovni službi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov z zahtevanimi dokazili,
– izpolnjujejo kriterije iz tega pravilnika,
– upoštevati javni interes varstva narave ter usmeritve in varstvene cilje s področja varstva narave.
Vsak izvajalec programa lahko na javni razpis odda eno vlogo.
III. POSTOPEK 
5. člen 
(imenovanje komisije) 
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
6. člen 
(postopek dodeljevanja) 
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– objava javnega razpisa za zbiranje vlog izvajalcev,
– zbiranje vlog,
– odpiranje vlog,
– obravnava in ocenjevanje prispelih vlog,
– obveščanje izvajalcev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
7. člen 
(vsebina objave javnega razpisa) 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki);
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa in področja sofinanciranja;
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se izberejo izvajalci in njihovi projekti;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– višino razpoložljivih sredstev;
– način in rok za predložitev vlog;
– datum odpiranja vlog;
– postopek in način izbora;
– rok, v katerem bodo prejemniki sredstev obveščeni o izidu javnega razpisa;
– kraj, čas in osebo pri kateri zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Poleg navedene vsebine se lahko objavijo tudi druge vsebine, če so glede na vrsto predmeta javnega razpisa potrebni. Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca.
8. člen 
(predmet in objava javnega razpisa) 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, ki so navedeni v 11. členu tega pravilnika.
Objava javnega razpisa se izvede po sprejetju proračuna Občine Žalec za tekoče leto, kjer se zagotavljajo sredstva za ta namen.
Javni razpis se objavi v lokalnem časopisu, na oglasni deski Občine Žalec ter na spletni strani Občine Žalec in Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec.
Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o izboru prejemnikov sredstev se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spremeniti.
9. člen 
(odpiranje in obravnava vlog) 
Po poteku razpisnega roka komisija odpre v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu prejema. Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice se vrnejo pošiljatelju.
Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja pisno pozove tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo.
Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni. Če prijavitelj v roku, ki ga določi komisija, oziroma najkasneje v 15 dneh, vloge ustrezno ne dopolni, komisija tako vlogo zavrže.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, jih oceni na podlagi pogojev in meril ter o njihovem ocenjevanju vodi zapisnik in pripravi predlog prejemnikov sredstev.
10. člen 
(dodelitev sredstev) 
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča pristojni organ.
S prejemnikom sredstev se sklene pogodba. V kolikor upravičenec v 15 dneh ne vrne podpisane pogodbe, se smatra, da upravičenec odstopa od zahteve po sofinanciranju predloga programa.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
IV. MERILA ZA OCENJEVANJE, VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV, PROJEKTOV, PRIREDITEV IN AKTIVNOSTI S PODROČJA TURIZMA 
11. člen 
DRUŠTVA 
A/I. REDNA DEJAVNOST
Število članov društva s plačano članarino
– 1 član – 1 točka
___ t
– (se točkuje na podlagi zadnjega objavljenega letnega poročila in podatka o višini)
Aktivnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanju in varstvu okolja
– urejanje in vzdrževanje okolja – udeležba čistilne akcije Občine Žalec
(1 član – 0,5 točke/ max. 10 točk)
___ t
– urejanje in vzdrževanje javnih površin
20 t
– izvajanje ukrepov »brez odpadkov« (Zero Waste) pri organiziranju samostojnih prireditev 
10 t
– prejem priznanja za društvo, ki je bilo podeljeno na nacionalni ravni
10 t
(Se točkuje 1x, in sicer v naslednjem letu od leta prejema priznanja)
Prostovoljstvo
– do 250 prostovoljskih ur 
10 t
– od 251 do 500 prostovoljskih ur
20 t
– nad 500 prostovoljskih ur
30 t
(se točkuje na podlagi letnega poročila o prostovoljstvu za preteklo leto)
Stalni stroški društva (stroški računovodskih in bančnih storitev, stroški najemnine, elektrike, interneta)
– 0,1 točke od vrednosti stroškov (max. 40 točk)
___ t
B/I. PROJEKTI DRUŠTVA
Organizacija prireditve občinskega pomena
– prireditev občinskega pomena 
250 t
– 2 dni
50 t
Organizacija krajevnih prireditev
– 1 prireditev
30 t
– 2 prireditvi
60 t
– 3 prireditve
90 t
Aktivno sodelovanje na drugih prireditvah v občini
– 1 prireditev
10 t
– 2 prireditvi
20 t
– 3 ali več prireditvah
30 t
Sodelovanje na prireditvah izven Občine Žalec
– Sodelovanje na 1 prireditvi izven Občine Žalec 
20 t
Organizacija izobraževalnih dejavnosti
– Organizacija izobraževalne dejavnosti
20 t
Sodelovanje pri projektih EU, LAS
– Sodelovanje pri enem projektu EU, LAS 
10 t
B/II. PROMOCIJA
Nastop na sejmih
– Nastop na 1 sejmu
20 t
Vzdrževanje spletne strani in/ali družbenih omrežij
– spletna stran društva
10 t
– družbena omrežja 
10 t
Redno posredovanje vsebin
– redno posredovanje podatkov o prireditvah društva ZKŠT Žalec
10 t
Posredovanje predlogov za Naj kraj, hiša, kmetija
– Posredovanje predlogov ZKŠT-ju Žalec
10 t
ZVEZE
C/I. REDNA DEJAVNOST
– Sedež v Občini Žalec
100 t
– Članstvo: nad 10 društev
50 t
C/II. PROGRAM ZVEZE
– Izvedba enega izobraževanja
50 t
– Izvedba letne skupščine 
50 t
– Promocijski material
50 t
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
12. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem programov, prireditev, projektov aktivnosti in nad porabo dodeljenih sredstev opravlja pristojen urad za področje turizma v Občini Žalec.
13. člen 
(posredovanje poročil in dokazil za vrednotenje programov) 
Prejemniki sredstev morajo najkasneje do roka, določenega v pogodbi, Občini Žalec predložiti poročilo ter dokazila o izvedenih programih oziroma projektih, za katera so jim bila dodeljena sredstva.
Občina lahko zahteva od upravičencev vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za vrednotenje izvajanja programov.
14. člen 
(vračilo prejetih sredstev) 
Prejemnik sredstev mora prejeta sredstva vrniti v občinski proračun:
– če ne izvede programov, prireditev, projektov in aktivnosti za katere so mu bila sredstva dodeljena;
– če nenamensko porabi dodeljena sredstva;
– če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila dodeljena sredstva;
– če je upravičenec za iste upravičene stroške in za isti namen že pridobil finančna sredstva iz katerega koli drugega javnega vira;
– če do roka, določenega v pogodbi, ne odda dokazil iz prejšnjega člena tega pravilnika.
V primeru druge, tretje in četrte alineje mora prejemnik sredstev vrniti sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo naslednji dan od dneva prejema sredstev, prav tako pa prejemnik sredstev ne more kandidirati na razpisu v naslednjem letu.
VI. KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Z dnem sprejema tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 31/12 in št. 16/15).
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2019
Žalec, dne 15. maja 2019
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos