Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1547. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2018, stran 4115.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 5. redni seji dne 15. maja 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Žalec za leto 2018 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa proračuna so tudi obrazložitve zaključnega računu proračuna.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Splošni in posebni del proračuna in obrazložitve zaključnega računa proračuna se objavijo na spletni strani Občine Žalec.
Št. 410-0006/2019
Žalec, dne 15. maja 2019
Župan 
Občine žalec 
Janko Kos