Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, stran 4054.

  
Na podlagi četrtega odstavka 68. člena in trinajste alineje sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 47/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov 
1. člen 
V Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 27/17 in 47/17) se v 2. členu v prvem odstavku za besedo »prvi« dodata besedi »in drugi«.
2. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(učna gradiva za prvi in drugi razred) 
Učna gradiva za prvi in drugi razred so učbeniki, delovni učbeniki in delovni zvezki, ki so potrebni za izvedbo pouka v prvem in drugem razredu osnovne šole.«.
3. člen 
V 4. členu se za besedo »prvi« dodata besedi »in drugi«.
4. člen 
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za zagotavljanje sredstev učbeniškega sklada ter tiskanje učnih gradiv se določi naslednje število točk:
1. izvedba programa osnovne šole in prilagojenih programov osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom:
– 6 točk na učenca 1. razreda,
– 8 točk na učenca 2. razreda
– 3,2 točke na učenca od 3. do 9. razreda;
2. izvedba prilagojenega programa osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom:
– 6 točk na učenca 1. razreda,
– 8 točk na učenca 2. razreda,
– 3,8 točke na učenca od 3. do 9. razreda;
3. izvedba posebnega programa vzgoje in izobraževanja:
– 3,8 točke na učenca.«.
5. člen 
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Šola izposoja učbenike in učna gradiva za prvi in drugi razred iz učbeniškega sklada za posamezno šolsko leto. Šola začne z izposojo učbenikov in učnih gradiv za prvi in drugi razred že pred zaključkom tekočega šolskega leta oziroma najkasneje prvi teden pouka v novem šolskem letu.«.
V drugem in četrtem odstavku se za besedo »prvi« dodata besedi »in drugi«.
6. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »prvi« dodata besedi »in drugi«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Osnovna šola zagotovi z učbeniškim skladom izposojo učbenikov vsem učencem in izposojo učnih gradiv za prvi in drugi razred vsem učencem prvega in drugega razreda.«.
V četrtem odstavku se za besedo »učbenikov« doda besedilo »za vse razrede«, za besedo »prvi« pa se dodata besedi »in drugi«.
7. člen 
V 14. členu se v osmem odstavku za besedo »prvi« dodata besedi »in drugi«.
8. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku v prvi alineji za besedo »prvi« dodata besedi »in drugi«.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-24/2019
Ljubljana, dne 16. maja 2019
EVA 2019-3330-0016
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti