Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1514. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom, stran 4053.

  
Na podlagi prvega odstavka 292. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US in 11/18) ministrica za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom 
1. člen 
V Pravilniku o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom (Uradni list RS, št. 18/03 in 35/13) se v 6. členu tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Vrednost točke brez davka na dodano vrednost znaša 0,28 eurov.
Vrednost točke se spreminja glede na rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jo ugotavlja Statistični urad Republike Slovenije. Sprememba vrednosti točke je možna v primeru, ko rast cen življenjskih potrebščin v času od uveljavitve zadnjega zvišanja preseže 10 %.«.
2. člen 
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za izvršilna dejanja, ki jih mora izvršitelj opraviti v času med 16. in 8. uro, se cena storitve zviša za 50 %, za izvršilna dejanja, ki jih mora opraviti ob sobotah, nedeljah ali dela prostih dnevih, pa se cena storitve zviša za 100 %.«.
3. člen 
V 11. členu se v drugem odstavku besedi »en kilometer« nadomestita z besedama »dva kilometra«.
4. člen 
V Tar. št. 1 se za četrtim odstavkom dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Če vrednost terjatve v točkah presega 200 000 točk in je rubež delno neuspešen, pripada izvršitelju plačilo v skladu s prejšnjim odstavkom, vendar ne manj kot 3 % glede na po 4. členu tega pravilnika ocenjeno vrednost zarubljenih stvari, pri čemer to plačilo ne sme znašati več kot 2000 točk.
V primeru, da je oprava rubeža podaljšana zaradi ravnanj dolžnika, s katerimi ovira dejanja rubeža, pripada izvršitelju še plačilo po porabljenem času, in sicer 30 točk za vsake pol ure, ko ni mogel opravljati rubeža.«.
5. člen 
V Tar. št. 8 se v drugem odstavku za besedo »plačila« doda besedilo »iz prejšnjega odstavka«.
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji do šesti odstavek, ki se glasijo:
»Če izpraznitev stanovanjske nepremičnine traja več kot 2 uri, se za vsake dodatne pol ure izvršitelju prizna 50 točk, vendar skupaj največ dodatnih 500 točk.
Če izpraznitev poslovne nepremičnine traja več kot 6 ur, se za vsake dodatne pol ure izvršitelju prizna 50 točk, vendar skupaj največ dodatnih 1000 točk.
Plačilo za ogled nepremičnine znaša 200 točk. Če ogled traja več kot 4 ure, se za vsake dodatne pol ure izvršitelju prizna 50 točk, vendar skupaj največ dodatnih 200 točk.
Plačilo stroškov hrambe premičnin ob deložaciji ne bremeni izvršitelja, temveč upnika ali dolžnika.«.
Dosedanji tretji odstavek postane sedmi odstavek.
6. člen 
Tar. št. 11 se spremeni tako, da se glasi:
»Tar. št. 11 
Odvzem otroka 
Plačilo za odvzem otroka in njegovo izročitev osebi, kateri je otrok zaupan v vzgojo in varstvo, oziroma osebi, ki je upravičena do osebnih stikov,znaša 1500 točk ter za začete druge in vsake nadaljnje pol ure neposrednega opravljanja izvršilnega dejanja 50 točk, vendar skupaj največ dodatnih 500 točk.«.
7. člen 
V Tar. št. 13 se v drugem odstavku pika nadomesti z vejico ter doda besedilo »vendar skupaj največ dodatnih 1000 točk.«.
8. člen 
V Tar. št. 16 se v sedmi alineji pika nadomesti s podpičjem in dodata novi osma in deveta alineja, ki se glasita:
»– za poizvedbo o lastništvu vozila dolžnika v evidenci registriranih vozil – plačilo v vrednosti 20 točk;
– za dejanja iz enajstega odstavka 31. člena zakona o izvršbi in zavarovanju – plačilo v vrednosti 50 točk.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Za obračun in povračila stroškov, ki so nastali pred uveljavitvijo tega pravilnika, se uporabljajo določbe Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom (Uradni list RS, št. 18/03 in 35/13).
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-50/2019
Ljubljana, dne 22. maja 2019
EVA 2019-2030-0004
Andreja Katič 
ministrica 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost