Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019

Kazalo

1463. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2018, stran 3938.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 15. in 67. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 4. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Dobje za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobje za leto 2018.
3. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Dobje po zaključnem računu za leto 2018 znašajo:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Realizacija 2018
Skupina/podskupina kontov
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
1.004.518,53
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
841.645,45
70
DAVČNI PRIHODKI
775.673,58
700
Davki na dohodek in dobiček
724.434,00
703
Davki na premoženje
37.786,35
704
Domači davki na blago in storitve
13.172,50
706
Drugi davki in prispevki
280,73
71
NEDAVČNI PRIHODKI
65.971,87
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
21.225,33
711
Takse in pristojbine
407,70
712
Globe in druge denarne kazni
1.250,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
31.965,25
714
Drugi nedavčni prihodki
11.123,59
74
TRANSFERNI PRIHODKI
162.873,08
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
162.873,08
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
1.107.204,93
40
TEKOČI ODHODKI
304.351,08
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
72.858,12
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
11.776,19
402
Izdatki za blago in storitve
205.340,59
409
Rezerve
14.376,18
41
TEKOČI TRANSFERI
380.697,26
410
Subvencije
13.719,47
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
247.223,94
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
20.748,46
413
Drugi tekoči domači transferi
99.005,39
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
400.612,58
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
400.612,58
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
21.544,01
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
20.143,97
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
1.400,04
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–102.686,40
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–102.758,81
III/2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70+71)–(40+41) 
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
156.597,11
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
39.895,00
50
ZADOLŽEVANJE
39.895,00
500
Domače zadolževanje
39.895,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
4.250,56
55
ODPLAČILA DOLGA
4.250,56
550 
Odplačila domačega dolga
4.250,56
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.–V.–VIII.)
–67.041,96
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
35.644,44
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
102.686,40
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
85.636,53
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2018 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2019
Dobje, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek