Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019

Kazalo

1460. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu, stran 3936.

  
Na podlagi 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu 
1. člen 
(potrditev izhodišč za dopolnitev prostorskega akta) 
(1) Na območju, ki ga določa Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu (Uradni list RS, št. 31/91, 99/01, 46/07, 34/18; obv. razlaga 31/10, 12/13, 24/18), v nadaljevanju PUP, prevladuje individualna stanovanjska gradnja, vendar je še zaslediti posamezna aktivna kmečka gospodarstva in zidanice, ki pa jih je bilo v času izdelave aktualnega PUP veliko več. Območje je zelo heterogeno oblikovano, namen pa je preveriti in po posameznih enotah dopolniti oblikovanje objektov zaradi aktualnih energetskih prenov, novogradenj in umeščanja pomožnih objektov, ki vplivajo na širše območje, z izhodišči PUP in tudi drugimi akti opredeljeno kot krajinsko in naselbinsko še zadosti ohranjeno območje in ga je glede na navedeno smiselno skrbneje določiti.
(2) Opisana izhodišča so skladna ter potrjena z določili Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 4/88,18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 86/01, teh. popr. 79/13) ter usmeritvami PUP.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Predvideno območje dopolnitve zajema celotno območje, kot ga določa PUP in se nanaša izključno na oblikovanje objektov.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi upoštevanja določil Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 4/88, 18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 86/01, teh. popr. 79/13), skladno z veljavnimi predpisi glede postopkov in vsebine priprave prostorske dokumentacije.
4. člen 
(vrsta in roki za pripravo dopolnitev prostorskega akta) 
(1) Ker po uveljavitvi ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ostanejo v veljavi prostorski izvedbeni načrti, sprejeti na podlagi ZUN, občinski lokacijski načrti, sprejeti na podlagi ZUreP-1, ter zazidalni načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72, 8/78 in 18/84), se PUP dopolni po postopku, kot je s tem zakonom določen za OPPN.
(2) Postopek dopolnitev UN bo zaključen v letu 2019.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
ter nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v morebitnem postopku CPVO.
(2) Če se v postopku dopolnitev PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
MO Celje bo dopolnjen osnutek, v primeru nujnosti izdelave CPVO skupaj z okoljskim poročilom, objavila na spletnih straneh MOC in javno razgrnila na krajevno običajen način, z možnostjo podajanja pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravo sprememb in dopolnitev PUP, ki se nanaša izključno na tekstualno spremembo odloka, financira Mestna občina Celje.
8. člen 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2019
Celje, dne 18. februarja 2019
 
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 
 
po pooblastilu župana 
Vladimir Ljubek