Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019

Kazalo

1459. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever, stran 3935.

  
Na podlagi 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever 
1. člen 
(potrditev izhodišč za dopolnitev prostorskega akta) 
(1) Območje predvidenega posega je določeno z Odlokom o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever (Uradni list SRS, št. 3/86, Uradni list RS, št. 18/94, 87/97, 20/98, 42/99, 55/00, 106/02, 91/05, 40/11, 12/14, 15/16, 46/18) v nadaljevanju ZN, kot del širšega območja stanovanjskega naselja.
(2) Pobudnika sta lastnika nepremičnine, parcele št. 908/29, k.o. 1075 – Ostrožno. Parcela je nezazidana in se nahaja v strnjenem delu naselja, kjer je zgoščevanje območja smiselno kot zapolnitev obstoječe gradnje, saj je območje komunalno, energetsko in prometno urejeno. Namera pobudnika je izgradnja prostostoječe individualne stanovanjske hiše.
(3) Opisana izhodišča so skladna ter potrjena z določili Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 4/88, 18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 86/01, teh. popr. 79/13) ter vsebino in določili ZN.
(4) Pobudnika in investitorja spremembe in dopolnitve prostorskega akta sta Helena in Simon Potočnik, Celje.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Predvideno območje dopolnitve zajema zemljišče s parc. št.: 908/29, k.o. 1075 – Ostrožno.
(2) Območje urejanja je določeno na podlagi pobude investitorja in se na podlagi rešitev in ugotovitev v okviru načrtovanja prostorske ureditve ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora lahko tudi spremeni oziroma razširi na druga sosednja zemljišča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne, okoljske in prometne ureditve.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi upoštevanja določil Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 4/88, 18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 86/01, teh. popr. 79/13), ZN ter namere pobudnika, skladno z veljavnimi predpisi glede postopkov in vsebine priprave prostorske dokumentacije.
4. člen 
(vrsta in roki za pripravo dopolnitev prostorskega akta in posameznih faz) 
(1) Ker po uveljavitvi ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ostanejo v veljavi prostorski izvedbeni načrti, sprejeti na podlagi ZUN, občinski lokacijski načrti, sprejeti na podlagi ZUreP-1, ter zazidalni načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72, 8/78 in 18/84), se ZN dopolni po postopku, kot je s tem zakonom določen za OPPN.
(2) Postopek dopolnitev ZN bo zaključen v letu 2019.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo;
– Vodovod-kanalizacija, JP d.o.o.;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.;
– Energetika Celje, JP d.o.o.;
– Simbio, JP d.o.o.;
– Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode;
ter nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v morebitnem postopku CPVO.
(2) Če se v postopku dopolnitev ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
MO Celje bo dopolnjeni osnutek, v primeru nujnosti izdelave CPVO skupaj z okoljskim poročilom, objavila na spletnih straneh MOC in javno razgrnila na krajevno običajen način, z možnostjo podajanja pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravo sprememb in dopolnitev ZN financirajo pobudnik oziroma investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Celje in investitorjem.
8. člen 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2019
Celje, dne 27. februarja 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 
 
po pooblastilu župana 
Vladimir Ljubek