Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019

Kazalo

1453. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, stran 3914.

  
Na podlagi prvega odstavka 564. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja 
1. člen 
V Sklepu o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (Uradni list RS, št. 1/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Ta sklep določa podrobnejše pogoje za pridobitev in preizkus strokovnega znanja ter sposobnosti, ki so v skladu s 1. točko tretjega odstavka 561. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1) potrebni za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, in sicer: vsebino in obseg strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja, način preizkusa zahtevanega znanja, izvajalca preizkusa in način izvajanja tega javnega pooblastila pri izvajalcu preizkusa.«
2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(vsebina in obseg potrebnega strokovnega znanja za zavarovalno zastopanje) 
(1) Šteje se, da oseba izpolnjuje pogoje glede vsebine in obsega strokovnega znanja, ki je potrebno za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, če ima končano najmanj srednješolsko izobrazbo V. ravni, to je, da ima zaključen štiri oziroma petletni program srednje tehniškega izobraževanja, drugega srednjega strokovnega izobraževanja ali srednjega splošnega izobraževanja, in izkaže ustrezno znanje z naslednjih področij:
1. finančno področje;
2. zavarovalno-pravne osnove;
3. premoženjska zavarovanja;
4. zavarovalni naložbeni produkti;
5. življenjska zavarovanja;
6. pozavarovanje;
7. trženje zavarovanj in pozavarovanj, varstvo potrošnikov in poslovna etika;
8. preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma na področju zavarovalništva.
(2) Obseg strokovnega znanja s finančnega področja zajema najmanj osnovna znanja o:
– denarnih in finančnih instrumentih;
– udeležencih na finančnih trgih;
– delovanju finančnih trgov.
(3) Obseg strokovnega znanja s področja zavarovalno- pravnih osnov zajema najmanj poznavanje osnovnih zavarovalnih pojmov in pravnih ter ekonomskih vidikov zavarovalne pogodbe.
(4) Obseg strokovnega znanja s področja premoženjskih zavarovanj zajema najmanj poznavanje:
a) osnov o zavarovalnih vrstah premoženjskih zavarovanj, kot jih opredeljuje vsakokrat veljavni zakon o zavarovalništvu in tudi splošna vedenja ter posebna znanja o nezgodnih in zdravstvenih zavarovanjih;
b) splošnih in posebnih pogojev premoženjskih zavarovanj, vključno z dodatnimi tveganji, če jih taka zavarovanja krijejo; načel in sistema zdravstvenih zavarovanj, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, s poudarkom na prostovoljnih zdravstvenih zavarovanjih.
(5) Obseg strokovnega znanja s področja življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem (21. točka drugega odstavka 7. člena ZZavar-1) zajema najmanj poznavanje:
a) zavarovalnih naložbenih produktov, vključno s splošnimi pogoji in neto premijami ter po potrebi zajamčenimi in nezajamčenimi prejemki;
b) prednosti in slabosti posameznih naložbenih možnosti za zavarovalce;
c) finančnih tveganj, ki jih nosijo zavarovalci;
d) zavarovanj, ki krijejo življenjska tveganja in drugih varčevalnih produktov;
e) zavarovalnega trga in trga varčevalnih produktov.
(6) Obseg strokovnega znanja s področja življenjskih zavarovanj, uvrščenih v zavarovalne vrste od 19. do 24. točke drugega odstavka 7. člena ZZavar-1, razen življenjskih zavarovanj iz prejšnjega odstavka, zajema najmanj poznavanje:
a) osnov teh zavarovanj, vključno s splošnimi in posebnimi pogoji za dodatna tveganja, če jih taka zavarovanja krijejo in podatki o zajamčenih prejemkih;
b) osnov o zavarovanjih iz skupine življenjskih zavarovanj, kot jih opredeljuje vsakokrat veljavni zakon o zavarovalništvu in posebna znanja v okviru teh zavarovalnih vrst;
c) načel in sistema pokojninskih zavarovanj vključno z naložbeno politiko življenjskega cikla, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s poudarkom na prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanjih;
d) organizacije in prejemkov, ki jih zagotavlja pokojninski sistem.
(7) Obseg strokovnega znanja s področja pozavarovanja zajema najmanj poznavanje osnov pozavarovanja in načinov pozavarovanja.
(8) Obseg strokovnega znanja s področja trženja zavarovanj, trženja pozavarovanj, varstva potrošnikov in poslovne etike ter varovanja osebnih podatkov zajema najmanj poznavanje:
a) veljavne zakonodaje na področju distribucije zavarovalnih produktov, kot so predpisi o varstvu potrošnikov, ustrezni davčni predpisi ter ustrezni predpisi o socialnem varstvu in delovnem pravu, v obsegu, kot je določen v drugem odstavku 564. člena ZZavar-1;
b) obravnavanja zahtev zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb;
c) obravnavanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb;
d) ocenjevanja potreb stranke;
e) pogodbenih razmerij, zavarovalnega trga in njegovih udeležencev;
f) pravnega statusa zavarovalnih zastopnikov in posrednikov, profila zavarovalnega zastopnika in posrednika;
g) posebnosti zastopanja in posredovanja pri sklepanju zavarovalnih pogodb, med drugim tudi o bistvenih obveznostih pozavarovanca in pozavarovatelja;
h) standardov poslovne etike;
i) upravljanja navzkrižja interesov;
j) veljavne zakonodaje s področja varovanja osebnih podatkov.
(9) Obseg strokovnega znanja s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma na področju zavarovalništva zajema najmanj osnovno poznavanje:
a) določb zakona, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma;
b) predpisov, ki so izdani na podlagi zakona iz prejšnje točke, v delu, ki se nanaša na zavarovalnice ter zavarovalno zastopniške in zavarovalno posredniške družbe, kakor tudi na poznavanje indikatorjev, sprejetih za zavarovalnice.«
3. člen 
Naslov 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(vsebina in obseg potrebnega strokovnega znanja za zavarovalno posredovanje)«. 
Napovedni stavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Šteje se, da oseba izpolnjuje pogoje glede vsebine in obsega strokovnega znanja, ki je potrebno za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, če ima zaključeno najmanj srednješolsko izobrazbo V. ravni, to je, da ima zaključen štiri oziroma petletni program srednje tehniškega izobraževanja, drugega strokovnega izobraževanja ali splošnega izobraževanja, če izkaže ustrezno znanje s področij, navedenih v 2. členu tega sklepa, in če izkaže tudi naslednja praktična znanja, sposobnosti oziroma veščine, ki se odražajo v tem, da zna:«
V 2. točki 3. člena se beseda »proizvode« nadomesti z besedo »produkte«.
4. člen 
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »šestih področij iz prvega odstavka 2. člena« nadomesti z besedilom »osmih področij iz prvega odstavka 2. člena«. Pred piko se dodata besedi »tega sklepa«.
5. člen 
V prvem odstavku 7. člena se črta prva alineja »– potrjuje program usposabljanja, ki ga pripravi Združenje«.
6. člen 
(prehodna določba in uveljavitev) 
Odbor najkasneje do 31. avgusta 2019 potrdi vprašanja za preizkus znanja, ki jih pripravi Združenje. Vprašanja za preizkus znanja iz prejšnjega stavka ter učna in ostala gradiva, ki ustrezajo predpisanemu obsegu znanja, se uporabljajo od 1. septembra 2019.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-1/2019-16
Ljubljana, dne 7. maja 2019
EVA 2019-1611-0025
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
mag. Gorazd Čibej 

AAA Zlata odličnost