Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1416. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2018, stran 3652.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je svet Občine Vipava na 5. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N 
proračuna Občine Vipava za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vipava za leto 2018.
Proračun Občine Vipava za leto 2018 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v €
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Realizacija 2018
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
5.238.193
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.958.762
70 
DAVČNI PRIHODKI 
3.991.022
700 Davki na dohodek in dobiček 
3.481.573
703 Davki na premoženje 
398.256
704 Domači davki na blago in storitve 
111.193
706 Drugi davki in prispevki 
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
967.740
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
901.817
711 Takse in pristojbine 
6.351
712 Denarne kazni 
8.614
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
23.184
714 Drugi nedavčni prihodki 
27.774
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
7.439
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
7.439
73 
PREJETE DONACIJE 
7.050
730 Prejete donacije iz domačih virov 
7.050
731 Prejete donacije iz tujine
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
264.942
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
264.942
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev proračuna EU
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
5.498.925
40 
TEKOČI ODHODKI 
1.487.032
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
227.281
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
57.048
402 Izdatki za blago in storitve 
1.150.807
403 Plačila domačih obresti 
16.896
409 Rezerve 
35.000
41 
TEKOČI TRANSFERI 
2.186.769
410 Subvencije 
116.444
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.222.218
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
197.812
413 Drugi tekoči domači transferi 
650.295
414 Tekoči transferi v tujino
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.370.201
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.370.201
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
454.923
431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. por. 
164.215
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
290.708
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
260.732
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
50 
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
164.514
55 
ODPLAČILA DOLGA
164.514
550 Odplačila domačega dolga
164.514
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.)
–425.246
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
164.514
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
260.732 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2018
9009 Splošni sklad za drugo 
1.823.521
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-3/2017-28
Vipava, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost