Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1375. Sklep o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu, stran 3579.

  
Na podlagi 154. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa podrobnejša pravila o načinu izpolnjevanja obveznosti izdajateljev ter pravic imetnikov:
1. glede informacij za imetnike delnic, ki so uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu in
2. glede informacij za imetnike dolžniških vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu.
2. člen 
(pojmi) 
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.; v nadaljevanju: ZTFI-1).
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. PRAVILA ZA IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI JAVNE DRUŽBE 
3. člen 
(dostopnost informacij v zvezi z zasedanjem skupščine delničarjev) 
(1) Šteje se, da so obveznosti javne družbe (v nadaljevanju: izdajatelj), katere delnice so uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu, glede informacij v zvezi z zasedanjem posamezne skupščine izpolnjene, če izdajatelj zagotovi njihovo objavo v skladu s 3. in 4. členom Sklepa o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 30/19) ter prosto dostopnost na svojih uradnih spletnih straneh od dne objave sklica skupščine najmanj 5 let.
(2) Šteje se, da so obvestila izdajatelja iz prejšnjega odstavka tega člena o določitvi in izplačilu dividend in o izdaji novih delnic, ki vključujejo tudi informacije o prednostni pravici in načinu vpisa novih delnic, ter o razveljavitvi ali zamenjavi delnic ustrezno sporočena, če izdajatelj z njihovo pravočasno objavo ali pisnim oziroma elektronskim posredovanjem njihovim imetnikom da na razpolago vse relevantne informacije ter dovolj časa za sprejem kvalitetne investicijske odločitve.
4. člen 
(pošiljanje informacij z elektronskimi sredstvi) 
V primeru pošiljanja informacij z elektronskimi sredstvi se ob izpolnjenem pogoju načela enake obravnave imetnikov delnic po pridobitvi njihovega soglasja skladno s 3. točko četrtega odstavka 152. člena ZTFI-1 šteje, da:
– uporaba elektronskega sredstva ni odvisna od kraja sedeža ali bivališča imetnika delnic ali v primerih iz 143. člena ZTFI-1 druge osebe, ki je upravičena uresničevati glasovalne pravice, če le-ta nemudoma po izpolnitvi postopka identifikacije lahko prosto dostopa do informacij, vsebovanih v takšnem obvestilu,
– izdajatelj o opravljenem postopku identifikacije hrani dokazilo v elektronski ali tiskani obliki o tem, da je bila opravljena, še eno leto po identifikaciji.
5. člen 
(dostopnost informacij v zvezi z zasedanjem imetnikov obveznic) 
Šteje se, da so obveznosti izdajatelja, katerega dolžniški vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu, glede objave ali posredovanja obvestil imetnikom dolžniških vrednostnih papirjev o mestu, času in dnevnem redu zasedanja imetnikov dolžniških vrednostnih papirjev, o izplačilu obresti, o uresničitvi katere koli zamenjave, vpisa ali razveljavitve pravic in odkupa, pa tudi o pravici imetnikov dolžniških vrednostnih papirjev, da sodelujejo pri teh dejanjih, izpolnjene, če izdajatelj zagotovi njihovo objavo v skladu s 3. in 4. členom Sklepa o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 30/19) ter prosto dostopnost na svojih uradnih spletnih straneh od dne objave sklica zasedanja imetnikov dolžniških vrednostnih papirjev oziroma tako, da ima imetnik takšnega vrednostnega papirja na razpolago vse relevantne informacije ter dovolj časa za sprejem kvalitetne investicijske odločitve.
6. člen 
(pošiljanje informacij z elektronskimi sredstvi) 
V primeru pošiljanja informacij z elektronskimi sredstvi se ob izpolnjenem pogoju načela enake obravnave imetnikov dolžniških vrednostnih papirjev po pridobitvi njihovega soglasja skladno s 3. točko šestega odstavka 153. člena ZTFI-1 šteje, da:
– uporaba elektronskega sredstva ni odvisna od kraja sedeža ali bivališča imetnika dolžniških vrednostnih papirjev ali osebe, ki je upravičena uresničevati glasovalne pravice zanj, če le-ta nemudoma po izpolnitvi postopka identifikacije lahko prosto dostopa do informacij, vsebovanih v takšnem obvestilu,
– izdajatelj o opravljenem postopku identifikacije hrani dokazilo v elektronski ali tiskani obliki o tem, da je bila opravljena, še eno leto po identifikaciji.
3. KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(prenehanje uporabe predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu (Uradni list RS, št. 106/07, 72/16 in 77/18 – ZTFI-1).
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-13/2019-1
Ljubljana, dne 17. aprila 2019
EVA 2019-1611-0048
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 

AAA Zlata odličnost