Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019

Kazalo

1374. Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij, stran 3579.

  
Na podlagi 160. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa:
1. podrobnejša pravila o predložitvi informacij po 155. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.; v nadaljevanju: ZTFI-1) ter
2. podrobnejša pravila o dostopu do nadzorovanih informacij.
2. člen 
(pojmi in kratice) 
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI-1.
(2) V tem sklepu so uporabljene naslednje kratice predpisov EU:
– Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/1437 je Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/1437 z dne 19. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dostop do predpisanih informacij na ravni Unije,
– Uredba (EU) št. 596/2014 je Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES,
– Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2016/1055 je Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2016/1055 z dne 29. junija 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tehničnimi rešitvami za ustrezno razkritje notranjih informacij javnosti in za odložitev razkritja notranjih informacij javnosti v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta.
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. PRAVILA O PREDLOŽITVI INFORMACIJ 
3. člen 
(predložitev nadzorovanih informacij Agenciji) 
(1) Predložitev nadzorovanih informacij Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) se izvede s posredovanjem vsebine nadzorovane informacije v sistem za centralno shranjevanje informacij (v nadaljevanju: sistem za CSI).
(2) Javna družba, ki namerava zamenjati sistem za CSI, obvestilo o tem objavi, preden začne posredovati nadzorovane informacije v drug sistem za CSI. Obvestilo o zamenjavi sistema za CSI javna družba objavi na enak način, kot objavlja obvestila o nadzorovanih informacijah.
(3) Če javna družba oziroma oseba, ki je brez njenega soglasja zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu (v nadaljevanju: družba) objavi nadzorovano informacijo, vsebino te objave predloži Agenciji in jo obvesti o načinu te objave.
3. PRAVILA O DOSTOPU DO NADZOROVANIH INFORMACIJ 
4. člen 
(sistem za CSI) 
Sistem za CSI izpolnjuje vsaj zahteve iz 159. člena ZTFI-1 in Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/1437.
5. člen 
(obveznost posredovanja nadzorovanih informacij v sistem za CSI) 
(1) Javna družba zagotovi posredovanje nadzorovane informacije v sistem za CSI hkrati s posredovanjem nadzorovane informacije v javno objavo, pri čemer zagotovi, da je nadzorovana informacija v sistemu za CSI javno dostopna šele po dejanski objavi nadzorovane informacije na način, kot je za posamezno vrsto nadzorovane informacije predpisano z ZTFI-1 oziroma za notranjo informacijo s 17. členom Uredbe (EU) št. 596/2014 in na njeni podlagi sprejeto Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2016/1055.
(2) Podrobnejši postopek posredovanja nadzorovanih informacij za objavo v sistem za CSI je glede na naravo in čas nastopa nadzorovane informacije določen v tehničnih navodilih upravljavca sistema za CSI.
6. člen 
(arhiv nadzorovanih informacij) 
(1) Upravljavec sistema za CSI vodi arhiv nadzorovanih informacij, kjer je možno pregledovati vse nadzorovane informacije najmanj glede na:
– dan oziroma obdobje objave,
– vrsto nadzorovane informacije,
– firmo in sedež izdajatelja,
– LEI številko izdajatelja,
– Matično državo članico izdajatelja,
– oznako finančnega instrumenta, na katerega se nanaša nadzorovana informacija.
(2) Upravljavec sistema za CSI omogoča brezplačen dostop do objavljenih nadzorovanih informacij iz prvega odstavka tega člena na svoji spletni strani vsem zainteresiranim osebam.
4. KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(prenehanje uporabe predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 72/16 in 77/18 – ZTFI-1).
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-12/2019-1
Ljubljana, dne 17. aprila 2019
EVA 2019-1611-0047
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 

AAA Zlata odličnost