Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

1103. Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2019, stran 3041.

  
Na podlagi 9. in 14 člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 4. redni seji dne 27. marca 2019 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   K U L T U R E 
v Občini Žalec za leto 2019 
1. 
Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2019 opredeljuje dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki so financirane s sredstvi občinskega proračuna, ter višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu.
2. 
V proračunu Občine Žalec za leto 2019 so sredstva za kulturo namenjena v višini 905.345 € za:
– sofinanciranje društev in drugih neprofitnih organizacij, javnih zavodov in sklada;
– financiranje in sofinanciranje kulturnih programov, projektov in prireditev občinskega pomena;
– vzdrževanje in investicije v infrastrukturo namenjeno za kulturno dejavnost.
3. 
Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega programa kulture se bodo sofinancirale različne kulturne vsebine:
– dejavnosti in projekti kulturnih društev in drugih neprofitnih organizacij;
– knjižnična dejavnost;
– gledališka, glasbena dejavnost in programi abonmajskih predstav;
– Javni sklad RS za kulturne dejavnosti;
– mediji in avdiovizualna kultura;
– prireditve občinskega pomena (večje prireditve, kulturni praznik, občinski praznik, dan državnosti, dan samostojnosti in enotnosti …);
– varovanje in obnova kulturne dediščine;
– vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno infrastrukturo.
Proračunska postavka
Vsebina
Proračun 2019 v €
4041
Prireditve ob občinskem prazniku 
12.600
4042
Prireditve ob državnih praznikih 
11.040
4043
Ostale prireditve 
24.210
10011
Javna dela – MSK Žalec 
10.865
18001
Vzdrževanje kulturnih spomenikov – Dvorec Novo Celje 
17.500
18003
Upravljanje in vzdrž. kult. spomenikov – Savinova hiša 
10.600
18004
Vzdrževanje grobov in grobišč 
4.230
18006
Sofinanciranje kulturnih projektov 
18.500
18008
Ureditev arheološkega parka v Šempetru
5.000
18009
Prenova kompleksa Savinove hiše v Žalcu
12.000
18011
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec
37.700
18020
Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice Žalec 
311.500
18021
Nakup knjig za Medobčinsko splošno knjižnico Žalec 
30.000
18022
Drugi programi v knjižnicah 
6.140
18024
Izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij 
12.500
18028
Brezplačni časopis Utrip za občane 
65.000
18030
Dejavnost Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec – del
117.460
18033
Programi samost. kult. izvajalcev – Dom II. slov. tabora 
30.000
18034
Programi samost. kult. izvajalcev – Savinova hiša 
18.000
18035
Programi samostojnih kulturnih izvajalcev – BUMFEST 
4.500
18037
Festival akustične glasbe 
1.840
18040
Sofinanciranje JSKD OI Žalec 
7.100
18042
Sofinanciranje programov kulturnih društev 
– za programski del 
64.790
– za investicije 
20.900
18044
Nagrade za kulturne dosežke (Savinova odličja) 
7.500
18046
Festival Sredi zvezd 
3.070
18047
Mednarodni folklorni festival 
4.500
18060
Upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma II. slov. tabora 
32.300
18062
Investicije in investicijsko vzdrževanje Doma II. slov. tabora 
4.000
SKUPAJ 
905.345
Delitev sredstev za sofinanciranje redne dejavnosti društev in projektov iz Letnega programa kulture pod proračunskimi postavkami: 18006 in 18042, se izvede na podlagi prijav na javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti.
4. 
Program/projekt, ki ga ne določa Letni program kulture, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina sofinancira program/projekt iz drugih proračunskih postavk, če je neizogibno nujno potrebno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju, na podlagi drugega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
5. 
Letni program kulture v Občini Žalec začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2019.
Št. 620-0001/2019
Žalec, dne 27. marca 2019
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.