Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

1063. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2018, stran 2910.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 14. in 50. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 117. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16) je Občinski svet Občine Jesenice na 3. seji dne 28. 3. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Jesenice za leto 2018 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2018, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.
2. člen 
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2018 so realizirani v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
17.313.020,76
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
16.281.813,35
70
DAVČNI PRIHODKI
13.070.393,29
700 Davki na dohodek in dobiček
10.353.436,00
703 Davki na premoženje
2.192.970,53
704 Domači davki na blago in storitve
518.906,78
706 Drugi davki
5.079,98
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.211.420,06
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
2.667.097,44
711 Takse in pristojbine
14.739,12
712 Globe in druge denarne kazni
106.179,22
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
20.948,55
714 Drugi nedavčni prihodki
402.455,73
72
KAPITALSKI PRIHODKI
328.157,20
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
288.164,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
39.993,20
73
PREJETE DONACIJE
3.570,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.570,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
691.569,99
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
627.404,05
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev EU
64.165,94
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IZ DRUGIH DRŽAV
7.910,22
786 Ostala prejeta sredstva 
iz proračuna Evropske unije 
7.910,22
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.605.744,39
40
TEKOČI ODHODKI
5.098.023,78
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.422.206,08
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
227.492,92
402 Izdatki za blago in storitve
3.344.356,46
403 Plačila domačih obresti
33.968,32
409 Rezerve
70.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
8.388.637,65
410 Subvencije
492.749,92
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.924.055,43
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
687.382,43
413 Drugi tekoči domači transferi
3.284.449,87
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.300.224,10
420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev
3.300.224,10
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
818.858,86
431 Investicijski transferi pravnim 
in fiz. osebam, ki niso pr. up.
0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
818.858,86
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–292.723,63
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.-7102) – (II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–261.556,57
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
2.795.151,92
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 440+441+442)
5.401,29
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
5.401,29
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–5.401,29
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
769.555,58
55
ODPLAČILA DOLGA
769.555,58
550 Odplačila domačega dolga
769.555,58
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.067.680,50
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–769.555,58
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
292.723,63
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2017
4.059.268,86
XIII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2018
2.991.588,36
Končno stanje sredstev na računih občine znaša 2.991.588,36 €.
3. člen 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2018, se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2019 v naslednji višini:
– KS Plavž – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 720,00 € na proračunsko postavko 4097, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 400,00 € na proračunsko postavko 4099, konto 402009 (Akcije v KS),
– KS Hrušica – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 300,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 120,00 € na proračunsko postavko 4004, konto 402009 (Krajevni praznik),
– KS Sava – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 270,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 250,00 € na proračunsko postavko 4059, konto 402009 (Akcije v KS),
– KS Podmežakla – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 500,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 110,00 € na proračunsko postavko 4069, konto 402009 (Akcije v KS),
– KS Planina pod Golico – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 250,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Blejska Dobrava – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 1.500,00 € na proračunsko postavko 4080, konto 402099 (KS Blejska Dobrava – redna dejavnost),
– KS Javornik Koroška Bela – neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 600,00 € na proračunsko postavko 4074, konto 402009 (Krajevni praznik),
– Občinska uprava – neporabljena sredstva iz naslova požarne takse, v višini 7.241,59 €, na proračunsko postavko 3061, konto 432300, NRP OB041-15-0003 Nakup gasilskih vozil za GARS Jesenice.
4. člen 
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
1. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2017
228.665,02 €
2. Pripis obresti v letu 2018
62,30 €
3. Vplačilo sredstev iz proračuna
70.000,00 €
3. Izplačila iz rezervnega sklada
68.466,42 €
4. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2018
230.260,90 €
5. člen 
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 132.502.887,00 €.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Jesenice za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
7. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2018 se v celoti objavi na spletni strani Občine Jesenice.
Št. 410-42/2017
Jesenice, dne 28. marca 2019
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti