Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

1048. Pravilnik o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu, stran 2871.

  
Na podlagi 26. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US in 23/17 – ZVDZ-C) je Državna volilna komisija na 70. seji 10. 4. 2019 sprejela
P R A V I L N I K 
o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S tem pravilnikom se določajo merila in kriteriji za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu.
2. člen 
(nadomestila članov državne volilne komisija) 
Za člane državne volilne komisije se višina nadomestil določi v skladu z določbami zakona, ki ureja volitve v državni zbor.
3. člen 
(nadomestila članov volilnih komisij) 
(1) Za člane volilne komisije volilne enote in okrajne volilne komisije (v nadaljnjem besedilu: volilne komisije), ki izvajajo volilna opravila na volitvah poslancev v državni zbor, predsednika republike, poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in volitvah v državni svet, se višina enkratnega nadomestila določi na podlagi naslednjih meril in kriterijev:
a. za predsednika in njegovega namestnika največ v višini 21 odstotkov osnovne plače predsednika ustavnega sodišča.
b. za člane in njihove namestnike največ v višini 8 odstotkov osnovne plače predsednika ustavnega sodišča.
(2) Predsednik volilne komisije določi nadomestila članov volilne komisije v odvisnosti od udeležbe na sejah in drugih aktivnosti članov. Volilna komisija mora voditi ustrezno evidenco udeležbe na sejah in drugih aktivnosti članov.
(3) Za izvedbo volilnih opravil pri ponovnem glasovanju med kandidatoma, ki sta prejela največ glasov na volitvah predsednika republike (drugi krog glasovanja) se višina nadomestil za člane volilnih komisij določi v višini 70 odstotkov nadomestila, ki je določeno v prvem odstavku tega člena.
(4) Nadomestila iz prvega odstavka tega člena so določena v bruto znesku in ne smejo presegati višine, ki je določena v prvem odstavku tega člena. Nadomestila se izplačujejo v neto znesku in na podlagi evidence iz drugega odstavka tega člena, ki mora biti priložena k zahtevku za izplačilo nadomestila.
4. člen 
(člani volilnih odborov) 
(1) Za člane volilnih odborov, ki vodijo glasovanje na volišču na volitvah poslancev v državni zbor, predsednika republike in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, se višina enkratnega nadomestila za vsak dan glasovanja določi na naslednji način:
a. za predsednika in njegovega namestnika v višini 5,20 odstotka nadomestila, ki je določeno v točki a. prvega odstavka 3. člena tega pravilnika;
b. za člane in njihove namestnike v višini 4,40 odstotkov nadomestila, ki je določeno v točki a. prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(2) Član volilnega odbora, ki prevzema in predaja volilno gradivo in za prevoz uporablja lastno vozilo, ima pravico do povrnitve kilometrine, obračunane v skladu z uredbo vlade o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
(3) Članu volilnega odbora se povračilo izplača na podlagi odločbe o imenovanju, ki jo izda okrajna volilna komisija in v skladu z določbami predpisov o davčnem postopku, ob predložitvi davčne številke, enotne matične številke občana – EMŠO in številke osebnega tekočega računa (TRR).
(4) Nadomestila iz prvega odstavka tega člena so določena v bruto znesku in ne smejo presegati višine, ki je določena v prvem odstavku tega člena, ter se izplačujejo v neto znesku.
(5) Prispevek, ki ga je treba vplačati za člana volilnega odbora na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju in predpisov o pokojninskem zavarovanju poravna Državna volilna komisija.
5. člen 
(nadomestila članov volilnih komisij in volilnih odborov za izvedbo referenduma) 
(1) Za izvedbo referendumskih opravil na referendumu se višina nadomestil za člane okrajnih volilnih komisij določi v višini, ki je določena v 3. členu tega pravilnika. Za člane volilnih komisij volilnih enot se določi nadomestilo v višini 90 odstotkov nadomestila, ki je določeno v 3. členu tega pravilnika.
(2) Članom volilnih odborov za izvedbo volilnih opravil na referendumu pripada nadomestilo, ki se določi v skladu s 4. členom tega pravilnika.
6. člen 
(pravica do povračila stroškov) 
(1) Člani državne volilne komisije in volilnih komisij imajo za delo v komisiji pravico do povračila potnih stroškov in povračila stroškov na službenem potovanju, v skladu s predpisi, ki urejajo področje povračila stroškov.
(2) Članom državne volilne komisije in volilnih komisij se potni stroški za delo v komisiji povrnejo v obliki kilometrine za uporabo lastnega avtomobila na podlagi potnega naloga. Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v službene namene se obračuna v skladu s predpisom, ki določa višino kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v službene namene.
(3) Članom državne volilne komisije in volilnih komisij se povrnejo stroški, nastali na službenem potovanju, na katerega je član komisije napoten s potnim nalogom. Stroški dnevnic in drugi stroški na službenem potovanju se obračunajo v skladu s predpisi, ki določajo način in višino povračila dnevnic in drugih stroškov na službenem potovanju.
(4) Tajniki in njihovi namestniki ter druge osebe, ki opravljajo dolžnost na volitvah ali referendumu imajo pravico do povračila potnih stroškov v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, če naloge za komisijo opravljajo v soboto ali nedeljo in izven delovnih dni ter na dan glasovanja in sicer za opravljanje naslednjih nalog:
– za udeležbo na usposabljanju članov volilnih odborov,
– za pripravo volišč za glasovanje,
– za predajo volilnega gradiva volilnim odborom,
– za obisk volišč na dan glasovanja.
(5) Povračila stroškov, ki so določena v tem členu se izplačujejo v neto zneskih.
7. člen 
(nadomestila tajnikom, namestnikov tajnikom in drugim osebam) 
(1) Višina nadomestil tajnikom in njihovim namestnikom ter drugim osebam, ki opravljajo dolžnost na volitvah poslancev v državni zbor, predsednika republike, poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in volitev v državni svet se določi na naslednji način:
a. za tajnika in namestnika volilne komisije v višini, ki je določena v točki a. prvega odstavka 3. člena tega pravilnika;
b. za računovodje v višini 50 odstotkov nadomestila, ki je določeno v točki a. prvega odstavka 3. člena tega pravilnika;
c. za informatike v višini 30 odstotkov nadomestila, ki je določeno v točki a. prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(2) Javni uslužbenec iz točke b. in c., prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja dolžnosti za več komisij. Če opravlja dolžnosti za več komisij, mu za vsako dodatno dolžnost pripada 50 odstotkov nadomestila, ki se določi v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, pri čemer skupna višina nadomestil ne sme presegati dvakratne višine nadomestila, ki je določena za posamezno dolžnost iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Predsednik volilne komisije določi nadomestilo tajnika volilne komisije in njegovega namestnika v odvisnosti od udeležbe na sejah in drugih aktivnosti. Volilna komisija mora voditi ustrezno evidenco udeležbe na sejah in drugih aktivnosti tajnika volilne komisije in njegovega namestnika.
(4) Nadomestila iz prvega odstavka tega člena so določena v bruto zneskih in ne smejo presegati višine, ki je določena v prvem in drugem odstavku tega člena. Nadomestila se izplačujejo v neto zneskih in na podlagi evidence iz tretjega odstavka tega člena, ki mora biti priložena k zahtevku za izplačilo nadomestila.
8. člen 
(nadomestila tajnikov, namestnikov tajnikov in drugih oseb za izvedbo referenduma) 
Za izvedbo referendumskih opravil se višina nadomestil tajnikom in njihovim namestnikom ter drugim osebam, ki opravljajo dolžnost na referendumu, določi v višini, kot je določena v 7. členu tega pravilnika razen za tajnike in njihove namestnike ter druge osebe volilnih komisij volilnih enot, za katere se določi nadomestilo v višini 90 odstotkov nadomestila, ki je določen v 7. členu tega pravilnika.
9. člen 
(nadomestila za izvedbo več volitev ali volitev in referenduma) 
Če volilni organi izvajajo na isti dan več volitev ali volitve in referendum, se višina nadomestil članom volilnih komisij (predsedniku in članom ter njihovim namestnikom), tajnikom in njihovim namestnikom ter drugim osebam, ki opravljajo dolžnost na volitvah določi v skladu s 3., 7. in 8. členom tega pravilnika, in poveča za 20 odstotkov.
9.a člen 
(pooblastilo direktorju službe) 
(1) Direktor službe državne volilne komisije preverja spoštovanje določb tega pravilnika in v primeru ugotovitve nespoštovanja določb tega pravilnika opozori predsednika volilne komisije in mu določi rok za odpravo napak.
(2) Če predsednik volilne komisije višino nadomestil ne uskladi z določbami tega pravilnika, o višini nadomestil dokončno odloči Državna volilna komisija.
10. člen 
(prehodna določba) 
Določba a. točke prvega odstavka in določba drugega odstavka 7. člena tega pravilnika se začneta uporabljati z dnem razpisa prvih naslednjih volitev ali referenduma. Do takrat se uporablja določba 7. člena Pravilnika o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu št. 040-5/2018-9 z dne 8. 11. 2018 (UPB5).
11. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-3/2019-5
Ljubljana, dne 10. aprila 2019
Anton Gašper Frantar l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti