Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

1038. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o skladih denarnega trga, stran 2825.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EU) o skladih denarnega trga 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določajo pristojni organ za izvajanje Uredbe (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga (UL L št. 169 z dne 30. 6. 2017, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/1131/EU), način opravljanja nadzora nad izvajanjem Uredbe 2017/1131/EU, nadzorni ukrepi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe 2017/1131/EU.
2. člen 
(opredelitev izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kot izrazi, opredeljeni v Uredbi 2017/1131/EU.
3. člen 
(pristojni organ) 
Organ, pristojen za opravljanje nadzora nad izvajanjem Uredbe 2017/1131/EU in te uredbe, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
4. člen 
(opravljanje nadzora) 
Za opravljanje nadzora in odločanje Agencije v posamičnih zadevah se za sklad denarnega trga, ki je kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) ali alternativni investicijski sklad, ki javno zbira premoženje (AJIS), in za družbo za upravljanje uporabljajo določbe zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, ter za sklad denarnega trga, ki je alternativni investicijski sklad, ki premoženje zbira nejavno (v nadaljnjem besedilu: AIS), in za upravljavca AIS določbe zakona, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov.
5. člen 
(ukrepi pristojnega organa) 
(1) Če Agencija pri nadzoru ugotovi kršitev Uredbe 2017/1131/EU ali te uredbe, lahko izreče naslednje ukrepe:
1. odredi ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene kršitve,
2. odvzame dovoljenje, pridobljeno v skladu s 4. ali 5. členom Uredbe 2017/1131/EU,
3. izreče globo v skladu s 6. členom te uredbe.
(2) Za izrekanje ukrepov Agencije v posamičnih zadevah in za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, ter zakona, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov.
6. člen 
(kršitve upravljavca sklada denarnega trga) 
(1) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec sklada denarnega trga, ki je pravna oseba, če:
1. je pridobil dovoljenje iz 4. ali 5. člena Uredbe 2017/1131/EU z navajanjem neresničnih podatkov ali na kakršenkoli drug nezakonit način;
2. uporablja poimenovanje »sklad denarnega trga« v nasprotju s 6. členom Uredbe 2017/1131/EU;
3. sredstva sklada vlaga v nasprotju z 9. členom Uredbe 2017/1131/EU;
4. glede sestave portfelja ne izpolnjuje zahtev, kot jih določa 17., 18., 24. ali 25. člen Uredbe 2017/1131/EU;
5. v zvezi z notranjim ocenjevanjem kreditne kakovosti ne izpolnjuje zahtev, kot jih določa 19. ali 20. člen Uredbe 2017/1131/EU;
6. glede dokumentacije in upravljanja ocenjevanja kreditne sposobnosti ne izpolnjuje zahtev, kot jih določa 21. ali 23. člen Uredbe 2017/1131/EU;
7. glede javne objave naročnika oziroma financerja zunanje bonitetne ocene, poznavanja lastnih strank ali testiranja izjemnih situacij ne izpolnjuje zahtev, kot jih določa 26., 27. ali 28. člen Uredbe 2017/1131/EU;
8. glede vrednotenja sredstev sklada denarnega trga ne izpolnjuje zahtev, kot jih določa 29., 30., 31., 32. ali 33. člen Uredbe 2017/1131/EU;
9. vzpostavi, izvaja in dosledno uporablja preudarne in stroge postopke za upravljanje likvidnosti sklada denarnega trga s konstantno neto vrednostjo sredstev v nasprotju s 34. členom Uredbe 2017/1131/EU;
10. glede preglednosti ne izpolnjuje zahtev, kot jih določa 36. člen Uredbe 2017/1131/EU;
11. ne poroča Agenciji v skladu s 37. členom Uredbe 2017/1131/EU.
(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
7. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-5/2019
Ljubljana, dne 11. aprila 2019
EVA 2018-1611-0080
Vlada Republike Slovenije 
Karl Erjavec l.r.
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost