Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

1026. Sklep o imenovanju podžupana Občine Žužemberk, stran 2805.

  
Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 29. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je župan Občine Žužemberk dne 7. 3. 2019 sprejel
S K L E P 
o imenovanju podžupana Občine Žužemberk 
I. 
Za podžupana Občine Žužemberk imenujem člana občinskega sveta, to je:
Rok Zupančič, rojen 24. 1. 1992, stanujoč Stavča vas 17, 8361 Dvor.
II. 
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
III. 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in opravlja naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pisno pooblasti.
IV. 
Podžupan bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana, v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana.
V. 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
VI. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 8. 3. 2019 dalje.
Št. 030-1/2019-1
Žužemberk, dne 7. marca 2019
Župan 
Občine Žužemberk
Jože Papež l.r.