Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

942. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018, stran 2679.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in ZIPRS1718 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819) ter 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 5. redni seji dne 27. 3. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018.
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 obsega:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v EUR)
l.
Skupaj prihodki
5.136.212,69
II.
Skupaj odhodki
5.663.579,58
III.
Proračunski primanjkljaj 
–527.366,89
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0,00
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
796,20
VI.
Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev
–796,20
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
Zadolževanje
113.739,00
VIII.
Odplačilo dolga
0,00
IX.
Sprememba stanja sredstev na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–414.424,09
X.
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
113.739,00
XI.
Neto financiranje (VI.+X.-IX) =-III.
527.366,89
Stanje sredstev na računih na zadnji dan preteklega leta: EUR 1.372.590,81.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-11/2019-13
Dolenjske Toplice, dne 27. marca 2019
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk l.r.