Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

925. Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav, stran 2654.

  
Na podlagi devetega odstavka 27. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19)minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (UL L št. 132 z dne 21. 5. 2016, str. 21) določa:
– vsebino, obliko in način sklepanja sporazumov o gostovanju (v nadaljnjem besedilu: sporazumi) med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav,
– način obveščanja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) o sklenjenih sporazumih in prenehanju veljavnosti sporazumov,
– vsebino in način objave seznama raziskovalnih organizacij, ki lahko sklepajo sporazume, ter
– način nadzora nad izvajanjem sporazumov.
2. člen 
(vsebina sporazuma) 
(1) S sporazumom, ki mora biti sklenjen v pisni obliki, se raziskovalec iz tretje države zaveže, da si bo prizadeval dokončati raziskovalno dejavnost, raziskovalna organizacija pa se zaveže, da bo gostila raziskovalca iz tretje države za namen dokončanja raziskovalne dejavnosti.
(2) Sporazum mora opredeliti:
– vrsto pravnega razmerja med raziskovalcem iz tretje države in raziskovalno organizacijo,
– delovne pogoje raziskovalca iz tretje države,
– naslov ali namen raziskovalne dejavnosti ali raziskovalnega področja,
– datum začetka in konca ali predvideno trajanje raziskovalne dejavnosti,
– informacije o nameravani mobilnosti v eni ali več drugih državah članicah, če je mobilnost znana ob vložitvi prošnje v prvi državi članici.
3. člen 
(prenehanje veljavnosti sporazuma) 
Sporazum samodejno preneha veljati, če se raziskovalcu iz tretje države ne dovoli vstop na podlagi predpisov, ki urejajo vstop in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ali če se prekine pravno razmerje iz drugega odstavka prejšnjega člena.
4. člen 
(obveščanje agencije) 
(1) Raziskovalna organizacija, ki sklene sporazum, v enem mesecu od sklenitve sporazuma o tem obvesti agencijo. V obvestilu raziskovalna organizacija navede naslov ali namen raziskovalne dejavnosti ali raziskovalnega področja, v zvezi s katerim gosti raziskovalca iz tretje države, ter datum začetka in konca ali predvideno trajanje raziskovalne dejavnosti, za katero je sklenjen sporazum.
(2) Raziskovalna organizacija nemudoma obvesti agencijo o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvajanje sporazuma.
5. člen 
(objava seznama) 
Agencija na svoji spletni strani objavi seznam raziskovalnih organizacij, ki lahko sklepajo sporazume, ter datume začetka in konca ali predvideno trajanje raziskovalnih dejavnosti po sporazumih, ki so jih sklenile raziskovalne organizacije.
6. člen 
(posodabljanje seznama) 
(1) Agencija redno posodablja seznam iz prejšnjega člena.
(2) Agencija v 15 dneh od dneva:
– vpisa raziskovalne organizacije v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri agenciji (v nadaljnjem besedilu: evidenca raziskovalnih organizacij) na podlagi pravilnika, ki ureja vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti;
– izbrisa raziskovalne organizacije iz evidence raziskovalnih organizacij na podlagi pravilnika, ki ureja vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti;
– prejema obvestila iz 4. člena tega pravilnika
ustrezno spremeni oziroma dopolni seznam iz prejšnjega člena.
7. člen 
(nadzor) 
Agencija opravlja nadzor nad izvajanjem sporazumov.
8. člen 
(vpogled v dokumentacijo) 
(1) Agencija ima pravico do vpogleda v dokumentacijo raziskovalne organizacije v zvezi z gostovanjem raziskovalca iz tretje države.
(2) Agencija lahko po potrebi zahteva, da ji raziskovalna organizacija pošlje kopijo sporazuma in vseh morebitnih aneksov k sporazumu.
9. člen 
(poročanje) 
Raziskovalna organizacija najpozneje v dveh mesecih po prenehanju veljavnosti sporazuma predloži agenciji krajše poročilo o poteku izvajanja sporazuma skupaj z izjavo, da je bila raziskovalna dejavnost izvedena.
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 34/08 in 37/15).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-10/2019/18
Ljubljana, dne 26. marca 2019
EVA 2019-3330-0009
Dr. Jernej Pikalo l.r.
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost