Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019

Kazalo

923. Pravilnik o popisu in ocenitvi premoženja oseb pod skrbništvom in o sestavi in vsebini skrbniškega poročila, stran 2651.

  
Na podlagi drugega odstavka 246. člena in četrtega odstavka 250. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 21/18 – ZNOrg) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o popisu in ocenitvi premoženja oseb pod skrbništvom in o sestavi in vsebini skrbniškega poročila 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta pravilnik ureja način popisa in ocenitve premoženja oseb pod skrbništvom ter sestavo in vsebino skrbniškega poročila.
II. POPIS IN OCENITEV PREMOŽENJA 
2. člen 
(1) Center za socialno delo popiše in oceni vse nepremično in premično premoženje, ki ga ima oseba pod skrbništvom (v nadaljnjem besedilu: varovanec) v lasti v času popisa.
(2) Popišejo se tudi varovančeve terjatve in obveznosti.
3. člen 
(1) Premoženje se popiše najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je bil varovanec postavljen pod skrbništvo oziroma od dneva, ko mu je bil imenovan skrbnik za posebni primer.
(2) Popisano premoženje se izroči v upravljanje skrbniku, začasnemu skrbniku oziroma skrbniku za posebni primer (v nadaljnjem besedilu: skrbnik).
4. člen 
(1) Premoženje popiše komisija. Predsednika in člane komisije imenuje center za socialno delo.
(2) Predsednik komisije sklicuje člane komisije in vodi njeno delo.
(3) Za člana komisije ne more biti imenovana oseba, za katero obstajajo razlogi za izločitev uradne osebe po določilih zakona, ki ureja splošni upravni postopek ali oseba, katere koristi so v navzkrižju s koristmi varovanca.
5. člen 
(1) O času in kraju popisa premoženja obvesti center za socialno delo varovančevega skrbnika in varovanca, če je po mnenju centra za socialno delo sposoben razumeti dejanje popisa.
(2) Center za socialno delo k popisu premoženja povabi tudi enega od bližnjih sorodnikov varovanca, ki pri popisu sodeluje kot priča. Če varovanec nima bližnjih sorodnikov ali če so njihove koristi v navzkrižju s koristmi varovanca, lahko pri popisu sodeluje druga oseba, ki ji varovanec zaupa.
6. člen 
(1) O popisu premoženja se vodi zapisnik, ki mora biti sestavljen v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) Člani komisije in ostali udeleženci popisa so dolžni varovati osebne podatke varovanca. Na dolžnost varovanja osebnih podatkov varovanca člane komisije in udeležence popisa opozori predsednik komisije.
7. člen 
(1) V zapisniku o popisu in ocenitvi premoženja se vpišejo predvsem podatki o nepremičninah, premičninah, denarnih sredstvih, vrednostnih papirjih, denarnih terjatvah in obveznostih.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se v zapisnik vpiše podatke o stanju posamezne vrste premoženja v času popisa (npr. obdelano, vzdrževano, zapuščeno, ohranjeno, vseljivo, pozidano, ruševina, uporabno, itd.).
(3) Ocenitev premoženja se opravi na podlagi podatkov iz uradnih evidenc. Če je za ocenitev premoženja potrebno strokovno znanje, center za socialno delo imenuje izvedenca ustrezne stroke.
8. člen 
Dokazila, ki se nanašajo na popisano premoženje (skice, fotografije, itd.), se priložijo zapisniku in so kot priloga sestavni del zapisnika.
9. člen 
Kadar center za socialno delo popis premoženja opravi na podlagi odredbe sodišča, sodišču v osmih dneh od opravljenega popisa pošlje kopijo zapisnika.
III. SKRBNIŠKO POROČILO 
10. člen 
(1) Skrbnik centru za socialno delo do 15. februarja tekočega leta predloži skrbniško poročilo (v nadaljnjem besedilu: poročilo) za preteklo leto.
(2) Poročilo se poda pisno ali ustno na zapisnik.
(3) Vsebina poročila je odvisna od obsega nalog oziroma pooblastil, ki so zaupane skrbniku.
(4) Poročilo mora vsebovati varovančeve osebne podatke in podatke o:
– zdravstvenem stanju varovanca,
– izobraževanju in usposabljanju varovanca,
– varovančevem premoženju,
– varovančevih mesečnih prejemkih (plača, pokojnina, preživnina, …),
– varovančevih mesečnih odhodkih (najemnina, tekoči stroški, obveznosti do tretjih oseb, …),
– drugih pomembnih okoliščinah glede varovanca.
(5) Iz poročila morajo biti razvidne pomembnejše naloge, ki jih je skrbnik opravil za varovanca v okviru rednega poslovanja in naloge, ki jih je opravil z dovoljenjem centra za socialno delo.
(6) Iz poročila morajo biti razvidne tudi naloge, ki niso bile opravljene, razlogi zaradi katerih niso bile opravljene ter predvideni roki za njihovo izvedbo.
11. člen 
(1) Center za socialno delo obravnava poročilo v 60 dneh od prejema poročila.
(2) Center za socialno delo poročilo sprejme, zahteva njegovo dopolnitev ali ga zavrne ter odloči o morebitnih ukrepih. Ob obravnavi poročila center za socialno delo upošteva tudi ugotovitve, s katerimi se je seznanil ob obisku varovanca.
(3) Ob obravnavi poročila odloči center za socialno delo tudi o stroških, ki so nastali pri izvajanju skrbništva, ter o morebitni nagradi skrbniku.
(4) Če varovanec razume pomen in posledice poročila, ga center za socialno delo z njim seznani.
(5) Po obravnavi poročila center za socialno delo v osmih dneh seznani sodišče s svojimi ugotovitvami.
12. člen 
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za poročila, ki jih center za socialno delo od skrbnika zahteva poleg rednega letnega poročila ter za končna poročila, ki jih centru za socialno delo posreduje razrešeni skrbnik in skrbnik osebe, nad katero je skrbništvo prenehalo.
13. člen 
V zadevah, kjer nalogo skrbnika opravlja center za socialno delo, direktor centra za socialno delo za obravnavo poročila določi drugo enoto centra za socialno delo, kot je tista, v katere območje delovanja sodi skrbniška zadeva.
IV. KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati 15. aprila 2019.
Št. 0072-28/2018
Ljubljana, dne 27. marca 2019
EVA 2018-2611-0087
Mag. Ksenija Klampfer l.r.
ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost