Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018

Kazalo

Št. 12.1-2/2018-1-SE Ob-3520/18, Stran 2643
Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 114/06 – Mednarodne pogodbe, št. 20/06) objavlja Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh)
javni razpis 
za izbor nevladnih organizacij, registriranih v Republiki Sloveniji in organizacij, ki so pridobile status humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, za sodelovanje z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (v nadaljevanju: Opcijski protokol)
1. Naziv in sedež naročnika: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. 01/475-00-50, faks 01/475-00-40, elektronski naslov: info@varuh-rs.si.
2. Predmet javnega razpisa: sodelovanje nevladnih organizacij, registriranih v Republiki Sloveniji in organizacij, ki so pridobile status humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: organizacije) z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu.
3. Namen razpisa
Izbor organizacij, ki bodo sodelovale z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu. Organizacije bodo izbrane na javnem razpisu, katerega izvede Varuh, ki bo tudi odločil o izbiri organizacije.
Izbrane organizacije bodo sodelovale pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma s svojimi osebami (predstavnicami in predstavniki), ki morajo biti ustrezno usposobljene na področju varstva človekovih pravic, zlasti s področja preprečevanja mučenja in drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj. Izbrane organizacije bodo s svojimi osebami člani skupine, ki jo bo določil Varuh za opravljanje posameznega obiska kraja odvzema prostosti ter preverjanja ravnanja z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost po določbah Opcijskega protokola. Po izvedenem obisku po določbah Opcijskega protokola bodo predstavnice oziroma predstavniki v roku, ki ga bo določil Varuh, izdelali tudi svoje poročilo o opravljenem nadzoru, na podlagi katerega bo izdelano končno poročilo o obisku.
4. Orientacijska vrednost razpisa: osebe iz organizacij, ki bodo izbrane in bodo z Varuhom opravljale obiske po določbah Opcijskega protokola, bodo dobile povrnjene potne stroške in stroške za prehrano in prenočišče ter nadomestilo plače ali nadomestilo za izgubljeni zaslužek v času obiska ter nagrado v primeru izdelave končnega poročila o opravljenem obisku in simbolični prejemek po Pravilniku o povračilu stroškov in o nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma izvršujejo pooblastila po določbah Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim in poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 13/17).
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji in organizacije, ki so pridobile status humanitarne organizacije v Republiki Sloveniji po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št 98/03) in se ukvarjajo z varstvom človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti s področja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj. K svoji prijavi priložijo predstavitev dela na področju varstva človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti s področja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj ter seznam njenih oseb (predstavnic in predstavnikov) z opisom usposobljenosti oseb, ki bodo sodelovale pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma. Po potrebi bo Varuh usposobljenost predstavnic in predstavnikov preveril z dodatnimi razgovori z njimi. Nevladne organizacije morajo predložiti tudi izjavo o registraciji, humanitarne organizacije pa izjavo o podelitvi statusa humanitarne organizacije in o vpisu v razvid humanitarnih organizacij.
Organizacija, ki želi sodelovati pri opravljanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma mora predložiti izjavo, da pri tem ne bodo sodelovale predstavnice in predstavniki, ki so bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti oziroma pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 3 mesece oziroma oseba, zoper katero je vložena pravnomočna obtožba zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Organizacije oziroma njihove predstavnice in predstavniki se lahko prijavijo za sodelovanje pri obiskih tudi le za posamezno področje kraja odvzemov prostosti.
6. Merila za izbor: prednost pri izbiri za sodelovanje bodo imele organizacije z več izkušnjami na področju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti s področja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj. Organizacije to izkažejo z opisom najpomembnejšega delovanja njenih predstavnic in predstavnikov, zlasti na področju preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj. Pri organizacijah, ki so že sodelovale pri delu državnega preventivnega mehanizma, se bo posebej upoštevala uspešnost dosedanjega sodelovanja (kot je npr. udeležba pri obiskih, kvaliteta izdelanih poročil, aktivnosti ob pripravi letnega poročila državnega preventivnega mehanizma, sodelovanje pri izobraževanjih in posvetih).
7. Ostali pogoji
Predstavnice in predstavniki izbrane organizacije, ki bodo sodelovali z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma, bodo morali v skladu s tretjim odstavkom 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola podati predhodno pisno izjavo, da bodo pri opravljanju nalog in pooblastil sodelovali po navodilih Varuha in delovali po predpisih o varovanju tajnosti osebnih in tajnih podatkov, tako kot to velja za varuha, njegove namestnike in uslužbence.
Predstavnik Varuha, odgovoren za izvedbo posameznega obiska kraja odvzema prostosti, bo vsaj sedem dni pred načrtovanim obiskom (razen v primeru izrednega obiska) obvestil koordinatorja izbrane organizacije, katera oseba je bila izbrana za sodelovanje pri posameznem obisku. Koordinator bo nato moral v sedmih dneh po obvestilu potrditi sodelovanje te osebe in po potrebi sporočiti njene kontaktne podatke. Če se izbrana oseba obiska ne bo mogla udeležiti, se bo predstavnik Varuha, odgovoren za izvedbo posameznega obiska, lahko s koordinatorjem izbrane organizacije dogovoril o sodelovanju druge osebe.
Osebe iz izbranih organizacij morajo pred sodelovanjem pri prvem obisku kraja odvzema prostosti predložiti potrdilo, da niso bile pravnomočno obsojene za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti oziroma pravnomočno obsojene na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 3 mesece in potrdilo, da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožba zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Oseba iz izbrane organizacije, ki ne bo podala predhodne pisne izjave in ustreznega potrdila o nekaznovanosti ter potrdila, da zoper njo ni vložena pravnomočna obtožba zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ne more sodelovati pri opravljanju obiska kraja odvzema prostosti.
8. Z izbranimi organizacijami bo Varuh sklenil pogodbo o sodelovanju za obdobje do 31. 12. 2021, z možnostjo podaljšanja sodelovanja še za eno leto.
9. Rok za oddajo pisne prijave je 15. 1. 2019 (kot pravočasne se bodo upoštevale vse prijave, ki jih bo Varuh prejel do vključno 15. 1. 2019).
10. Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah z navedbo »Za javni razpis-DPM« na naslov: Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po opravljeni izbiri.
12. Dodatne informacije posreduje Ivan Šelih, namestnik varuhinje, tel. 01/475-00-50, e-mail: Ivan.Selih@varuh-rs.si.
13. Razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Varuha človekovih pravic RS. Morebitna dodatna vprašanja in odgovori v zvezi s tem razpisom se objavijo na spletni strani Varuha.
Varuh človekovih pravic RS 

AAA Zlata odličnost