Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

Ob-3448/18, Stran 2399
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289) spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1) (v nadaljevanju Uredba 1303/2013/EU),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1), spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/277 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar zadeva spremembe vzorcev za poročila o izvajanju za cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ in „evropsko teritorialno sodelovanje“ ter vzorcev za poročilo o napredku in letna poročila o nadzoru, ter o popravku navedene uredbe, kar zadeva vzorec za poročilo o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ in letno poročilo o nadzoru (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 6),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2017, str. 26),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013,
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 4. 7. 2016 in Spremembe Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 6. 12. 2017,
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017 (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15 in 27/17),
– Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17),
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),
– Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15),
– Sheme državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014, datum potrditve sheme: 24. 12. 2014 in dopolnitve z dne 28. 7. 2017; trajanje sheme: 31. 12. 2020),
– Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13),
– Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14),
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, št. 3030-4/2016/2 z dne 18. 3. 2016 in
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi Organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, št. 3-1/2-MGRT/0 za: »Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0« z dne 12. 12. 2018.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: izvajalec javnega razpisa je Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »povečanje dodane vrednosti MSP«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). Javni razpis je namenjen:
– spodbujanju uvajanja novih ali dvig zahtevnosti izdelkov,
– ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
– spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.
Cilji javnega razpisa so:
– ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;
– izvajanje operacij v podjetjih na področju rabe lesa, ki vključujejo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).
Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 11 operacij, ki bodo vključevale ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila zaposlenih za najmanj 10 zaposlenih, izraženo kot ekvivalent polnega delovnega časa ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3 %.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.
2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:
– kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
– kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež / poslovno enoto / podružnico na tem območju. Sedež / poslovna enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register.
Prijavitelji s sedežem v katerikoli drugi državi članici, ki ob oddaji vloge nimajo poslovne enote / podružnice v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in v Republiki Sloveniji ustanovili poslovno enoto / podružnico najkasneje do podpisa pogodbe. Sedež / poslovna enota / podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije / Sodni register.
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij in občini se bo v celoti izvajala aktivnost.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla v programskem območju, ki jo je navedel prijavitelj v vlogi, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Prijavitelj ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v kateremkoli programskem območju oziroma občini. Razdelitev slovenskih občin na kohezijski regiji Vzhodna oziroma Zahodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls.
3. Ciljne skupine/prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1l), pri čemer je bila prva registracija pred statusnim preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena pred 1. 1. 2016. Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge I Uredba Komisije 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, z upoštevanjem določil Priloge I Uredba Komisije 651/2014/EU.
Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo, skladno s Prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08 – SKD 2008), registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:
– oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
– oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).
Prijavitelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oziroma priglasila pri pristojnem organu pred 1. 1. 2016 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oziroma pri pristojnem organu).
4. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v poglavju IV. razpisne dokumentacije.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru operacije pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer bo prijavitelj dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj mora izpolnjevati formalne pogoje za prijavitelja, ki so določeni v točki 3 javnega razpisa (glede velikosti in pravne oblike).
2. V kolikor je prijavitelj podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene poslovne enote / podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve pogodbe o sofinanciranju ustanoviti poslovno enoto / podružnico v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z vpisom v Sodni register.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 651/2014/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
a. ribištvo in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000,
b. ladjedelništvo,
c. proizvodnja in distribucija energije in energetske infrastrukture,
d. sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336, 21. 12. 2010, str. 24),
e. primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
f. predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
i. kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, 
ii. kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
g. jeklarstvo in železarstvo za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah,
h. industrijo sintetičnih vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov naštetih v 44. točki 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ter
i. prometni sektor in s tem povezana infrastruktura, našteta v 45. točki 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah.
10. Dejanski lastnik(i) družbe v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
4.2 Posebni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj ni prejel nepovratnih sredstev iz naslova javnega razpisa Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0, objavljenega v Uradnem listu RS št. 35, dne 10. 7. 2017 ali javnega razpisa Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov, objavljenega v Uradnem listu RS št. 38, dne 6. 6. 2018 ali javnega razpisa za spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2016 (P2L 2016), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 50, dne 15. 7. 2016.
2. Prijavitelj je bil ustanovljen pred 1. 1. 2016. Pogoj velja tako za sedež domačega, kot tudi tujega podjetja. V primeru, da prijavitelj ustanavlja podružnico, mora biti podružnica registrirana do podpisa pogodbe (izjava podjetja).
3. Prijavitelj ima registrirano dejavnost, določeno v aktu o ustanovitvi subjekta, znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).
4. Prijavitelj je ustvarjal promet iz dejavnosti C16 in C31 v letih 2016 in 2017.
5. Prijavitelj mora dosegati vsaj bonitetno oceno D2, objavljeno na spletnem portalu GVIN (http://www.gvin.com)1.
1 GVIN je spletni portal, ki omogoča pridobitev bonitetne ocene in celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu in pomaga odkriti poslovne povezave, kot so: lastništvo, vodstvo in nadzorni sveti v podjetjih.
6. Prijavitelj je imel delež skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev oziroma skupni pasivi v enem od zadnjih dveh let (2016 ali 2017) nad 25 % (podatki iz izkazov AJPES).
7. Prijavitelj je po bilanci uspeha na dan 31. 12. 2017 izkazoval povprečno najmanj 2,00 zaposleni osebi po delovnih urah (AJPES).
8. Prijavitelj mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov, skladno s točko 15 tega javnega razpisa, ki se nanašajo na operacijo pod številko, ki jo bodo navedli v Obrazcu 3 (Izjave podjetja).
4.3 Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.
2. Pri operaciji je upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014).
3. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov z lizingom ni dovoljeno.
4. Vloga mora vsebovati terminski plan z razdelanimi aktivnostmi za izvedbo operacije.
5. Operacija mora biti izvedena na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 %) (registracija operacije na področju SKD 2008 C16 ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).
6. Operacija oziroma rezultat operacije (izdelek) mora obvezno prispevati k učinkovitejšemu ravnanju z viri (pri materialih, surovinah, porabi energije, spodbujanju uporabe lesnih odpadkov itd.).
7. Rezultat operacije (izdelek) mora biti tržno naravnan (iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da obstaja trg in možnost prodaje predvidenih izdelkov).
8. Z operacijo se mora pri prijavitelju (na ravni podjetja in v neposredni povezavi z operacijo) dve leti po zaključku operacije (31. 12.) povečati število zaposlenih po delovnih urah za najmanj 5 % oziroma za vsaj 1 zaposlenega, v kolikor predstavlja 5 % manj kot 1 zaposlenega, ali dodana vrednost na zaposlenega za najmanj 3 %, glede na vrednost po poslovnih izkazih na dan 31. 12. 2017.
9. Operacija mora imeti ob oddaji vloge pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.
10. Operacija se ne sme začeti pred oddajo vloge na razpis (vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije, kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, izdaja računov, se lahko izvršijo šele po datumu oddaje vloge na ta razpis).
11. Nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev se mora nanašati na postavitev novega proizvodnega obrata, širitev obstoječega obrata ali začetek nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu. V primeru sredstev, dodeljenih za:
a. diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote oziroma podružnice na proizvode, ki jih ta poslovna enota oziroma podružnica prej ni proizvajala, morajo upravičeni stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. Upošteva se knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred začetkom del,
b. bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti, morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj bi se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih.
12. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 50.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR.
5. Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora operacij
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija). Vsako vlogo, ki izpolnjuje vse pogoje za kandidiranje, ocenita dva neodvisna ocenjevalca. V primeru razhajanja ocen za več kot 10 točk, vlogo oceni še tretji ocenjevalec. Komisijo s sklepom imenuje minister ali od njega pooblaščena oseba.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge komisija najprej ugotovi ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge pa komisija oceni na podlagi naslednjih kategorijah meril:
Zap. št. merila
Kakovost operacije
34
1.
Predmet operacije 
12
2.
Stopnja tehnološke zahtevnosti izdelka
10
3.
Uporaba lesnih sort
5
4.
Območje prodajnega trga za predmet operacije
7
Zap. št. merila
Sposobnost prijavitelja
16
5.
Certifikati prijavitelja
3
6.
Povezovanje in pridobitve znanja v gozdno-lesni verigi ali v povezavi z institucijami znanja za operacijo.
6
7.
Tržna analiza, plan komercializacije in prodaje 
7
Zap. št. merila
Prispevek k doseganju ciljev razpisa
(Pri merilu št. 8 mora vloga doseči vsaj 5 točk, prav tako pa mora biti vsota pri merilih 9., 10. in 11. vsaj 5 točk, da izpolnjuje prijavitelj pogoje)
40
8.
Povečanje števila zaposlenih ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
10
9.
Vpliv operacije na okolje – zmanjšanje izpustov škodljivih snovi
10
10.
Vpliv operacije na okolje – recikliranje ali ponovna uporaba odpadnih surovin
10
11.
Vpliv operacije na okolje – manjša poraba surovin/materialov
10
Zap. št. merila
Lokalni kriterij
10
12.
Lokacija operacije
10
SKUPAJ:
100
Maksimalno število točk je 100.
Podrobnejši opis meril je v poglavju III razpisne dokumentacije: Merila za ocenjevanje vlog.
Vloga mora vsebovati dokazila, iz katerih bo mogoče vlogo oceniti po merilih za ocenjevanje vlog.
Spodnja meja za sofinanciranje je najmanj 55 točk/100 točk, v kar ni vključena ocena iz sklopa merila »Lokacija operacije«.
Komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje predlaga vloge po vrstnem redu skupnega števila dobljenih točk od najbolje do najslabše ocenjene.
V primeru, da bo več vlog ocenjenih z enakim skupnim številom točk, bodo imele prednost vloge po merilu št. 1 »Predmet operacije«, zatem bodo imele prednost vloge po merilu št. 2 »Stopnja tehnološke zahtevnosti izdelka«, zatem bodo imele prednost vloge po merilu št. 8. »Povečanje števila zaposlenih ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega«, zatem po merilu št. 9 »Vpliv operacije na okolje – zmanjšanje izpustov škodljivih snovi«, zatem št. 10 »Vpliv operacije na okolje – recikliranje ali ponovna uporaba odpadnih surovin«, po merilu št. 11 »Vpliv operacije na okolje – manjša poraba surovin/materialov«, in nazadnje bodo imele prednost vloge po dodatnem merilu: Indeks razvojne ogroženosti (Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 – Uradni list RS, št. 34/14) glede na sedež podjetja prijavitelja oziroma poslovni naslov njegove podružnice, kjer se aktivnost izvaja:
Dodatno merilo 1: Indeks razvojne ogroženosti
Št. točk
1
Pomurska
12
2
Zasavska
11
3
Primorsko-notranjska
10
4
Podravska
9
5
Koroška
8
6
Posavska
7
7
Goriška
6
8
Savinjska
5
9
Obalno-kraška
4
10
Gorenjska
3
11
Jugovzhodna Slovenija
2
12
Osrednjeslovenska
1
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 5.554.701,04 EUR, in sicer:
Proračunska postavka
Programsko območje
Leto 2019
(v EUR)
Leto 2020
(v EUR)
Skupaj 
(v EUR)
MGRT – 160057 PN 3.1 – Snovna in energetska učinkovitost – les V 14-20-EU
Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
1.813.841,87
1.000.000,00
2.813.841,87
MGRT – 160058 PN 3.1 – Snovna in energetska učinkovitost – les Z 14-20-EU
Kohezijska regija Zahodna Slovenija
938.702,00
1.802.157,17
2.740.859,17
Skupaj
2.752.543,87
2.802.157,17
5.554.701,04
Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunski leti 2019 in 2020, oziroma traja do porabe sredstev.
Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:
– leto 2019: 2.752.543,87 EUR
– leto 2020: 2.802.157,17 EUR.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o (ne)izboru.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog ali v primeru, da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
V primeru, da se posamezni prijavitelj ne odzove na poziv ministrstva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, se sproščena sredstva lahko dodelijo pozitivno ocenjeni vlogi, ki je naslednja v vrsti za sofinanciranje glede na višino prejetih točk.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Posamezno podjetje ali povezana podjetja lahko na javnem razpisu kandidirajo največ v okviru ene vloge.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče ali spremeni, kar objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. Razmerje med namenskimi sredstvi EU in slovensko udeležbo za sofinanciranje operacije
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija 75 %:25 % in za programsko območje kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 70 %:30 %.
Sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije se bodo zagotavljala s strani lastnih virov prijavitelja.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa je obdobje 2019 do 2020.
Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju od oddaje vloge na javni razpis do 30. 9. 2020.
Datumi izstavljanja zahtevkov za izplačilo so določeni v pogodbi o sofinanciranju. Prijavitelj lahko izstavi največ 2 zahtevka v letu 2019 in največ 3 zahtevke v letu 2020.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014, datum potrditve sheme: 24. 12. 2014 in dopolnitve z dne 28. 7. 2017; trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljevanju: shema državne pomoči).
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno po pravilu de minimis glede na iste upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega izdelka na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da prijavitelj uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se prijaviteljem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
10. Upravičeni stroški, način financiranja in intenzivnost pomoči
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
10.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb),
– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije,
– stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani z operacijo.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Financirane operacije oziroma upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, se morajo uporabljati izključno pri prijavitelju, ter se:
– v primeru osnovnih sredstev vključiti v aktivo podjetja ter obravnavati kot sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od nepovezanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % in več kapitalsko povezana s prijaviteljem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25 %). Nakup tudi ni dovoljen med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo ustanoviteljem s.p.-ja oziroma med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami, po Uredbi Komisije 651/2014/EU. Omejitve zaradi sorodstvenih povezav se upoštevajo tudi med prodajalcem in prijaviteljem, katerih lastniki so v sorodstvenem razmerju in imajo več kot 25 % lastništvo v pravnih osebah,
– v primeru osnovnih sredstev, ki so predmet sofinanciranja, ohraniti na upravičenih območjih in v lasti prijavitelja vsaj do konca (31. 12.) tretjega leta po zaključku operacije.
Neopredmetena osnovna sredstva se morajo uporabljati izključno pri prijavitelju, ki je prejel regionalno državno pomoč in morajo ostati povezana z operacijo, za katerega je dodeljena pomoč, najmanj tri leta po zaključku operacije.
Osnovna sredstva se lahko nadomestijo, če zastarijo ali se pokvarijo, pod pogojem, da se gospodarska dejavnost ohrani na določenem območju do konca (31. 12.) tretjega leta po zaključku operacije. Prijavitelj mora o tem predhodno pridobiti soglasje ministrstva.
10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
10.3.1 Financiranje na osnovi dejanskega dokazovanja upravičenih stroškov
Pri operaciji se za uveljavljanje stroškov nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev uporablja dokazila dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov.
Prijavitelji morajo izvesti operacijo v skladu s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju, in sicer (i) načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, (ii) načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, (iii) načelo transparentnosti javnega naročanja, (iv) načelo enakopravne obravnave ponudnikov in (v) načelo sorazmernosti ter skladno z določili pogodbe o sofinanciranju. Upoštevanje naštetih načel se lahko izkazuje le na način, da se celoten postopek ustrezno dokumentira in obrazloži.
10.3 Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči:
Velikost podjetja
Kohezijska regija vzhodna Slovenija
Kohezijska regija zahodna Slovenija
Srednja
največ 35 %
največ 20 %
Mikro in mala
največ 45 %
največ 30 %
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 50.000,00 EUR in ne višja od 500.000,00 EUR.
10.3.2 Standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela
Za uveljavljanje stroškov plač novo zaposlenih se uporablja poenostavljena oblika stroškov. Standardna lestvica stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji za polni delovni čas, je določena na podlagi Metodologije za izračun stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom za predmetni javni razpis. Metodologija upošteva povprečne plače v dejavnostih C16 in C31 (razen razreda C31.03 Proizvodnja žimnic) ter ostalo predmetno zakonodajo na področju določanja stopnje prispevkov za obvezno socialno varnost.
Standardna lestvica stroška na enoto se določi enotno za sofinanciranje stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji in je izražena na uro opravljenega dela.
Skladno z metodologijo je vrednost enote urne postavke 10,09 EUR. Na mesečni ravni se prizna največ število delovnih ur v višini delovne obveznosti za posamezni mesec oziroma največ 1.720 ur na leto (efektivne delovne ure).
Dokazila za uveljavljanje stroškov plač novo zaposlenih bodo navedena v pogodbi o sofinanciranju.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 20. 2. 2019.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v poglavju IV razpisne dokumentacije.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do navedenega roka osebne oddane v času uradnih ur v vložišče ministrstva (pri recepciji) oziroma do navedenega roka priporočeno oddane na pošti. Upošteval se bo datum, razviden iz poštnega žiga, odtisnjenega na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od roka za predložitev vlog. V primeru, da iz ovojnice ne bo razviden datum na poštnem žigu in v primeru neposredne predložitve vloge na sedežu ministrstva, pa velja datum, vpisan na potrdilu ministrstva o prejemu pošiljke, ki prav tako ne sme biti kasnejši od roka za predložitev vlog.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0«, in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega večjega števila vlog odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva: http://www.mgrt.gov.si.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, ministrstvo lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer je prijavitelj dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Zoper sklep o (ne)izboru, se lahko v tridesetih dneh od prejema tega sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva in na spletni strani www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti prijavitelji v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: prijavitelji morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Prijavitelj bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora prijavitelj voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za kar pa bo prijavitelj dolžan na istem stroškovnem mestu voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Prijavitelj mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Prijavitelj bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo prijavitelj moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Prijavitelj bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Prijavitelj bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo (GDPR) in s 115. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem ministrstvo napotuje na splošne informacije oziroma na obvestilo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani ministrstva na povezavi http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah ministrstva je navedeno v prilogi št. 1 kot delu razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji, je izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o (so)financiranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam prijaviteljev, ki bo obsegal navedbo prijavitelja, naziv operacije, programsko območje prijavitelja in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in prijaviteljih do sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.
O doseganju ciljev prijavitelj poroča ministrstvu ob predložitvi vsakega zahtevka za izplačilo, končnem poročilu in v letnih poročilih.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na dosežene cilje, ki so bili načrtovani v vlogi tako, da se znižajo, ministrstvo zniža znesek sofinanciranja ali odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev s sredstev sofinanciranja skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
V primeru, da prijavitelj ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Prijavitelj mora doseči v vlogi napovedane cilje:
– povečanje števila zaposlenih po delovnih urah ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in
– vstop izdelka, ki je predmet operacije na tržišče,
– izvedeni ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov oziroma vpliv operacije ter izdelka na snovno in energetsko učinkovitost (poraba materiala/surovin/energije)
pri operacijah zaključenih v letu 2019 v letu 2021, pri operacijah zaključenih v letu 2020 pa v letu 2022 (preverja se po stanju na dan 31. 12.).
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Prijavitelji bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega izplačila prijavitelju nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja,
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje prijavitelju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so prijavitelji dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, prijavitelj pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, prijavitelj pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali da je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ali da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovoljene intenzivnosti ali znesek pomoči, ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vračilo neustrezno izplačanega zneska sofinanciranja v skladu s pravili državnih pomoči oziroma pomoči »de minimis« na področju vračanja državnih pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT: http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
25. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov sebastijan.milovanovic-jarh(at)gov.si.
Vprašanja na zgornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
V primeru bistvenih oziroma utemeljenih sprememb javnega razpisa, bodo spremembe objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh ministrstva.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost