Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018

Kazalo

Št. 024-14/2018-3 Ob-2796/18, Stran 1858
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spremembami), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, s spremembami, v nadaljevanju: Uredba 966/2012/EU) in njene izvedbene uredbe, Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 30/11 – skl. US, 43/11), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0, z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 različica 3.2, z dne 6. 12. 2017, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – Zvaj), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17), Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13), Zakona o vajeništvu (Uradni list RS, št. 25/17), Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 23/13, 84/16, 12/17 – popr. in 23/17), sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o izbiri št. 5442-245/2017/12 z dne 20. 6. 2018 in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori neposredni potrditvi operacije, št. 3032-74/2017/27 z dne 23. 7. 2018, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad).
Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 (v nadaljevanju: javni razpis) je sestavni del neposredne potrditve operacije – programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018–2022, ki jo izvaja sklad.
Javni razpis kot sestavni del neposredne potrditve operacije sofinancirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo).
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EPK za obdobje 2014–2020), prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.2. »Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi«, specifičnega cilja 10.2.1: »Prenova sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja«.
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol.
Javni razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa:
Sklop A: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki so v šolskem letu 2017/2018 vpisani v 1. letnik ter vključeni v vajeniški sistem izobraževanja (v nadaljevanju: vajenci).
Sklop B: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju, in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 izobraževali v zadnjem letniku.
2.2 Namen javnega razpisa
Namen je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za vajence, dijake srednjega poklicnega izobraževanja in študente višjega strokovnega izobraževanja.
2.3 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je uvajanje izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki bo bolj prilagojen potrebam trga dela in bo zagotavljal lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Preko nadaljevanja izvajanja uveljavljenih modelov ter vpeljave novih modelov poklicnega izobraževanja v šolah se bo krepilo sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu.
2.4 Regija izvajanja
Javni razpis ima zaradi sistemske narave predvidenih ukrepov vpliv na celotno državo (tako na Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija kot na Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija). Skladno z navedbo v OP EPK za obdobje 2014–2020 in v skladu s 70. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 13. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013 se za javni razpis uporabi načelo derogacije, pri čemer se ključ delitve (pro-rata) definira na podlagi števila srednjih poklicnih šol, med katerimi so tudi tiste, ki izvajajo tudi programe višjega strokovnega izobraževanja, oziroma razmerja med temi po regijah, ki znaša 63 % za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) in 37 % za Kohezijsko regijo zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS).
2.5 Ciljna skupina
Ciljne skupine za Sklop A so: vajenci, delodajalci, zbornice.
Ciljne skupine za Sklop B so: dijaki srednjih poklicnih šol in študenti višjih strokovnih šol, delodajalci, šole.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop A
Zbornica in delodajalec, za katerega zbornica pošlje vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na javni razpis odda zbornica za vajenca, ki je bil v šolskem letu 2017/2018 vpisan v 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja in je bil na podlagi sklenjene vajeniške pogodbe vključen v vajeniško izvedbo enega od naštetih izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne izobrazbe: mizar, kamnosek, oblikovalec kovin – orodjar ter gastronomske in hotelske storitve.
3.1.1. Pogoji, ki se nanašajo na izobraževalni program:
– Izobraževalni program se v vseh letih izobraževanja v najmanj 50 % izvede kot praktično usposabljanje z delom.
3.1.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati zbornica:
Zap. št.
Pogoji:
Dokazila
1.
na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje dejavnosti po Zakonu o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 56/08 – skl. US, 32/09 – odl. US, 110/09, 14/10 – skl. US, 51/10 – odl. US, 77/11);
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
2.
na dan oddaje vloge ima podeljeno javno pooblastilo na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja;
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah ministrstva in zakonodaji
3.
na dan oddaje vloge ni v postopku prenehanja, likvidacijskem postopku ali stečajnem postopku; na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 – ORZFPPIPP21-1, 87/11 – ZPUOOD, 23/12 – odl. US, 48/12 – odl. US, 47/13, 100/13, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 30/18 – ZPPDID, 54/18 – odl. US);
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
4.
ima na dan 30. 9. 2018 poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo;
– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih zapadlih za dan 30. 9. 2018*
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
5.
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobila ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna;
– Pogoj se preverja v aplikaciji Erar
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
6.
vajenci, ki so z delodajalci sklenili vajeniške pogodbe, in ki jih je registrirala pristojna zbornica, so bili v šolskem letu 2017/2018 vpisani v prvi letnik srednjega poklicnega izobraževanja v vajeniški obliki1.
– Pogoj se preverja v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ)
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
* Če zbornica ne bo predložila dokazil FURS o plačanih obveznostih, jih bo pridobil sklad po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
1 Izobraževalni programi: mizar, kamnosek, oblikovalec kovin-orodjar, gastronomske in hotelske storitve.
3.1.3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec:
Pogoji
Dokazila
1.
na dan oddaje vloge je registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– Pogoj se preveri uradnih evidencah Ajpes-a
2.
na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, ter ni v položaju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 – ORZFPPIPP21-1, 87/11 – ZPUOOD, 23/12 – odl. US, 48/12 – odl. US, 47/13, 100/13, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 30/18 – ZPPDID, 54/18 – odl. US); oziroma v katerikoli podobni okoliščini;
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
3.
ima na dan 30. 9. 2018 poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo;
– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih za dan 30. 9. 2018*
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
4.
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna;
– Pogoj se preverja v aplikaciji Erar
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
5.
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr., 39/09, 55/09 – odl. US, 91/11, 54/15, 38/16, 27/17) od začetka izvajanja praktičnega usposabljanja z delom do dneva oddaje vloge;
– Izjava o izpolnjevanju pogojev**
6.
ima z vajencem sklenjeno vajeniško pogodbo, ki jo je registrirala pristojna zbornica.
– Izpis iz evidence vajencev
* Če delodajalec ne bo predložil dokazil FURS o plačanih obveznostih, jih bo pridobil sklad po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
** Za resničnost, pravilnost, točnost in popolnost izjave je v celoti odgovoren delodajalec, vsebina podane izjave delodajalca bo predmet naknadnega preverjanja s strani sklada, kar se preverja v uradnih evidencah Ministrstva za pravosodje. Preverjanje s strani sklada zajema preverjanje po 100. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13- ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) in preverjanje na terenu.
3.2 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop B
Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je bil dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018.
3.2.1 Pogoji, ki se nanašajo na izobraževalni program:
– Za srednje poklicno izobraževanje (3-letni program):
– Izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje najmanj 912 ur oziroma 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom.
– Delodajalec je izvedel najmanj 3 tedne praktičnega usposabljanja z delom po učni pogodbi za dijaka v šolskih letih od 2015/2016 do 2017/2018.
Če je dijak opravil praktično usposabljanje z delom pri več različnih delodajalcih, se strošek izvajanja praktičnega usposabljanja z delom sorazmerno razdeli glede na izvedeno število tednov skladno s potrdilom šole o opravljenem praktičnem usposabljanju.
Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal ali prekinil izobraževanje, vendar le do vključno šolskega leta 2013/2014, pri čemer se upošteva praktično usposabljanje z delom v obdobju od 1. 1. 2014 dalje.
– Za višješolsko strokovno izobraževanje:
– Izobraževalni program v vseh letih izobraževanja predpisuje 800 ur oziroma 20 tednov praktičnega izobraževanja.
– Delodajalec je izvedel najmanj 320 ur oziroma najmanj 8 tednov praktičnega izobraževanja po pogodbi o praktičnem izobraževanju za študenta v študijskih letih od 2016/2017 do 2017/2018.
Če je študent opravil praktično izobraževanje pri več različnih delodajalcih, se strošek izvajanja praktičnega izobraževanja sorazmerno razdeli glede na izvedeno število tednov skladno s potrdilom šole o opravljenem praktičnem izobraževanju pri delodajalcu.
Smiselno se upošteva letnike, ko je študent ponavljal ali prekinil izobraževanje, vendar le do vključno študijskega leta 2013/2014, pri čemer se upošteva praktično izobraževanje v obdobju od 1. 1. 2014 dalje.
3.2.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati šola:
Zap. št.
Pogoji:
Dokazila
1.
na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti in izvaja srednje poklicno oziroma višje strokovno izobraževanje; 
– Pogoj se preveri v razvidu izvajalcev javnoveljavnih programov za pridobitev izobrazbe
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
2.
na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku;
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
3.
ima poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo na dan 30. 9. 2018;
– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih zapadlih za dan 30. 9. 2018*
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
4.
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna;
– Pogoj se preverja v aplikaciji Erar
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
5.
delodajalec, pri katerem se je dijak ali študent praktično usposabljal z delom oziroma praktično izobraževal, in šola, kjer je isti dijak ali študent bil vpisan v zaključni letnik, sta dva različna poslovna subjekta;
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
6.
za prijavljene osebe, za katere je delodajalec izvedel praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, ni bila dodeljena spodbuda za isti izobraževalni program;
– Pogoj se preveri v evidencah sklada
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
7.
dijaki in študenti, za katere je delodajalec izvedel praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, so morali biti v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 vpisani v zaključni letnik izobraževalnega programa, v okviru katerega so opravili praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje;
– Potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu, ki ga izda šola
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
8.
študentom, ki izredno študirajo, šola ni skrajšala s študijskim programom določenega obsega praktičnega izobraževanja (ta točka velja samo za uveljavljanje spodbud za izredne študente).
– Izjava šole o obsegu praktičnega izobraževanja pri izrednih študentih
* Če šola ne bo predložila dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobil sklad po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
3.2.3 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec:
Pogoji
Dokazila
1.
na dan oddaje vloge je registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– Pogoj se preveri uradnih evidencah Ajpes-a
2.
na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, ter ni v položaju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 – ORZFPPIPP21-1, 87/11 – ZPUOOD, 23/12 – odl. US, 48/12 – odl. US, 47/13, 100/13, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 30/18 – ZPPDID, 54/18 – odl. US) oziroma v katerikoli podobni okoliščini;
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
3.
ima poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo na dan 30. 9. 2018;
– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih za dan 30. 9. 2018*
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
4.
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna;
– Pogoj se preverja v aplikaciji Erar
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
5.
delodajalec, pri katerem se je dijak ali študent praktično usposabljal z delom oziroma praktično izobraževal, in šola, kjer je isti dijak ali študent bil vpisan v zaključni letnik, sta dva različna poslovna subjekta;
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
6.
za prijavljene osebe, za katere je delodajalec izvedel praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, ni bila dodeljena spodbuda za isti izobraževalni program;
– Pogoj se preverja v evidencah sklada
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
7.
delodajalec ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr., 39/09, 55/09 – odl. US, 91/11, 54/15, 38/16, 27/17) od začetka izvajanja praktičnega usposabljanja z delom do dneva oddaje vloge;
– Izjava o izpolnjevanju pogojev**
8.
prijavljeni osebi je dodelil mentorja, ki je zaposlen pri tem delodajalcu;
– Izjava o izpolnjevanju pogojev
9.
z izrednimi študenti, za katere delodajalec uveljavlja upravičene stroške v času opravljanja praktičnega izobraževanja, ni imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi in študenti niso delali za delodajalca preko svojega s.p. (ta točka velja samo za delodajalce, ki uveljavljajo upravičene stroške za izredne študente).
– Izjava o izpolnjevanju pogojev
* Če delodajalec ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobil sklad po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
** Za resničnost, pravilnost, točnost in popolnost izjave je v celoti odgovoren delodajalec, vsebina podane izjave delodajalca bo predmet naknadnega preverjanja s strani sklada, kar se preverja v uradnih evidencah Ministrstva za pravosodje. Preverjanje s strani sklada zajema preverjanje po 100. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13- ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) in preverjanje na terenu.
Do porabe razpoložljivih sredstev javnega razpisa bodo izbrane vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in bodo oddane skladno z javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo.
4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša do 6.210.128,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih v spodaj navedenih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2018: 6.194.828,00 EUR, od tega:
– za KRVS 3.902.741,64 EUR, od tega:
– 3.122.193,31 EUR s PP 160176 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V – EU udeležba (80,00 %) in
– 780.548,33 EUR s PP 160177 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za KRZS 2.292.086,36 EUR, od tega:
– 1.833.669,09 EUR s PP 160178 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 458.417,27 EUR s PP 160179 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
– za proračunsko leto 2020: 15.300,00 EUR, od tega:
– za KRVS 9.639,00 EUR, od tega:
– 7.711,20 EUR s PP 160176 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V – EU udeležba (80,00 %) in
– 1.927,80 EUR s PP 160177 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za KRZS 5.661,00 EUR, od tega:
– 4.528,80 EUR s PP 160178 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 1.132,20 EUR s PP 160179 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Način delitve sredstev po regijah je: 63 % za KRVS in 37 % za KRZS, skladno z opredelitvijo v točki 2.4. tega razpisa.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti sklada, ministrstva in likvidnostno stanje proračuna Republike Slovenije.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2018, zgolj za stroške SSE 4 (drugi del) pa je obdobje upravičenosti stroškov do 30. 9. 2020.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2014 do 30. 11. 2022.
Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo predvidoma porabljena v proračunskem letu 2018 in 2020.
6. Vsebina in prijava na javni razpis
Dokumentacija javnega razpisa obsega naslednje dokumente:
– javni razpis,
– razpisna dokumentacija in
– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila MIZŠ).
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/.
V razpisni dokumentaciji so navedeni vsi potrebni podatki, obrazci in navodila, ki omogočajo prijaviteljem izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.
Skladno s točko 3.1 tega javnega razpisa, vlogo na javni razpis za Sklop A pošlje zbornica, pri čemer zbornica in delodajalec, za katerega zbornica pošlje vlogo, nastopata kot soprijavitelja.
Skladno s točko 3.2 tega javnega razpisa, vlogo na javni razpis za Sklop B pošlje šola, pri čemer šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo, nastopata kot soprijavitelja.
Popolna vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in v primeru, ko soprijavitelja za posamezen sklop poslujeta z žigom, žigosane obrazce, ter dokazila:
Sklop A:
1. prijavni obrazec za zbornice;
2. prijavni obrazec za delodajalce;
3. izjava zbornice o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;
4. izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;
5. izpis iz evidence vajencev, ki jo vodi pristojna zbornica;
6. vajeniška pogodba in načrt izvajanja vajeništva, če se vajeništvo izvaja pri več delodajalcih;2
2 Če bo vajenec vajeništvo opravljal pri več delodajalcih, pristojna zbornica k prijavi priloži vse registrirane vajeniške pogodbe in načrte izvajanja vajeništva, iz katerih mora biti razvidno število tednov praktičnega usposabljanja z delom pri posameznem delodajalcu.
7. pravilno opremljeno ovojnico.
Sklop B:
1. prijavni obrazec za šole;
2. prijavni obrazec za delodajalce;
3. izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;
4. izjava šole o obsegu praktičnega izobraževanja pri izrednih študentih (izjava se izpolni in priloži v vlogi le v primeru prijavljenih oseb, ki so izredni študenti);
5. izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;
6. pravilno opremljeno ovojnico.
Soprijavitelja morata za Sklop A in Sklop B uporabiti izključno prijavne obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V nasprotnem primeru bo vloga zavržena.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
8. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
9. Upravičeni stroški, dokazila ter način financiranja
9.1 Upravičeni stroški in dokazila
Sofinanciranje upravičenih stroškov bo v okviru tega javnega razpisa potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Navodili MIZŠ, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo je dne 8. 6. 2018 sprejelo Metodologijo za določitev višine standardnega obsega stroškov na enoto za izvedbo programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2018–2022 (v nadaljnjem besedilu: metodologija), št. dokumenta 5442-245/2017/6, ki določa standardne lestvice stroškov na enoto.
9.1.1 Upravičeni stroški in dokazila za sklop A
Upravičeni stroški, skladno s pogoji iz točke 3.1. javnega razpisa, so za Sklop A:
– Standardni strošek na enoto 3: spodbuda delodajalcu za stroške mentorja vajencu;
– Standardni strošek na enoto 4: strokovno – administrativno – tehnična podpora s strani zbornice.
a) Strošek spodbuda delodajalcem za stroške mentorja vajencu (v nadaljevanju: SSE 3)
SSE 3 se delodajalcem dodeli kot spodbuda za sofinanciranje stroškov mentorja vajencu, ki se najmanj 50 % izobraževalnega programa srednjega poklicnega izobraževanja praktično usposablja z delom pri delodajalcu.
Skladno z metodologijo je višina sredstev, ki se izplača delodajalcu: 2.412,00 EUR.
SSE 3 je namenjen kot spodbuda delodajalcem, ki imajo z dijakom, ki je v šolskem letu 2017/2018 vpisan v 1. letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki se izvaja v vajeniški obliki izobraževanja, sklenjeno vajeniško pogodbo in je le-to registrirala pristojna zbornica.
Upravičen strošek SSE 3 se dokazuje z zahtevkom za sofinanciranje delodajalca skupaj z izpisom iz evidence vajencev, ki jo vodi pristojna zbornica.
Če bo vajenec praktično usposabljanje z delom opravljal pri več različnih delodajalcih se SSE 3 sorazmerno razdeli med delodajalce glede na predvideno število tednov praktičnega usposabljanja z delom. V tem primeru pristojna zbornica k prijavi na javni razpis kot dodatno dokazilo priloži vse registrirane vajeniške pogodbe za posameznega vajenca in načrte izvajanja vajeništva, iz katerih mora biti razvidno število tednov praktičnega usposabljanja z delom pri posameznem delodajalcu.
Izpolnitev pogodbenih obveznosti se bo preverilo ob zaključku 3. letnika s potrdilom šole o opravljenih obveznostih iz naslova praktičnega usposabljanja z delom.
V primeru, da se vajeniška pogodba predčasno prekine (iz razlogov na strani delodajalca ali vajenca) ali pogodbene obveznosti niso v celoti izpolnjene, mora delodajalec neupravičeno prejeta sredstva vrniti. Vrača se torej sorazmerni del sredstev glede na preostalo število tednov praktičnega usposabljanja z delom, ki niso bili opravljeni. Če bo pristojna zbornica predložila zahtevek za sofinanciranje drugega delodajalca skupaj z dokazili za upravičenost SSE 3 (skupaj z načrtom izvajanja vajeništva in vajeniško pogodbo), se bo le-temu izplačal SSE 3 v sorazmernem deležu glede na predvideno število tednov praktičnega usposabljanja z delom.
b) Strokovno – administrativno – tehnična podpora s strani zbornice (v nadaljevanju: SSE 4)
SSE 4 se dodeli zbornicam za registracijo in spremljanje vajeništva na podlagi posamezne vajeniške pogodbe, kot to določa 12. člen Zakona o vajeništvu.
Skladno z metodologijo je višina sredstev, ki se izplača zbornici: 460,00 EUR.
SSE 4 se pristojni zbornici izplača v dveh delih, glede na opravljeno delo.
V prvem delu se upravičen strošek SSE 4 dokazuje z izstavljenim zahtevkom za sofinanciranje pristojne zbornice in bo v znesku 205,00 EUR izplačan ob odobritvi SSE 3.
V drugem delu se upravičen strošek SSE 4 dokazuje z izstavljenim zahtevkom za sofinanciranje pristojne zbornice in bo v znesku 255,00 EUR izplačan ob zaključku tretjega letnika vajenca. Dodatno dokazilo za izplačilo bo potrdilo šole o opravljenih obveznostih vajenca iz naslova praktičnega usposabljanja z delom.
Pristojna zbornica prejme SSE 4 le enkrat za vsakega vajenca, ne glede na to, da lahko vajenec praktično usposabljanje z delom opravlja pri več različnih delodajalcih.
Zahtevana dokazila za prvi del zbornica predloži skupaj s podpisanimi tripartitnimi pogodbami o sofinanciranju. Soprijavitelja za sklop A pripravita zahtevke za sofinanciranje v obliki, kot jih predpiše sklad.
Po pregledu in potrditvi zahtevka za sofinanciranje bo sklad izvedel plačila skladno s pogodbo o sofinanciranju.
9.1.2 Upravičeni stroški in dokazila za sklop B
Upravičeni stroški, skladno s pogoji iz točke 3.2. javnega razpisa, so za Sklop B:
– Standardni strošek na enoto 1: strošek mentorja za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja;
– Standardni strošek na enoto 2: administrativno – tehnična podpora s strani šole.
a) Strošek mentorja za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja (v nadaljevanju: SSE 1)
SSE 1 se nameni delodajalcem za sofinanciranje stroška mentorja pri izvajanju praktičnega usposabljanja z delom za dijake oziroma praktičnega izobraževanja za študente.
Skladno z metodologijo je višina SSE 1, ki se izplača delodajalcu: 1.030,00 EUR.
SSE 1 je namenjen delodajalcem, ki imajo v času od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2018:
1. sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe3 z dijaki za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki določajo skupno trajanje praktičnega usposabljanja z delom v obsegu najmanj 24 tednov v treh šolskih letih, vključno s šolsko obliko izobraževanja z večjim deležem praktičnega usposabljanja v podjetjih (do 50 % trajanja izobraževalnih programov) oziroma,
3 na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17).
2. sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju s študenti za izvajanje praktičnega izobraževanja4 v skladu s študijskimi programi za pridobitev višje strokovne izobrazbe, ki določajo 800 ur oziroma 20 tednov praktičnega izobraževanja v dveh študijskih letih,
4 na podlagi Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13).
in so dijaki oziroma študenti v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 v zaključnem letniku ter so opravili celotni program praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, predpisan v zgoraj navedenih izobraževalnih programih.
Če je dijak ali študent opravil praktično usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje pri več različnih delodajalcih, se SSE 1 sorazmerno razdeli glede na izvedeno število tednov skladno s potrdilom šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu.
Upravičen strošek SSE 1 se dokazuje z zahtevkom za sofinanciranje (zahtevek delodajalca za sofinanciranje) skupaj s potrdilom šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu.
b) Administrativno – tehnična podpora s strani šole (v nadaljevanju: SSE 2)
SSE 2 se nameni šoli, v katero je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik5, za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno – tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na javni razpis.
5Velja enako časovno obdobje kot je navedeno v prejšnji točki a): tj. 1. 1. 2014–30. 9. 2018.
Skladno z metodologijo je višina SSE 2, ki se izplača šoli: 22,80 EUR.
Dokazilo šole o upravičenosti do SSE 2 je odobren SSE 1.
V primeru, da je dijak ali študent opravil praktično usposabljanje oziroma praktično izobraževanje pri več delodajalcih, se šoli za vsakega posameznega delodajalca, ki mu je odobren SSE 1, odobri SSE 2.
Zahtevana dokazila šola predloži skupaj s podpisanimi pogodbami o sofinanciranju. Soprijavitelja za sklop B pripravita zahtevke za sofinanciranje v obliki, kot jih predpiše sklad.
Šole bodo morale skupaj s podpisanimi tripartitnimi pogodbami o sofinanciranju skladu poslati tudi zahtevek šole za sofinanciranje v okviru SSE 2 in zahtevek delodajalca za sofinanciranje v okviru SSE 1, ter potrdilo šole o opravljenem praktičnem usposabljanju oziroma praktičnem izobraževanju. Po pregledu in potrditvi zahtevka za sofinanciranje bo sklad izvedel plačila skladno s pogodbo o sofinanciranju.
10. Način izvrševanja plačil – financiranja
10.1 Način izvrševanja plačil za sklop A
Z izbranima soprijaviteljema za sklop A bo sklad sklenil pogodbo o sofinanciranju, s katero bo podrobneje dogovorjen način sofinanciranja dodeljene spodbude za povrnitev dela stroškov za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom.
Plačila se skladno s pogodbo o sofinanciranju izvedejo na podlagi ustrezno izpolnjenega in potrjenega zahtevka za sofinanciranje ter izpisa iz evidence vajencev6, kot je opredeljeno v točki 9.1.1.
6 Na podlagi 42. člena Zakona o vajeništvu (Uradni list RS, št. 25/17; v nadaljevanju: ZVaj).
Sklad v roku šestdesetih dni od prejema zahtevkov za sofinanciranje pregleda in potrdi popolne zahtevke oziroma pozove zbornico k morebitni dopolnitvi. Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun soprijaviteljev za sklop A v roku šestdesetih dni od potrditve popolnih zahtevkov za sofinanciranje s strani odgovorne osebe sklada in v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H; v nadaljevanju: ZIPRS1819).
10.2 Način izvrševanja plačil za sklop B
Z izbranima soprijaviteljema za sklop B bo sklad sklenil pogodbo o sofinanciranju, s katero bo podrobneje dogovorjen način sofinanciranja dodeljene spodbude za povrnitev dela stroškov za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja.
Plačila se skladno s pogodbo o sofinanciranju izvedejo na podlagi ustrezno izpolnjenega in potrjenega zahtevka za sofinanciranje ter potrdila šole o opravljenem praktičnem usposabljanju dijaka oziroma praktičnem izobraževanju študenta, kot je opredeljeno v točki 9.1.2.
Sklad v roku šestdesetih dni od prejema zahtevkov za sofinanciranje pregleda in potrdi popolne zahtevke oziroma pozove šolo k morebitni dopolnitvi. Sredstva bodo nakazana na transakcijski račun soprijaviteljev sklopa B v roku šestdesetih dni od potrditve popolnih zahtevkov za sofinanciranje s strani odgovorne osebe sklada in v skladu z veljavnim ZIPRS1819.
11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti izbrani prijavitelji skladno s 115. do 117. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B bosta morala pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. do 117. člen in Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja pomeni tudi privolitev v vključitev na sezname, ki bodo javno objavljeni na podlagi javnega razpisa.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o izvedbi praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja in spremljanja ter evidentiranja
Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B sta dolžna zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na izvedbo praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, ki je sofinancirana v okviru predmetnega javnega razpisa, ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 sta izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B dolžna zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, ki so sofinancirani v okviru tega javnega razpisa, v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanih izvedb praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bodo izbrani soprijavitelji obveščeni pisno s strani sklada.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi za namene javnega razpisa se morajo evidentirati prihodki oziroma prilivi, ki jih bo sklad nakazal izbranim soprijaviteljem za sklop A in izbranim soprijaviteljem za sklop B na podlagi javnega razpisa.
13. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov
Šola in zbornica bosta za namen spremljanja in vrednotenja praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžna spremljati in skladu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, vključno s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja izvajanja praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B sta dolžna omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvedbo praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, ki je sofinancirana ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani sklada, s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B sta dolžna nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih aktivnosti v okviru javnega razpisa. V primeru preverjanja na kraju samem bosta izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B omogočila vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem aktivnosti v okviru javnega razpisa. Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B bosta o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščena, sklad pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem, dolžna pa bosta ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati sklad o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvedbi praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/skmbt_c654e16032914450.pdf) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, soprijavitelja za sklop A in soprijavitelja za sklop B pa bosta dolžna neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
15. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013
Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B sta dolžna zagotoviti upoštevanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, vključenimi v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B sta dolžna cilje javnega razpisa uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da sta se soprijavitelja za sklop A in soprijavitelja za sklop B seznanila z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinjata.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih soprijavitelja posebej označita, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Soprijavitelja za sklop A in soprijavitelja za sklop B morata pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če soprijavitelja za sklop A in soprijavitelja za sklop B ne označita in razložita takšnih podatkov v vlogi, bo sklad lahko domneval, da vloga po njunem stališču ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Sklad in soprijavitelji so dolžni zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05 – ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 67/07), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
17. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B sklada nista seznanila z vsemi dejstvi in podatki, ki so jima bili znani ali bi jima morali biti znani oziroma da sta posredovala neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikrila informacije, ki bi jih bila v skladu s tem javnim razpisom dolžna razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev sklada o dodelitvi sredstev ali da sta neupravičeno pridobila sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bosta izbrana soprijavitelja posameznega sklopa dolžna vrniti neupravičeno prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega soprijavitelja posameznega sklopa do dneva vračila, na transakcijski račun sklada. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
18. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne izvedbe praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun izbranega soprijavitelja za sklop A in izbranega soprijavitelja za sklop B do dneva vračila sredstev na transakcijski račun sklada. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za izbranega soprijavitelja za sklop A in izbranega soprijavitelja za sklop B izgubljeni.
19. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od dneva objave v Uradnem listu RS do vključno 10. 10. 2018 do 16. ure.
Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) v vložišče sklada prispeti najpozneje do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete.
Vlogo na javni razpis za Sklop A pošlje zbornica na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.
Vlogo na javni razpis za Sklop B pošlje šola na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidnimi oznakami »Javni razpis PUD 2017/2018 – Vloga – Ne odpiraj«.
Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali obrazec »Oprema ovojnice«, ki je del razpisne dokumentacije ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka.
Obravnavale se bodo samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so bile predložene. Vloge, ki bodo oddane po izteku predpisanega roka ali ne bodo imele predpisanih oznak, bodo pred odpiranjem izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom zavržene. S sklepom bodo zavržene tudi vse vloge, ki po pozivu za formalno dopolnitev ne bodo pravočasno ter ustrezno dopolnjene.
V primeru, da sklad vlagatelje pozove k dopolnitvi vloge, se dopolnitev pošlje v zaprti ovojnici. Priporoča se, da se jo označi s polnim nazivom in naslovom šole ter vidnimi oznakami »Javni razpis PUD 2017/2018« s pripisom »Dopolnitev – št. zadeve – Ne odpiraj«.
Rok za dopolnitev vlog bo petnajst dni. Rok ne bo podaljšljiv.
20. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora
Vloge bo odpirala in obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor sklada.
Odpiranje vlog se bo pričelo dne 1. 10. 2018 ob 10. uri in bo potekalo sproti po vrstnem redu prispetja vlog do porabe razpoložljivih sredstev javnega razpisa.
Odpiranje prejetih vlog zaradi pričakovanega velikega števila le-teh, v skladu z 222. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), ne bo javno.
Sklad si pridržuje pravico, da v primeru nejasnosti zbornico (za Sklop A) ali šolo (za Sklop B) pozove k dodatnim pojasnilom.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo formalno popolnost vlog. Strokovna komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste zbornice (Sklop A) oziroma tiste šole (Sklop B), katerih vloge niso formalno popolne. Nepopolne vloge, ki jih šole oziroma zbornice ne bodo dopolnile v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje predmetnega javnega razpisa in bodo oddane skladno z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. V nasprotnem primeru lahko sklad vlogo delno ali v celoti zavrne v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP).
Sklad vlogo za Sklop A in za Sklop B delno zavrne, če kateri izmed delodajalcev v vlogi ne izpolnjuje pogojev. Za vse ostale delodajalce, ki izpolnjujejo pogoje, pa se vloga odobri.
21. Rok, v katerem bodo soprijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Soprijavitelji za sklop A in soprijavitelji za sklop B bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdesetih dni od izteka roka za oddajo vlog. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh sklada. Izbranim soprijaviteljem za sklop A in izbranim soprijaviteljem za sklop B bo sklad posredoval sklepe o izboru in jih pozval k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Pogodbe o sofinanciranju so tripartitne, in so za Sklop A sklenjene med skladom, šolo in delodajalcem, ter za Sklop B sklenjene med skladom, zbornico in delodajalcem. Če se izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B v roku osmih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzoveta, se šteje, da sta umaknila vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep o izboru/zavrnitvi/zavržbi lahko šola oziroma zbornica podata pritožbo pri skladu, in sicer v roku petnajstih dni od prejema sklepa. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. Če strokovna komisija spozna, da je vložena pritožba dovoljena in pravočasna ter da jo je vložila upravičena oseba, pa izpodbijanega sklepa ne nadomesti z novim, pritožbo v petnajstih dneh od prejema posreduje v odločanje ministrstvu. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve podpisa pogodb o sofinanciranju z izbranimi soprijavitelji za sklop A in izbranimi soprijavitelji za sklop B.
22. Dostop do dokumentacije, informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom
Razpisna dokumentacija je do poteka roka za oddajo vlog dostopna na spletnem naslovu sklada: http://www.sklad-kadri.si.
Lahko pa jo dvignete tudi v vložišču sklada, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob sredah pa tudi od 14. do 16. ure.
Vprašanja se lahko pošljejo tudi na elektronski naslov: pud@sklad-kadri.si, vendar najkasneje do dne 3. 10. 2018. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sklada v petih delovnih dneh od prejema vprašanja.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije