Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

Št. 38141-2/2018/3 Ob-2723/18, Stran 1810
Na podlagi 104.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16) in ob smiselni uporabi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) objavlja
S K L E P 
o uvedbi javnega razpisa za podelitev petih pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju med Koprom in Sečovljami 
1 Predmet javnega razpisa
Podelitev petih pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju med Koprom in Sečovljami. Pravice bo agencija podelila z odločbo v skladu s petim odstavkom 104.a člena ZMed.
Zahteve v zvezi s predmetom javnega razpisa, ki se bodo zapisale v odločbe o podelitvi pravice:
– izbrani ponudnik mora z razširjanjem in oddajanjem televizijskega programa, za katerega je pridobil pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki, pričeti najkasneje v roku treh mesecev od pravnomočnosti odločbe o podelitvi pravice. Agencija lahko izbranega ponudnika, ki v roku treh mesecev od pravnomočnosti odločbe o podelitvi pravice ne bo pričel z izvrševanjem pravice, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico izvrševati v roku enega meseca od prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel izvrševati, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek za razveljavitev odločbe o podelitvi pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.
– izbrani ponudnik mora pravico izvrševati ves čas trajanja odločbe, s katero mu je digitalna pravica podeljena. Agencija lahko izbranega ponudnika, ki po pričetku izvrševanja podeljene pravice te ne bo nepretrgoma izvrševal več kot tri mesece, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico izvrševati v roku enega meseca od prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel izvrševati, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek za razveljavitev odločbe o podelitvi pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.
2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je za televizijski program, s katerim kandidira na tem javnem razpisu, imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti, ki je bilo izdano v Republiki Sloveniji, ali imetnik ustreznega oziroma primerljivega veljavnega dovoljenja, izdanega v drugi državi članici Evropske unije ali tretji državi, podpisnici Evropske konvencije o čezmejni televiziji Sveta Evrope. Dovoljenje za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma ustrezno oziroma primerljivo dovoljenje mora biti izdano pred potekom roka za predložitev ponudb na zadevni javni razpis.
2.2 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki za televizijski program, s katerim kandidira na tem javnem razpisu, na območju, ki zajema tudi območje med Koprom in Sečovljami.
2.3 Ponudnik mora imeti na dan oddaje ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti do agencije.
2.4 Zoper ponudnika do poteka roka za predložitev ponudb ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali prisilne likvidacije.
2.5 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo.
3 Merila za izbiro ponudb in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Posebna nepristranska komisija za vodenje javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija) bo ponudbe ocenila v skladu z razpisnimi merili Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe, Obseg lastne produkcije, Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena Zakona o medijih, Trajanje (obseg) programa, Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih in Prosta dostopnost (nekodiranost) programa. Pri vsakem od teh meril je določeno najmanjše in največje število točk, ki ga lahko dobi ponudnik. Skupno maksimalno število točk pri vseh merilih skupaj je 100.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili. Svet bo prispele ponudbe in poročilo o njihovi oceni pregledal ter najpozneje v 60 dneh po prejemu ponudb in poročila predložil agenciji obrazložen predlog izbire.
Agencija bo na podlagi obrazloženega predloga izbire, ki ga poda svet, vsem izbranim ponudnikom podelila pravico razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju med Koprom in Sečovljami.
3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Posamezni ponudnik prejme točke glede na to, kako raznovrsten program ponuja. (0–20 točk)
3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalno tedensko povprečje deležev programskih vsebin lastne produkcije v dnevnem oddajnem času. Ponudniku, ki ima v svojem programu večje minimalno tedensko povprečje deležev programskih vsebin lastne produkcije v dnevnem oddajnem času, se dodeli več točk. (0–20 točk)
3.3 Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena Zakona o medijih
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času. Ponudniku, ki ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času, se dodeli več točk. (0–20 točk)
3.4 Trajanje (obseg) programa
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo točke sorazmerno glede na minimalni tedenski obseg trajanja programa. Ponudba ponudnika z največjim minimalnim tedenskim obsegom trajanja programa dobi 20 točk. (0–20 točk)
3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih
Ocena je vezana na izpolnjeno in podpisano izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih oddajah. Če ponudnik priloži izpolnjeno in podpisano izjavo »Izjava ponudnika o uravnoteženem poročanju dnevnoinformativnih oddajah«, prejme 10 točk, sicer prejme 0 točk. (0–10 točk)
3.6 Prosta dostopnost (nekodiranost) programa
Ocena je vezana na izjavo o prosti dostopnosti (nekodiranosti) programa, ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 10 točk, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (0–10 točk)
3.7 Dodatno merilo 1 – Obseg lastne produkcije
Če bosta dve ponudbi ali več ponudb dosegli enako vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila 1 za eno mesto višje uvrstila tista ponudba, katere ponudnik ima v svojem televizijskem programu večje minimalno tedensko povprečje deležev programskih vsebin lastne produkcije v dnevnem oddajnem času.
3.8 Dodatno merilo 2 – Raznovrstnost programske ponudbe
Če po uporabi dodatnega merila 1 nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto, se bo z uporabo dodatnega merila 2 za eno mesto višje uvrstila tista ponudba, katere ponudnik v svojem televizijskem programu tedensko predvaja več različnih zvrsti programskih vsebin.
3.9 Dodatno merilo 3 – žreb
Če po uporabi dodatnega merila 2 nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto, se bo o razvrstitvi ponudnikov odločilo z žrebom.
4 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 5. 10. 2018 do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. ure do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v dveh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v veliki sejni sobi, dne 8. 10. 2018, ob 10. uri.
6 Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi osebno na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.
7 Kontaktna oseba: Martin Hari (martin.hari@akos-rs.si), tel. 01/58-36-339.
8 Rok za izdajo in vročitev odločb o podelitvi pravice: najpozneje v osmih mesecih po preteku roka za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja 
in storitve Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti