Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

Ob-2739/18, Stran 1806
Javno podjetje – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor Jani Bačić, na podlagi tretjega odstavka 22. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 s spremembami) objavlja
vabilo 
k oddaji ponudb za pridobitev stavbne pravice na nepremičnini v lasti Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o. – s.r.l. 
1. Ime in sedež lastnika: Javno podjetje – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l. (v nadaljevanju Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l.), Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor Jani Bačić.
2. Opis predmeta javnega razpisa za pridobitev stavbne pravice
S predmetnim vabilom se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za pridobitev stavbne pravice na nepremičnini parc. št. 3858/1 k.o. Bertoki – 2604 (območje površin s pokopališko namensko rabo), v izmeri 663 m2, v lasti Javnega podjetja Marjetica Koper d.o.o., in sicer za namen obnove oziroma rekonstrukcije stavbe št. 2131 v površini 160,20 m2 poslovne stavbe, ki stoji na nepremičnini parc. št. 3858/1 k.o. Bertoki.
Nepremičnina parc. št. 3858/1 k.o. Bertoki leži neposredno ob Istrski cesti v območju pokopališča Škocjan. Pokopališče Škocjan je pokopališče mesta Koper in okoliških zaselkov, gre za večje pokopališče, ki sega do Istrske ceste. Po konfiguraciji gre za ravno območje ob vznožju hriba Škocjan. Zaradi potreb pokopališke dejavnosti je tudi po namenski rabi prostora območje nepremičnine predvideno za pokopališče.
Širše gledano gre torej za območje predvideno za pokopališko dejavnost, ki ima zgrajeno popolno komunalno opremo, razen plinskega omrežja. Parcela št. 3858/1 k.o. Bertoki v naravi obsega dotrajano dvoetažno stavbo in zemljišče. Po obliki je parcela pravokotnik z daljšo stranico vzporedno z Istrsko cesto (SV–JZ). Stavba št. 2131, ki leži na tej parceli, je potrebna nadomestne gradnje ali rekonstrukcije z omejitvijo o namenski rabi prostora – pokopališče.
3. Razlogi za ustanovitev stavbne pravice: Javno podjetje Marjetica Koper d.o.o. se med drugim ukvarja s pokopališko in pogrebno dejavnostjo na območju Mestne občine Koper. Z ustanovitvijo stavbne pravice na nepremičnini parc. št. 3858/1 k.o. Bertoki bo prišlo do obnove sicer dotrajane stavbe na tej nepremičnini, ki se bo lahko uporabila predvsem za namene, združljive s pokopališko in pogrebno dejavnostjo, zlasti pa za deponijo kamnitih izdelkov in nagrobnih spomenikov.
4. Vrsta pravnega posla – predmet javnega razpisa je pridobitev stavbne pravice
Podlaga za nastanek stavbne pravice je Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, pri čemer stavbna pravica nastane šele z vpisom v zemljiško knjigo.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba o ustanovitvi stavbne pravice. Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača izbrani ponudnik. V pogodbi bosta lastnik in imetnik stavbne pravice določila podrobnosti, ki niso zajete v tem vabilu.
5. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo za stavbno pravico z veljavnostjo v mesecu juliju 2018 letno znaša 2.986,35 EUR, mesečno pa znaša 248,86 EUR. Preračunano na dan 31. 12. 2018 letno izhodiščno nadomestilo znaša 3.013,22 EUR. Izhodiščno nadomestilo ne vsebuje 22 % davka na dodano vrednost.
Obrok se revalorizira z letno stopnjo inflacije po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Morebitno razhajanje v indeksu inflacije se ugotavlja posebej za tekoče leto. Letna stopnja inflacije po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije ob koncu meseca junija 2018 znaša 1,80 % na letni stopnji.
Imetnik stavbne pravice bo nadomestilo za stavbno pravico plačal enkrat letno do 31. januarja za tekoče leto, z izjemo prvega obroka nadomestila, ki ga bo imetnik stavbne pravice poravnal v sorazmernem deležu letnega nadomestila in bo zapadel v plačilo 8 dni od sklenitve pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice oziroma od izstavitve računa s strani Marjetice Koper d.o.o. – s.r.l.
Plačilo nadomestila predstavlja bistveno sestavino pogodbe. V primeru, da pridobitelj ne poravna nadomestila na določen način, se pogodba šteje za razdrto.
Letni izračun nadomestila za stavbno pravico je sestavni del pogodbe, pri čemer se letni izračun opravi po izvedbi tega postopka glede na ponujeno in doseženo najvišjo ceno. Letni izračun bo izdelal cenilec gradbene stroke.
Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor ponuditi čim višje nadomestilo, vendar najmanj v višini izhodiščnega nadomestila.
V primeru, da dva ali več ponudnikov s popolnimi ponudbami ponudi enako najvišjo višino nadomestila, se z njima izvedejo dodatna pogajanja.
Izklicna višina nadomestila je določena na podlagi cenitve cenilca gradbene stroke.
6. Čas trajanja stavbne pravice ter prenehanje pogodbenega razmerja
Stavbna pravica se po tem vabilu k oddaji ponudb ustanovi za dobo 30 let.
Nepremičnino, ki je predmet tega poziva, prevzame imetnik stavbne pravice v posest po izpolnitvi vseh pogojev za začetek veljavnosti pogodbe, predvidoma v roku 15 dni od podpisa pogodbe.
S prenehanjem stavbne pravice postane stavba sestavina nepremičnine ter last Marjetice Koper d.o.o. – s.r.l.
7. Povabilo k oddaji ponudb: Javno podjetje Marjetica Koper d.o.o. vabi zainteresirane ponudnike, da podajo svoje ponudbe, ki morajo biti izdelane v slovenskem jeziku. Ponudbi morajo biti priložene vse zahtevane priloge oziroma spodaj zahtevani podatki, vključno z dokazilom o vplačilu varščine.
8. Dodatne informacije in ogled nepremičnine, ki je predmet javnega razpisa
Dodatne informacije v zvezi z vabilom k oddaji ponudb dobijo interesenti na sedežu javnega podjetja Marjetica Koper d.o.o. – s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, ali po tel. 05/66-33-700.
Nepremičnino, ki je predmet tega vabila k oddaji ponudb, si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s predstavnikom Marjetice Koper d.o.o. – s.r.l., na elektronskem naslovu info@marjeticakoper.si, ali pa na tel. 05/66-33-700.
9. Vsebina ponudbe
Popolna in pisna ponudba mora biti podana v slovenskem jeziku in mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (naziv ponudnika in njegov točen naslov, matično številko oziroma EMŠO in davčno številko, telefonsko številko, morebitni elektronski naslov, kontaktno osebo, podatke o zakonitem zastopniku, št. TRR računa, podatke o morebitni pooblaščeni osebi za podpis ponudbe in pogodbe);
– ponujeno višino letnega nadomestila za stavbno pravico, ki ne sme biti nižje od izhodiščnega nadomestila iz tega vabila k oddaji ponudb;
– idejno zasnovo oziroma program rekonstrukcije stavbe št. 2131 na nepremičnini parc. št. 3858/1 k.o. Bertoki;
– dokazilo o plačilu varščine.
10. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj – Ponudba za stavbno pravico" in z obvezno navedbo na katero ponudbo za stavbno pravico se nanaša, najkasneje do dne 24. 9. 2018 do 12. ure, na naslov Javno podjetje – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma mogoče oddati tudi osebno v prostorih Marjetice Koper d.o.o. – s.r.l., na naslovu Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, med delovnim tednom od 9. do 12. ure.
11. Varščina
Udeleženci, ki želijo sodelovati na zbiranju ponudb, morajo vplačati varščino v višini 10 % od izhodiščnega letnega nadomestila za stavbno pravico brez DDV (znesek 298,64 EUR), in sicer na račun Javnega podjetja Marjetica Koper d.o.o., na naslovu Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, TRR št. SI56 6100 0000 8572 043 (Delavska hranilnica d.d., Ljubljana), z obveznim namenom »varščina za parc. št. 3858/1 k.o. Bertoki«.
Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno dne 21. 9. 2018. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v 15 dneh po opravljenem odpiranju ponudb, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu oziroma obračunu letnega nadomestila za stavbno pravico.
V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži odpiranja ponudb oziroma ne sklene pogodbe v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma ne plača nadomestila za stavbno pravico po sklenitvi pogodbe, lahko organizator zbiranja ponudb obdrži varščino.
12. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponujena neto višina nadomestila za stavbno pravico, tj. nadomestilo brez pripadajočega oziroma povezanega DDV in morebitnih drugih davkov in javnih dajatev v skladu z veljavnimi predpisi.
Javno podjetje Marjetica Koper d.o.o. bo vse ponudbe ocenilo in razvrstilo ob upoštevanju postavljenih meril za izbiro najugodnejšega ponudnika.
V primeru, če bi dva ali več ponudnikov ponudila enako višino nadomestila, bo Marjetica Koper d.o.o. – s.r.l. z njima oziroma z njimi izvedlo neposredna pogajanja in bo po teh izvedenih neposrednih pogajanjih za najugodnejšega ponudnika izbrala tistega, ki bo ponudil končno najvišje neto letno nadomestilo za stavbno pravico.
13. Drugi pogoji
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene v tem vabilu.
Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni.
14. Dovoljenja in soglasja pristojnih organov: katerakoli dovoljenja in/ali soglasja in/ali drugo od pristojnih organov in institucij, potrebna v skladu z veljavnimi predpisi za rekonstrukcijo objekta oziroma stavbe, je dolžan pridobiti izključno imetnik stavbne pravice na svoje stroške in na svoje tveganje.
15. Postopek po odpiranju ponudb
Odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Marjetice Koper d.o.o. – s.r.l., dne 24. 9. 2018 ob 13. uri, na naslovu Ulica 15. maja 4, 6000 Koper. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka odprte. Nepravočasnih ponudb Javno podjetje Marjetica Koper d.o.o. ne bo upoštevalo.
V primeru, da bo Marjetica Koper d.o.o. – s.r.l. pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. V kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe, se ponudba takega ponudnika zavrže.
Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od dneva poziva skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil v nasprotju s pogoji tega vabila k oddaji ponudb, z vsemi posledicami v skladu s tem vabilom.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka oziroma od dne zaključka pogajanj.
16. Negativna pogodbena klavzula: Javno podjetje Marjetica Koper d.o.o. – s.r.l. lahko kadarkoli v katerikoli fazi ustavi postopek podelitve stavbne pravice in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive in potrebne stroške v postopku tega poziva.
Javno podjetje – Azienda pubblica 
Marjetica Koper d.o.o. – s.r.l. 

AAA Zlata odličnost