Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

Ob-2766/18, Stran 1803
Na podlagi 22. in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4, 89/07 – Odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 106.g člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718 in 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17), Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), 7. člena Zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10), 17. do 25. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10in 21/18 – ZNOrg), 11. do 18. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11) ter Sklepa o začetku postopka za sofinanciranje aktivnosti mladinskih svetov lokalnih skupnosti 2018–2019, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, objavlja
javni poziv 
za sofinanciranje aktivnosti mladinskih svetov lokalnih skupnosti v letu 2018 in 2019 
1.1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
1.2. Namen in cilj javnega poziva
Javni poziv je namenjen sofinanciranju aktivnosti, ki jih izvajajo mladinski sveti lokalnih skupnosti v skladu z Zakonom o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10) v letih 2018 in 2019. Aktivnosti so namenjen mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.
Cilj javnega poziva je omogočanje rednega delovanja mladinskih struktur in izvajanja mladinskih programov in programov za mlade z namenom vključevanja čim večjega števila mladih v procese neformalnega učenja in aktivnega državljanstva.
Na tem javnem pozivu lahko sodelujejo mladinski sveti lokalnih skupnosti, ki so registrirani po Zakonu o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10) in Pravilniku o registraciji mladinskih svetov (Uradni list RS, št. 60/01 in 85/01 – popr.) ter so na dan oddaje vloge vpisani v register mladinskih svetov, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino.
Urad Republike Slovenije za mladino (v nadaljevanju: razpisovalec) vabi potencialne upravičence, da oddajo prijave v skladu z usmeritvami, predmetom in kriteriji tega javnega poziva ter podrobneje opredelijo vsebino, načrt izvedbe in finančno strukturo prijavljenega programa.
1.3. Opredelitev predmeta javnega poziva
Predmet javnega poziva so aktivnosti, ki jih v skladu s 5. členom Zakona o mladinskih svetih izvajajo mladinski sveti lokalnih skupnosti:
– izvajanje ali sodelovanje pri izvajanju mladinskega dela in drugih dejavnosti na področjih mladinskega sektorja v skladu z zakonom, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju;
– zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih;
– omogočanje sodelovanja mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na življenje in delo mladih;
– opravljanje drugih nalog za uveljavljanje interesov mladih, opredeljenih s temeljnim aktom.
Sofinancirane bodo aktivnosti, ki bodo umeščene v vsaj eno ali več izmed sledečih področij mladinskega sektorja, ki so navedena v 4. členu Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju:
– avtonomija mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
1.3.1. Prednostna področja javnega poziva
Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju ciljev in podpodročij poglavja »6 Področje 5: Mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja« Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), in sicer:
1) Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih žensk in moških, s poudarkom na:
a) spodbujanju konvencionalne politične participacije mladih, z upoštevanjem načela uravnotežene zastopanosti spolov;
b) spodbujanju in podpiranju nekonvencionalne politične participacije mladih;
c) spodbujanju in krepitvi stalnih mehanizmov posvetovanj z mladimi ter
d) promoviranju pomena mladinske participacije;
2) Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine.
1.4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi vlagatelji
Izvajalec je upravičen do kandidiranja za sredstva tega javnega poziva, če izpolnjuje naslednje splošne pogoje:
a) izvajalec je mladinski svet lokalne skupnosti, kot je opredeljen v Zakonu o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10), ki je na dan oddaje prijave vpisani v register mladinskih svetov, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino;
b) izvajalec mora biti nosilec aktivnosti iz točke 1.2. in 1.3. tega javnega poziva;
c) izvajalec ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do razpisovalca;
d) izvajalec mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti, da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega poziva. Prav tako mora izvajalec soglašati z določili javnega poziva in pripadajoče razpisne dokumentacije ter potrditi resničnost oziroma točnost navedb v predlogu programa, da ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom;
e) vsak izvajalec lahko kandidira za sredstva sofinanciranja le z eno prijavo, oddano na ta javni poziv;
f) izvajalec mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov. Vrednost prijavljenega programa sme znašati maksimalno 15.000,00 EUR;
g) predlog programa mora izkazovati finančno strukturo stroškov, ki se nanašajo izključno na izvedbo načrtovanega programa, so neposredno potrebni za njegovo nemoteno izvedbo in so v celoti skladni s cilji programa.
1.4.1. Dodatni pogoj za upravičenost do sofinanciranja
Prijavitelj, ki bo s prijavo na javni poziv izpolnjeval zgoraj navedene obvezne splošne in posebne pogoje po skupinah, bo upravičen do sofinanciranja programa, če bo na podlagi meril, navedenih v tem javnem pozivu, dosegel vsaj minimalno število točk, tj. 12 točk.
1.5. Kriteriji za dodelitev sredstev
Kriteriji za dodelitev sredstev za redno delovanje in programe mladinskih svetov lokalnih skupnosti so:
– število organizacij, ki sestavljajo mladinski svet lokalne skupnosti;
– delovanje organizacije glede na pričakovane aktivnosti mladinskih svetov iz točke 1.3. in prednostna področja iz točke 1.3.1. v letu 2017;
– načrtovane aktivnosti organizacije glede na pričakovane aktivnosti mladinskih svetov iz točke 1.3. in prednostna področja iz točke 1.3.1. v letih 2018 in 2019;
– vidnost rednega delovanja v eni ali več lokalnih skupnosti.
1.6. Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago v okviru tega javnega poziva
Okvirna višina sredstev javnega poziva za leto 2018 in 2019 znaša 25.000,00 EUR, in sicer v letu 2018 10.000,00 EUR in v letu 2019 15.000,00 EUR.
Sredstva se zagotavljajo v okviru proračunske postavke 610010 – Podpora delovanju mladinskih organizacij, 722310 – Programi za mlade in 913110 – Programske aktivnosti, ukrep 3313-11-0003 – Programi za mlade.
1.7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s pogodbo ter predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije in z naslednjo dinamiko:
– 40 % dodeljenih sredstev mora biti porabljenih do 15. 11. 2018;
– preostalih 60 % dodeljenih sredstev mora biti porabljenih do 30. 6. 2019.
1.8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave in način predložitve prijave ter opremljenost prijav
1.8.1. Rok za predložitev prijave in način predložitve
Vlagatelj mora izpolniti razpisni obrazec za kandidiranje za pridobitev sredstev, ki je priloga temu pozivu in je objavljen na naslovu http://www.ursm.gov.si/si/javni_razpisi_in_objave/.
Po končanem izpolnjevanju mora vlagatelj prijavo natisniti in jo lastnoročno podpisati ter žigosati, v kolikor posluje z žigom. Natisnjeni prijavi mora priložiti vse morebitne listinske ali druge dokaze, ki dokazujejo njegove navedbe.
Vlagatelj mora natisnjeno prijavo za dodelitev sredstev z dokazili, izpolnjeno v slovenskem jeziku, poslati s priporočeno pošto na naslov Urada Republike Slovenije za mladino, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najpozneje do 1. 10. 2018. Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo na ta dan oddane s priporočeno pošto do 24.00 ure ali istega dne osebno dostavljene v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Prijave, ki ne bodo natisnjene in poslane s priporočeno pošto v predpisanem roku, razpisovalec ne bo upošteval. Prijava, ki je bila vložena po izteku prijavnega roka ali je ni vložila upravičena oseba, se zavrže.
Prijave izvajalcev, ki se prijavijo z enakim ali podobnim predlogom programa (tj. aktivnosti v predlogih programov se podvajajo), se zavrnejo.
Prijave izvajalcev, ki ne izpolnjujejo pogojev in ne dosežejo minimalnega števila točk pri merilih iz javnega poziva, se zavrnejo.
1.8.2. Opremljenost prijave
Prijavo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem morata biti vidni ustrezni označbi:
1. “Ne odpiraj – Prijava za sofinanciranje – JP MSLS 2018”
2. Na ovitku morata biti napisana naziv in naslov vlagatelja.
Veljavna bo prijava, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena razpisovalcu. Neveljavne prijave (nepravilno opremljene in nepravočasno prispele) bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
Strokovna komisija bo v roku petih dni po koncu odpiranja prijav pisno pozvala tiste izvajalce, katerih prijave ne bodo popolne, da jih dopolnijo v roku osmih dni od prejetja poziva. Prijava se, razen v smislu dopolnjevanja, po oddaji le-te ne sme spreminjati. Poziv za dopolnitev prijav bo izvajalcem posredovan po pošti na naslov izvajalca, ki je naveden na kuverti in v prijavnici. Prijave, ki jih izvajalci ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev prijav, bodo s sklepom zavržene kot nepopolne.
1.9. Datum odpiranja prijav
Odpiranje in ocenjevanje prispelih prijav bo opravila strokovna komisija, imenovana s strani razpisovalca. Strokovna komisija bo pričela z odpiranjem vlog predvidoma 3. 10. 2018.
Odpiranje prijav, v skladu s 16. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11) zaradi pričakovanega velikega števila prijav, ne bo javno.
1.10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega poziva
Vlagatelji bodo o izidu javnega poziva obveščeni predvidoma v tridesetih dneh po izteku roka prijave na ta javni poziv.
Razpisovalec bo hkrati z izdanim sklepom o rezultatih tega javnega poziva pozval upravičence k sklenitvi pogodbe. V primeru, da se upravičenec v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od vloge.
Predvideni obseg financiranja in višina sredstev oziroma rok prevzemanja obveznosti na podlagi tega javnega poziva se lahko spremeni, v kolikor nastopijo dejavniki, ki vplivajo na obseg in višino proračunskih sredstev, oziroma dejavniki, ki bi onemogočali izplačilo prevzetih obveznosti delno ali v celoti.
1.11 Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija, ki bo vlagateljem podrobneje pojasnila pogoje tega javnega poziva, bo zainteresiranim vlagateljem dosegljiva na spletni strani razpisovalca http://www.ursm.gov.si/si/javni_razpisi_in_objave/ in na podlagi zaprosila v tajništvu Urada Republike Slovenije za mladino, Masarykova cesta 16, Ljubljana, osebno ali po elektronski pošti gp-ursm.mizs@gov.si.
Zainteresirani izvajalci se lahko za morebitna telefonska pojasnila obrnejo na tajništvo razpisovalca na tel. 01/40-05-790, in sicer v času uradnih ur (ponedeljek in petek od 9. do 12. ure in v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure) ali na elektronski naslov gp-ursm.mizs@gov.si.
Vse verzije razpisne dokumentacije, ne glede na medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno in vsebinsko enake. Vlagatelji s tiskanjem elektronske oblike dokumentacije dobijo kopijo, enako pisni obliki.
Urad Republike Slovenije za mladino

AAA Zlata odličnost