Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

Ob-2736/18, Stran 1799
Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 356, 4240 Radovljica, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe; v nadaljevanju ZZ), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in spremembe; v nadaljevanju ZDR-1), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB in spremembe; v nadaljevanju ZSV), 34. člena Statuta Doma dr. Janka Benedika z dne 17. 5. 2017 s spremembami in 76. člena Poslovnika o delu Sveta Doma dr. Janka Benedika z dne 24. 1. 2018, ter sklepa 9. redne seje z dne 4. 7. 2018, razpisuje delovno mesto
direktorja/ice
Doma dr. Janka Benedika Radovljica 
Za direktorja/ico (m/ž) je lahko imenovani/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje po 56. in 57. členu ZSV.
Kandidat/ka mora k svoji vlogi predložiti:
– življenjepis s podrobno navedbo dosedanjih delovnih izkušenj – predvsem na vodilnem položaju, iz katerih mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja glede dolžine trajanja delovnih izkušenj (navesti trajanje zaposlitve za delo, ki ga je opravljal pri posameznem delodajalcu),
– dokazilo o doseženi strokovni izobrazbi (kopijo diplome),
– program dela ter vizijo razvoja Doma.
Kandidat/ka mora k svoji vlogi predložiti izjavo, s katero potrjuje, da:
– je državljan/ka Republike Slovenije in ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, ter da zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– ima aktivno znanje slovenskega jezika,
– ima pridobljeno osnovno znanje za delo z računalnikom,
– ima poleg splošnih pogojev tudi druga znanja in veščine s konkretno navedbo le-teh,
– dovoljuje Domu, da pri pristojnih institucijah preveri resničnost vseh podatkov danih v izjavah in dokazilih.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalimi razpisnimi zahtevami morajo kandidati podati v zaprti kuverti, v roku 30 dni, šteto od vključno 3. 9. 2018 dalje, na naslov: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ul. 35, 4240 Radovljica, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na razpis za delovno mesto direktorja/ico zavoda«.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma 
dr. Janka Benedika Radovljica 

AAA Zlata odličnost