Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

Ob-2733/18, Stran 1797
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 11/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., ki ga zastopa direktor Milan Žnidaršič, dipl. inž. grad., objavlja
javni razpis 
za prodajo vozila MERCEDES BENZ ATEGO 1526 z dvigalom PALFINGER CRANE z javnim zbiranjem ponudb 
I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je rabljeno tovorno vozilo MERCEDES BENZ ATEGO 1526 z dvigalom PALFINGER CRANE
inventarna številka 3187
PODATKI
Znamka
MERCEDES BENZ
Registrska označba
LJ KV 127
Tip/model
970.073-BD1BF3
Komercialna oznaka
ATEGO 1526-160
Številka šasije
WDB9700731L344737
Datum prve registracije
10. 7. 2008
Vrsta stroja
tovorno vozilo
Oblika nadgradnje
Dvigalo, PALFINGER CRANE PK 500l
Motor
OM906LA.IV/2
Delovna prostornina motorja (cm3)
6.374
Moč (kW)
188
Vrsta goriva
Diesel
Največja dovoljena masa (kg)
16.000
Masa vozila (kg)
8.920
Številko km
198.305
Barva vozila 
bela, S0M
Izhodiščna cena 26.909,00 € brez DDV in 32.828,98 € z DDV.
(cena temelji na cenitvenem poročilu družbe ZIMAT d.o.o., Obrezija 17, 1411 Izlake, z dne 18. 6. 2018)
Na premičnini, ki je predmet prodaje, ne obstoji predkupna pravica.
III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje oziroma vsakršna odgovornost prodajalca iz naslova stanja vozil je izključena.
Kupec je seznanjen s tem, da so bila vozila namenjena izvajanju gospodarskih javnih služb in so temu primerno ohranjena.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve kupoprodajne pogodbe plača kupec.
2. Ponudnik mora najkasneje do dne 28. 9. 2018 plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od navedene izhodiščne cene (brez DDV) za vozilo, za katerega daje ponudbo.
Varščino je potrebno vplačati na račun prodajalca Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o. št. 02330-0010049782, ki je odprt pri NLB d.d. in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji vozila je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec.
Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila, je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži vplačano varščino.
Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 11/18).
4. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene.
5. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje in na spletni strani prodajalca www.komunala-trbovlje.si.
6. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe, medtem, ko ponudniki ne smejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.
Da se bo ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo priglasitvenega lista (izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list ne smeta biti starejša od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.),
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10 % izhodiščne cene (datum vplačila varščine mora biti najkasneje do 28. 9. 2018),
– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani ponudbi je 100 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo – za izklicno vrednost se določi vrednost, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, pri čemer se kot varščina v postopku javne dražbe, šteje že vplačana varščina v postopku javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, komisija opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve.
9. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).
10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino brez obresti.
11. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik.
IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do dne 1. 10. 2018 do 10. ure, ne glede na vrsto prenosa, na naslov Javno podjetje Komunala Trbovlje,d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, z oznako: »Ponudba za nakup premičnine – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno podjetje Komunala Trbovlje,d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje in na spletni strani prodajalca www.komunala-trbovlje.si.
Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, dne 1. 10. 2018 ob 12. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od objave tega javnega poziva za zbiranje ponudb v Uradnem listu RS, št. 58 z dne 31. 8. 2018.
Ogled in možen preizkus premičnine bo mogoč na lokaciji Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, od dne 10. 9. 2018 do dne 27. 9. 2018, po predhodnem dogovoru z Lavrin Ivanom (tel. 03/56-53-112 oziroma mobilni tel. 041/930-490).
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo pri Petek Dušanu, tel. 03/56-53-140/ mobilni tel. 041/667-877.
Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o. 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti