Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

Št. 3520-1/2018 O405 Ob-2735/18, Stran 1795
Na podlagi določilPravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in Odloka o proračunu občine Krško za leto 2018 (Uradni list RS, št. 1/17, 40/17, 23/18), objavlja Občina Krško
javni razpis 
za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za leto 2018 
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
1. sofinanciranje projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško, trgu Brestanica ter za posamezne zgodovinske stavbe, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina:
– Podbočje – Vas (EŠD 17412)
– Leskovec pri Krškem – Mestno jedro (EŠD 17322)
– Raka – Vas (EŠD 17321)
2. sofinanciranje izvedbe obnov zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda:
– za obnovo fasade
– za obnovo strehe
– za dodatna podstrešna stanovanja za oddajo v neprofitni najem
– za lokale s turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti, turistične sobe …)
– za obnovo objekta kulturne dediščine
– za obnova zunanjosti gospodarskih objektov.
III. Pogoji za dodeljevanje sredstev
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki:
– so lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od vhoda iz Pijavške strani do mostu čez reko Savo, ali so lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica, ali so lastniki posameznih zgodovinskih stavb, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina: Podbočje – Vas, Leskovec pri Krškem – Mestno jedro, Raka – Vas;
– so ali bodo do konca razpisa pripravile dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi izvedle;
– so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja in Soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, če pa so obnavljale fasado na območju Zatona, so dela izvedle v skladu z usmeritvami za prenovo fasad, ki so podane v prilogi Strokovnih podlag za obnovo fasad na območju Zatona;
– lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 2018 (do konca razpisnega roka) z dokazilom o plačilu;
– niso prejele sredstev iz drugih razpisov.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjenih za Projekt obnove individualnih hiš v mestnih jedrih na proračunski postavki 5762 Obnova individualnih hiš v mestnih jedrih, konto 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom, je 30.000,00 EUR.
Najvišji odobreni znesek po posameznem upravičencu je lahko do 50 % celotne vrednosti posameznega projekta na osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih. Če pa ostanejo na proračunski postavki sredstva neporabljena, se lahko sorazmerno prerazporedijo med upravičence do višine 70 % upravičenih stroškov.
V. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec,
2. Priloge:
Priloga 1:
Dokazila o lastništvu objektov,
Priloga 2:
Projektna dokumentacija,
Priloga 3:
Popis del in predračunska vrednost investicije,
Priloga 4:
Dokazilo o pravici graditi,
Priloga 5:
Pogoje in Soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Ljubljana – Izpostava Krško, Valvasorjevo nabrežje 4, Krško,
Priloga 6:
Fotografija (lahko v e-obliki – CD/DVD ali drug spominski medij) stanja pred izvedbo del,
Priloga 7:
Fotokopije računov in dokazil plačil izvedenih del,
Priloga 8:
Izjava vlagatelja, da sprejema razpisne pogoje, ki so sestavni del javnega razpisa;
3. Vzorec pogodbe,
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim razpisom za sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za leto 2018 in to razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
Vloga je popolna, če:
– je priložen izpolnjen originalni obrazec »Prijavni obrazec – sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za leto 2018«;
– je obrazec »Prijavni obrazec – sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za leto 2018« datiran in podpisan na zahtevanih mestih;
– so vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v točki V. te razpisne dokumentacije, priložene v navedenem vrstnem redu.
VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 15. 10. 2018, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Javni razpis za sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za leto 2018«.
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev).
5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan od prejema podpisane pogodbe.
VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev občinska uprava s sklepom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Občine Krško v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji za dodeljevanje sredstev. Pritožba se poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si, v rubriki razpisi in objave ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Miloš Kukovičič, tel. 07/49-81-309, e-mail: milos.kukovicic@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost