Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

Št. 330-0006/2018 Ob-2730/18, Stran 1793
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 37/15), Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 28/17) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja
javni razpis 
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za leto 2018 – štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij 
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa: Občina Sevnica razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2018, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.
III. Ukrep in višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa po pravilniku (25. člen):
– ostali ukrepi: štipendiranje bodočih nosilcev kmetij.
Višina razpisanih sredstev je 14.280,00 EUR (proračunska postavka 19440 – konto 411799 Druge štipendije).
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence:
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru ukrepa.
2. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev ter jo hraniti 10 let od zadnjega prejema sredstev.
3. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (sredstva Republike Slovenije ali Evropske unije).
4. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni v besedilu razpisa.
V. Predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški
Predmet podpore:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki.
Cilj ukrepa je povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja tudi uvajanje novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Sevnica in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v Občini Sevnica,
– upravičenec je lahko le eden iz posameznega kmetijskega gospodarstva,
– štipendija se dodeli izključno za prvi vpis v letnik (v primeru ponavljanja letnika ali vpisa v absolventski staž, prijavitelj ni upravičen do dodelitve sredstev).
Prijavitelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec: Prijavni obrazec za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica v letu 2018 – štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij,
– izjavo vlagatelja oziroma zakonitega zastopnika – pod točko 2. prijavnega obrazca,
– izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo prosilec prevzemnik kmetije – pod točko 3. prijavnega obrazca,
– podpisan vzorec pogodbe – pod točko 5. prijavnega obrazca,
– kopijo potrdila o rednem vpisu v redni izobraževalni program,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala oziroma kopijo potrdila o opravljenem predhodnem letniku,
– kopijo potrdila o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto,
– kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih obrazcev – zbirna vloga za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za leto 2018,
– potrdilo o stalnem prebivališču, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema),
– fotokopijo obeh strani bančne kartice, osebnega računa ali prve strani hranilne knjižice.
Bruto intenzivnost pomoči:
Štipendija bo znašala do 170 EUR mesečno na upravičenca in se bo izplačevala 12 mesecev, torej v času trajanja celotnega šolskega oziroma študijskega leta 2018/2019.
Upravičenci do sredstev:
– udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., VII. stopnje kmetijske, živilske in gozdarske smeri po Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06, 8/17), ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju občine (vendar ne v primeru ponavljanja letnika ali absolventskega staža).
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ustreznost vsebine vloge namenu ukrepa,
– prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z nižjimi dohodki na družinskega člana.
VI. Rok in način predložitve prijav
Vlogo vlagatelji vložijo na predpisanem obrazcu, ki ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj s potrebnimi dokazili, pošljejo po pošti priporočeno (oznaka R) ali s povratnico (oznaka AR) ali vložijo osebno na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, do 15. 10. 2018.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 15. 10. 2018) ali do konca delavnika (do 15. ure) oddana v sprejemni pisarni Občine Sevnica.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in opremljene z:
a) – nazivom in naslovom vlagatelja,
– datumom oddaje vloge, ki ga označi pošta (če se pošilja po pošti) ali sprejemna pisarna (če se dostavi osebno),
– oznako, ki se glasi: »Ne odpiraj javni razpis – Štipendije kmetijstvo«
b) obrazcem za opremo kuverte, ki je del razpisne dokumentacije.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
VII. Obravnavanje vlog
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo vloge odprla do 22. 10. 2018, v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. V kolikor predlagatelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo le-ta s sklepom zavržena kot nepopolna.
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih v javnem razpisu.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom Občine Sevnica najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.
Prijavitelj lahko zoper sklep vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Po pravnomočnosti sklepa se upravičence pozove k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne obveznosti pogodbenih strank. Pogodba mora biti podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v nasprotnem se šteje, da upravičenec odstopa od vloge za pridobitev sredstev.
VIII. Nadzor in sankcije
Upravičenec mora do 1. 9. 2019 (dijaki) oziroma do 1. 10. 2019 (študenti) dostaviti potrdilo o uspešno opravljenem letniku. V primeru ponavljanja letnika se upravičenec ne more prijaviti na naslednji javni razpis oziroma se njegova vloga zavrne.
Prejemnik mora prejeta sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, če:
– jih je pridobil na podlagi navedb neresničnih podatkov v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije,
– je za isti namen že prejel sredstva iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali Evropske unije),
– ni dostavil potrdila o uspešno opravljenem letniku,
– ni sporočil spremembe, ki vpliva na ohranitev statusa dijaka/študenta in s tem pravico do izplačila dodeljene štipendije.
V zgoraj navedenih primerih prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za naslednji dve leti.
IX. Razpisna dokumentacija: besedilo javnega razpisa in vloga sta vlagateljem na voljo, od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka, na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in v poslovnem času na naslovu Občine Sevnica, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica (pisarni št. 118 in 102).
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije so vlagateljem na voljo:
– na e-poštnem naslovu: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si in jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si;
– od ponedeljka do petka v času poslovnih ur, osebno na naslovu Občine Sevnica ali telefonsko na številki 07/81-61-233 pri Vlasti Kuzmički ali številki 07/81-61-205 pri Jasmini Veselinović.
Občina Sevnica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti