Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

Št. 5440-127/2018/2 Ob-2758/18, Stran 1778
Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013),
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006,
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,
– Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, z vsemi spremembami,
– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1, 65/14 in 55/17),
– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17) in
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja št. 10-1/3/MK/0 z dne 29. 3. 2018,
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2018/2019 za podiplomski študij (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2018-ŠTD)
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za podiplomski študij v tujini (v nadaljnjem besedilu: štipendija za študij) za specializirane poklice v kulturi (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2018-ŠTD) s pričetkom financiranja v študijskem letu 2018/2019.
Pomen izrazov:
– študijsko (šolsko) leto je leto, v katerem se izvaja študij in obsega čas od vpisa do zaključka posameznega letnika, ki je praviloma v naslednjem letu, in praviloma traja od oktobra do septembra naslednjega leta;
– semester je obdobje v študijskem letu, ki praviloma traja 6 mesecev (običajno od oktobra do marca ter od aprila do septembra);
– potrdilo o vpisu je dokument, s katerim šola potrdi, da je študent vpisan na to izobraževalno institucijo v tekočem študijskem letu za polni študijski čas;
– poklici v kulturi so poklici s področij glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter filma, kulturne dediščine, knjige, knjižničarstva, založništva in kulturnega managementa;
– javno veljavni program je program, ki je mednarodno primerljiv in za katerega prijavitelj z listino izkaže, da je študij akreditiran v državi, kjer se izvaja, s strani državne institucije, ki je odgovorna za izobraževanje v tej državi in kjer po zaključku prijavitelj dobi priznano stopnjo izobrazbe;
– vzhodna regija in zahodna regija: podrobnejša opredelitev po NUTS 3 na spletni strani ministrstva: http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_2014_2020/;
– študij v tujini je študij v katerikoli državi članici Evropske unije, razen Republiki Sloveniji.
Štipendija za študij:
– štipendija se podeli od letnika študija, v katerega se prijavitelj vpiše v študijskem letu 2018/2019, za eno celo stopnjo študija;
– štipendiranje lahko traja največ toliko študijskih let brez absolventskega staža, kolikor jih je predpisanih s programom, za katerega štipendiranje se prijavitelj prijavlja, vendar ne več kot za tri študijska leta, v primeru enovitega magistrskega študija ne več kot za štiri študijska leta;
– štipendija se ne podeljuje za absolventski oziroma temu primerljiv staž.
Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v formalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere. Z ukrepi na tem področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc skozi usposabljanja pomeni tudi zagotavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, ki je ena izmed elementov uspešnejšega prodora na trg dela.
Javni razpis bo zasledoval cilje, ki:
– spodbujajo k dodatnemu izobraževanju na področju kulture,
– zagotavljajo večjo dostopnost različnih oblik izobraževanja ter
– dvigujejo specifična znanja in usposobljenosti.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– na javni razpis je podal le eno vlogo (za eno štipendijo za eno stopnjo podiplomskega študija v tujini);
– ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– ni starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1989);
– študijski obisk v tujini ne temelji na katerem izmed evropskih programov mobilnosti;
– v času štipendiranja ne bo upravičen do katere izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov za študij iz državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije ali evropskih sredstev;
– v primeru, da je bil pogodbena stranka ministrstva, mora imeti izpolnjene vse zapadle pogodbene obveznosti iz preteklih pogodb (v primeru pogodbe o štipendiranju mora imeti zaključen študij, za katerega je prejemal štipendijo, kar dokazuje z ustreznim dokazilom);
– v času študija bo prebival v državi, v kateri se izvaja študij;
– ni študij na daljavo oziroma on-line študij;
– prijaviteljeva povprečna študijska ocena ne sme biti nižja od 8,00 oziroma je izjemoma lahko 7,00 v primeru, da je ocena diplomske ali magistrske naloge najmanj 8,00 (dokazuje se s potrdilom izobraževalne ustanove);
– prijavitelj je sprejet ali vpisan na podiplomski (magistrski ali doktorski) študij oziroma enovit magistrski študij v tujini v študijskem letu 2018/19, ki poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) programa za katerega bo pridobil javno priznano stopnjo izobrazbe (dokazuje se s potrdilom o vpisu v študijski program in dokazilom o javni veljavnosti študija);
– oblika študija je redni študij s polno študijsko obremenitvijo;
– v študijskih letih, v katerih bo prijavitelj štipendiran, ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti;
– prijavitelj za študij iste stopnje še ni imel sklenjene pogodbe o štipendiranju z ministrstvom;
– prijavitelj v študijskem letu 2018/2019 ni vpisan v isti letnik istega programa, v katerega je bil v preteklosti že vpisan.
4. Način ocenjevanja
Komisija bo pri posameznem merilu za ocenjevanje vlogo ocenila v okviru naslednje ocenjevalne lestvice (razen kjer je to v merilih drugače določeno):
Kvaliteta podeljevanja točk
Prejete točke
neustrezno
0
pomanjkljivo
1
delno ustrezno
2–3
ustrezno
4–5
5. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje)
MERILA ZA ŠTIPENDIJO ZA ŠTUDIJ
Največje možno št. točk
PRIPOROČILA, DOSEŽKI
15
Ustreznost priporočil (najmanj 2 priporočili področnih 
strokovnjakov ali profesorjev)
do 5
Dosežki, prejete nagrade
do 5
Aktivnost (izkazuje se z npr. medijskimi objavami, koncertnimi listi, razstavami, sodelovanjem v nacionalno pomembnih projektih …)
do 5
VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV (1. življenjepis, 2. motivacijsko pismo, 3. povezava med študijskim programom in področjem delovanja)
15
POVPREČNA ŠTUDIJSKA OCENA (vpis na podiplomski študij ali vpis v višji letnik 
enovitega magistrskega študija)*
5
7,00–7,99 
0
8,00–8,39
1
8,40–8,99
3
9,00–10,00
5
* povprečna ocena na maturi (v primeru študija na enovitem magistrskem študiju, ki ni ocenjen z ocenami): 
do 2,99 (do 14 točk na maturi) – 0 točk 
3,00–4,00 (15–20 točk na maturi) – 1 točka 
4,01–4,69 (21–23 točk na maturi) – 3 točke 
4,70 in več (24 in več točk na maturi) – 5 točk
PODROČJE IZOBRAŽEVANJA
5
dirigiranje, operna režija, maska, digitalna postprodukcija slike, oblikovanje zvoka, oblikovanje luči, scenaristika, producentstvo, filmska režija, muzeologija, restavratorstvo (specialistična smer: lesena polihromirana plastika, kamen, štukature in kovina), muzejska pedagogika, preventivne in aktivne konservatorsko-restavratorske specialistične smeri, specialni študij konservatorstva, kulturni management, kulturne in kreativne industrije, fagot, rog, jezikoslovje s poudarkom na leksikografiji in leksikologiji ali jezikovnih tehnologijah ali sociolingvistiki, kulturni turizem, literarni agent, prevodoslovje, kreativno pisanje, primerjalna književnost, založniške študije
5
druge študijske smeri 
0
VPIS V LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019
5
Vpis v 1. letnik oziroma v 3. letnik v primeru vpisa na enovit magistrski študij
0
Vpis v 2. letnik oziroma v 4. letnik v primeru vpisa na enovit magistrski študij
3
Vpis v zadnji letnik študija (letnik študija s katerim se študij zaključi v tekočem študijskem letu) oziroma v 5. ali višji letnik v primeru vpisa na enovit magistrski študij – brez absolventskega ali primerljivega staža
5
SKUPAJ
45
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunsko leto 2019 znaša največ do 558.558,00 EUR:
– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 308.230,27 EUR s PP 160212 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 77.057,57 EUR s PP 160213 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo:
– 138.616,13 EUR s PP 160214 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 34.654,03 EUR s PP 160215 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Za nadaljevanje študija na podlagi sklenjenih pogodb za štipendije za študij so predvidena sredstva tudi v naslednjih proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2020 predvidoma: 558.558,00 EUR
– za vzhodno kohezijsko regijo: 
– 308.230,27 EUR s PP 160212 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 77.057,57 EUR s PP 160213 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo: 
– 138.616,13 EUR s PP 160214 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 34.654,03 EUR s PP 160215 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
– za proračunsko leto 2021 predvidoma: 484.840,00 EUR
– za vzhodno kohezijsko regijo: 
– 265.694,30 EUR s PP 160212 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 66.423,58 EUR s PP 160213 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo: 
– 122.177,70 EUR s PP 160214 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 30.544,42 EUR s PP 160215 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
– za proračunsko leto 2022 predvidoma: 164.052,00 EUR
– za vzhodno kohezijsko regijo: 
– 88.619,33 EUR s PP 160212 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 22.154,83 EUR s PP 160213 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo: 
– 42.622,27 EUR s PP 160214 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 10.655,57 EUR s PP 160215 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev Evropske unije za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je 80:20.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 80 %.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike financiranja. V primeru, da se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev): ministrstvo bo financiralo štipendije v obdobju od 1. 10. 2018 oziroma od začetka študijskega leta 2018/2019 do 30. 9. 2022.
8. Način financiranja
S predmetnim javnim razpisom se financira:
– višina posamezne štipendije je 3.906,00 EUR na semester oziroma največ 7.812,00 EUR na študijsko leto, ki se izplača predvidoma dvakrat v študijskem letu, in sicer po predložitvi izpolnjenega obrazca Zahtevek za izplačilo štipendije in dokazil o opravljenem semestru oziroma letniku (v primeru, da študijske obveznosti v posameznem študijskem letu trajajo samo en semester oziroma 6 mesecev, je prijavitelj za to leto upravičen do štipendije samo za opravljeni semester).
Dokazila, ki morajo biti predložena pred začetkom financiranja:
Vrsta stroška
Podrobnejša opredelitev
Specifikacija 
dokazil
Standardni strošek na enoto
Štipendija 
za študij
potrdilo o vpisu 
v študij oziroma 
v višji letnik študija
Dokazila, ki jih mora štipendist predložiti ob zaključku študija:
Vrsta stroška
Podrobnejša opredelitev
Specifikacija 
dokazil
Standardni strošek 
na enoto
Štipendija 
za študij
dokazilo 
o opravljenem letniku oziroma potrdilo o opravljeni zaključni nalogi
Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene pogodbe o štipendiranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o štipendiranju dogovorila obseg in dinamiko štipendiranja na osnovi vloge, podane na javni razpis.
9. Vsebina in priprava prijave na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2018/2019,
– Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2018-ŠTD,
– vzorec pogodbe o štipendiranju,
– obrazec Zahtevek za izplačilo štipendije.
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, lastnoročno podpisane obrazce ter dokazila v tiskani in elektronski obliki:
A) Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2018-ŠTD.
B) potrdilo izobraževalne ustanove o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne ocene*:
– v primeru vpisa v 1. letnik podiplomskega študija za katerega se prijavlja – potrdilo izobraževalne ustanove o opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne ocene zadnjega v celoti zaključenega študija, brez ocene diplome. V primeru povprečja ocen, ki je nižje od 8,00, mora prijavitelj priložiti tudi oceno diplomske naloge.
– v primeru vpisa v višji letnik podiplomskega študija za katerega se prijavlja – potrdilo izobraževalne ustanove o opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne ocene zadnjega v celoti zaključenega letnika.
– v primeru, da podiplomski študij za katerega se prijavlja ni ocenjen z ocenami – potrdilo izobraževalne ustanove o opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne ocene zadnjega v celoti zaključenega študija, ki je bil ocenjen z ocenami, brez ocene diplome. V primeru povprečja ocen, ki je nižje od 8,00, mora prijavitelj priložiti tudi oceno diplomske naloge.
– v primeru vpisa v višji letnik enovitega magistrskega študija za katerega se prijavlja – potrdilo izobraževalne ustanove o opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne ocene zadnjega v celoti zaključenega letnika.
– v primeru, da enovit magistrski študij za katerega se prijavlja ni ocenjen z ocenami – potrdilo izobraževalne ustanove o povprečni oceni na maturi ali potrdilo izobraževalne ustanove o opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne ocene zadnjega v celoti zaključenega študija, ki je bil ocenjen z ocenami, brez ocene diplome. V primeru povprečja ocen, ki je nižje od 8,00, mora prijavitelj priložiti tudi oceno diplomske naloge.
*Ocene na programih, kjer je ocenjevalni sistem drugačen od uradnega načina ocenjevanja, morajo prijavitelji pretvoriti v enotni sistem ocenjevanja v Republiki Sloveniji. Ministrstvo lahko naknadno zahteva uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen.
C) potrdilo o vpisu v študijski program v študijskem letu za katerega zaproša za štipendijo.
Č) študijski program z informacijo o trajanju študija, temeljnih predmetih in predavateljih.
D) dokazilo o javni veljavnosti študija za katerega se prijavlja za štipendijo tj. akreditacija študija v državi, kjer se izvaja (dokazilo, da gre za študij, ki je priznan s strani države, kjer se izvaja, npr. v okviru ENIC NARIC centra Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – povezava: http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/enicnaric_center/).
F) potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Sloveniji (lahko tudi kopija osebnega dokumenta).
Priloge in dokazila je potrebno označiti z ustrezno veliko tiskano črko. Dokumentom v tujem jeziku je potrebno priložiti prevod v slovenski jezik.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
Vse obrazce in dokazila je obvezno predložiti tudi na elektronskem nosilcu podatkov (CD ROM, DVD ROM ali USB podatkovni ključ) v Wordovi oziroma Excelovi obliki ali kot skeniran dokument (v primeru raznih dokazil). Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora ujemati z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano in elektronsko verzijo velja tiskana verzija.
10. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Ministrstvo za kulturo mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z njo v skladu z veljavnimi predpisi (Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Uredba (EU) št. 1303/2013) še deset let po zaključku operacije, za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj.
Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
12. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 30. 9. 2018. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj« – »prijava na Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2018/2019 za podiplomski študij«, prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Vloga se bo štela za pravočasno, če je bila predložena osebno ali prispela po pošti v glavno pisarno na naslov Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, do v objavi navedenega dne ter če je bila do roka oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka.
13. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za kulturo ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 1. 10. 2018 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (III. nadstropje, sejna soba 329) in bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od dokončanja odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na vsebino vloge (fakulteta in študijski program) ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev.
Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, pri posameznem merilu je navedeno najvišje možno število točk. Skupno najvišje možno število doseženih točk je 45 točk, pri čemer je lahko izbran prijavitelj, ki bo dosegel najmanj 23 točk. Izbrani bodo prijavitelji z višjim številom točk.
Izmed prijaviteljev, ki so dosegli najvišje število točk, se izbere štipendiste tako, da je delitev podeljenih sredstev v skladu z razpoložljivimi sredstvi glede na vzhodno in zahodno regijo. Merilo je kraj stalnega prebivališča štipendista ob oddaji vloge na javni razpis. V primeru, da bosta dve ali več vlog dosegli enako število točk za zadnja razpoložljiva sredstva glede na določeno regijo, se o izboru odloči z žrebom, ki ga opravi komisija.
Slovenija se deli na dve kohezijski regiji skladno s Standardno klasifikacijo teritorialnih enot (SKTE oziroma angleška kratica NUTS), podrobnosti lahko najdete na: http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_2014_2020/
Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne vloge upravičenih prijaviteljev. Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana komisije, ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. V kolikor bo razlika med ocenama večja od vključno 10 točk, bo vlogo ocenil še tretji član komisije, končna ocena pa se bo oblikovala na podlagi povprečja vseh treh ocen.
Komisija bo v okviru razpisanih sredstev, na osnovi rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste prijaviteljev za financiranje. Minister bo na podlagi predloga komisije odločil o izboru prijaviteljev s posamičnimi sklepi.
Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe oziroma od že sklenjene pogodbe, se ponudi štipendija najvišje ocenjenemu prijavitelju oziroma naslednjemu na rezervni listi iste regije, na kateri je bil izbran prijavitelj, ki je odstopil.
Na rezervno listo se lahko uvrstijo prijavitelji, ki dosežejo vsaj 23 točk, in zaradi omejitve finančnih sredstev niso bili izbrani v financiranje.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli, do izdaje sklepov o (ne)izboru, prekliče.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog. V primeru sklepa o izbiri bo izbrani prijavitelj prejel pisni poziv, da pristopi k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sredstva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva.
Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor. Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, in sicer v 30 dneh od vročitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe financiranja projekta z izbranimi prijavitelji.
15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro. Za dodatne informacije lahko pokličete 01/36-95-987 ali pišete na elektronski naslov neza.prevodnik@gov.si.
16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
Ministrstvo lahko zahteva povračilo vseh oziroma relativnega deleža izplačanih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila, in prekinitev pogodbe skladno z določili pogodbe.
Prijavitelj bo moral v primeru ugotovitve nepravilnosti vrniti zahtevana sredstva v roku 8 dni od vročitve zahtevka za vračilo sredstev.
17. Razno: v tem javnem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Ministrstvo za kulturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti