Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

Št. 1108-3/2015-330 Ob-2768/18, Stran 1775
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
spremembe 
Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis) 
V Javnem razpisu za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (v nadaljevanju: JR DIR I.), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31/17 in objavljenimi spremembami v Uradnem listu RS, št. 66/17, se spremenijo naslednje točke:
1. spremeni se Uvod – pravne podlage, ki se glasi:
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 71/17), Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. 15/17 in 69/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0, z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 3.2 z dne 6. 12. 2017, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13-20) (Uradni list RS, št. 90/13 in 6/18 – ZIO-1), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17), Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/15), Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 23/13, 84/16, 12/17 – popr. in 23/17), odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori neposredni potrditvi operacije št. 10-1/1/MIZŠ/0 za program »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016–2018«, št. dok. 3032-13/2017/9 z dne 18. 5. 2017 in spremembe odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, št. 10-1/1/MIZŠ/1 za program »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016–2022«, št. dok. 3032-13/2017/18 z dne 22. 8. 2018 in popravka pomot v spremenjeni odločitvi o podpori št. 10-1/1/MIZŠ/1, št. dok. 3032-13/2017/19 z dne 27. 8. 2018 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.
2. spremeni se točka 1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa, ki se glasi:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad).
Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (v nadaljevanju: javni razpis) se izvaja v okviru neposredne potrditve operacije – programa »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016–2022« (v nadaljevanju: neposredna potrditev operacije), ki jo izvaja sklad.
3. spremeni se točka 2.3. Predmet javnega razpisa,
– prvi odstavek, drugi stavek, ki se glasi:
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.1: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.
– peti oziroma zadnji odstavek, ki se glasi:
Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki, ki bodo do 30. 9. 2022 zaključili programe od a. do i. iz predmeta javnega razpisa in z dokazili izkazujejo, da so v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2022 poravnali šolnino za programe od a. do g. iz predmeta javnega razpisa za šolska leta 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022 oziroma poravnali šolnino za programe od h. do i. iz predmeta javnega razpisa, razpisane za obdobje od 2014 do 30. 9. 2022.
4. spremeni se točka 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in dokazila, prvi odstavek oziroma tabela, ki se glasi:
Na javni razpis se lahko prijavi posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
Pogoji
Dokazila
1.
je pred programom, za katerega uveljavlja šolnino na tem javnem razpisu, imel zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo
Izjava 1 v prijavnem obrazcu in Priloga 1 k prijavnem obrazcu – dokazilo o programu, ki ga je prijavitelj kot zadnjega zaključil pred programom, za katerega uveljavlja šolnino 
2.
je zaključil izobraževanje po programih iz predmeta javnega razpisa in pridobil spričevalo do 30. 9. 2022
Priloga 2 k prijavnem obrazcu –dokazilo o zaključenem programu, za katerega prijavitelj uveljavlja šolnino
3.
je v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2022 plačal za zaključen program, za katerega uveljavlja šolnino in sicer za program od a. do g. iz predmeta javnega razpisa za šolsko leto 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022 oziroma za program od h. do i. iz predmeta javnega razpisa, razpisanega za obdobje od 2014 do 30. 9. 2022
Priloga 3 k prijavnemu obrazcu – dokazila o plačilu za program, za katerega prijavitelj uveljavlja šolnino 
4.
je stroške, ki jih prijavitelj uveljavlja, poravnal iz lastnih sredstev in ne iz drugih javnih virov, s strani delodajalca oziroma druge pravne osebe in do sedaj ni uveljavljal oziroma ni imel povrnjenih tovrstnih stroškov iz drugega javnega vira, s strani delodajalca ali druge pravne osebe.
Izjava 2 v prijavnem obrazcu 
5. spremeni se točka 4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, ki se glasi:
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 4.512.588,05 EUR.
6. spremeni se točka 4.1. Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih, ki so na razpolago za javni razpis, prvi odstavek, ki se glasi:
Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih je naslednja:
Slika 1
7. spremeni se točka 5. Vsebina in prijava na javni razpis, v točki 1, ki se glasi:
V celoti izpolnjen in podpisan obrazec Prijava na javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I.
Poleg tega se spremeni zadnji odstavek točke 5. Vsebina in prijava na javni razpis, ki se glasi:
Prijavitelj mora uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V primerih, ko ne bodo uporabljeni predpisani obrazci, se prijavitelja pozove k dopolnitvi.
8. spremeni se točka 8. Upravičeni stroški in način financiranja, prvi in drugi odstavek ter zadnji stavek zadnjega odstavka, ki se glasi:
Upravičeni stroški prijavitelja, ki izpolnjuje pogoje iz 3. točke javnega razpisa, so šolnine. Kot šolnina se razumejo stroški posameznika za zaključeno izobraževanje, vključno z vpisnino, po programih od a. do g. iz predmeta javnega razpisa za šolska leta 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022 oziroma po programih od h. do i. iz predmeta javnega razpisa, razpisanih za obdobje od 2014 do 30. 9. 2022.
Prijavitelj lahko uveljavlja šolnino za programe iz predmeta javnega razpisa, plačano znotraj obdobja od 1. 1. 2014 do vključno 30. 9. 2022.
Dokazila so navedena v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del javnega razpisa.
9. spremeni se točka 9. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, ki se glasi:
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj poslovnih skrivnosti oziroma drugih izjem ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo sklad lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Sklad in prijavitelj sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1, s spremembami), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
10. spremeni se točka 12. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev:
– prvi odstavek, prvi stavek, ki se glasi:
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do porabe sredstev, vendar najdlje do 3. 10. 2022 (zadnji rok za oddajo vlog). Zadnje odpiranje je predvideno 5. 10. 2022.
– drugi odstavek, prvi stavek, ki se glasi:
Vlogo lahko prijavitelj odda na tri načine: osebno v vložišču sklada v času uradnih ur, z navadno poštno pošiljko ali s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.
11. spremeni se točka 13. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora, in sicer se spremenijo datumi:
– drugi odstavek, zadnji stavek, ki se glasi:
Vsako odpiranje vlog se bo pričelo drugi torek v mesecu, in sicer za vloge, ki bodo uradno prispele najkasneje dan pred odpiranjem, razen pri zadnjem predvidenem odpiranju, ko morajo biti vloge oddane najkasneje do 3. 10. 2022, kar je tudi zadnji rok za oddajo vlog na javnem razpisu.
– četrti odstavek, prva dva stavka, ki se glasi:
Zadnje odpiranje je predvideno 5. 10. 2022. V primeru porabe vseh razpisanih sredstev pred zadnjim rokom za oddajo vlog 3. 10. 2022, bo zaključek javnega razpisa objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani sklada.
12. spremeni se točka 15. Dostop do dokumentacije, informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom, drugi odstavek, prvi stavek, ki se glasi:
Prijavni obrazec lahko dvignete tudi osebno na skladu, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, v I. nadstropju, v glavni pisarni v času uradnih ur.
Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski 
in preživninski sklad Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost