Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

Št. 8022-3/2018-3 Ob-2612/18, Stran 1646
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju: ZSRR-2), 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17, v nadaljevanju: ZTNP-1), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 76/17, v nadaljevanju UMZDRO), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: Splošni pogoji Sklada), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami ter Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2018 in 2019 (postavke za leto 2018 – v nadaljevanju PFN) z dne 17. 7. 2018, objavlja
javni razpis 
za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Razpisani znesek je 7.000.000,00 EUR v obliki posojil iz namenskega premoženja Sklada, od tega je:
– 2.000.000,00 EUR za upravičence navedene v prvi in drugi alineji 2.2.1 točke, podpoglavja 2.2, 2. poglavja javnega razpisa (v nadaljevanju: sklop PF1.1)
– 3.000.000,00 EUR za vse ostale upravičence navedene v točki 2.2.1, podpoglavja 2.2, 2. poglavja javnega razpisa (v nadaljevanju: sklop PF1.2)
– 2.000.000,00 EUR za upravičence navedene v 2.3.1 točki, podpoglavja 2.3, 2. poglavja javnega razpisa (v nadaljevanju: sklop PF2.1).
V kolikor posojila na posameznem sklopu niso razdeljena med vlagatelje, se lahko prenesejo na drug posamezni sklop. O prenosu posojil na posamezne sklope, na podlagi izkazanega povpraševanja, odloča direktor Sklada. Prenos posojil se lahko opravi že po prvem odpiranju, če povpraševanje po posojilih posameznega sklopa presega ponudbo na posameznem sklopu, medtem ko na drugem posameznem sklopu ostajajo posojila neporabljena. Prenos med posameznimi sklopi in stanje posojil za naslednje odpiranje se objavi na spletni strani Sklada.
1.2 Predmet in namen javnega razpisa je pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev po programu PF – pred-financiranje, in sicer upravičencev (v nadaljevanju: vlagatelj/upravičenec), ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva (v nadaljevanju EU sredstva) iz programskega obdobja 2014–2020 in so prejeli pozitivno odločitev in/ali že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. Program PF – pred-financiranje vključuje naslednja podprograma:
– podprogram PF1: pred-financiranje razvojnih projektov – izven pravil državnih pomoči in
– podprogram PF2: pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev – izven pravil državnih pomoči.
1.3 Cilji javnega razpisa je hitrejša in učinkovitejša izvedba projektov, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva.
2. Razpisni pogoji
2.1 Splošni pogoji
1. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
2. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti pa izražene v EUR.
3. Vlagatelj mora imeti poravnane zapadle obveznosti do zaposlenih, Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave RS. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada mora imeti poravnane tudi zapadle obveznosti do Sklada (ob odpiranju vloge ne zamuja s plačili več kot 90 dni).
4. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada na dan 31. 12. 2017 znaša 98.397.792,08 EUR.
5. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
6. Posojilo se za isti projekt odobri praviloma enkrat.
7. Vlagatelj mora biti registriran, oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki je predmet projekta (odvisno od narave del).
8. Vlagatelj ne sme biti v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
9. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na tretji odstavek 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, s spr. in dop.).
10. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
11. Vlagatelj, ne sme biti v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št 5/17, v nadaljevanju: ZPRPGDZT) in 18. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah1 oziroma 14. točki 2. člena Kmetijske uredbe za skupinske izjeme2 v primeru kmetijstva oziroma 5. točki 3. člena Ribiške uredbe za skupinske izjeme3 v primeru ribištva ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju. Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
1 Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah).
2 Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme).
3 Uredba Komisije (EU) št. 1388/2014 z dne 16. decembra 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 369 z dne 24. 12. 2014, str. 37) (v nadaljevanju: Ribiška uredba za skupinske izjeme).
12. Vlagatelj, razen v kolikor je vlagatelj kmet, ne sme imeti negativni: skupni kapital, sklad, lastne vire ipd.
13. Vlagatelj, ki se prijavlja na sklop PF1.1, PF1.2 oziroma PF2.1 in je pravna oseba, organizirana kot: gospodarska družba, zadruga ali s.p., mora imeti ob odpiranju vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz aplikacije EBONITETE.SI oziroma izračunano po metodologiji Sklada vsaj 5. Metodologija za izračun bonitete pri vlagateljih, je objavljena na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/predpisi.
14. Vlagatelj, ki se prijavlja na sklop PF1.2 in PF2.1 in ni pravna oseba organizirana kot: gospodarska družba in zadruga ter s.p. ali ni kmet (torej je organiziran kot npr. društvo, zavod), mora imeti delež finančnih in poslovnih obveznostih na dan 31. 12. 2017 v obveznostih do virov sredstev oziroma delež dolgov v financiranju manjši od 100,00 %.
15. Vlagatelj, ki se prijavlja na sklop PF2.1 in je kmet mora imeti kreditno sposobnost (po priloženih merilih) večjo od 1,00.
16. Sklad lahko vlagatelja pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
17. Sestavni del javnega razpisa je razpisna dokumentacija, ki jo mora vlagatelj upoštevati. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje: povabilo k oddaji vloge, prijavni obrazec PF1/PF2, prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje podrobnejša merila za ocenjevanje, vzorce (vzorec posojilne pogodbe, vzorec zahtevka za nakazilo, vzorec poročila o projektu, vzorec poročila o prejetih evropskih sredstvih in vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis).
2.2 Pogoji po podprogramu PF1: pred-financiranje razvojnih projektov (vključuje skop PF1.1 in sklop PF1.2)
2.2.1 Upravičenci po podprogramu PF1
Vlagatelji iz sklopa PF1.1 so:
– Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1), registrirani kot:
– pravna oseba, 
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost (v nadaljevanju: s.p.),
– Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2, v nadaljevanju: ZZad), registrirani kot:
– zadruga, 
– zadružna zveza. 
Vlagatelji iz prve in druge alineje te točke javnega razpisa oziroma iz sklopa PF1.1. se lahko uvrščajo med mikro, mala, srednja ali velika podjetja Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah (v nadaljevanju: Priloga I). Vlagatelji morajo glede na določila Priloge I ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke vezane na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
Vlagatelji na sklopu PF1.1 ne smejo opravljati dejavnost oziroma izvajati projekt s področja kmetijstva oziroma gozdarstva.
Vlagatelji iz sklopa PF1.2 so:
– Pravne osebe, katerih (so) ustanovitelj je država, občina ali samoupravna narodna skupnost:
– raziskovalne in razvojne ustanove, 
– ustanove za izobraževanje in usposabljanje, 
– ustanove zdravstvenega varstva, 
– ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, 
– lokalne in regionalne agencije, 
– lokalne akcijske skupine, 
– drugo. 
– Nevladne organizacije:
– združenja, 
– fundacija, 
– gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, 
– društva, 
– drugo. 
– Grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe.
– Pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja:
– lokalne in regionalne razvojne agencije, 
– lokalne turistične organizacije, 
– organizacije za usposabljanje, 
– drugo (socialna podjetja itd.). 
– Javne ustanove za gospodarski razvoj.
– Javna podjetja ter druge pravne osebe z lastništvom države, občine ali samoupravne narodne skupnosti.
– Samoupravne narodne skupnosti:
– italijanska narodna skupnost, 
– madžarska narodna skupnost. 
Vlagatelji iz te točke javnega razpisa oziroma iz sklopov PF1.1 in PF1.2 morajo biti registrirani pred 1. 1. 2017.
2.2.2 Upravičeni stroški po podprogramu PF1 so: odobrena, neizplačana EU sredstva v skladu z izdanim sklepom, odločbo oziroma sklenjeno pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev zahtevka ter so financirani iz EU sredstev.
2.2.3 Neupravičeni stroški po podprogramu PF1 so: ostala sredstva za izvedbo projekta (stroški, ki se po projektu financirajo iz lastnih virov in iz drugih ne EU virov, in tisti upravičeni stroški, za katere je vlagatelj že prejel EU sredstva).
2.2.4 Višina upravičenih stroškov in višina zaprošenih sredstev po podprogramu PF1
Projekt je lahko sofinanciran do največ 80 % vrednosti odobrenih in neizplačanih EU sredstev vlagatelju. Najnižji znesek posojila znaša 5.000,00 EUR. Najvišji znesek posojila znaša 150.000,00 EUR.
Vlagatelj lahko po tem podprogramu javnega razpisa prejme skupno največ 150.000,00 EUR posojil, pri čemer je lahko skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada po ukrepu pred-financiranja največ 300.000,00 EUR.
2.3 Pogoji po podprogramu PF2: pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (vključuje sklop PF2.1)
2.3.1 Upravičenci po podprogramu PF2 iz sklopa PF2.1: so kmetijska gospodarstva, ki so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:
– pravna oseba,
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost (v nadaljevanju: s.p.),
– kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost (v nadaljevanju: kmet),
– ostala pravna ali fizična oseba, ki opravlja kmetijsko in gozdarsko dejavnost.
Vlagatelji morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2017.
2.3.2 Upravičene dejavnosti po podprogramu PF2
Vlagatelji morajo opravljati dejavnost oziroma izvajati projekt s področja kmetijstva oziroma gozdarstva, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08, v nadaljevanju: Uredba o SKD) na in znotraj klasifikacije (v skupinah, razredih in podrazredih), ki so navedeni v nadaljevanju:
– A 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
– A 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
– A 01.3 Razmnoževanje rastlin,
– A 01.4 Živinoreja,
– A 01.5 Mešano kmetijstvo,
– A 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov in
– A 02 Gozdarstvo.
Pri vlagateljih, ki opravljajo dejavnost oziroma izvajajo projekt v okviru dopolnilnih dejavnostih se upoštevajo dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18).
2.3.3 Neupravičene dejavnosti po podprogramu PF2
Neupravičeni dejavnosti na in znotraj klasifikacije (v skupinah, razredih in podrazredih) po skladno z Uredbo o SKD po javnem razpisu sta:
– A 01.7 Lovstvo in
– A 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov
2.3.4 Upravičeni stroški po podprogramu PF2 so: odobrena, neizplačana EU sredstva v skladu z izdanim sklepom, odločbo oziroma sklenjeno pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev zahtevka ter so financirani iz EU sredstev.
2.3.5 Neupravičeni stroški po podprogramu PF2 so: ostala sredstva za izvedbo projekta (stroški, ki se po projektu financirajo iz lastnih virov in iz drugih ne EU virov, in tisti upravičeni stroški, za katere je vlagatelj že prejel EU sredstva).
2.3.6 Višina upravičenih stroškov in višina zaprošenih sredstev po podprogramu PF2
Projekt je lahko sofinanciran do 100 % vrednosti odobrenih in neizplačanih EU sredstev vlagatelju. Najnižji znesek posojila znaša 5.000,00 EUR. Najvišji znesek posojila znaša 150.000,00 EUR.
Vlagatelj lahko po tem podprogramu javnega razpisa prejme skupno največ 150.000,00 EUR posojil, pri čemer je lahko skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada po ukrepu pred-financiranja največ 300.000,00 EUR.
2.4 Upravičeno območje: Sklad dodeljuje posojila za realizacijo projektov, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije upravičencem iz Republike Slovenije in slovenskim partnerjem v čezmejnih programih, ki so bili uspešni na razpisih za pridobitev evropskih sredstev.
2.5 Posojilni pogoji:
Obrestna mera:
– ROM (veljavna državna referenčna obrestna mera izračun državne pomoči) + 1,00 % letno.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko. V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Obresti se plačujejo mesečno.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
Vračanje posojila: upravičenec posojilo praviloma vrača sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je upravičenec dolžan vrniti posojilo najkasneje 3 leta po podpisu posojilne pogodbe.
2.6 Pogoji črpanje sredstev
1. Črpanje posojila:
– je dokumentarno na osnovi zahtevka za nakazilo (v nadaljevanju: zahtevek), ki ga upravičenec vloži najkasneje 5 dni pred predvidenim črpanjem;
– je pojasnjeno v osnutku pogodbe in v Navodilih za črpanje posojil in nepovratnih sredstev iz virov Sklada (v nadaljevanju Navodila);
– je do 30 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
2. Navodila in zahtevek sta dostopna na spletni strani Sklada: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci.
3. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
4. Upravičenec, ki je zavezan pridobiti soglasje k zadolževanju, mora črpati posojilo v letu, za katerega je pridobil soglasje k zadolževanju in sklenil posojilno pogodbo.
2.7 Pogoji zavarovanja
Upravičenec posojilo zavaruje s 5 bianco podpisanimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic. Pravne osebe in podjetniki posamezniki obvezno zavarujejo posojilo tudi z izpolnjeno in notarsko ali upravno overjeno izvršnico.
2.8 Pogoji sklepanja pogodb
1. Odločba o dodelitvi posojila je osnova za sklenitev pogodbe. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni od datuma izdaje odločbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
2. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenca. Vsi prej našteti stroški razen stroškov zavarovanja, so opredeljeni v osnutku pogodbe, ki je del priloge k razpisni dokumentaciji ali v trenutno veljavnem tarifnem pravilniku, ki je objavljen na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/predpisi.
3. V kolikor je upravičenec zavezan pridobiti soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju v letu črpanja, v skladu z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09), mora pred sklepanjem pogodbe posredovati pridobljeno soglasje.
4. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi posojila, bo s Skladom sklenil pogodbo v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti.
5. Če vlagatelj, ki mu je bilo odobreno posojilo, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve pogodbe.
2.9 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen skladno s prijavo oziroma najkasneje do roka, ki je določen v sklepu, odločbi oziroma pogodbi o sofinanciranju projekta.
2. Upravičenec mora poročati najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku projekta, vendar najkasneje v roku 3 let po podpisu pogodbe in v ta namen posredovati izpolnjen obrazec Poročilo o projektu.
3. Upravičenec mora o prejemu EU sredstev Skladu poročati dvakrat letno, in sicer po stanju 30. 6. in 31. 12. vsako leto in zadnjič ob končnem poplačilu posojila ter v ta namen posredovati obrazec Poročilo o prejetih evropskih sredstvih.
4. Pogoji glede spremljanja in zaključka projekta so opredeljeni v vzorcu posojilne pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
3. Oddaja in obravnava vlog
3.1 Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
1. Prijavni obrazec PF1/PF2, ki je izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan.
2. Dokazilo o odobrenih EU sredstvih:
– sklep/odločba oziroma dokument o odobrenih evropskih sredstvih;
– pogodba o odobrenih evropskih sredstvih: vlagatelj priloži pogodbo, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev zahtevka;
– drugo ustrezno dokazilo v kolikor iz sklepa/odločbe oziroma pogodbe niso razvidni celotni upravičeni stroški vlagatelja in vsi viri financiranja projekta, ki se nanašajo na vlagatelja.
3. Dokazilo o poslovanju vlagatelja:
– izkaz poslovanja za vlagatelja za leto 2017 za pravne osebe in s.p.-je: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017, Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017 oziroma drugi dokumenti, v kolikor Skladu ne bodo javno dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni;
– plan likvidnosti vlagatelja iz sklopa PF1.1 in PF1.2 za naslednja 3 leta oziroma do končnega poplačila posojila po mesecih;
– ustrezno dokazilo s strani Kmetijske svetovalne službe (KSS) za kmete: dokazilo o obsegu skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela v letu 2017, s priloženim izračunom;
– potrdilo o prometu na TR za kmete: potrdilo iz naslova dejavnosti kmetijskega gospodarstva za obdobje enega leta, ki ni starejše od enega meseca od datuma oddaje vloge;
– amortizacijski načrti ali druga dokazila za kmete: vlagatelj, ki je kmet priloži amortizacijske načrte ali druga dokazila iz katerih je razvidna letna obveznost obstoječih finančnih obveznosti (posojil, leasingov, limitov), ki so navedeni v prijavnem obrazcu PF1/PF2.
4. Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
5. Pojasnilo z navedbo finančnega vira za pokritje stroškov iz naslova obresti in vodenja posojila.
6. Dokazila o registraciji vlagatelja, v kolikor se vlagatelj prijavlja na sklop PF2.1:
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev;
– kopija celotne zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– dodatno: v kolikor se vlagatelj ukvarja z dopolnilno dejavnostjo, predloži ustrezno dovoljenje za izvajanje te dejavnosti.
7. Dodatno dokazilo za kmete na sklopu PF2.1: Vlagatelj lahko priloži dokazilo, da je bila kmetija v zadnjih 5 letih prevzeta s strani mladega gospodarja do 40 let in pri oceni projekta pridobi dodatne točke, v nasprotnem primeru ne prejme dodatnih točk.
8. Dodatno dokazilo za izvajanje projekta na območju TNP: Kopija dokumenta, s katerim vlagatelj dokazuje, da se bo projekt izvajal na območju Triglavskega narodnega parka (9. člen ZTNP-1). Obvezna priloga le v primeru, ko se bo projekt izvajal na tem območju. V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta. Potrdilo vlagatelji pridobijo pri javnem zavodu Triglavski narodni park.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo, kot npr. akt o ustanovitvi, dodatna pojasnila, ipd.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
2. Vlagatelj lahko odda vlogo do roka za oddajo vloge, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 14. ure.
3. Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga PF1/PF2«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali tajništva Sklada, v kolikor je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
4. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan v času uradnih ur.
5. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. št. 01 836 19 53.
3.3 Roki za oddajo vlog so: 3. 9. 2018, 1. 10. 2018, 5. 11. 2018 in 3. 12. 2018.
3.4 Merila za ocenjevanje
1. Vse popolne vloge bodo ocenjene po naslednjih merilih (velja za vse sklope: PF1.1, PF1.2 in PF2.1)
– Koeficient razvitosti občine sedeža vlagatelja za leto 2018 (max. 35 točk),
– Finančna merila (max. 45 točk)
– Druga merila (max. 20 točk).
2. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije.
3. Skupno število točk je 100. Prag za dodelitev posojila je 40 točk. Vlagatelj lahko pridobi dodatnih 10 točk v primeru, da se bo projekt izvajal na območju Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: ZTNP-1), v kolikor vlagatelj za projekt oziroma vlogo predhodno doseže prag za dodelitev posojila.
3.5 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Prispele vloge bo obravnavala Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktor Sklada. Komisija o odpiranju vlog in predlogu za izbor upravičencev vodi zapisnik. Komisija lahko s soglasjem direktorja Sklada k svojemu delu povabi tudi zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnega področja razpisa.
3. Odpiranje vlog se začne najkasneje tretji dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno.
4. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
5. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne bodo dopolnili vloge ali jo bodo neustrezno dopolnili, bodo zavržene.
6. Prepozno prispele vloge se zavržejo in se vrnejo vlagatelju. Prepozno prispela vloga je vloga z datumom oddaje po zadnjem razpisnem roku.
7. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
8. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila v sezname glede na število doseženih točk, in sicer ločeno po sklopih PF1.1, PF1.2 oziroma PF2.1. Prednost pri izboru za dodelitev posojil bodo imele vloge, ki bodo dobile višje število točk, do porabe razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene zavrnejo.
9. Vloge s povprečno oceno 40 točk ali manj, se kot neutemeljene zavrnejo.
10. V kolikor bodo vloge iz posameznih seznamov po ocenjevanju dosegle enako število točk, bo prednost imela vloga, ki je bila popolna prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več istočasno oddanih popolnih vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po 1. merilu – koeficient razvitosti občine sedeža vlagatelja za leto 2018 dosegla višje število točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznih seznamih ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo komisija predlagala dodelitev posojila v obsegu razpoložljivih sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg sredstev zgolj še 25.000,00 EUR, zato je možna dodelitev v višini 25.000,00 EUR), če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo zagotovil druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
3.6 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor Sklada.
2. Odločbe se praviloma izdajo in pošljejo vlagateljem v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper odločbo Sklada o finančni spodbudi ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet tožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti