Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

Št. 8022-4/2018-2 Ob-2611/18, Stran 1639
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju: ZSRR-2), 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17, v nadaljevanju: ZTNP-1), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 76/17, v nadaljevanju: UMZDRO), Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list EU L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1 – v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme), Splošnih pogojev poslovanja Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: Splošni pogoji), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: Pravilnik) ter Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2018 in 2019 (postavke za leto 2018 – v nadaljevanju PFN), sprejetega s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 47602-9/2018/6 z dne 17. 7. 2018, objavlja
javni razpis 
za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018
Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Razpisani znesek je 6.000.000,00 EUR v obliki posojil iz namenskega premoženja Sklada.
1.2 Predmet in namen javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil projektom po programu A – kmetijstvo in gozdarstvo na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje podprograme:
– podprogram A1.1: primarna kmetijska pridelava – po pravilih državnih pomoči
– podprogram A1.2: primarna kmetijska pridelava – izven pravil državnih pomoči
– podprogram A2.1: kmetijska predelava in trženje – po pravilih državnih pomoči
– podprogram A3.2: gozdarstvo – izven pravil državnih pomoči
Podprogram
Investicijsko področje podprogramov
Predpis, ki določa investicijsko področje podprogramov
A1.1 in A1.2
pridelava kmetijskih proizvodov
Priloga I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: Priloga I Pogodbe EU)
A2.1
predelava in trženje kmetijskih proizvodov oziroma dopolnilne dejavnosti s področja predelave in trženja kmetijskih proizvodov
Priloga I Pogodbe EU
V kolikor gre za dopolnilno dejavnost pri podprogram A2.1 ali A3.2, morajo vlagatelji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18) ter dejavnost opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti še vsaj 3 leta po zaključenem projektu.
A3.2
naložbe v gozdarske tehnologije za razvoj, modernizacijo in prilagajanje gozdarskega sektorja ter predelava, mobilizacija in trženje gozdarskih proizvodov
2. Namen razpisa je spodbujanje projektov na področju primarne kmetijske pridelave, vključno z namakalnimi sistemi, projektov kmetijske predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter projektov v gozdarstvu.
1.3 Cilj javnega razpisa
je spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja z izboljšanjem zaposlitvenih možnosti na podeželju, z zmanjšanjem proizvodnih stroškov, s prilagoditvami k podnebnim spremembam, z ohranjanjem in izboljšanjem naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali.
Razpisni pogoji
2.1 Splošni pogoji
1. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in na prijavljeni projekt.
2. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti pa izražene v EUR.
3. Vlagatelj mora imeti poravnane obveznosti do zaposlenih, Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave RS. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, mora imeti poravnane tudi zapadle obveznosti do Sklada (ob odpiranju vloge ne zamuja s plačili več kot 90 dni).
4. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada na dan 31. 12. 2017 znaša 98.397.792,08 EUR.
5. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja. V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. odločbo o dodelitvi drugih sredstev s strani pristojnega ministrstva) ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni. V kolikor pa prejme sredstva kasneje, v času trajanja projekta, je o tem dolžan nemudoma obvestiti Sklad.
6. Posojilo se za isti projekt odobri praviloma enkrat.
7. Vlagatelj mora biti registriran, oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki so predmet projekta (odvisno od narave del).
8. Vlagatelj ne sme biti v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
9. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na tretji odstavek 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 s spr. in dop., v nadaljevanju: ZFPPIPP).
10. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
11. Vlagatelj ne sme biti v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št 5/17, v nadaljevanju: ZPRPGDZT) in 14. točki 2. člena Kmetijske uredbe za skupinske izjeme1 ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju. Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
1 Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme).
12. Vlagatelj mora imeti ob odpiranju vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz aplikacije EBONITETE.SI oziroma izračunano po metodologiji Sklada vsaj 5. Metodologija za izračun bonitete pri vlagateljih je objavljena na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/predpisi. V kolikor je vlagatelj kmet, mora biti ocenjena kreditna sposobnost vsaj kot dobra (K>1,00).
13. Sklad lahko vlagatelja pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
14. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom ali ekološko sporen projekt.
15. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta, ki je že bil sofinanciran s strani Sklada.
16. Vlagatelj mora izkazati možnosti za zavarovanje posojila po presoji Sklada.
17. V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženih dokazil, ki jih s podpisom potrdi odgovorna oseba vlagatelja. Iz dokazil mora biti razviden predmet nakupa, vrednost z in brez DDV.
18. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
19. Prijavljeni projekt mora predstavljati zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
20. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.
21. Sestavni del javnega razpisa je tudi razpisna dokumentacija, ki jo mora vlagatelj upoštevati. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje: povabilo k oddaji vloge, prijavni obrazec A, prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje podrobnejša merila za ocenjevanje in vzorce (vzorec posojilne pogodbe, vzorec zahtevka za nakazilo, vzorec poročila o projektu in vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis).
2.2 Ostali pogoji po podprogramih
2.2.1 Upravičenci
1. Po vseh podprogramih so upravičenci kmetijska gospodarstva, ki so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:
– pravne osebe,
– fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost,
– kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost.
V primeru posojil izven pravil državnih pomoči, so do sredstev upravičene tudi ostale pravne ali fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost.
2. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.
3. Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme (v nadaljevanju: Priloga I). Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov glede na določila Priloge I.
4. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
2.2.2 Upravičene dejavnosti
1. Vlagatelji morajo opravljati dejavnost oziroma izvajati projekt s področja kmetijstva oziroma gozdarstva, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08, v nadaljevanju: Uredba o SKD) na in znotraj klasifikacije, v skupinah, razredih in podrazredih, ki so navedeni v nadaljevanju:
– A 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
– A 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
– A 01.3 Razmnoževanje rastlin,
– A 01.4 Živinoreja,
– A 01.5 Mešano kmetijstvo,
– A 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov in
– A 02 Gozdarstvo.
2. Pri vlagateljih, ki opravljajo dejavnost oziroma izvajajo projekt v okviru dopolnilnih dejavnostih pa se upoštevajo dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 57/15 in 36/18).
2.2.3 Neupravičene dejavnosti
1. Neupravičeni dejavnosti skladno z Uredbo o SKD po javnem razpisu sta:
– A 01.7 Lovstvo in
– A 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov
2. Vlagatelj ne sme:
– zaprositi za posojilo za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer za posojilo, ki je neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– prijaviti projekt, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega,
– izvesti projekt, ki ne sodi v sektor primarne kmetijske proizvodnje iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o Evropski uniji oziroma ni s področja predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz Priloge I ali s področja gozdarstva,
– izvajati dejavnost, ki je izločena iz shem državnih pomoči v Evropski uniji pri Sklopu 1.
2.2.4 Obdobje upravičenosti
1. Pri Sklopu 2 lahko upravičeni stroški nastanejo od vključno 1. 1. 2017 naprej, pri Sklopu 1 pa projekt ne sme biti začet pred datumom oddaje vloge na razpis.
2. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom. Začetek izvajanja del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo (npr. sklenitev pogodbe, plačilo avansa, plačilo are itd.), zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati (razen pripravljalnih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti).
2.2.5 Upravičeni stroški
Sklop 1 – vsebuje državno pomoč
Sklop 2 – ne vsebuje državne pomoči
Potrebno priložiti: 
neobvezujoče predračune, predpogodbe oziroma ponudbe, izdane po 1. 1. 2018 za celoten prijavljen projekt.
Potrebno priložiti: 
račune, pogodbe, predračune, predpogodbe oziroma ponudbe, izdane po 1. 1. 2017 za celoten prijavljen projekt.
podprograma A1.1 in A2.1
podprogram A1.2
– neopredmetena sredstva (npr. programska oprema, patenti, licence, blagovne znamke) 
– investicije v nepremičnine (npr. nakup zgradb namenjenih kmetijskih dejavnosti s pripadajočimi zemljišči, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu 10 % skupnih upravičenih stroškov; gradnja; rekonstrukcija in adaptacija zgradb)
– oprema in druga opredmetena sredstva (npr. stroji in kmetijska mehanizacija, oprema, nadomestni deli)
– neopredmetena sredstva (npr. programska oprema, patenti, licence, blagovne znamke) 
– investicije v nepremičnine (nakup zgradb namenjenih kmetijski dejavnosti s pripadajočimi zemljišči, nakup kmetij s pripadajočimi zemljišči, gradnja, rekonstrukcija in adaptacija zgradb, nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč, urejanje kmetijskih zemljišč)
– oprema in druga opredmetena sredstva (npr. stroji in kmetijska mehanizacija, oprema, nadomestni deli, nakup živali, nakup enoletnih rastlin)
podprogram A3.2
– neopredmetena sredstva (npr. programska oprema, patenti, licence, blagovne znamke) 
– investicije v nepremičnine (npr. nakup, gradnja, urejanje gozdnih zemljišč; pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu 10 % skupnih upravičenih stroškov)
– oprema in druga opredmetena sredstva (npr. stroji, mehanizacija in oprema za delo v gozdu, vključno z računalniško programsko opremo)
Rabljeni stroji oziroma mehanizacija in/ali oprema morajo biti proizvedeni po 1. 1. 2013.
Nakup rabljenih strojev oziroma mehanizacije in/ali opreme ne sme biti predhodno sofinanciran s strani drugih javnih virov (Republike Slovenije, EU, lokalne skupnosti) oziroma višina državne pomoči ne sme presegati najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči.
V primeru nakupa rabljenih strojev oziroma mehanizacije in/ali opreme je potrebno preveriti in navesti ter pridobiti podatke s strani prodajalca o že prejetih državnih pomočeh.
Nepremičnine morajo biti ob nakupu bremen proste.
Financirani upravičeni stroški projekta se morajo:
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od nepovezanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % in več kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25 %). Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami po Kmetijski uredbi za skupinske izjeme, razen v primeru nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč pri podprogramih A1.2 in A3.2. Omejitve zaradi sorodstvenih povezav se upoštevajo tudi med prodajalcem in vlagateljem, katerih lastniki so v sorodstvenem razmerju in imajo več kot 25 % lastništvo v pravnih osebah,
– ohraniti v statistični regiji in v lasti vlagatelja vsaj 3 leta po zaključku projekta,
– v primeru nematerialnih projektov uporabljati izključno v KG, ki je prejelo posojilo, in morajo ostati v KG vsaj 3 leta v funkciji in na lokaciji projekta.
V primeru, da je vlagatelj pravna oseba ali s.p., je potrebno osnovna sredstva vključiti v aktivo podjetja ter jih obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo.
Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka, pod pogojem, da vlagatelj nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen ter pod pogojem, da se ohrani dejavnost na določenem območju za obdobje 3 let. Vlagatelj mora za to predhodno pridobiti soglasje Sklada.
2.2.6 Neupravičeni stroški so:
– davki, dajatve, razne takse in režijski stroški;
– stroški zavarovanja;
– refinanciranje obresti in nadomeščanje starih posojil in zakupov;
– obratna sredstva;
– stroški nadzora;
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež projekta).
2.2.7 Upravičeno območje
Kmetijska gospodarstva morajo izvajati projekt ter opravljati dejavnost s področja kmetijstva oziroma gozdarstva na območju Republike Slovenije.
2.2.8 Višina upravičenih stroškov in višina zaprošenih sredstev
1. Projekt je lahko s strani Sklada sofinanciran v višini do 100 % upravičenih stroškov projekta (brez DDV).
2. Pri podprogramih, ki se izvajajo po Sklopu 1 (A1.1 in A2.1), je lahko projekt sofinanciran do najvišjega dovoljenega zneska po Kmetijski uredbi za skupinske izjeme oziroma odstotka državnih pomoči. V primeru Sklopa 1 se državna pomoč za projekt ne sme združevati z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč v skladu s shemo državne pomoči.
3. Pri podprogramih, ki se izvajajo po Sklopu 2 (A1.2 in A3.2), je lahko projekt sofinanciran v višini do 100 % upravičenih stroškov (brez DDV). Vlagatelji, ki so prejeli oziroma so v fazi pridobivanja državne pomoči, se lahko prijavijo samo za delež, ki ne predstavlja državne pomoči.
4. V posojilih Sklada predstavlja državno pomoč zgolj razlika med referenčno obrestno mero za izračun državnih pomoči (v nadaljevanju: ROM) ter obrestno mero Sklada. Znesek državne pomoči pri posojilu ne predstavlja celotnega posojila, temveč je to sedanja vrednost razlike med skupnim zneskom obresti, ki bi jih vlagatelj plačal v obdobju odplačilne dobe, če bi za posojilo veljala veljavna referenčna obrestna mera, in skupnim zneskom obresti, ki jih bo v enakem obdobju plačal Skladu.
5. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri projektu. Upravičenec mora opredeliti predhodno prejete višine državne pomoči, v kolikor je le-te prejel, oziroma je v fazi pridobivanja državne pomoči za isti projekt.
6. Vlagatelj mora za prijavo predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 5.000,00 EUR (brez DDV).
7. Zaprošeno posojilo po podprogramu mora biti v višini najmanj 5.000,00 EUR.
8. Vlagatelju je lahko po podprogramu odobren največ en projekt za največ 500.000,00 EUR posojila.
2.2.9 Posojilni pogoji
1. Razpisana sredstva po programu A – kmetijstvo in gozdarstvo bo Sklad dodeljeval po pravilih državnih pomoči – Sklop 1 in izven pravil državnih pomoči – Sklop 2.
Sklop 1 po pravilih državnih pomoči
Obrestna mera: 
3 mes. EURIBOR + pribitek od 0,5 % do 0,9 % letno.
Sklop 1 so posojila z obrestno mero, ki praviloma vsebujejo elemente državnih pomoči. Njihovo dodeljevanje se izvaja v skladu z veljavnimi pravili na tem področju. Na Sklop 1 se lahko prijavijo vlagatelji za podprograma A1.1 ter A2.1 za stroške po Sklopu 1, s projekti, s katerimi še niso dosegli najvišje stopnje intenzivnosti državne pomoči. Posojila za Sklop 1 se dodelujejo po shemi državnih pomoči K-BE003-5940117-2015 z dne 16. 4. 2015 (v nadaljevanju: shema državnih pomoči).
Sklop 2 izven pravil državnih pomoči
Obrestna mera: 
veljavna državna referenčna obrestna mera za izračun državnih pomoči + pribitek od 0,10 % do 0,50 % letno.
Sklop 2 nudi posojila z obrestno mero, ki je višja od veljavne ROM in zato ne vsebuje elementov, ki se uporabljajo za izračun državne pomoči, vendar je ugodnejša od trenutnih tržnih obrestnih mer. Na Sklop 2 se lahko prijavijo vlagatelji za podprograma A1.2 ter A3.2 s projekti za stroške po Sklopu 2, oziroma tudi tisti vlagatelji, ki so za prijavljeni projekt že prejeli sredstva, oziroma so v fazi pridobivanja le-teh iz virov Evropske unije in/ali javna sredstva Republike Slovenije. Posojila po Sklopu 2 lahko predstavljajo finančni vir za zapiranje finančne konstrukcije, tudi nad najvišjo stopnjo intenzivnosti državne pomoči.
2. Pregled dobe vračanja in obrestnih mer
Višina posojila 
(v EUR)
Skupna doba vračanja 
(moratorij in odplačilna doba posojila)
Moratorij na odplačevanje glavnice posojila
Vračanje posojila in obresti
Obrestna mera
Sklop 1
Sklop 2
od 5.000,00
do vključno 30.000,00
5 let
do 1 leto
mesečno
1. Euribor (trimesečni) + 0,5 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin manjši od 0,90.
1. Veljavna ROM + 0,1 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin manjši od 0,90.
nad 30.000,00
do vključno 50.000,00
7 let
do 1 leto
mesečno
nad 50.000,00
do vključno 100.000,00
8 let
do 1 leto
mesečno
2. Euribor (trimesečni) + 0,7 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin med vključno 0,90 in vključno 1,09.
2. Veljavna ROM + 0,3 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin med vključno 0,90 in vključno 1,09.
nad 100.000,00
do vključno 200.000,00
9 let
do 2 leti
mesečno
nad 200.000,00
do vključno 250.000,00
10 let
do 2 leti
mesečno
3. Euribor (trimesečni) + 0,9 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin višji od 1,09.
3. Veljavna ROM + 0,5 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin višji od 1,09.
nad 250.000,00
do vključno 500.000,00
15 let
do 3 leta
mesečno
– % (odstotek) letnega pribitka je odvisen od koeficienta razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja, za leto 2018 glede na UMZDRO.
– V primeru, da je 3-mesečni Euribor negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00 %.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko. V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Skupna doba vračanja posojila (z vključenim moratorijem) ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi največ 36 mesecev moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej točki razpisa.
– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja.
– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta odvisna od višine dodeljenega posojila in ekonomske dobe projekta.
2.2.10 Pogoji črpanja sredstev
1. Črpanje sredstev je:
– dokumentarno na osnovi zahtevka, ki ga vlagatelj vloži najkasneje 5 dni pred predvidenim črpanjem;
– podrobneje pojasnjeno v osnutku posojilne pogodbe in v Navodilih za črpanje posojil in nepovratnih sredstev iz virov Sklada (v navodila Navodila).
2. Navodila in zahtevek sta dostopna na spletni strani Sklada: http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci.
3. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 60 dni od podpisa pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
4. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.2.11 Cilji vlagatelja
Vlagatelj mora s projektom najpozneje 2 leti po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na področju kmetijstva oziroma gozdarstva in prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od spodaj opredeljenih ciljev, ki ga opredeli v prijavnem obrazcu in v investicijski dokumentaciji, in sicer:
– Pri podprogramih A1.1 in A1.2:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije; 
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;
– doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev, vključno s stanjem ohranjenosti biotske raznovrstnosti vrst in habitatov ter povečevanjem javne uporabnosti območja Natura 2000 ali drugih sistemov visoke naravne vrednosti, opredeljenih v nacionalnih ali regionalnih programih razvoja podeželja držav članic, če so naložbe neproizvodne;
– obnova proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni živali in škodljivih organizmov na rastlinah, ter preprečevanje škode zaradi navedenih dogodkov.
– Pri podprogramih A2.1 in A3.2:
– zmanjšati proizvodne stroške; 
– izboljšati proizvodnjo; 
– izboljšati kakovost. 
V primeru, da projekt ne izkazuje navedenih ciljev glede na posamezni namen, je vlagatelj dolžan Skladu predložiti pisne obrazložitve odstopanj.
2.3 Pogoji zavarovanja
1. Upravičenec posojilo zavaruje s 5 bianco podpisanimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic. Pravne osebe in podjetniki posamezniki obvezno zavarujejo posojilo tudi z izpolnjeno in notarsko ali upravno overjeno izvršnico.
2. V prijavnem obrazcu vlagatelj opredeli predlog zavarovanja, ki poleg obveznega zavarovanja iz predhodnega odstavka vključuje tudi enega ali več zavarovalnih inštrumentov v skladu z 20. členom Splošnih pogojev. Zavarovalni inštrumenti, ostali pogoji zavarovanja in ustrezna dokazila za podani predlog zavarovanja so natančno opredeljeni v razpisni dokumentaciji, osnutku pogodbe in v prijavnem obrazcu.
3. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, in sicer pred podpisom posojilne pogodbe. Sklad ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem. Posojilo Sklada ne more biti zavarovano z jamstvom Republike Slovenije ali občine. Predlagano zavarovanje posojila mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po zapadlosti zadnjega obroka.
2.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Odločba o dodelitvi posojila je osnova za sklenitev posojilne pogodbe. Upravičenec bo sklenil posojilno pogodbo s Skladom.
2. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 75 dni od datuma odločbe o dodelitvi posojila. Rok se lahko podaljša s soglasjem Sklada.
3. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve posojila. Stroški sklepanja posojilne pogodbe, sklenitve dodatka k posojilni pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenca ter so opredeljeni v Povabilu k oddaji vloge.
4. V kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo, plača stroške v skladu s cenikom (Tarifni pravilnik Sklada), veljavnim v času predčasnega vračila.
5. Če upravičenec, ki mu je bilo dodeljeno posojilo, ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve posojilne pogodbe.
2.5 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis, najpozneje do 31. 12. 2020. Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi posojila in v posojilni pogodbi. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu oziroma vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces.
2. Upravičenec mora o poteku projekta Skladu poročati najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku projekta, o učinkih pri projektu pa v roku 24 mesecev po zaključku projekta, za kar se zaveže tudi v posojilni pogodbi in mora v ta namen posredovati izpolnjena obrazca Poročilo o projektu.
3. V poročilih mora upravičenec poročati o projektu na način, da bodo opredeljeni doseženi cilji, zastavljeni pri projektu iz vsebinskega in finančnega vidika. Poročilo o zaključku projekta vključuje tudi izjavo upravičenca, da je projekt dejansko zaključil ter datum zaključka projekta. Sklad bo spremljal realizacijo ciljev s kazalniki učinkov dodeljenega posojila.
4. Upravičenec mora opravljati dejavnost, ki je predmet projekta, še vsaj naslednja 3 leta po končanem projektu. Neizpolnjevanje te zahteve je mogoče le v izjemnih primerih s soglasjem Sklada.
5. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogočil nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Upravičenec mora hraniti dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila.
6. Upravičenec bo omogočil Skladu pregled projekta in ogled predmeta zavarovanja.
7. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca na njegove stroške ali na stroške Sklada zahteva dodatno dokumentacijo (npr. izdelava strokovnega mnenja, preveritev zavarovanja …).
8. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada, pri čemer lahko upravičenec, po predhodnem soglasju Sklada, na svoje stroške, namesti oznako ali označevalno tablo drugačnih dimenzij. Upravičenec se zaveže, da bo Sklad obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) podal informacijo o sodelovanju Sklada pri projektu.
3. Oddaja in obravnava vlog
3.1 Vsebina vloge
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo na predpisanem obrazcu A s pripadajočimi prilogami, navedenimi na začetku prijavnega obrazca.
2. Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, oddana v rokih in na predpisan način, ki vsebuje vso zahtevano dokumentacijo, tj. pravilno izpolnjen prijavni obrazec s prilogami.
3. Vloga mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
a. ime in velikost vlagatelja,
b. opis projekta, vključno z datumom začetka in datumom dokončanja,
c. lokacijo projekta,
d. seznam ter opredelitev vrste in višine upravičenih ter neupravičenih stroškov projekta,
e. vse predvidene vrste in višine pomoči (instrumenti) pri projektu, vključno s posojilom Sklada.
4. Dokumentacija in priloge se morajo glasiti na vlagatelja in na prijavljeni projekt.
5. Vloga mora vsebovati:
a. Obvezne priloge:
– Investicijska dokumentacija, ki se pripravi v obliki opisa projekta za manjše projekte z vrednostjo investicije do vključno 100.000,00 EUR brez DDV oziroma poslovnega načrta za projekte nad 100.000,00 EUR brez DDV.
– V primeru graditve ali izvajanja del na objektih, pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja ter na prijavljeni projekt. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. Upravno dovoljenje se predloži kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno. V kolikor nobeno izmed navedenih dovoljenj ni potrebno, je potrebno priložiti izjavo, iz katere je razvidno, da gradbeno in upravno dovoljenje nista potrebni.
– Neobvezujoči predračuni, predpogodbe in ponudbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene ter neupravičene stroške pri projektu). Predračuni, predpogodbe in ponudbe morajo biti izdane od vključno 1. 1. 2018 naprej. V primeru prijave projekta za Sklop 2 pa lahko vlagatelj priloži tudi račune ali pogodbe od vključno 1. 1. 2017 naprej. Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in iz njih mora biti razviden predmet nakupa, vrednost z DDV in brez DDV. V primeru nakupa rabljenih strojev oziroma mehanizacije oziroma opreme je potrebno priložiti dokazilo za nakup rabljene ali nove opreme, iz katerega bo razvidna starost strojev ali opreme, v kolikor to ni razvidno iz ponudb. Popisa stroškov iz projektne dokumentacije Sklad ne bo upošteval kot ustreznega dokazila o investicijskih stroških projekta.
– V primeru nakupa rabljenih strojev oziroma mehanizacije, opreme ali nepremičnin, je potrebna tudi izjava prodajalca, da predmet nakupa ni bil predhodno sofinanciran s strani drugih javnih virov (Republike Slovenije, EU, lokalne skupnosti), oziroma višina državne pomoči ne presega najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči. V primeru nakupa rabljenih strojev in/ali opreme je potrebno navesti ter pridobiti podatke s strani prodajalca o že prejetih državnih pomočeh.
– Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
– V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih in Skladovih virov predvidene tudi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke), ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
– Vlagatelji, ki niso pravne osebe, priložijo potrdilo o prometu na TR iz naslova dejavnosti kmetijskega gospodarstva za obdobje zadnjih 12 mesecev, pred mesecem oddaje vloge na Sklad.
– Vlagatelji, ki niso pravne osebe, priložijo amortizacijske načrte ali druga dokazila, iz katerih je razvidna letna obveznost obstoječih finančnih obveznosti (posojil, leasingov, limitov), ki so navedeni v prijavnem obrazcu A.
– Predlog zavarovanja posojila, kot ga je vlagatelj opredelil v prijavnem obrazcu A in v ta namen priloži ustrezna dokazila.
– Dokazilo o zaščiteni kmetiji, v kolikor ima kmetija takšen status.
– Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna finančna uprava, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na razpis.
– Nosilec kmetijskega gospodarstva mora priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in se strinjajo z načrtovanim projektom.
– V primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta, pa je potrebno priložiti kopijo pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika(ov) k predvidenemu projektu.
– Dokazila o registraciji vlagatelja za prijavljeni projekt
– za kmetijska gospodarstva: 
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev ter kopija celotne zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
– V kolikor se vlagatelj ukvarja z dopolnilno dejavnostjo, predloži ustrezno dovoljenje za izvajanje te dejavnosti.
– ter dodatno za kmetijska gospodarstva, ki so organizirana kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik: 
– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam, in sicer:
– izpisek iz sodnega/poslovnega registra za pravne osebe ali izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike, ne starejši od 27. 7. 2018, z označbo registrirane dejavnosti, skladne z javnim razpisom ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija dejavnosti vlagatelja za prijavljeni projekt;
b. Neobvezne priloge:
– Kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da je projekt na območju Triglavskega narodnega parka (9. člen ZTNP-1). Obvezna priloga le v primeru, ko bo projekt na tem območju. V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta. Potrdilo vlagatelji pridobijo pri javnem zavodu Triglavski narodni park.
– V primeru ekološke kmetije mora biti predložen certifikat, da je kmetija ekološka, če pa gre za integrirano pridelavo, pa veljavno potrdilo o integrirani pridelavi. V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta.
– Pogodbe, predpogodbe, pisma o nameri za prodajo končnih izdelkov, ki izhajajo iz poslovno-proizvodnega procesa vlagatelja, v povezavi s projektom. V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta.
– Potrdilo o izobrazbi vlagatelja. Če potrdila ne priloži, se upošteva dokončana srednješolska izobrazba in vlagatelj ne pridobi dodatnih točk pri ocenjevanju projekta.
– Dokazilo, da je bila kmetija v zadnjih 5 letih prevzeta s strani mladega gospodarja do 40 let. V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
2. Vlagatelj lahko odda vlogo do posameznega roka za oddajo vloge, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 14. ure.
3. Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga A«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali tajništva Sklada, v kolikor je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
4. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/kmetijstvo, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
5. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.
3.3 Roki za oddajo vlog
Roki za oddajo vlog so: 27. 8. 2018, 15. 10. 2018 in 26. 11. 2018.
3.4 Merila za ocenjevanje
1. Vse popolne vloge bodo ocenjene po naslednjih merilih:
– Regionalni vidik (max. 30 točk),
– Ocena projekta (max. 40 točk),
– Ocena vlagatelja (max. 30 točk).
2. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije.
3. Za dodelitev posojila mora projekt doseči vsaj 40 točk od skupno 100 točk, od tega najmanj 25 točk iz ocene projekta ter ocene vlagatelja. Vlagatelj lahko pridobi dodatnih 10 točk v primeru, da se projekt nahaja na območju Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: ZTNP-1), v kolikor sta predhodno izpolnjena kriterija za uvrstitev projekta v nadaljnjo obravnavo.
3.5 Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktor Sklada. Komisija o odpiranju vlog in predlogu za izbor upravičencev vodi zapisnik. Komisija lahko s soglasjem direktorja Sklada k svojemu delu povabi tudi zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnega področja razpisa.
3. Odpiranje vlog se začne najkasneje tretji dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno.
4. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
5. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo
6. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati prijavni obrazec in investicijsko dokumentacijo (opis projekta, poslovni načrt), v nasprotnem se zavržejo kot nepopolne.
7. Prepozno prispele vloge se zavržejo. Prepozno prispela vloga je vloga z datumom oddaje po zadnjem razpisnem roku.
8. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
9. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila v seznam glede na število doseženih točk. Prednost pri izboru za dodelitev posojil bodo imele vloge, ki bodo dobile višje število točk, do porabe razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene zavrnejo. Vloge s povprečno oceno 40 točk ali manj, se kot neutemeljene zavrnejo.
10. Pri dveh ali več istočasno oddanih popolnih vlogah, ki bi dosegle enako število točk in bi se lahko še uvrstile med upravičence za dodelitev sredstev (črpanje t.i. ostanka), se upošteva tudi dodaten kriterij: število doseženih točk po podkriteriju – koeficient razvitosti občine projekta za leto 2018. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov.
11. V kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali višje število točk po 1. merilu – regionalni vidik. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo ni razpoložljivih sredstev v višini upravičeno zaprošenega posojila, komisija predlagala dodelitev posojila v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil zgolj še 25.000,00 EUR, zato je možna dodelitev v višini 25.000,00 EUR), če se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
3.6 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor Sklada.
2. Odločbe se praviloma izdajo in pošljejo vlagateljem v roku do 60 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper odločbo Sklada o finančni spodbudi ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet tožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti