Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

Ob-2599/18, Stran 1638
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti v Mestni občini Maribor (MUV, št. 20/15, 9/17) ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 (MUV, št. 7/17)
razpis 
za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v Mestni občini Maribor za leto 2018
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Upravičenci in pogoji
Upravičenci po tem razpisu so fizične osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje RS kot brezposelne osebe in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor;
– registracija katerekoli dejavnosti, razen na področjih kmetijstva (primarne kmetijske proizvodnje), ribištva, ribogojstva ali premogovništva (zaradi pravil o pomoči de minimis, po katerih se dodeljuje subvencija) na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, samozaposlitev v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. avgusta 2018;
– poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Maribor;
– prijavitelj ni imel odprtega lastnega podjetja v zadnjih 24 mesecih, ali samostojno opravljal dejavnosti z osebnim delom;
– prijavitelj ni bil večinski družbenik v gospodarski družbi, z lastniškim deležem 50 % ali več in ni bil direktor ali poslovodna oseba v družbi z neomejeno odgovornostjo, komplementar v komanditni družbi, edini ali večinski družbenik v družbi z omejeno odgovornostjo ali ustanovitelj zavoda;
– dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic, kar pomeni prijavo v obvezno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje za polni delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden (možne zavarovalne podlage: 040, 005 in 019);
– vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 12 mesecev od prejema sredstev. V kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku, je prejemnik dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi, v sorazmernem deležu;
– prijavitelj ne sme biti prejemnik sredstev za namen samozaposlitve iz proračuna Mestne občine Maribor v preteklih petih letih in takšni prijavitelji niso upravičeni do finančnih sredstev po tem razpisu.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 na proračunski postavki 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja v skupni višini 190.000,00 EUR.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje obeh razpisov na področju zaposlovanja.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do vključno petka, 14. 9. 2018.
Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis samozaposlitev« dostaviti na naslov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Na hrbtni strani morata biti napisana priimek in ime ter naslov stalnega prebivališča prijavitelja. Nepravilno izpolnjene in označene ponudbe bodo s sklepom zavržene in vrnjene pošiljatelju.
Pravočasno prispela prijava je tista, ki je osebno oddana na sedežu Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, pritličje, do vključno 14. 9. 2018 do 12. ure oziroma poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 14. 9. 2018. Prijave, ki bodo oddane po navedenem roku, se kot prepozne s sklepom zavržejo.
V. Odpiranje in obravnava prijav
Za formalno popolno prijavo se šteje prijava z vsemi potrebnimi dokazili, vložena v zaprto in pravilno označeno pisemsko ovojnico, poslana po pošti ali osebno oddana v sprejemno pisarno. V kolikor bo prijava nepopolna, bo komisija v roku 8 dni po odpiranju vlog prijavitelje pozvala k dopolnitvi vlog, rok za dopolnitev vloge je 5 dni. V primeru poziva na dopolnitev vloge, se dopolnitev označi z: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge za samozaposlitev«. Na hrbtni strani morata biti napisana priimek in ime ter naslov stalnega prebivališča prijavitelja.
Ocenjevale se bodo samo popolne prijave, nepopolne prijave in prijave, ki jih prijavitelji v roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo oblikovala predlog o dodelitvi sredstev za vse prijave in ga posredovala v potrditev županu oziroma po njegovem pooblastilu direktorju mestne uprave. Sklepi o odobritvi dodelitve finančnih sredstev bodo upravičencem do sredstev posredovani najkasneje do 15. 11. 2018. Na sklep je v roku 8 dni od njegovega prejema možna pritožba pri županu Mestne občine Maribor. Odločitev župana je dokončna. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z ostalimi upravičenci do sredstev.
Po prejetju sklepa o odobritvi sredstev bo z vsakim upravičencem do sredstev sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in drugih medsebojnih obveznostih in pravicah. Če se v roku 8 dni upravičenec ne oglasi na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev. Nakazilo sredstev se izvrši na račun upravičenca 30. dan od dneva veljavnosti pogodbe. Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
VI. Dvig razpisne dokumentacije
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času uradnih ur zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, pritličje.
Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »Razpisi in javne objave«. Za dodatne informacije lahko pokličete Heleno Turk, tel. 02/22-01-386, ali pišete na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si z navedbo »razpis za samozaposlitev«.
Mestna občina Maribor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti