Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

Št. 3310-28/2018/3 Ob-2598/18, Stran 1631
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18) (v nadaljnjem besedilu: Uredba CLLD), objavlja
4. javni razpis za podukrep 19.3
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (v nadaljnjem besedilu: podukrep) za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).
Shema državne pomoči:
Shema de minimis pomoči »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, številka priglasitve: M001-5022851-2016
Razpisana sredstva: 
Višina razpisanih sredstev znaša do 1.100.000 eurov.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer: 
– 880.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU in
– 220.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov.
Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti 
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 20. 8. 2018 do vključno 19. 10. 2018 do 24. ure.
Cilji podukrepa:
Reševanje specifičnih lokalnih problemov, prenos dobrih praks med LAS, iskanje povezav in novih znanj.
Informacije o razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana,
tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
2. Predmet podpore: v skladu s 33. členom Uredbe CLLD je podpora namenjena sofinanciranju stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).
3. Upravičenec
3.1. V skladu s prvim odstavkom 34. člena ter drugim odstavkom 58. člena Uredbe CLLD so upravičenci do podpore LAS ter člani LAS. Kadar so upravičenci tudi člani LAS, mora biti upravičenec tudi LAS.
3.2. Operacija sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: operacija) se pripravi na osnovi pogodbe iz šestega odstavka 36. člena Uredbe CLLD med partnerji, ki so v skladu z drugim odstavkom 34. člena in tretjim odstavkom 58. člena Uredbe CLLD.
3.3. V skladu s prvim odstavkom 13. člena Uredbe CLLD vodilni partner zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah, upravlja transakcijski račun LAS, opravlja vse druge naloge, ki izhajajo iz pogodbe med LAS in vodilnim partnerjem, ter izpolnjuje pogoje, določene v 13. členu Uredbe CLLD.
4. Pogoji za upravičenost
4.1. Operacija mora izpolnjevati pogoje, določene v 36. členu Uredbe CLLD.
4.2. Operacija mora biti skupna za vse sodelujoče partnerje in mora vključevati njihovo povezovanje.
4.3. Iz zaprte finančne konstrukcije iz osmega odstavka 36. člena Uredbe CLLD morajo biti razvidni vsi upravičenci, ki sodelujejo pri izvajanju operacije sodelovanja.
4.4. Če je predmet podpore v okviru podukrepa iz tega javnega razpisa operacija, ki se lahko izvede v okviru glavnega ukrepa, mora biti skladno s prvim odstavkom 60. člena Uredbe CLLD v vlogi za odobritev operacije (v nadaljnjem besedilu: vlogi) utemeljena dodana vrednost posamezne operacije, kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, razpoložljivost proračuna ali integrirane operacije, da se tovrstna operacija izvaja v okviru tega podukrepa.
4.5. V skladu z drugim odstavkom 60. člena Uredbe CLLD morajo biti cilji operacije merljivi z jasnimi učinki in rezultati.
4.6. Če eden ali več partnerjev ne izpolnjuje pogojev za odobritev operacije, se šteje, da finančna konstrukcija celotne operacije ni zaprta in se zavrnejo vloge vseh partnerjev, vključenih v operacijo.
4.7. Upravičenec iz točke 3.1 tega razpisa, ki je pravna ali fizična oseba, ima lahko v skladu s šestim odstavkom 60. člena Uredbe na dan oddaje vloge do 50 eurov neporavnanih davčnih obveznosti do države.
5. Upravičeni stroški
5.1. V skladu s petim odstavkom 60. člena Uredbe CLLD so upravičene naslednje operacije:
– izmenjava izkušenj in znanja ter njihova implementacija na območju LAS;
– razvoj in trženje storitev in proizvodov;
– promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij;
– vključevanje ranljivih skupin;
– organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme;
– oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter
– kolektivne okoljske operacije.
5.2. V skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD so upravičeni le stroški, povezani s skupnimi operacijami, ki imajo jasno opredeljen rezultat operacije in koristi za območje LAS. Operacija je lahko osredotočena tudi v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem, npr. s publikacijami, seminarji, namenjenimi usposabljanju, z izmenjavo osebja z namenom vzpostavitve skupnih metod dela in koordiniranega ter skupnega dela na razvoju območja LAS.
5.3. V skladu z drugim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD se stroški priznajo v obliki stroškov dela, materiala, naložb, storitev zunanjih izvajalcev in prispevka v naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU.
5.4. V skladu s četrtim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD se pri upravičenosti stroškov upoštevajo določbe 65. člena Uredbe 1303/2013/EU.
5.5. V skladu s petim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD so stroški storitev zunanjih izvajalcev za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, za svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in agronomska dela, za arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ter za nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del upravičeni, če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe.
5.6. V skladu s šestim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD lahko stroški storitev zunanjih izvajalcev iz prejšnje točke predstavljajo največ deset odstotkov upravičenih stroškov za zadevno operacijo.
5.6. V skladu s sedmim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD lahko stroški za namen koordinacije in vodenja projekta zajemajo največ deset odstotkov upravičenih stroškov za zadevno operacijo.
5.8. V skladu z osmim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD lahko stroški promocije na programskem območju sodelujočih partnerjev, ki se neposredno navezujejo na izvajanje operacije, zajemajo največ deset odstotkov upravičenih stroškov za zadevno operacijo.
5.9. V skladu z devetim odstavkom 35. člena Uredbe CLLD do podpore niso upravičeni naslednji stroški:
– splošni upravni stroški,
– obresti za dolgove,
– davek na dodano vrednost,
– stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo,
– rabljena oprema in mehanizacija,
– štipendije in nagrade,
– naročnine na časopise in drugo periodiko,
– stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z aktivnostmi operacije, in
– stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in drugih podobnih raziskav, kadar niso neposredno povezane z določeno operacijo.
5.10. Pri upravičenih stroških iz tega poglavja je v skladu s prvim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD treba upoštevati omejitve iz 45. člena Uredbe 1305/2013/EU v primeru naložbenih operacij in 60. ter 61. člena Uredbe 1305/2013/EU.
5.11. V skladu z drugim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD so upravičeni samo stroški, ki so nastali po izdaji odločbe, s katero ARSKTRP odobri izvajanje operacije.
5.12. V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz točke 5.5. tega poglavja 1. januar 2014.
5.13. V skladu s prvim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD se za najvišje priznane vrednosti stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije uporablja predpis, ki ureja seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije in katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije. Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije določa Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16).
5.14. V skladu z drugim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD se predpis, ki ureja katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, uporablja za najvišje priznane vrednosti naslednjih kategorij stroškov:
– gradnja in vzdrževanje objektov z osnovno notranjo opremo objektov ter stroški nakupa dodatne opreme objektov, ki je samostojna funkcionalna celota,
– stroški ureditve cestne, vodovodne in energetske infrastrukture ter stroški ureditve gozdnih prometnic,
– stroški izgradnje naprav na kmetijskih zemljiščih in
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč.
Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti določa Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16 in 73/17).
5.15. V skladu s tretjim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD se upravičeni stroški priznajo do zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki so določeni v predpisih iz točke 5.13. tega poglavja in prejšnje točke. Za stroške, ki so navedeni v predpisih iz točke 5.13. tega poglavja in prejšnje točke, mora upravičenec vlogi priložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi uveljavlja višje stroške, kot so določeni v predpisih iz točke 5.13. tega poglavja in prejšnje točke, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz predpisa iz točke 5.13. tega poglavja in prejšnje točke. Če upravičenec v vlogi uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v predpisu iz točke 5.13. tega poglavja in prejšnje točke, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz vlogi priložene ponudbe.
5.16. Če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, se določbe iz prejšnje točke tega poglavja v skladu s četrtim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD uporabljajo pri izračunu višine upravičenih stroškov. Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, kot je priznana vrednost iz predpisov točke 5.13. in 5.14. tega poglavja, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti stroškov iz predpisa iz točke 5.13. in 5.14. tega poglavja. Če upravičenec v vlogi uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v predpisu iz točke 5.13. in 5.14. tega poglavja, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe izbranega izvajalca.
5.17. V skladu s petim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD mora upravičenec vlogi iz točke 10.2. tega razpisa priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh med seboj neodvisnih (lastniška povezanost, pogodbena povezanost, povezanost preko fizičnih oseb) ponudnikov, razen kadar:
– gre za vrste stroškov, ki so predpisani s strani države ali lokalne skupnosti,
– gre za stroške dela osebja iz drugega odstavka 35. člena Uredbe CLLD,
– gre za stroške prispevka v naravi iz drugega odstavka 35. člena Uredbe CLLD,
– je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje,
– gre za vrsto stroška, za katero je na trgu le en ponudnik, kjer upravičenec priloži eno ponudbo.
5.18. V skladu s sedmim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD mora upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslati enako povpraševanje z navedenimi minimalnimi zahtevami. Ponudbe so tržno primerljive, če vsebujejo vse zahteve, ki jih je upravičenec navedel v povpraševanju. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe. Če ponudba ne vsebuje minimalnih zahtev, je upravičenec ne izbere.
5.19. Če vrednost upravičenega stroška ne presega 2.000 eurov, lahko upravičenec v skladu z osmim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD, ne glede na točko 5.17. tega poglavja, namesto tržno primerljivih pisnih ponudb vlogi iz prvega odstavka 45. člena Uredbe CLLD priloži eno vabilo k dajanju ponudb ali katalog ali oglas, kot ga določa zakon, ki ureja obligacijska razmerja.
5.20. V skladu z devetim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD mora upravičenec za vrste stroškov iz točke 5.17. tega poglavja vlogi iz točke 10.2. tega razpisa priložiti utemeljitev, iz katere je razvidno, da ni mogoče priložiti treh tržno primerljivih ponudb.
5.21. V skladu z enajstim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD strošek prispevka v naravi v obliki zagotavljanja dela ne sme presegati ocenjenih vrednosti ure prostovoljskega dela, kot so določene v predpisih, ki urejajo prostovoljstvo.
5.22. Kadar stroški niso določeni v predpisih iz točke 5.13. in 5.14. tega poglavja in uradna oseba, ki vodi postopek, oceni, da so predvideni stroški za določeno operacijo glede na vrednost operacije nerealni oziroma previsoki, lahko v skladu z dvanajstim odstavkom 64. člena Uredbe CLLD dodatno preveri vrednosti operacije ter v skladu z ugotovitvijo omeji priznano vrednost operacije.
6. Merila za ocenjevanje vlog
6.1. V skladu s prvim odstavkom 63. člena Uredbe CLLD merila za izbor operacij iz naslova podukrepa temeljijo na naslednjih načelih:
– prispevek k doseganju ciljev SLR,
– prispevek k doseganju horizontalnih ciljev,
– okoljska trajnost,
– socialna vzdržnost,
– vključenost partnerjev in
– vpliv na območje LAS.
6.2. V skladu s tretjim odstavkom 63. člena Uredbe CLLD je minimalni prag za potrditev operacije 60 točk od 100 možnih točk.
6.3. V skladu s prvim odstavkom 62.b člena Uredbe CLLD se vloga, ki je popolna, oceni na podlagi meril, določenih v 63. členu Uredbe CLLD. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in pri merilih za izbor dosežejo minimalni prag točk iz prejšnje točke tega poglavja, po vrstnem redu od najvišje do najnižje točkovane vloge, za katero so razpisana sredstva v celoti še na voljo.
6.4. Podrobna merila:
Merila
Max. 
št. točk
A.
PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJEV SLR
5
B.
PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNIH CILJEV
10
B1
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije
5
B2
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe in prilagajanje nanje
5
C.
OKOLJSKA TRAJNOST
5
D. 
SOCIALNA VZDRŽNOST
5
E.
VKLJUČENOST PARTNERJEV
45
E.1
Število partnerjev iz pogodbe o sodelovanju
20
E.2
Raznolikost partnerstva
15
E.3
Finančna porazdelitev stroškov
10
F.
VPLIV NA OBMOČJE LAS
30
F.1
Vpliv na krepitev zmogljivosti LAS
15
F.2
Prenos dobrih praks
15
Skupaj točk:
100
6.5. Točkovnik:
Število točk:
Max. št. točk
A. PRISPEVEK K DOSEGANJU CILJEV SLR
Navodilo: Upošteva se prispevek operacije k doseganju ciljev, opredeljenih v 9. poglavju SLR: Opis SLR in njenih ciljev, vključno z določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti kazalnikov.
5
Operacija prispeva k doseganju vsaj treh ciljev, opredeljenih v SLR
5
Operacija prispeva k doseganju dveh ciljev, opredeljenih v SLR
3
Operacija prispeva k doseganju enega cilja, opredeljenega v SLR
1
B. PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNIH CILJEV
10
B.1 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije
Navodilo: Upošteva se prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije, ki izhaja iz opisa operacije v prijavnem obrazcu. Inovacije lahko vključujejo nove proizvode, nove storitve ali nove načine obravnavanja vprašanj v lokalnem kontekstu, nove načine aktiviranja in uporabe obstoječih virov in sredstev LAS, operacija lahko vključuje nove pristope ali tehnologije.
5
Operacija je inovativna na ravni LAS
5
Operacija ni inovativna na ravni LAS
0
B.2 Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe in prilagajanje nanje
Navodilo: Upošteva se prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe oziroma prilagajanje nanje, ki izhaja iz opisa operacije v prijavnem obrazcu. Operacija lahko izkazuje neposreden pozitiven vpliv na podnebne spremembe oziroma prilagajanje nanje, če vključuje vsaj eno izmed naštetih vsebin:
– uporaba obnovljivih virov energije (OVE), 
– učinkovita raba energije (URE), 
– zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
– vključitev tehnoloških rešitev prilagajanja na podnebne spremembe (ukrepi varstva pred naravnimi nesrečami), ohranjanje biodiverzitete, ohranjanje kakovosti voda, posodobitev okoljske infrastrukture.
Operacija izkazuje posreden pozitiven vpliv na podnebne spremembe oziroma prilagajanje nanje, če vključuje vsaj eno izmed naštetih vsebin: 
– ozaveščanje prebivalstva o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje,
– izdelava študij, 
– izdelava digitalnih aplikacij.
5
Operacija ima neposreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
5
Operacija ima posreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
3
Operacija nima vpliva na doseganje horizontalnega cilja
0
C. OKOLJSKA TRAJNOST 
Navodilo: Upošteva se prispevek k doseganju horizontalnega cilja okoljska trajnost, ki izhaja iz opisa operacije v prijavnem obrazcu. Operacija ima neposreden prispevek k okoljski trajnosti, če vključuje eno od naslednjih oblik investicij:
– investicije, ki prispevajo k zmanjšanju onesnaževanja zraka, zemlje ali vode,
– investicije, ki spodbujajo ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravne dediščine in kulturne krajine, 
– investicije, ki prispevajo k zmanjševanju količine odpadkov.
Operacija izkazuje posreden prispevek k okoljski trajnosti, če vključuje eno od naslednjih vsebin:
– ozaveščanje o okoljski trajnosti,
– izdelava študij, 
– izdelava digitalnih aplikacij.
5
Operacija ima neposreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
5
Operacija ima posreden pozitiven vpliv na doseganje horizontalnega cilja
3
Operacija nima vpliva na doseganje horizontalnega cilja
0
D. SOCIALNA VZDRŽNOST
Vključevanje ranljivih skupin (mladi, ženske ali druge v SLR identificirane ranljive skupine)
Navodilo: Upošteva se v izvajanje operacije oziroma v cilj operacije vključene ranljive skupine, ki jih LAS opredeli v opisu operacije v prijavnem obrazcu.
5
Operacija vključuje vsaj tri ranljive skupine
5
Operacija vključuje od eno do dve ranljivi skupini 
3
Operacija ne vključuje ranljivih skupin
0
E. VKLJUČENOST PARTNERJEV
45
E.1 Število partnerjev iz pogodbe o sodelovanju
Navodilo: Upošteva se število partnerjev, vključenih v pogodbo o sodelovanju.
20
Pri operaciji sodelujejo štirje ali več partnerjev
20
Pri operaciji sodelujejo trije partnerji
10
Pri operaciji sodelujeta dva partnerja 
0
E.2 Raznolikost partnerstva
Navodilo: Upošteva se raznolikost partnerstva, ki je razvidna iz pogodbe o sodelovanju.
15
Operacija predvideva sodelovanje med območji različnih držav članic
15
Operacija predvideva sodelovanja znotraj države
10
Operacija predvideva sodelovanje z ozemlji v tretjih državah
5
E.3 Finančna porazdelitev stroškov
10
E.3.1 Finančna porazdelitev stroškov
Navodilo: Upošteva se razmerje med finančno porazdelitvijo stroškov med posameznimi partnerji v operaciji, kar je razvidno iz pogodbe o sodelovanju in finančne konstrukcije operacije.
Finančna porazdelitev stroškov med partnerji je sorazmerna
5
Finančna porazdelitev stroškov med partnerji ni sorazmerna
0
E3.2 Porazdelitev aktivnosti
Navodilo: Upošteva se razmerje med aktivnostmi, ki jih izvajajo posamezni partnerji v operaciji, kar je razvidno iz stroškov naložbe.
Porazdelitev aktivnosti med partnerji je sorazmerna
5
Porazdelitev aktivnosti med partnerji ni sorazmerna
0
F. VPLIV NA OBMOČJE LAS
30
F.1 Vpliv na krepitev zmogljivosti LAS
Navodilo: Upošteva se vpliv na krepitev zmogljivosti LAS, ki je razviden iz opisa operacije v prijavnem obrazcu, in sicer po naslednjih kriterijih:
– vpliv operacije na gospodarsko rast območja LAS, 
– pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS, 
– operacija predvideva skupni nastop proizvajalcev na trgu,
– povezovanje ponudnikov, 
– trajnostno upravljanje naravne in kulturne dediščine. 
15
Operacija izpolnjuje pet kriterijev
15
Operacija izpolnjuje od tri do štiri kriterije
10
Operacija izpolnjuje dva kriterija
0
F.2 Prenos dobrih praks
Navodilo: Upošteva se opis operacije v prijavnem obrazcu. Iz opisa operacije mora biti razvidno, ali operacija predvideva izmenjavo izkušenj med LAS, pridobivanje novih znanj ter implementacijo pridobljenih izkušenj in znanja na območju LAS.
15
Operacija temelji na izmenjavi izkušenj in pridobivanju novih znanj ter predvideva njihovo implementacijo na območju LAS
15
Operacija temelji na izmenjavi izkušenj in znanja
10
Operacija ne vključuje izmenjave izkušenj in znanja ter implementacije, gre le za ogled dobre prakse
0
7. Obveznosti upravičenca
7.1. V skladu s prvim odstavkom 49. člena Uredbe CLLD mora upravičenec podprto naložbo uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero je bila javna podpora izplačana v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU še najmanj pet let od zadnjega izplačila podpore.
7.2. Upravičenec, ki prejme podporo na podlagi tega javnega razpisa, mora v skladu z drugim odstavkom 50. člena Uredbe CLLD vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za izplačilo podpore, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila podpore.
7.3. V skladu s prvim odstavkom 51. člena Uredbe CLLD mora LAS zagotoviti vse informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.
7.4. V skladu s četrtim odstavkom 53. člena Uredbe CLLD mora upravičenec omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji ter kontrolo na kraju samem kontrolnim organom, organu upravljanja, revizijskemu organu in drugim organom, ki opravljajo nadzor nad porabo finančnih sredstev EKSRP.
7.5. V skladu s 65. členom Uredbe CLLD mora upravičenec, ki prejme podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, dostopnimi na spletni strani Programa razvoja podeželja, izpolniti zahteve glede označevanja vira sofinanciranja. Obveznost označevanja traja najmanj do zadnjega izplačila podpore, razen če gre za operacijo, ki vključuje naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 eurov, pri katerih mora biti obrazložitvena tabla postavljena še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev PRP 2014–2020.
8. Sprememba obveznosti o pravici do sredstev: v skladu s četrtim odstavkom 60. člena Uredbe CLLD lahko upravičenec v obdobju izvajanja operacije in pred nastankom sprememb največ dvakrat zaprosi za spremembo operacije v skladu s 54. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), (v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
9. Finančne določbe
9.1. V skladu s prvim odstavkom 37. člena Uredbe CLLD se podpora dodeli v obliki nepovratne finančne podpore.
9.2. V skladu s petim odstavkom 56. člena Uredbe CLLD znaša stopnja javne podpore za podukrep iz tega javnega razpisa 85 odstotkov upravičenih stroškov.
9.3. V skladu s tretjim odstavkom 37. člena Uredbe CLLD se pri določitvi stopnje podpore upoštevajo pravila državnih pomoči v skladu s 54. členom Uredbe CLLD.
9.4. V skladu s četrtim odstavkom 37. člena Uredbe CLLD je najnižji znesek javne podpore 5.000 eurov na posamezni LAS za operacijo.
9.5. V skladu z dvanajstim odstavkom 56. člena Uredbe CLLD je najvišji znesek javne podpore na posamezni LAS 100.000 eurov za posamezno operacijo.
9.6. V skladu s petim odstavkom 37. člena Uredbe CLLD je posamezni LAS upravičen do sofinanciranja upravičenih stroškov le za svoje aktivnosti.
9.7. V skladu s šestim odstavkom 37. člena Uredbe CLLD se, kadar vrednost posamezne operacije znaša več kot 20.000 eurov, ta lahko izvaja v treh fazah, pri čemer posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 eurov.
9.8. Javna podpora v okviru podukrepa se dodeljuje kot pomoč po pravilu de minimis v skladu s prvim odstavkom 54. člena ter v skladu s 54.a, 54.b ter 54.c členi Uredbe CLLD.
10. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
10.1. V skladu s prvim odstavkom 62. člena Uredbe CLLD se podpora iz naslova podukrepa dodeli na podlagi zaprtega javnega razpisa v skladu z ZKme-1. Odpiranje vlog na javni razpis ni javno. Prispele vloge na javni razpis obravnava ARSKTRP. Vloge se izberejo na podlagi ponderiranja popolnih vlog.
10.2. V skladu s prvim odstavkom 45. člena Uredbe CLLD vlogo sestavljajo prijavni obrazec in priloge, in sicer:
a) prijavni obrazec vsebuje:
– osnovne podatke o upravičencih,
– naziv operacije,
– opis operacije in načrtovane aktivnosti,
– navedbo območja (lokacijo izvajanja operacije),
– navedbo ciljev, ki jih zasleduje operacija,
– dinamiko izvajanja in črpanja finančnih sredstev načrtovane operacije in
– finančni načrt oziroma zaprto finančno konstrukcijo;
b) priloge:
– priloga 1: Izjave glede izpolnjevanja splošnih pogojev razpisa,
– priloga 2: Pogodba o sodelovanju iz šestega odstavka 36. člena Uredbe CLLD,
– priloga 3: Pisne izjave glede enotnega podjetja in kumulacij pomoči de minimis,
– priloga 4: Dokazila o že prejetih javnih sredstvih,
– priloga 5: Obvezne priloge, ki izhajajo iz predpisov Evropske unije ali nacionalne zakonodaje glede na tip operacije (npr. dokumentacija za gradnjo objektov ali nakup opreme v objektih, pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma druga dokazila za gradnjo objektov ali nakup opreme v objektih, dovoljenja in soglasja pristojnih organov),
– priloga 6: Dokazila o lastništvu nepremičnin,
– priloga 7: Dokazila o predračunski vrednosti operacije,
– priloga 8: Podrobnejši opis operacije,
– priloga 9: Izjava upravičenca ali je zavezanec/naročnik v skladu z ZJN-3,
– priloga 10: Dokazila upravičencev o članstvu v LAS.
10.3. Postopek za vložitev vloge je določen v tretjem do sedmem odstavku 45. člena Uredbe CLLD.
11. Obravnava vlog
11.1. Obravnava vlog se začne s preveritvijo njene popolnosti. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP upravičenca pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je največ 15 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. LAS mora dopolniti vlogo v roku, določenem v pozivu k dopolnitvi. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) pisne oddaje dopolnjene vloge v skladu s pozivom za dopolnitev. Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda. Vloga je popolna, ko vsebuje ustrezne priloge iz točke 10.2. tega javnega razpisa glede na vrsto operacije.
11.2. Upravičenca popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, se pozove, da jo pojasni. Stranka mora opraviti pojasnitev v roku in na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Za datum in čas njene oddaje se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
11.3. V skladu z 62.b členom Uredbe CLLD se vloga, ki je popolna in izpolnjuje pogoje, oceni na podlagi meril iz točke 6.4. tega javnega razpisa. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag 60 točk od 100 možnih točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalnega vstopnega praga, se zavrnejo.
11.4. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog dve ali več vlog enako število prejetih točk, se vloge, v skladu z drugim odstavkom 62.b člena Uredbe CLLD, odobrijo na podlagi naslednje razvrstitve meril za izbor vlog:
– vključenost partnerjev,
– vpliv na območje LAS,
– prispevek k doseganju ciljev SLR.
11.5. V skladu s tretjim odstavkom 62.b člena Uredbe CLLD se vloga, ki je popolna in izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, zavrne.
11.6. V skladu s četrtim odstavkom 62.b člena Uredbe CLLD ARSKTRP o vlogi odloči v skladu s tretjim pododstavkom tretjega odstavka 44. člena Uredbe 1305/2013/EU.
11.7. V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU se zavrne vloga, če se ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa.
12. Zahtevek za izplačilo sredstev
12.1. V skladu s prvim odstavkom 46. člena Uredbe CLLD se nepovratna javna podpora upravičencem izplačuje na podlagi zahtevkov za izplačilo.
12.2. V skladu s tretjim odstavkom 46. člena Uredbe CLLD se rok za vložitev posameznega zahtevka za izplačilo za operacije iz podukrepa določi v odločbi ARSKTRP o odobritvi operacije.
12.3. Zahtevek za izplačilo sredstev se vlaga v skladu s določbami šestega do devetega odstavka 46. člena Uredbe CLLD.
12.4. V skladu z enajstim odstavkom 46. člena Uredbe CLLD se javna podpora izplača na podlagi popolnega zahtevka za izplačilo po opravljeni kontroli v skladu s 53. členom Uredbe CLLD.
12.5. V skladu z dvanajstim odstavkom 46. člena Uredbe CLLD se javna podpora izplača na transakcijski račun upravičenca.
13. Omejitev podpore: omejitev podpore je določena v prvem, drugem in četrtem odstavku 47. člena Uredbe CLLD.
14. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
14.1. Kontrola nad izvajanjem podukrepa se izvaja v skladu z določbami prvega do tretjega odstavka 53. člena Uredbe CLLD.
14.2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se v skladu s prvim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD sankcionira v skladu s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom Uredbe 809/2014/EU ter 41.a členom ZKme-1.
14.3. Če upravičenec ne odstopi od izvedbe operacije v roku 30 dni od prejema odločbe o odobritvi operacije ali zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo, ki je določen v odločbi o odobritvi operacije, v skladu s tretjim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD ni upravičen do sredstev iz naslova podukrepa in se ga izključi iz podukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.
14.4. Upravičenec, ki uvede bistvene spremembe, določene v 71. členu Uredbe 1303/2013/EU, in odtuji predmet podpore ali predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel javno podporo, mora v skladu s petim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenca izključi iz prejemanja podpore v okviru istega podukrepa za koledarsko leto ugotovitve kršitve in naslednje koledarsko leto.
14.5. Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije v skladu s točko 7.2. tega javnega razpisa, mora v skladu z dvanajstim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
14.6. Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči kontrole na kraju samem iz točke 7.4. in jo nepreklicno odkloni, mora v skladu s trinajstim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
14.7. Upravičenec, ki v nasprotju s točko 7.5. tega javnega razpisa ne označi sofinancirane operacije ali označbo odstrani, mora v skladu s štirinajstim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
14.8. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačno vlogo iz točke 10.2. tega javnega razpisa ali zahtevek za izplačilo iz 12. poglavja tega javnega razpisa (navajanje lažnih podatkov, izjav), mora v skladu s petnajstim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Upravičenec se izključi iz podukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.
14.9. Kadar upravičenec operacije ne izvede v skladu z odobreno operacijo in krši določbe trinajstega odstavka 36. člena Uredbe CLLD, se mu v skladu z devetnajstim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD podpora ne izplača.
14.10. Če upravičenec ne doseže ciljev operacije, kot je to opredelil v vlogi iz točke 10.2. tega javnega razpisa, se mu v skladu z dvajsetim odstavkom 52. člena Uredbe CLLD obseg podpore v sorazmernem deležu zniža, kar pomeni, da se mu zniža delež podpore v enakem odstotku, kot ni bil dosežen zastavljeni cilj.
14.11. V skladu s 66. členom Uredbe CLLD upravičencu ni treba vrniti že izplačane podpore v primeru višje sile in izrednih okoliščin v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1306/2013/EU.
14.12. Kadar se aktivnost operacije izvede izven območja Republike Slovenije, mora upravičenec za te aktivnosti zagotoviti vsa potrebna dokazila o izvedbi aktivnosti, na podlagi katerih se lahko izvede kontrola.
14.13. V skladu z 52. členom ZKme-1, vloga, pri kateri obstaja sum na nepravilnost, kot to določajo predpisi Unije, ki urejajo zaščito finančnih interesov Unije, se ne obravnava sočasno z ostalimi vlogami ali po vrstnem redu oddaje vlog, sredstva, zaprošena s to vlogo, pa se štejejo za porabljena na tem javnem razpisu. Če se sum izkaže za neutemeljen, se vloga odobri, če so izpolnjeni pogoji iz 53. člena ZKme-1. Pristojni organ sum na nepravilnosti preveri najpozneje v enem letu od vložitve popolne vloge.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti