Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

Št. 3421-9/2014/10 Ob-2597/18, Stran 1625
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17 in 16/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2017/2305 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« ter cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (UL L št. 335 z dne 15. 12. 2017, str. 1); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1787 z dne 12. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske politike in skupne ribiške politike (UL L št. 256 z dne 4. 10. 2017, str. 1); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2014/EU) ter
– Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 22. 7. 2015 o odobritvi »Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020« za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014SI14MFOP001, zadnjič spremenjenega z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017)16542 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)5168 o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014-2020) (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014-2020), ki je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani OP ESPR 2014-2020 (www.ribiski-sklad.si), objavlja
drugi javni razpis 
za ukrep »Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura« 
I. Predmet javnega razpisa: predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila, ki so namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo.
II. Razpisana sredstva
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 133.333,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) 100.000,00 eurov ter prispevek Republike Slovenije 33.333,00 eurov. Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
(3) Sredstva, ki jih zagotovita Unija in Republika Slovenija, bremenijo proračunski postavki:
PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – udeležba Unije;
PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – slovenska udeležba.
(4) Stopnja javne podpore je 50 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo, od tega 75 odstotkov zagotovi Unija in 25 odstotkov zagotovi Republika Slovenija. Ostalih 50 odstotkov zagotovi upravičenec.
III. Vrsta javnega razpisa: ukrep prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura se v skladu s 101. členom Uredbe izvaja z delno odprtim javnim razpisom.
IV. Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa
(1) Javni razpis za ukrep »Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura« iz OP ESPR 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP.
(3) Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v mesecu. V odpiranje bodo vključene vse vloge, ki bodo prispele do vključno zadnjega delovnega dne preteklega meseca.
(4) MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje javnega razpisa.
V. Obdobje upravičenosti stroškov
(1) V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni stroški operacije stroški, ki so nastali od izdaje odločbe o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma najpozneje v treh letih po izdaji odločbe o odobritvi sredstev.
(2) V skladu z 41. členom Uredbe je vlagatelj upravičen do nadomestila le za čas od dneva začetka vstopa v shemo preusmeritve v ekološko akvakulturo, ki ga dokazuje s pogodbo za preusmeritev, sklenjeno s pooblaščeno organizacijo za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave v Republiki Sloveniji, do datuma pridobitve certifikata ekološke akvakulture pri tej organizaciji in če ima status ekološke akvakulture v evidenci certifikatov ekološkega kmetovanja, ki jo vodi MKGP. Vloga za pridobitev nadomestila mora biti vložena pred pridobitvijo certifikata ekološke akvakulture.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je vlagatelj upravičen do nadomestila za največ tri leta v obdobju preusmeritve.
(4) Če so bila vlagatelju v tistem letu za ekološko akvakulturo že dodeljena sredstva Unije ali Republike Slovenije za nadomestilo zaradi preusmeritve v ekološko akvakulturo, do sredstev iz tega ukrepa ni upravičen.
VI. Informacije o razpisu: INFO točka: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, e-pošta aktrp@gov.si.
VII. Predmet podpore: predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila, ki so namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L št. 189 z dne 20. 7. 2007, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1) in Uredbo Komisije (ES) št. 710/2009 z dne 5. avgusta 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z določitvijo podrobnih pravil o ekološkem gojenju živali iz ribogojstva in ekološki pridelavi morskih alg (UL L št. 204 z dne 6. 8. 2009, str. 15).
VIII. Upravičenci
(1) V skladu s 40. členom Uredbe so upravičenci pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so:
1. gospodarske družbe,
2. zadruge,
3. samostojni podjetniki posamezniki ali
4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(2) Upravičenci iz prejšnjega odstavka so lahko le mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP), ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Priporočila Komisije št. 361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi definicij za mikro, mala in srednje velika podjetja (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36):
1. mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od dveh milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od dveh milijonov eurov;
2. malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 10 milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 10 milijonov eurov;
3. srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 50 milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 43 milijonov eurov.
IX. Pogoji za pridobitev nadomestila
A. Splošni pogoji za odobritev vloge
(1) V skladu s 108. členom Uredbe mora vlagatelj izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. operacija je izvedena na območju Republike Slovenije;
2. za izvedbo operacije so pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja;
3. vlagatelj ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
4. vlagatelj ima poravnane vse davčne obveznosti do države;
5. vlagatelj mora biti ekonomsko in finančno sposoben, kar se preverja z bonitetno oceno;
6. za nakazilo dodeljenih sredstev ima vlagatelj odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
7. vsa dokumentacija in druga dokazila, ki se priložijo vlogi, se glasijo na vlagatelja;
8. vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni strani ribiškega sklada v skladu s poglavjem 3.2 priloge V Uredbe 508/2014/EU;
9. če vlagatelj ni lastnik ali solastnik obrata akvakulture, ki bo predmet operacije, ima sklenjeno dolgoročno pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj deset let po dnevu oddaje vloge;
10. vloga in predloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Za dokumente, ki so predloženi v tujem jeziku, vlagatelj – upravičenec zagotovi slovenski prevod;
11. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli čas trajanja za prehod iz konvencionalne v ekološko akvakulturo.
(2) Za izvajanje ukrepa iz tega javnega razpisa vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz 3., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka predloži izjavo. Vlagatelj predložiti tudi izjavo, ali je MSP podjetje. Vzorci izjav so sestavni del prijavnega obrazca.
(3) Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki bi upravičevali pridobitev sredstev. Za umetno ustvarjene pogoje se sredstva ne odobrijo ali se odvzamejo.
B. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
V skladu z 42. členom Uredbe mora vlagatelj poleg splošnih pogojev, določenih v prejšnjem podpoglavju, ob oddaji vloge na ta javni razpis izpolnjevati še posebne pogoje. Posebni pogoji za pridobitev podpore so:
1. obrat akvakulture je vpisan v Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (v nadaljnjem besedilu: CRA), ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) in ima gojitev prijavljeno pri UVHVVR;
2. iz CRA razvidni podatki o staležu in proizvodnji akvakulture najmanj od leta 2014 oziroma začetka proizvodnje, če se je ta začela po tem letu;
3. obrat akvakulture, ki je predmet operacije, ima status odobrenega obrata pri UVHVVR,
4. vlagatelj je imetnik vodne pravice za neposredno rabo vode za gojitev vodnih organizmov;
5. vlagatelj ima pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje;
6. za plavajoče objekte na morju in celinskih vodah dovoljenje iz prejšnje točke ni potrebno;
7. poslovni načrt, s katerim vlagatelj izkaže na letni ravni spremembo proizvodnje in finančni učinek prehoda na ekološko akvakulturo. Ekonomska upravičenost se preverja z interno stopnjo donosnosti, ki mora biti pozitivna. Poslovni načrt mora biti izdelan za ekonomsko dobo operacije, ki ne sme biti krajša od petih let po zaključku operacije;
8. obseg dejavnosti akvakulture mora biti vsaj v višini 0,5 ekvivalenta polnega delovnega časa, kar je razvidno iz podatkov poslovnega načrta in
9. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavlja, da ni storil kaznivega dejanja iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17; v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik).
X. Priloge k vlogi na javni razpis
Priloge, ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis za nadomestilo za prehod iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo so naslednje:
1. poslovni načrt;
2. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da ni storil kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika;
3. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da ni storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo ali Evropskega sklada za Pomorstvo in ribištvo;
4. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavlja:
– da je seznanjen s pogoji in obveznostmi iz javnega razpisa za ukrep »Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura« in prijavnega obrazca,
– da za ista nadomestila v vlogi za pridobitev sredstev še ni prejel sredstev Unije ali drugih javnih sredstev Republike Slovenije,
– da ima za izvedbo operacije pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja,
– da so vsi podatki, ki jih navedel v vlogi na javni razpis, resnični, točni, popolni ter da za svoje izjave prevzema vso kazensko in materialno odgovornost,
– da dovoljuje uporabo osebnih podatkov in podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, iz uradnih evidenc,
– da dovoljuje za namen postopka za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura« ARSKTRP, da pridobi podatke iz ustreznih evidenc,
– da ni izključen iz prejemanja podpore iz ukrepa »Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura«,
– da ima poravnane vse davčne obveznosti do države,
– da je ekonomsko in finančno sposoben,
– da nepremičnina, na kateri se izvaja operacija ni predmet izvršbe,
– da ima dejavnost s področja gojenja vodnih organizmov registrirano na ozemlju Republike Slovenije,
– da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz sodnega registra,
– da ima odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
– da se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/),
– da bo vodil ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavljal evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem,
– da bo ekološko akvakulturo izvajal še najmanj pet let od datuma končnega izplačila,
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega odstavka 113. člena Uredbe še pet let od datuma končnega izplačila,
– da bo hranil vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev nadomestila, še najmanj pet let datuma končnega izplačila,
– do bo omogočil dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Unije in Republike Slovenije,
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega, drugega in tretjega odstavka 45. člena Uredbe,
– da bo obveznost obveščanja javnosti izpolnjeval pet let od datuma končnega izplačila v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada.
XI. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu s 43. členom Uredbe so merila za ocenjevanje vlog naslednja:
I. NAZIV UKREPA
Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura (53. člen Uredbe 508/2014/EU)
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merilo 
Število točk
1. Obseg ekološke proizvodnje
več kot 10 ton
10
od 3 tone do vključno 10 ton
5
do vključno 3 tone
3
2. Povečanje prihodka
nad 10.000 evrov
10
od 5.000 evrov do vključno 10.000 evrov
5
do vključno 5.000 evrov
3
NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:
20
Sofinancirale se bodo operacije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene presegle minimalni prag 6 točk, in sicer glede na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi ukrepa iz tega javnega razpisa.
XII. Izračun nadomestila
(1) Skladno s 44. členom Uredbe se nadomestilo za preusmeritev v ekološko akvakulturo izračunava na podlagi izgube prihodka, nastalega zaradi prehoda iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo, zaradi:
1. izgube prihodka, ki je posledica manjše naseljenosti vodnih organizmov in s tem manjše letne proizvodnje;
2. večjih stroškov zaradi uporabe dražje hrane in
3. dodatnih ukrepov, zahtevanih pri posamezni ekološki akvakulturi.
(2) Nadomestilo se v primeru prehoda iz konvencionalne hladnovodne akvakulture v hladnovodno ekološko akvakulturo izračuna na dovoljeni odvzem vode v litrih na sekundo, ki izhaja iz vodne pravice za neposredno rabo vode za gojenje vodnih organizmov. Za vsak dan v obdobju prehoda iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo je predvidena izguba prihodka 0,52 eura pri litru vode na sekundo. Upravičencu se prizna nadomestilo v višini 0,26 eura pri litru vode na sekundo za vsak dan v obdobju prehoda iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo. Pri tem se upošteva, da je pri dotoku vode 10 litrov na sekundo in naselitvi 50 kg postrvi v m³ vode pričakovana letna proizvodnja 2.000 kg postrvi, pri ekološki hladnovodni akvakulturi pa je postavljena omejitev na 25 kg postrvi na m³ in je pričakovana letna proizvodnja 1.000 kg. Ob tem se upošteva tudi 50 odstotna višja cena hrane, ki je dovoljena pri ekološki akvakulturi.
(3) Nadomestilo se v primeru prehoda iz konvencionalne toplovodne akvakulture v ekološko toplovodno akvakulturo izračuna na podlagi gojitvene površine, ki izhaja iz vodne pravice za neposredno rabo vode za gojenje vodnih organizmov. Za vsak dan v obdobju prehoda iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo je predvidena izguba prihodka 5,5 eura na dan na hektar. Upravičencu se prizna nadomestilo v višini 2,75 eura na hektar gojitvene površine na dan v obdobju prehoda iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo. Pri tem se upošteva, da je v konvencionalni kontrolirani toplovodni akvakulturi, ki vključuje vse gojitvene tehnološke postopke (gnojenje, krmljenje, razkuževanje) pričakovana letna proizvodnja na ha 2.000 kg, ekološki toplovodni akvakulturi pa je ta omejena na 1.500 kg rib na hektar letno. Ob tem se upošteva tudi 100 odstotna višja cena hrane, ki je dovoljena pri ekološki akvakulturi.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 44. člena Uredbe se vlagatelju, ki izpolnjuje vse pogoje iz tega javnega razpisa, izplača nadomestilo za vsak dan obdobja od dneva začetka vstopa v shemo preusmeritve v ekološko akvakulturo do datuma pridobitve certifikata ekološke akvakulture.
(5) V skladu s petim odstavkom 44. člena Uredbe se ne glede na prejšnji odstavek nadomestilo lahko izplača za največ 1.095 dni.
XIII. Vlaganje vlog
V skladu s 102. členom Uredbe:
1. vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
2. vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz prejšnje točke prijavi pri ARSKTRP;
3. za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prve točke tega poglavja ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP;
4. prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis, prijavni obrazec in razpisna dokumentacija;
5. vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali jo vloži osebno v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur v roku, ki je določen v tem javnem razpisu;
6. na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja;
7. podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elektronskem sistemu pripravi ARSKTRP ter se objavijo na spletni strani MKGP in ARSKTRP;
8. Ne glede na 2., 3. in 4. točko tega poglavja se zahtevki za povračilo vlagajo pisno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali se vložijo osebno v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur v roku, ki je določen v javnem razpisu;
9. vloga za dodelitev nadomestila mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in prijavnega obrazca za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila.
XIV. Nedopustnost vlog za operacije
V skladu s 103. členom Uredbe:
1. vloge za operacije za ukrep na tem javnem razpisu so nedopustne, če jih vloži vlagatelj, za katerega je pristojno sodišče s pravnomočno sodbo ugotovilo, da je storil kaznivo dejanje zoper okolje, prostor in naravne dobrine iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika. Vlagatelj priloži izjavo;
2. če je bilo kaznivo dejanje iz prejšnje točke storjeno iz hude malomarnosti, je vloga nedopustna za obdobje 12 mesecev, če je bilo kaznivo dejanje storjeno naklepno pa za obdobje 24 mesecev od datuma pravnomočne sodbe pristojnega sodišča, v kateri je bilo ugotovljeno, da je bilo storjeno eno ali več kaznivih dejanj iz prejšnje točke;
3. obdobje nedopustnosti iz prejšnje točke se podaljša za šest mesecev, če se je pristojno sodišče v pravnomočni sodbi iz 1. točke tega poglavja sklicevalo na obstoj oteževalnih okoliščin oziroma ugotovilo, da je dejanje, ki ga je storil vlagatelj, trajalo več kot eno leto;
4. v primeru 12 mesečne nedopustnosti vloge iz 2. točke tega poglavja, se ta lahko skrajša za šest mesecev, če se je pristojno sodišče s pravnomočno sodbo iz prve točke tega poglavja izrecno sklicevalo na olajševalne okoliščine;
5. za namene izračuna obdobja nedopustnosti se upoštevajo le pravnomočne sodbe pristojnega sodišča iz 1. točke tega poglavja, ki se nanašajo na kazniva dejanja, storjena od 1. januarja 2013.
XV. Obravnava in izbor vlog
(1) V skladu s prvim odstavkom 104. člena Uredbe prispele vloge obravnava ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti v obdobjih, določenih v tem javnem razpisu. Vloge za posamezni ukrep se odobravajo in sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev, razpisanih s tem javnim razpisom. Obravnava vloge se začne s preveritvijo njene popolnosti v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbami tega javnega razpisa.
(2) V skladu z drugim odstavkom 104. člena Uredbe v primeru, če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP vlagatelja pozove k njeni dopolnitvi. Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasnitev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna, oceni na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
(5) V skladu s petim odstavkom 104. člena Uredbe se v primeru, če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu, in dosega enako število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh oziroma vseh vlog, izvede žreb. Pri žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O dnevu žreba se vlagatelji pisno obvestijo. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki ga vodi, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
(6) V skladu s šestim odstavkom 104. člena Uredbe se opravi žrebanje v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 104. člena Uredbe se o žrebanju sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(8) V skladu z osmim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna, vsebinsko ustrezna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, zavrne.
(9) V skladu z devetim odstavkom 104. člena Uredbe se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
XVI. Vlaganje zahtevkov za povračilo sredstev in obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije
Ob vložitvi zahtevka za povračilo sredstev morajo biti v skladu s 110. členom Uredbe izpolnjeni naslednji splošni pogoji:
1. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za povračilo. Zahtevek se vloži v skladu z roki, določenimi v odločbi o pravici do sredstev;
2. zahtevek za povračilo sredstev vloži upravičenec v skladu s XIII. in XVII. poglavjem tega javnega razpisa in ga pošlje ARSKTRP;
3. dokazila o upravičenosti za povračila sredstev se morajo glasiti na upravičenca;
4. pri vložitvi zahtevka za povračilo sredstev mora biti operacija pred vložitvijo zahtevka za nadomestilo zaključena. Upravičenec zahtevku za povračilo sredstev priloži naslednja dokazila:
– certifikat o ekološki akvakulturi, izdan s strani pooblaščene organizacije za opravljanje ekološkega nadzora v Republiki Sloveniji,
– da ima status ekološke akvakulture v evidenci certifikatov ekološkega kmetovanja, ki jo vodi MKGP,
– listino o udeležbi na najmanj štiri urnem usposabljanju o ekološki proizvodnji pri pooblaščeni organizaciji za opravljanje ekološkega nadzora v Republiki Sloveniji;
5. upravičenec vodi ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavlja evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem;
6. upravičenec vsako finančno, vsebinsko in časovno spremembo operacije utemelji in obrazloži ter pridobi zanjo soglasje ARSKTRP;
7. na podlagi vloženega popolnega zahtevka za povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz 112. člena Uredbe se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca. Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje iz tega javnega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP odobri in izplača sredstva v skladu s petim odstavkom 112. člena Uredbe na transakcijski račun upravičenca, ki ga ta sporoči prek spletnega vstopnega mesta na naslovu: http://e-kmetija.gov.si. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za povračilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo;
8. v skladu s šestim odstavkom 112. člena Uredbe ARSKTRP se zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz tega javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, z odločbo zavrne;
9. če ARSKTRP v skladu s sedmim odstavkom 112. člena Uredbe pri upravnem preverjanju vlog ali preverjanju na kraju samem ugotovi nepravilnosti, sredstev ne izplača ali jih izplača delno. Če so bila sredstva že izplačana upravičencu, ARSKTRP sproži postopek za izterjavo zneskov dodeljene podpore;
10. upravičenec v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1) ter navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada, izpolni zahteve glede označevanja operacij.
XVII. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom 111. člena Uredbe upravičenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev se vloži najpozneje na datum, določen v odločbi o pravici do sredstev.
(2) V skladu z drugim odstavkom 111. člena Uredbe se upravičencu sredstva izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka za povračilo sredstev v skladu s XVI. poglavjem tega javnega razpisa. Upravičenec lahko na posamezno vlogo za povračilo sredstev za prehod iz konvencionalne v ekološko akvakulturo vloži en zahtevek.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 111. člena Uredbe lahko AKTRP, če upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, podaljša rok za vložitev zahtevka za največ 12 mesecev, vendar ne več kot tri leta od datuma vstopa v shemo preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo.
XVIII. Obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije in od datuma končnega izplačila upravičencu
(1) V skladu s 113. členom Uredbe so obveznosti upravičenca od datuma končnega izplačila:
1. podprta operacija iz tega javnega razpisa se mora uporabljati v skladu s predmetom podpore tega javnega razpisa, za katerega so bila dodeljena sredstva, še najmanj naslednjih pet let od datuma končnega izplačila;
2. za operacije, katerih predmet so povračila sredstev iz tega javnega razpisa, mora upravičenec izpolnjevati pogoje iz 71. člena Uredbe 1303/2013/EU še pet let od datuma končnega izplačila upravičencu, in sicer:
– ne sme prenehati ali premestiti proizvodne dejavnosti iz programskega območja,
– ne sme spremeniti lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost ali
– ne sme bistveno spremeniti značaja, ciljev ali pogojev izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji;
3. upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, hraniti še najmanj pet let od datuma končnega izplačila. Dokumenti se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na splošno sprejetih nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi različicami izvirnih dokumentov ali dokumentov, ki so le v elektronski obliki v skladu s tretjim odstavkom 140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
4. kadar so dokumenti samo v elektronski obliki, morajo računalniški sistemi, ki se uporabljajo, izpolnjevati sprejete varnostne standarde, ki zagotavljajo, da shranjeni dokumenti izpolnjujejo nacionalne zakonske zahteve in da se je nanje možno sklicevati pri reviziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
5. upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Unije in Republike Slovenije;
6. upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti izpolnjevati pet let od datuma končnega izplačila upravičencu v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada.
(2) V skladu s prvim odstavkom 45. člena Uredbe v času preusmeritve in še pet let po vstopu v shemo ekološke akvakulture upravičenec ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika.
(3) V skladu z drugim odstavkom 45. člena Uredbe mora upravičenec do nadomestila še vsaj pet let po vstopu v shemo ekološke akvakulture izpolnjevati zahteve ekološke proizvodnje.
(4) V skladu s tretjim odstavkom 45. člena Uredbe mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev, najpozneje v drugem koledarskem letu po datumu zadnjega izplačila sredstev, izpolniti vsaj 80 odstotkov vrednosti kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu. Kazalnik rezultata je sprememba obsega ekološke proizvodnje akvakulture v tonah.
(5) V skladu s četrtim odstavkom 45. člena Uredbe mora upravičenec o izpolnjenih obveznostih iz prejšnjega odstavka poročati ARSKTRP za naslednja tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo iz XX. poglavja tega javnega razpisa pošlje do 31. marca tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko leto, in sicer se prvič poroča 31. marca drugega koledarskega leta za prvo koledarsko leto na obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP.
(6) V skladu s petim odstavkom 45. člena Uredbe mora upravičenec voditi ločeno knjigovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s 5. točko XVI. poglavja tega javnega razpisa od začetka izvajanja operacije in še pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev ter knjigovodske podatke do 31. marca vsako leto poslati ARSKTRP.
XIX. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti in sankcije za kršitve
(1) V skladu s prvim odstavkom 116. člena Uredbe ARSKTRP pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka za povračilo, namerni nepravilnosti v skladu s predpisi Unije in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, zahteva vračilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) V skladu z drugim odstavkom 116. člena Uredbe se vlogo zavrne, če MKGP ali ARSKTRP na podlagi uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Finančne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi oziroma neizpolnjevanje pogojev, določenih s tem javnim razpisom.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe upravičenec ni upravičen do sredstev, določenih v odločbi, če zamudi rok za vložitev zahtevka za povračilo sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev, ravno tako se izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in v naslednjem koledarskem letu.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva, če ne uporablja operacije v skladu s 1. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa še najmanj pet let od datuma končnega izplačila.
(5) V skladu s petim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva, če v petih letih od datuma končnega izplačila ne upošteva določb 2. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa. Upravičenec se izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa v koledarskem letu ugotovitve kršitve in naslednjem koledarskem letu.
(6) V skladu s šestim odstavkom 116. člena Uredbe in v skladu s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 1303/2013/EU se prejšnji odstavek ne uporablja, če proizvodna dejavnost preneha zaradi stečaja, ki ni posledica goljufij.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 116. člena Uredbe se upravičencu, ki ne vodi knjigovodstva in ne poroča o izpolnjenih obveznostih za operacije iz tega javnega razpisa, določijo sankcije, in sicer:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi upravičenec prejme opozorilo;
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno višino izplačanih sredstev.
(8) V skladu z osmim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije v skladu s 3. in 4. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer v naslednjih deležih:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev;
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev;
3. po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(9) V skladu z devetim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči preverjanj na kraju samem oziroma dostopa do dokumentacije o operaciji iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa, v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(10) V skladu z desetim odstavkom 116. člena Uredbe upravičenec, ki ne označi operacije ali označenosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti označevanja v skladu s 6. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo,
2. po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi v proračun Republike Slovenije vrne po deset odstotkov skupnih izplačanih sredstev.
(11) V skladu s prvim odstavkom 46. člena Uredbe mora upravičenec, ki krši obveznosti iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa, v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(12) V skladu z drugim odstavkom 46. člena Uredbe mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz četrtega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni do 60 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni do 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu,
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do 40 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.
XX. Poročilo o uresničevanju obveznosti
(1) V skladu s 114. členom Uredbe se poročilo o uresničevanju obveznosti predloži, kot to določa peti odstavek XVIII. poglavja tega javnega razpisa. Poročilo vloži upravičenec na ARSKTRP.
(2) Podrobnejša navodila glede poročanja o izpolnjenih obveznostih se objavijo na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/) in ARSKTRP.
XXI. Izvedba preverjanj izpolnjevanja obveznosti ter sistem kršitev in sankcij
(1) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe je za preverjanje izpolnjevanja vseh obveznosti upravičenca, določenih v tem javnem razpisu, odgovorna ARSKTRP.
(2) V skladu z drugim odstavkom 115. člena Uredbe preverjanje podatkov o uresničevanju obveznosti za vse operacija tega javnega razpisa izvaja ARSKTRP. Ob tem ARSKTRP preveri še izpolnjevanje obveznosti iz drugega odstavka XVIII. poglavja tega javnega razpisa.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe MKGP kot organ upravljanja preverja pravilnost izvajanja ukrepov iz tega javnega razpisa.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega razpisa sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in določbami Uredbe ter tega javnega razpisa.
(5) V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev, ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(6) V skladu s šestim odstavkom 115. člena Uredbe lahko upravičenec, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tem javnem razpisu in v odločbi o pravici do sredstev, pri ARSKTRP vloži obrazloženi zahtevek za spremembo obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 115. člena Uredbe v primeru, če ARSKTRP ugotovi, da so tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse obveznosti, določene v tem javnem razpisu, ter je dosežen namen, za katerega je bila upravičencu dodeljena pravica do sredstev, zahtevku za spremembo ugodi.
XXII. Višja sila in izjemne okoliščine
(1) V skladu s 117. členom Uredbe se za doseganje vrednosti kazalnikov za ukrep iz tega javnega razpisa priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin.
(2) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(3) O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči ARSKTRP ter na podlagi prejetih dokazil izda odločbo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti