Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

Št. 314-2/2014/8 Ob-2596/18, Stran 1618
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17 in 16/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2017/2305 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« ter cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (UL L št. 335 z dne 15. 12. 2017, str. 1); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1787 z dne 12. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske politike in skupne ribiške politike (UL L št. 256 z dne 4. 10. 2017, str. 1); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2014/EU) ter
– Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 22. 7. 2015 o odobritvi »Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020« za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014SI14MFOP001, zadnjič spremenjenega z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017)16542 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)5168 o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020) (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014-2020), ki je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani OP ESPR 2014-2020 (www.ribiski-sklad.si), objavlja
drugi javni razpis 
za ukrep »Inovacije v akvakulturi«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je spodbujanje inovacij v akvakulturi.
II. Razpisana sredstva
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 400.000,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) 300.000,00 eurov ter prispevek Republike Slovenije 100.000,00 eurov. Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
(3) Sredstva, ki jih zagotovita Unija in Republika Slovenija, bremenijo proračunski postavki:
PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – udeležba Unije;
PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – slovenska udeležba.
(4) Stopnja javne podpore je 100 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo, od tega 75 odstotkov zagotovi Unija in 25 odstotkov zagotovi Republika Slovenija.
(5) Najnižji znesek podpore je 20.000 eurov na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je 100.000 eurov na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz tega ukrepa pridobi največ do 100.000 eurov podpore.
(6) Do podpore so upravičene operacije, katerih vloge so popolne in vsebinsko ustrezne ter ki so v skladu z določbami od VII. do X. poglavja tega javnega razpisa.
III. Vrsta javnega razpisa: ukrep inovacije v akvakulturi se v skladu s 101. členom Uredbe izvaja z delno odprtim javnim razpisom.
IV. Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa
(1) Javni razpis za ukrep »Inovacije v akvakulturi« iz OP ESPR 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP.
(3) Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v mesecu. V odpiranje bodo vključene vse vloge, ki bodo prispele do vključno zadnjega delovnega dne preteklega meseca.
(4) MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje javnega razpisa.
V. Obdobje upravičenosti stroškov: v skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni stroški operacije stroški, ki so nastali od izdaje odločbe o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma najpozneje v treh letih po izdaji odločbe o odobritvi sredstev.
VI. Informacije o razpisu: INFO točka: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, e-pošta aktrp@gov.si.
VII. Predmet podpore
V skladu s 17. členom Uredbe je predmet podpore izvajanje raziskovalnih projektov za inovacije v akvakulturi, ki sledijo vsaj enemu od naslednjih ciljev:
1. razvijanje tehničnega, znanstvenega ali organizacijskega znanja v objektih akvakulture, ki zlasti zmanjšuje vpliv na okolje ter zmanjšuje odvisnost od ribje moke in ribjega olja, spodbuja trajnostno izkoriščanje virov v akvakulturi, prispeva k dobremu počutju živali ali olajšuje nove trajnostne načine proizvodnje;
2. razvijanje ali uvajanje novih vrst akvakulture z dobrim tržnim potencialom, novih ali bistveno izboljšanih proizvodov, novih ali izboljšanih postopkov ter novih ali izboljšanih sistemov upravljanja in organizacijskih sistemov ali
3. proučevanje tehnične ali ekonomske izvedljivosti inovativnih proizvodov ali postopkov.
VIII. Upravičenci
(1) V skladu z 18. členom Uredbe so upravičenci pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so:
1. gospodarske družbe,
2. samostojni podjetniki posamezniki.
(2) Upravičenci iz prejšnjega odstavka so lahko le mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP), ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Priporočila Komisije št. 361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi definicij za mikro, mala in srednje velika podjetja (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36):
1. mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od dveh milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od dveh milijonov eurov;
2. malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 10 milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 10 milijonov eurov;
3. srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 50 milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 43 milijonov eurov.
IX. Upravičeni stroški
(1) V skladu z 19. členom Uredbe so upravičeni stroški:
1. stroški raziskovalnih ur, povezanih s potrjenim raziskovalnim projektom inovacij v akvakulturi. Vrednost raziskovalne ure ne sme biti večja, kot so zadnji evidentirani letni bruto stroški za zaposlene v Republiki Sloveniji, deljeno s številom delovnih dni v koledarskem letu oddaje vloge. Najvišja priznana cena za opravljeno delovno uro ne sme biti višja kot:
– 30 eurov za vodjo raziskovalnega projekta,
– 20 eurov za raziskovalca,
– 15 eurov za ostale izvajalce.
2. stroški informiranja in obveščanja javnosti v višini do pet odstotkov vrednosti operacije.
(2) V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni stroški samo stroški, ki so nastali od izdaje odločbe o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma najpozneje tri leta po izdaji odločbe o odobritvi sredstev.
X. Pogoji za pridobitev sredstev
A. Splošni pogoji za odobritev vloge
(1) V skladu s 108. členom Uredbe mora vlagatelj izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. operacija je izvedena na območju Republike Slovenije;
2. za izvedbo operacije so pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja;
3. vlagatelj ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
4. vlagatelj ima poravnane vse davčne obveznosti do države;
5. vlagatelj mora biti ekonomsko in finančno sposoben, kar se preverja z bonitetno oceno;
6. za nakazilo dodeljenih sredstev ima vlagatelj odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
7. vsa dokumentacija in druga dokazila, ki se priložijo vlogi, se glasijo na vlagatelja;
8. vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni strani ribiškega sklada v skladu s poglavjem 3.2 priloge V Uredbe 508/2014/EU;
9. če vlagatelj ni lastnik ali solastnik obrata akvakulture, ki bo predmet operacije, ima sklenjeno dolgoročno pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj deset let po dnevu oddaje vloge;
10. vloga in predloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Za dokumente, ki so predloženi v tujem jeziku, vlagatelj – upravičenec zagotovi slovenski prevod;
11. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev.
(2) Za izvajanje ukrepov iz tega javnega razpisa vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz 3., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka predloži izjavo. Vlagatelj mora predložiti tudi izjavo, ali je MSP podjetje. Vzorci izjav so sestavni del prijavnega obrazca.
(3) Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki bi upravičevali pridobitev sredstev. Za umetno ustvarjene pogoje se sredstva ne odobrijo ali se odvzamejo.
B. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
(1) V skladu z 20. členom Uredbe mora vlagatelj poleg splošnih pogojev, določenih v prejšnjem podpoglavju, ob oddaji vloge na ta javni razpis izpolnjevati še posebne pogoje. Posebni pogoji za pridobitev podpore so:
1. obrat akvakulture, v katerem se izvaja inovacija, mora biti vpisan v Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (v nadaljnjem besedilu: CRA);
2. obrat akvakulture, v katerem se izvaja inovacija, ima status odobrenega obrata pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
3. iz CRA razvidni podatki o staležu in proizvodnji akvakulture najmanj od leta 2014 oziroma od začetka proizvodnje, če se je ta začela po tem letu;
4. vlagatelj je imetnik vodne pravice za obrat akvakulture, kjer se bo izvajala operacija, po predpisih, ki urejajo vode, razen kadar uporablja vodo iz deževnice;
5. vlagatelj ima pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje za obrat akvakulture, kjer se izvaja inovacija;
6. za plavajoče objekte na morju in celinskih vodah dovoljenje iz prejšnje točke ni potrebno;
7. vlagatelj predloži poslovni načrt, s katerim izkaže ekonomsko upravičenost dejavnosti akvakulture, kjer se inovacija izvaja. Ekonomska upravičenost se preverja z interno stopnjo donosnosti, ki mora biti pozitivna. Poslovni načrt mora biti izdelan za ekonomsko dobo operacije, ki v nobenem primeru ne sme biti krajša od pet let po zaključku operacije;
8. obseg dejavnosti akvakulture je vsaj v višini 1,00 ekvivalenta polnega delovnega časa, kar je razvidno iz poslovnega načrta;
9. če gre za inovacije pri vzreji novih vrst vodnih organizmov, vlagatelj predloži ustrezno dovoljenje za njihovo vzrejo;
10. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da ni storil kaznivega dejanja iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17; v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik).
(2) Vlagatelj izvaja operacijo v sodelovanju s partnerjem, s katerim ima sklenjeno notarsko overjeno pogodbo o sodelovanju pri raziskovalnem projektu inovacije. V pogodbi mora biti določena vrednost predvidenih del ter podrobno opredeljene naloge partnerja in obseg dela po postavkah v vrednostih in številu ur s časovnico skladno s projektno nalogo. Partnerji pri operaciji so lahko le raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju matematično-naravoslovnih ved, tehničnih ved ali biotehničnih ved, ki ga vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS), ter izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, ki ureja raziskovalno in razvojno dejavnost. Vodja raziskovalnega projekta je lahko le raziskovalec, ki je vpisan v evidenco raziskovalcev pri ARRS.
(3) Vlagatelj predloži podroben raziskovalni projekt za inovacije v akvakulturi, ki vsebuje:
1. naslov raziskovalnega projekta;
2. umestitev raziskovalnega projekta v enega od ciljev iz VII. poglavja tega javnega razpisa;
3. podrobno opredelitev problema;
4. podrobno obrazložitev namena raziskovalnega projekta;
5. cilje raziskovalnega projekta;
6. podroben prikaz začetnega stanja in pričakovanih končnih rezultatov glede na merila;
7. podroben prikaz aktivnosti, izvajalcev in predvidenih ur;
8. projektno skupino, ki bo izvedla raziskovalni projekt;
9. vodjo raziskovalnega projekta, ki je za polni delovni čas zaposlen v raziskovalni organizaciji, ki je partner vlagatelja pri izvedbi projekta inovacije in je vpisan v evidenco raziskovalcev pri ARRS;
10. vodjo aplikativnega raziskovalnega projekta, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo raziskovalno in razvojno dejavnost v Republiki Sloveniji in
11. javno predstavitev operacije.
XI. Priloge k vlogi na javni razpis
Priloge, ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis za ukrep inovacije v akvakulturi, so naslednje:
1. poslovni načrt;
2. raziskovalni projekt za inovacijo v akvakulturi;
3. podrobno specifikacijo predvidenih del v vrednosti in številu ur s časovnico vlagatelja in pogodbene raziskovalne organizacije ter morebitnih drugih podizvajalcev;
4. notarsko overjena pogodba o sodelovanju pri raziskovalnem projektu inovacije z raziskovalno organizacijo;
5. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da ni storil kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika;
6. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da ni storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo ali Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo,
7. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavlja:
– da je seznanjen s pogoji in obveznostmi iz javnega razpisa za ukrep »Inovacije v akvakulturi« in prijavnega obrazca,
– da za iste stroške v vlogi za pridobitev sredstev, še ni prejel sredstev Unije ali drugih javnih sredstev Republike Slovenije,
– da ima za izvedbo operacije pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja,
– da so vsi podatki, ki jih je navedel v vlogi na javni razpis, resnični, točni, popolni ter da za svoje izjave prevzema vso kazensko in materialno odgovornost,
– da dovoljuje uporabo osebnih podatkov in podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, iz uradnih evidenc,
– da dovoljuje za namen postopka za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Inovacije v akvakulturi« ARSKTRP, da pridobi podatke iz ustreznih evidenc,
– da ima poravnane vse davčne obveznosti do države,
– da nima neporavnanih nalogov za izterjavo,
– da nepremičnina, na kateri se izvaja operacija, ni predmet izvršbe,
– da ima dejavnost s področja gojenja vodnih organizmov registrirano na ozemlju Republike Slovenije,
– da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz sodnega registra,
– da ima odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
– da se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/)
– da bo vodil ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavljal evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem,
– da bo dejavnost uporabljal za namen, določen v vlogi oziroma v poslovnem načrtu;
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega odstavka 113. člena Uredbe še pet let od datuma končnega izplačila,
– da bo hranil vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, še najmanj pet let od datuma končnega izplačila,
– do bo omogočil dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Unije in Republike Slovenije,
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 23. člena Uredbe,
– da dovoljuje objavo končnega poročila in rezultatov inovacij na spletni strani ribiškega sklada,
– da bo obveznost obveščanja javnosti izpolnjeval pet let od datuma končnega izplačila v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada.
XII. Merila za izbor operacij
I. NAZIV UKREPA
Inovacije (47. člen Uredbe 508/2014/EU)
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merilo 
Število točk
1. Tehnološki vidik
Inovacije, ki vplivajo na manjšo porabo vode
zmanjšana poraba vode za več kot 40 %
10
zmanjšana poraba vode od 20 % do vključno 40 %
5
zmanjšana poraba vode do vključno 20 %
3
Inovacije za večji prirast vodnih organizmov
nad 20 %
10
od 10 % do vključno 20 %
5
od vključno 5 % do vključno 10 %
3
Vzreja novih vrst z dobrimi tržnimi možnostmi
celoten ciklus vzreje
10
začetni cikel od vzreje do mladice
5
zaključni cikel vzreje od mladice
3
Inovacije, ki zmanjšujejo uporabo ribje moke v prehrani vodnih organizmov
nad 50 %
10
od 25 % do vključno 50 %
5
do vključno 25 %
3
2. Okoljski vidik
Inovacije za zmanjševanje vpliva odpadnih voda
vsebina dušika v odpadni vodi se zmanjša za 50 %
10
vsebina dušika v odpadni vodi se zmanjša od 25 % do vključno 50 %
5
vsebina dušika v odpadni vodi se zmanjša od vključno 25 %
3
Inovacije za boljšo izrabo energije in samooskrbo objekta akvakulture z obnovljivimi viri
nad 50 %
10
od 25 % do vključno 50 %
5
do vključno 25 %
3
3. Ekonomski vidik
Inovacije za izboljšanje sistema upravljanja in trženja – povečanje prihodka podjetja akvakulture
nad 50 %
10
od 20 % do vključno 50 %
5
do vključno 20 %
3
4. Operacija ima jadransko-jonsko značko
da
10
ne
0
NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:
80
Financirale se bodo operacije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene presegle minimalni prag 20 točk, in sicer glede na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi ukrepa inovacije v akvakulturi.
XIII. Vlaganje vlog
V skladu s 102. členom Uredbe:
1. vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
2. vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz prejšnje točke prijavi pri ARSKTRP;
3. za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP;
4. prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis, prijavni obrazec in razpisna dokumentacija;
5. vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali jo vloži osebno v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur v roku, ki je določen v tem javnem razpisu;
6. na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja;
7. podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elektronskem sistemu pripravi ARSKTRP ter se objavijo na spletni strani MKGP in ARSKTRP;
8. ne glede na 2., 3. in 4. točko tega poglavja se zahtevki za povračilo vlagajo pisno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali se vložijo osebno v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur v roku, ki je določen v javnem razpisu;
9. vloga za dodelitev sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in prijavnega obrazca za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila.
XIV. Nedopustnost vlog za operacije
V skladu s 103. členom Uredbe:
1. vloge za operacije za ukrep na tem javnem razpisu so nedopustne, če jih vloži vlagatelj, za katerega je pristojno sodišče s pravnomočno sodbo ugotovilo, da je storil kaznivo dejanje zoper okolje, prostor in naravne dobrine iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika. Vlagatelj priloži izjavo, da ni storil teh kaznivih dejanj;
2. če je bilo dejanje iz prejšnje točke storjeno iz hude malomarnosti, je vloga nedopustna za obdobje 12 mesecev, če je bilo dejanje storjeno naklepno pa za obdobje 24 mesecev od datuma pravnomočne sodbe pristojnega sodišča, v kateri je bilo ugotovljeno, da je bilo storjeno eno ali več kaznivih dejanj iz prejšnje točke;
3. obdobje nedopustnosti iz prejšnje točke se podaljša za šest mesecev, če se je pristojno sodišče v pravnomočni sodbi iz 1. točke tega poglavja sklicevalo na obstoj oteževalnih okoliščin oziroma ugotovilo, da je dejanje, ki ga je storil vlagatelj, trajalo več kot eno leto;
4. v primeru 12 mesečne nedopustnosti vloge iz 2. točke tega poglavja, se ta lahko skrajša za šest mesecev, če se je pristojno sodišče s pravnomočno sodbo iz prve točke tega poglavja izrecno sklicevalo na olajševalne okoliščine;
5. za namene izračuna obdobja nedopustnosti se upoštevajo le pravnomočne sodbe pristojnega sodišča iz 1. točke tega poglavja, ki se nanašajo na kazniva dejanja, storjena od 1. januarja 2013.
XV. Obravnava in izbor vlog
(1) V skladu s prvim odstavkom 104. člena Uredbe prispele vloge obravnava ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti v obdobjih, določenih v tem javnem razpisu. Vloge se odobravajo in sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev, razpisanih s tem javnim razpisom. Obravnava vloge začne s preveritvijo njene popolnosti v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbami tega javnega razpisa.
(2) V skladu z drugim odstavkom 104. člena Uredbe v primeru, če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP vlagatelja pozove k njeni dopolnitvi. Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasnitev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna, oceni na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
(5) V skladu s petim odstavkom 104. člena Uredbe se v primeru, če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu, in dosega enako število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh oziroma vseh vlog, izvede žreb. Pri žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O dnevu žreba se vlagatelje pisno obvesti. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki ga vodi, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
(6) V skladu s šestim odstavkom 104. člena Uredbe se opravi žrebanje v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 104. člena Uredbe se o žrebanju sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(8) V skladu z osmim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna, vsebinsko ustrezna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, zavrne.
(9) V skladu z devetim odstavkom 104. člena Uredbe se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
XVI. Vlaganje zahtevkov za povračilo sredstev in obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije
V skladu s 110. členom Uredbe:
1. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za povračilo. Zahtevek se vloži v skladu z roki, določenimi v odločbi o pravici do sredstev;
2. zahtevek za povračilo sredstev vloži upravičenec v skladu s XIII. in XVII. poglavjem tega javnega razpisa in ga pošlje ARSKTRP;
3. dokazila, ki dokazujejo upravičenost za povračilo sredstev se morajo glasiti na upravičenca;
4. pri vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev mora biti operacija pred vložitvijo zahtevka zaključena;
5. upravičenec zahtevku za povračilo sredstev priloži:
– končno oziroma vmesna poročila s slikovnim materialom in rezultati inovacije,
– celotno specifikacijo opravljenih del in ur in vrednosti po posameznih osebah, vključenih v projekt (časovnica), za upravičenca in raziskovalno organizacijo,
– račun raziskovalne organizacije, s katero je imel sklenjeno pogodbo in potrdilo o plačilu računa,
– dokazilo o izvedbi javne predstavitve operacije,
– pri končnem zahtevku izjavo o vključitvi inovacije v proizvodni proces oziroma podrobno utemeljitev zakaj se inovacija ni vključila v proizvodnji proces;
6. upravičenec vodi ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavlja evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem;
7. upravičenec vsako finančno, vsebinsko in časovno spremembo operacije utemelji in obrazloži ter pridobi zanjo soglasje ARSKTRP;
8. na podlagi vloženega popolnega zahtevka za povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz 112. člena Uredbe se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca. Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje iz tega javnega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP odobri in izplača sredstva v skladu s petim odstavkom 112. člena Uredbe na transakcijski račun upravičenca, ki ga ta sporoči prek spletnega vstopnega mesta na naslovu: http://e-kmetija.gov.si. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za povračilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo;
9. v skladu s šestim odstavkom 112. člena Uredbe ARSKTRP zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz tega javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, z odločbo zavrne;
10. če ARSKTRP v skladu s sedmim odstavkom 112. člena Uredbe pri upravnem preverjanju vlog ali preverjanju na kraju samem ugotovi nepravilnosti, sredstev ne izplača ali jih izplača delno. Če so bila sredstva že izplačana upravičencu, ARSKTRP sproži postopek za izterjavo zneskov dodeljene podpore;
11. upravičenec v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1) ter navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada, izpolni zahteve glede označevanja operacij.
XVII. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom 111. člena Uredbe upravičenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev se vloži najpozneje na datum, določen v odločbi o pravici do sredstev.
(2) V skladu z drugim odstavkom 111. člena Uredbe se upravičencu sredstva izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka za povračilo sredstev v skladu s XVI. poglavjem tega javnega razpisa. Upravičenec lahko na posamezno vlogo za stroške operacije za ukrep inovacije v akvakulturi vloži štiri zahtevke.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 111. člena Uredbe lahko ARSKTRP, če upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, podaljša rok za vložitev zahtevka za največ 12 mesecev, vendar ne več kot do datuma zaključka operacije, ki je določen v javnem razpisu.
XVIII. Obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije in od datuma končnega izplačila upravičencu
(1) V skladu s 113. členom Uredbe so obveznosti upravičenca od datuma končnega izplačila:
1. podprta dejavnost akvakulture, ki je bila predmet operacije iz tega javnega razpisa, se mora uporabljati v skladu s predmetom podpore tega javnega razpisa, za katerega so bila dodeljena sredstva, še najmanj naslednjih pet let od datuma končnega izplačila;
2. za dejavnost akvakulture, katerih predmet so povračila sredstev iz tega javnega razpisa, mora upravičenec izpolnjevati pogoje iz 71. člena Uredbe 1303/2013/EU še pet let od datuma končnega izplačila upravičencu, in sicer:
– ne sme prenehati ali premestiti proizvodne dejavnosti iz programskega območja,
– ne sme spremeniti lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost ali
– ne sme bistveno spremeniti značaja, ciljev ali pogojev izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji.
3. upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, hraniti še najmanj pet let od datuma končnega izplačila. Dokumenti se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na splošno sprejetih nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi različicami izvirnih dokumentov ali dokumentov, ki so le v elektronski obliki v skladu s tretjim odstavkom 140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
4. kadar so dokumenti samo v elektronski obliki, morajo računalniški sistemi, ki se uporabljajo, izpolnjevati sprejete varnostne standarde, ki zagotavljajo, da shranjeni dokumenti izpolnjujejo nacionalne zakonske zahteve in da se je nanje možno sklicevati pri reviziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
5. upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Unije in Republike Slovenije;
6. operacija mora biti označena v skladu z navodili organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanja operacij v okviru OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletnih strani ribiškega sklada;
7. upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti izpolnjevati pet let od datuma končnega izplačila upravičencu v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada.
(2) V skladu s prvim odstavkom 23. člena Uredbe v času in še pet let po zadnjem izplačilu sredstev upravičenec ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika.
(3) V skladu z drugim odstavkom 23. člena Uredbe mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev, najpozneje v tretjem koledarskem letu po datumu zadnjega izplačila sredstev, izpolniti vsaj 80 odstotkov vrednosti kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.
Kazalniki rezultata so:
– sprememba obsega proizvodnje akvakulture v tonah,
– sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture v tisočih eurih in
– sprememba čistega dobička v tisočih eurih.
(4) V skladu s tretjim odstavkom 23. člena Uredbe mora upravičenec o izpolnjenih obveznostih iz prejšnjega odstavka poročati ARSKTRP za naslednja tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo iz XX. poglavja tega javnega razpisa pošlje do 31. marca tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko leto, in sicer se prvič poroča 31. marca drugega koledarskega leta za prvo koledarsko leto na obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP.
(5) V skladu s četrtim odstavkom 23. člena Uredbe mora upravičenec voditi ločeno knjigovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s 5. točko XVI. poglavja tega javnega razpisa od začetka izvajanja operacije in še pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev ter knjigovodske podatke do 31. marca vsako leto poslati ARSKTRP.
XIX. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti in sankcije za kršitve
(1) V skladu s prvim odstavkom 116. člena Uredbe ARSKTRP pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka za povračilo, namerni nepravilnosti v skladu s predpisi Unije in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, zahteva vračilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) V skladu z drugim odstavkom 116. člena Uredbe se vlogo zavrne, če MKGP ali ARSKTRP na podlagi uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Finančne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi oziroma neizpolnjevanje pogojev, določenih s tem javnim razpisom.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe upravičenec ni upravičen do sredstev, določenih v odločbi, če zamudi rok za vložitev zahtevka za povračilo sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev, ravno tako se izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in v naslednjem koledarskem letu.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva, če ne uporablja operacije v skladu s 1. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa še najmanj pet let od datuma končnega izplačila.
(5) V skladu s petim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva, če v petih letih od datuma končnega izplačila ne upošteva določb 2. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa. Upravičenec se izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa v koledarskem letu ugotovitve kršitve in naslednjem koledarskem letu.
(6) V skladu s šestim odstavkom 116. člena Uredbe in v skladu s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 1303/2013/EU se prejšnji odstavek ne uporablja, če proizvodna dejavnost preneha zaradi stečaja, ki ni posledica goljufij.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 116. člena Uredbe se upravičencu, ki ne vodi knjigovodstva in ne poroča o izpolnjenih obveznostih za operacije iz tega javnega razpisa, določijo sankcije, in sicer:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi upravičenec prejme opozorilo;
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno višino izplačanih sredstev.
(8) V skladu z osmim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije v skladu s 3. in 4. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer v naslednjih deležih:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev;
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev;
3. po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(9) V skladu z devetim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči preverjanj na kraju samem oziroma dostopa do dokumentacije o operaciji iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa, v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(10) V skladu z desetim odstavkom 116. člena Uredbe upravičenec, ki ne označi operacije ali označenosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti označevanja v skladu s 7. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo,
2. po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi v proračun Republike Slovenije vrne po deset odstotkov skupnih izplačanih sredstev.
(11) V skladu s prvim odstavkom 24. člena Uredbe mora upravičenec, ki krši obveznosti iz drugega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa, v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(12) V skladu z drugim odstavkom 24. člena Uredbe mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz tretjega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni do 60 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni do 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu,
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do 40 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.
XX. Poročilo o uresničevanju obveznosti
(1) V skladu s 114. členom Uredbe se poročilo o uresničevanju obveznosti predloži, kot to določa četrti odstavek XVIII. poglavja tega javnega razpisa. Poročilo vloži upravičenec na ARSKTRP.
(2) Podrobnejša navodila glede poročanja o izpolnjenih obveznostih se objavijo na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/) in ARSKTRP.
XXI. Izvedba preverjanj izpolnjevanja obveznosti ter sistem kršitev in sankcij
(1) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe je za preverjanje izpolnjevanja vseh obveznosti upravičenca, določenih v tem javnem razpisu, odgovorna ARSKTRP.
(2) V skladu z drugim odstavkom 115. člena Uredbe preverjanje podatkov o uresničevanju obveznosti za vse operacije tega javnega razpisa izvaja ARSKTRP. Ob tem ARSKTRP preveri še izpolnjevanje obveznosti iz drugega odstavka XVIII. poglavja tega javnega razpisa.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe MKGP kot organ upravljanja preverja pravilnost izvajanja ukrepov iz tega javnega razpisa.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega razpisa sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in določbami Uredbe ter tega javnega razpisa.
(5) V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev, ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(6) V skladu s šestim odstavkom 115. člena Uredbe lahko upravičenec, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tem javnem razpisu in v odločbi o pravici do sredstev, pri ARSKTRP vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 115. člena Uredbe v primeru, če ARSKTRP ugotovi, da so tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse obveznosti, določene v tem javnem razpisu, ter je dosežen namen, za katerega je bila upravičencu dodeljena pravica do sredstev, zahtevku za spremembo ugodi.
XXII. Višja sila in izjemne okoliščine
(1) V skladu s 117. členom Uredbe se za doseganje vrednosti kazalnikov za ukrep iz tega javnega razpisa priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin.
(2) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(3) O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči ARSKTRP ter na podlagi prejetih dokazil izda odločbo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti