Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018

Kazalo

4129. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 13394.

  
Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 86/14, 90/15 in 77/18) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16 in 50/17) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(Vsebina) 
Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 86/14, 90/15 in 77/18; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1).«.
2. člen 
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:
»27.a člen 
(Kuponi) 
(1) Določbe 18.a, 18.b, 18.c in devetega odstavka 36. člena ZDDV-1 se ne uporabljajo za instrumente, ki imetniku zagotavljajo popust ob nakupu blaga in storitev, ne zagotavljajo pa mu pravice do prejema takšnega blaga ali storitev.
(2) Za kupone iz 18.a člena ZDDV-1 se za namene DDV ne štejejo vozovnice, vstopnice, potrdila o predplačilu za potovanja, ki jih izdajajo potovalne agencije in organizatorji potovanj po posebni ureditvi iz 97. člena ZDDV-1 ter poštne znamke, kolki in podobno.«.
3. člen 
Za 29.b členom se doda nov 29.c člen, ki se glasi:
»29.c člen 
(Poročilo in izjava o opravljanju storitev iz 30.c člena ZDDV-1) 
Davčni zavezanec pošlje poročilo in izjavo s podatki iz četrtega odstavka 30.c člena ZDDV-1 v elektronski obliki, ki je dostopna v sistemu eDavki.«.
4. člen 
V tretjem odstavku 42. člena se besedilo »postopkov in« črta.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če je bilo blago obdelano, dodelano, predelano ali popravljeno v okviru postopka aktivnega oplemenitenja, za oplemenitene proizvode pa nastane obveznost obračuna DDV pri uvozu, se za določitev davčne osnove po prvem odstavku 38. člena ZDDV-1 za plačilo DDV za uvoženo blago, vdelano v oplemeniteni proizvod, upošteva enaka metoda določitve deleža uvoženega blaga v oplemenitenem proizvodu, kakršna je bila v skladu s carinskimi predpisi uporabljena za določitev tega deleža zaradi izračuna višine carinskega dolga.«.
V šestem odstavku se besedilo »postopkov in« črta.
Osmi odstavek se črta.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besedilo »v prostem skladišču,« črta.
Dosedanji deseti odstavek postane nov deveti odstavek.
5. člen 
V 47. členu se besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/705 z dne 19. aprila 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 104 z dne 20. 4. 2017, str. 6« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1602 z dne 11. oktobra 2018 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 273 z dne 31. 10. 2018, str. 1«.
6. člen 
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
»78. člen 
(Dogovor o izbiri obdavčitve) 
Pisni dogovor iz drugega odstavka 45. člena ZDDV-1 vsebuje najmanj jasno izjavo volje, da zavezanca želita, da se transakcija obdavči, identifikacijsko številko za DDV davčnih zavezancev, njuno vlogo pogodbene stranke in navedbo nepremičnine, na katero se dogovor nanaša.«.
7. člen 
V drugem odstavku 85. člena se za besedo »cono« vejica in besedi »prosto skladišče« črtajo, za besedo »conah« pa se vejica in beseda »prostih« črtata.
V tretjem odstavku se za besedo »conah« vejica in beseda »prostih« črtata, za besedo »coni« pa se besedilo »ali v prostem skladišču« črta.
V četrtem odstavku se v prvi alineji besedilo »prostega oziroma« črta, v tretji alineji pa se besedilo »ali predelave pod carinskim nadzorom« črta.
8. člen 
Za besedilom 99. člena, ki postane nov prvi odstavek, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek davčni zavezanec, ki da predplačilo za dobavo, za katero kot naročnik ali kupec oziroma prejemnik blaga ali storitev plača DDV v skladu z 2. ali 3. točko prvega odstavka 76. člena, tretjim odstavkom 76. člena ali 76.a členom ZDDV-1, lahko uveljavlja odbitek DDV ne prej kot v davčnem obdobju, v katerem obračuna DDV od danega predplačila.«.
9. člen 
V 105. členu se v sedmem odstavku zadnji stavek črta.
Deseti in enajsti odstavek se črtata.
10. člen 
V tretjem odstavku 107. člena se za besedo »odstavka« doda besedilo »do roka za predložitev obračuna DDV«.
11. člen 
V drugem odstavku 112. člena se besedilo »vlaganje v osnovno sredstvo ali nepremičnino« nadomesti z besedilom »investicijsko vzdrževanje osnovnega sredstva ali nepremičnine«, beseda »vlaganje« pa se nadomesti z besedo »vzdrževanje«.
V tretjem odstavku se besedilo »naknadno vlaganje v osnovno sredstvo ali nepremičnino« nadomesti z besedilom »investicijsko vzdrževanje osnovnega sredstva ali nepremičnine«, beseda »vlaganje« pa se nadomesti z besedo »vzdrževanje«.
12. člen 
V drugem odstavku 138.a člena se besedilo »davčna osnova« nadomesti z besedilom »znesek DDV«.
13. člen 
V drugem odstavku 164. člena se v prvem stavku beseda »in« nadomesti z besedo »ali«.
V tretjem odstavku se beseda »šeste« nadomesti z besedo »sedme«.
14. člen 
Naslov »1.b Posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce« in 167. člen se črtata.
15. člen 
Prvi odstavek 169. člena se črta.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane nov prvi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izbira za obdavčitev investicijskega zlata začne učinkovati, ko davčni zavezanec iz prvega in drugega odstavka 120. člena ZDDV-1 ali posrednik iz druge alineje 119. člena ZDDV-1 izda prvi račun z obračunanim DDV.«.
Dosedanji tretji odstavek postane nov drugi odstavek.
16. člen 
V prvem odstavku 171. člena se za besedo »BIC« doda vejica in besedilo »izjavo o začetku opravljanja obdavčljive dejavnosti znotraj Unije«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta nov drugi in tretji odstavek.
17. člen 
V Prilogi VII (obrazec DDV-P3) se v razdelku »IV Drugi podatki« doda novo polje »24 – Vključitev po šestem odstavku 30.c člena ZDDV-1«.
Priloga XVII (obrazec DDV-Iz) se črta.
KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2019.
Št. 007-715/2018/21
Ljubljana, dne 21. decembra 2018
EVA 2018-1611-0079
dr. Andrej Bertoncelj l.r.
Minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost