Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018

Kazalo

4123. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-G), stran 13384.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-G) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. decembra 2018.
Št. 003-02-7/2018-8
Ljubljana, dne 22. decembra 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSTOPNEM ZAPIRANJU RUDNIKA TRBOVLJE-HRASTNIK IN RAZVOJNEM PRESTRUKTURIRANJU REGIJE (ZPZRTH-G) 
1. člen
V Zakonu o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje- Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14 in 82/15) se v 2. členu prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– za dokončanje vseh zapiralnih del, izvedbo dokončne sanacije okolja in vložitev zahteve za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice za izkoriščanje na celotnem pridobivalnem prostoru Trbovlje-Hrastnik do 31. decembra 2019 ter za izvedbo postopka za izdajo odločbe o ukinitvi pravic in obveznosti in likvidacijo Rudnika Trbovlje- Hrastnik, d.o.o. do 31. decembra 2020;«.
2. člen 
Za drugim odstavkom 4. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek se za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2020 pripravi dvoletni program zapiranja rudnika za dokončanje nerealiziranih del iz Spremenjenega srednjeročnega programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., za obdobje 2013–2018 (druga izdaja) – april 2014, ter izvedbo aktivnosti za dokončanje upravnih postopkov do izdaje odločbe o prenehanju pravic in obveznosti za celotni pridobivalni prostor Trbovlje-Hrastnik.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
3. člen 
Tretji in četrti odstavek 6. člena se črtata.
4. člen 
V 7.a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Neporabljena višina odobrenih sredstev za obdobje od leta 2010 do 2018 iz prejšnjega odstavka, ki se ne porabi za izvajanje programa zapiranja rudnika v celoti do 31. decembra 2018, se lahko porabi za dokončanje vseh zapiralnih del in izvedbo dokončne sanacije okolja na celotnem pridobivalnem prostoru Trbovlje-Hrastnik, in sicer za kritje stroškov v skladu s Sklepom Komisije Državna pomoč N 175/2010-Slovenija, C(2011)4446 konč., najkasneje do 31. decembra 2019.«.
Za dosedanjim drugim odstavkom, ki postane tretji odstavek, se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na zakon, ki ureja rudarstvo, Rudnik Trbovlje- Hrastnik, d.o.o. opravi vsa dejanja, potrebna za dokončanje postopkov za zapustitev rudnika, ki jih v skladu z določbami 6. poglavja VI. dela Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) opravi nosilec rudarske pravice, zlasti pridobi odločbo o prenehanju pravic in obveznosti, izroči Geološkemu zavodu Slovenije rudarske načrte, merske knjige in drugo dokumentacijo o stanju rudarskih del, ki so se nanašale na izkoriščanje. Navedene aktivnosti Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. izvede najkasneje do 31. decembra 2020.
Družba Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. mora pridobiti status podjetja v likvidaciji najkasneje do 15. februarja 2019.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Program zapiranja rudnika vključno z višino sredstev za njegovo izvajanje za programsko obdobje iz tretjega ostavka 4. člena zakona sprejme Vlada Republike Slovenije najpozneje tri mesece po uveljavitvi tega zakona.
6. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 431-01/18-3/11
Ljubljana, dne 14. decembra 2018
EPA 279-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost