Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018

Kazalo

4120. Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE), stran 13357.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE) 
Razglašam Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. decembra 2018.
Št. 003-02-7/2018-13
Ljubljana, dne 27. decembra 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O INTERVENTNIH UKREPIH PRI RAVNANJU S KOMUNALNO ODPADNO EMBALAŽO IN Z ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI (ZIURKOE) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta zakon ureja interventne ukrepe pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami.
(2) Interventni ukrepi iz prejšnjega odstavka se izvedejo zaradi odvrnitve tveganja za onesnaževanje okolja in zdravja ljudi ter zaradi doseganja okoljskih ciljev na področju ravnanja z odpadki.
2. člen 
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. družba je družba za ravnanje z odpadno embalažo, ki ima okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
2. izvajalec javne službe je izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ali izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
3. komunalna odpadna embalaža je odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek v skladu s predpisom iz 1. točke tega člena;
4. nosilec skupnega načrta je nosilec izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v skladu s predpisom, ki ureja ravnaje z odpadnimi nagrobnimi svečami;
5. odpadne nagrobne sveče so nagrobne sveče v skladu s predpisom iz prejšnje točke;
6. upravljavec pokopališča je upravljavec pokopališča v skladu s predpisom iz 4. točke tega člena, ki oddaja odpadne nagrobne sveče neposredno zbiralcu odpadnih nagrobnih sveč;
7. zbiralec odpadnih nagrobnih sveč je zbiralec v skladu s predpisom iz 4. točke tega člena.
3. člen 
Interventni ukrepi iz 1. člena tega zakona se nanašajo na:
1. vso komunalno odpadno embalažo, za katero do uveljavitve tega zakona ni bilo zagotovljeno ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo in
2. vse odpadne nagrobne sveče, za katere do uveljavitve tega zakona ni bilo zagotovljeno ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami.
II. INTERVENTNI UKREPI PRI RAVNANJU S KOMUNALNO ODPADNO EMBALAŽO 
4. člen 
(1) Inšpekcija, pristojna za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: inšpekcija), v 10 delovnih dneh od uveljavitve tega zakona pri izvajalcih javne službe izvede ogled lokacij, kjer je predhodno skladiščena ali skladiščena komunalna odpadna embalaža. Inšpekcija najmanj tri delovne dni pred ogledom o tem obvesti izvajalce javne službe in družbe. Obvestilo vsebuje tudi poziv družbam, da se ogleda lahko udeležijo, in pojasnilo o namenu ter posledicah ogleda.
(2) Izvajalec javne službe na dan ogleda inšpekciji predloži:
1. seznam lokacij z navedbo imena katastrske občine in parcelnih številk, kjer predhodno skladišči ali skladišči komunalno odpadno embalažo, ločeno po frakcijah, skupaj s skico, na kateri je označeno mesto na parceli, kjer je predhodno skladiščena ali skladiščena komunalna odpadna embalaža, in mesto na parceli, kjer je označena tudi lokacija komunalne odpadne embalaže, za katero je že začel postopek oddaje izvajalcu obdelave odpadkov (v nadaljnjem besedilu: za oddajo določeni odpadki) v skladu z 18. členom Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18),
2. evidenco o zbiranju odpadkov ali evidenco o njihovi obdelavi v skladu s predpisom, ki ureja odpadke,
3. dokumentacijo o za oddajo določenih odpadkih.
(3) Inšpekcija na podlagi ogleda odpadkov, evidence iz 2. točke prejšnjega odstavka in izjav udeležencev na ogledu ugotovi, ali gre za odpadno komunalno embalažo, zbrano v skladu s predpisom, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, ali izločeno iz mešanih komunalnih odpadkov, v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov. Inšpekcija tudi oceni njeno okvirno količino, pri tem pa ne upošteva za oddajo določenih odpadkov.
(4) Izvajalec javne službe na ogledu vidno označi predhodno skladiščeno ali skladiščeno komunalno odpadno embalažo (v nadaljnjem besedilu: označeni odpadki), razen za oddajo določenih odpadkov.
(5) O ugotovitvah z ogleda inšpekcija nemudoma pisno obvesti ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Obvestilo vsebuje navedbo izvajalca javne službe, lokacije, kjer so predhodno skladiščeni ali skladiščeni označeni odpadki, za katere bo zagotovila ravnanje Republika Slovenija in oceno njihove okvirne količine.
(6) Izvajalec javne službe po ogledu:
1. od označenih odpadkov ne sme niti odvzemati odpadkov niti jih k njim dodajati,
2. druge odpadke predhodno skladišči ali skladišči tako, da je označene odpadke mogoče prevzeti,
3. označenih odpadkov ne sme oddati družbam,
4. označene odpadke odda samo osebi iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.
(7) Družbe po ogledu ne smejo prevzemati označenih odpadkov.
5. člen 
(1) Republika Slovenija zagotovi prevzem in obdelavo označenih odpadkov.
(2) Izvršitev obveznosti Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka zagotovi ministrstvo.
(3) Ministrstvo izbere osebo, ki bo v imenu Republike Slovenije in za njen račun prevzela ter obdelala označene odpadke.
(4) Oseba iz prejšnjega odstavka mora, poleg zahtev iz zakona, ki ureja javna naročila:
1. imeti ustrezno dovoljenje za izvajanje obdelave odpadne embalaže,
2. predložiti finančna zavarovanja v višini in trajanju, določenima v dokumentaciji za izbor in
3. zagotoviti, da stroški prevzema in obdelave označenih odpadkov brez davka na dodano vrednost ne presegajo 120 eurov na tono odpadkov.
(5) Prednost pri izboru iz tretjega odstavka tega člena ima oseba, ki zagotavlja sortiranje prevzetih označenih odpadkov in čim večji delež recikliranja ali drugih postopkov predelave sortiranih označenih odpadkov.
III. INTERVENTNI UKREPI PRI RAVNANJU Z ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI 
6. člen 
(1) Izvajalec javne službe in upravljavec pokopališča, ki v petih dneh od uveljavitve tega zakona ugotovita, da količina predhodno in začasno skladiščenih odpadnih nagrobnih sveč na njunih lokacijah presega zmogljivosti, določene v predpisu, ki ureja ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami, o tem nemudoma obvestita inšpekcijo, nosilce skupnega načrta in zbiralce odpadnih nagrobnih sveč, kar izkazujeta s potrdilom o oddani pošiljki.
(2) Nosilec skupnega načrta v sedmih dneh od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka zagotovi prevzem odpadnih nagrobnih sveč.
(3) Izvajalec javne službe in upravljavec pokopališča po izteku roka iz prejšnjega odstavka nemudoma obvestita inšpekcijo, če količina predhodno in začasno skladiščenih odpadnih nagrobnih sveč na njunih lokacijah še presega zmogljivosti, določene v predpisu iz prvega odstavka tega člena, kar izkazujeta s potrdilom o oddani pošiljki.
(4) Inšpekcija v desetih delovnih dneh od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka pri izvajalcih javne službe in upravljavcih pokopališč izvede ogled lokacij, za katere iz obvestila izhaja, da količine predhodno skladiščenih ali začasno skladiščenih odpadnih nagrobnih sveč presegajo zmogljivosti, določene v predpisu iz prvega odstavka tega člena. Inšpekcija najmanj tri delovne dni pred ogledom o tem obvesti izvajalce javne službe, upravljavce pokopališč in nosilce skupnih načrtov. Obvestilo vsebuje tudi poziv nosilcem skupnih načrtov, da se ogleda lahko udeležijo, in pojasnilo o namenu ter posledicah ogleda.
(5) Izvajalec javne službe in upravljavec pokopališča na dan ogleda inšpekciji predložita:
1. seznam lokacij z navedbo imena katastrske občine in parcelnih številk, kjer predhodno skladiščita ali začasno skladiščita odpadne nagrobne sveče, skupaj s skico, na kateri je označeno mesto na parceli, kjer so predhodno skladiščene ali začasno skladiščene odpadne nagrobne sveče, in
2. evidenco o zbiranju odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, ali evidenco o neposrednem oddajanju odpadnih nagrobnih sveč zbiralcu v skladu s predpisom iz prvega odstavka tega člena.
(6) Izvajalec javne službe in upravljavec pokopališča na ogledu vidno označita predhodno skladiščene ali začasno skladiščene odpadne nagrobne sveče (v nadaljnjem besedilu: označene odpadne nagrobne sveče),
(7) Inšpekcija na podlagi ogleda, evidence iz 2. točke petega odstavka tega člena in izjav udeležencev oceni okvirno količino označenih nagrobnih sveč in o tem nemudoma pisno obvesti ministrstvo.
(8) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje navedbo izvajalca javne službe ali upravljavca pokopališča, lokacije, kjer so predhodno skladiščene ali začasno skladiščene označene odpadne nagrobne sveče in okvirno oceno njihove količine.
(9) Izvajalec javne službe in upravljavec pokopališča po ogledu:
1. od označenih odpadnih nagrobnih sveč ne smeta niti odvzemati odpadkov niti jih k njim dodajati,
2. druge odpadke predhodno skladiščita ali začasno skladiščita tako, da je označene odpadne nagrobne sveče mogoče prevzeti,
3. označenih odpadnih nagrobnih sveč ne smeta oddati zbiralcem odpadnih nagrobnih sveč in
4. označene odpadne nagrobne sveče oddata samo osebi iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona.
(10) Zbiralci odpadnih nagrobnih sveč po ogledu ne smejo prevzemati označenih odpadnih nagrobnih sveč.
7. člen 
(1) Republika Slovenija zagotovi prevzem in obdelavo označenih odpadnih nagrobnih sveč.
(2) Izvršitev obveznosti Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka zagotovi ministrstvo.
(3) Ministrstvo izbere osebo, ki bo v imenu Republike Slovenije in za njen račun prevzela ter obdelala označene odpadne nagrobne sveče.
(4) Oseba iz prejšnjega odstavka mora, poleg zahtev iz zakona, ki ureja javna naročila:
1. imeti ustrezno dovoljenje za izvajanje obdelave odpadnih nagrobnih sveč,
2. predložiti finančna zavarovanja v višini in trajanju, določenima v dokumentaciji za izbor in
3. zagotoviti, da stroški prevzema in obdelave označenih odpadnih nagrobnih sveč ne presegajo 200 eurov na tono odpadkov.
IV. POVRNITEV STROŠKOV 
8. člen 
(1) Republika Slovenija ima pravico od družb, namesto katerih je zagotovila njihovo predpisano obveznost ravnanja s komunalno odpadno embalažo, zahtevati vračilo stroškov zaradi izvedbe interventnih ukrepov iz 5. člena tega zakona.
(2) Republika Slovenija pri uveljavljanju vračila stroškov od posamezne družbe glede količine odpadkov, za katere je v skladu s tem zakonom zagotovila ravnanje namesto te družbe, upošteva zlasti količino zbrane in prevzete komunalne odpadne embalaže, količino odpadkov, ki jih je prevzela in obdelala oseba iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona ter akt o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe, izdanim na podlagi predpisa, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.
(3) Družba, ki meni, da bi morala Republiki Sloveniji plačati manj, ker je zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže Finančni upravi Republike Slovenije sporočil napačne podatke o družbi ali količini ali vrsti embalaže, dani v promet, lahko zahteva vračilo preveč plačanega le od tega zavezanca.
(4) Republika Slovenija ima pravico od nosilcev skupnega načrta, namesto katerih je zagotovila njihovo predpisano obveznost ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, zahtevati vračilo stroškov zaradi izvedbe interventnih ukrepov iz 7. člena tega zakona.
(5) Republika Slovenija pri uveljavljanju vračila stroškov od posameznega nosilca skupnega načrta, namesto katerega je zagotovila ravnanje z označenimi odpadnimi svečami, upošteva zlasti:
1. količino nagrobnih sveč, ki so jih osebe, vključene v ta skupni načrt dale v promet v Republiki Sloveniji,
2. količino odpadnih nagrobnih sveč, ki so jih zbrali izvajalci javne službe in upravljavci pokopališč,
3. količino odpadnih nagrobnih sveč, ki jih je prevzela in obdelala oseba iz tretjega odstavka prejšnjega člena,
4. podatke o celotni količini odpadnih nagrobnih sveč od izvajalcev javnih služb in upravljavcev pokopališč iz poročil o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki jih je nosilec skupnega načrta posredoval ministrstvu v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami, in
5. razmerje med ocenjeno letno količino nagrobnih sveč, ki jih dajo v promet osebe, vključene v skupni načrt, in predvideno letno količino prevzetih odpadnih nagrobnih sveč iz njegovega skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami.
(6) Pri uveljavljanju vračila stroškov iz prvega in četrtega odstavka tega člena se upoštevajo dejanski stroški, nastali zaradi zagotovitve predpisanega ravnanja s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami.
9. člen 
Oseba iz tretjega odstavka 5. člena in oseba iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona ministrstvu v zvezi s prevzetimi in obdelanimi označenimi odpadki in odpadnimi nagrobnimi svečami pošlje:
1. dokumentacijo o tehtanju prevzetih označenih odpadkov in odpadnih nagrobnih sveč, iz katere mora biti razvidna količina označenih odpadkov in odpadnih nagrobnih sveč, prevzetih od posameznega izvajalca javne službe ali upravljavca pokopališča,
2. dokumentacijo o tehtanju oddanih obdelanih odpadkov, iz katere je razvidna količina oddanih obdelanih odpadkov,
3. podatke, ki se nanašajo na poslan račun in omogočajo identifikacijo evidenčnega lista iz predpisa, ki ureja odpadke, na katerih je navedena kot prevzemnik odpadkov,
4. podatke, ki se nanašajo na poslan račun in omogočajo identifikacijo evidenčnega lista iz predpisa, ki ureja odpadke, na katerih je navedena kot pošiljatelj odpadkov, ali ustrezne listine iz predpisa, ki ureja pošiljke odpadkov.
10. člen 
(1) Določbe od 4. do 9. člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi, če minister, pristojen za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: minister), po uveljavitvi tega zakona s sklepom ugotovi, da so na lokacijah, kjer je predhodno skladiščena ali skladiščena komunalna odpadna embalaža, ali na lokacijah, kjer so predhodno ali začasno skladiščene odpadne nagrobne sveče, po uveljavitvi tega zakona ponovno presežene zmogljivosti skladiščenja v skladu s predpisi, ki urejajo embalažo in odpadno embalažo, ter predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami, in je treba brez odlašanja odvrniti tveganje za onesnaževanje okolja in zdravje ljudi ter doseganja okoljskih ciljev na področju ravnanja z odpadki.
(2) Minister sprejme sklep iz prejšnjega odstavka na podlagi obvestila inšpekcije, da so na lokacijah iz prejšnjega odstavka presežene zmogljivosti skladiščenja v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z embalažo in odpadno embalažo ali z odpadnimi nagrobnimi svečami.
(3) Sklep iz prvega odstavka tega člena vsebuje navedbo lokacij, za katere so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena, in odločitev o tem, da bo ravnanje z odpadki na teh lokacijah zagotovila Republika Slovenija v skladu s tem zakonom. Sklep se objavi na spletni strani ministrstva.
(4) Postopki, ki jih je inšpekcija zoper izvajalce javne službe, družbe, nosilce skupnih načrtov in zbiralce odpadnih nagrobnih sveč zaradi skladiščenja, oddajanja in prevzemanja komunalne odpadne embalaže ali odpadnih nagrobnih sveč do objave sklepa začela, a ne končala, na lokacijah, navedenih v sklepu, se ustavijo.
(5) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabljajo tudi, če izvajalec javne službe najkasneje do dne 1. aprila 2019 ministrstvu sporoči, da je zaradi dolgotrajnosti ali drugih upravičenih razlogov brez izbire končal postopek javnega naročanja, ki ga je za oddajo izvajalcu obdelave odpadkov vodil v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18).
V. NADZOR 
11. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.
VI. KAZENSKE DOLOČBE 
12. člen 
(1) Z globo od 20.000 do 40.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. kot izvajalec javne službe ravna v nasprotju drugim ali četrtim odstavkom 4. člena tega zakona,
2. kot izvajalec javne službe ravna v nasprotju s 1., 2., 3. ali 4. točko šestega odstavka 4. člena tega zakona,
3. kot družba ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 4. člena tega zakona,
4. kot izvajalec javne službe ali upravljavec pokopališča ravna v nasprotju petim ali šestim odstavkom 6. člena tega zakona,
5. kot izvajalec javne službe ali upravljavec pokopališča ravna v nasprotju s 1., 2., 3. ali 4. točko devetega odstavka 6. člena tega zakona,
6. kot zbiralec odpadnih nagrobnih sveč ravna v nasprotju z desetim odstavkom 6. člena tega zakona.
(2) Z globo od 15.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 1.500 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje globe, določene s tem zakonom.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(1) Postopki, ki jih je inšpekcija zoper izvajalce javne službe in družbe zaradi skladiščenja, oddajanja in prevzemanja označenih odpadkov do uveljavitve tega zakona začela, pa niso pravnomočno končani, se ustavijo.
(2) Postopki, ki jih je inšpekcija zoper izvajalce javne službe, nosilce skupnih načrtov in zbiralce odpadnih nagrobnih sveč zaradi skladiščenja, oddajanja in prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč na lokacijah iz prvega odstavka 6. člena tega zakona do uveljavitve tega zakona začela, pa niso pravnomočno končani, se ustavijo.
14. člen 
(1) V Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18) prenehajo veljati šesti in sedmi odstavek 18. člena ter sedmi in osmi odstavek 39. člena.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se šesti in sedmi odstavek 18. člena ter sedmi in osmi odstavek 39. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18) uporabljajo za postopke izbire izvajalca obdelave odpadkov, ki jih je izvajalec javne službe v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18) že začel, a do uveljavitve tega zakona še niso bili končani.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se določbe od sedmega do šestnajstega odstavka 19. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18) uporabljajo za plačilo začasnega kritja stroškov obdelave komunalne odpadne embalaže, za katero so izvajalci javne službe do uveljavitve tega zakona že začeli postopek izbire izvajalca obdelave odpadkov v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18) in za postopke vračila teh stroškov.
15. člen 
V Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) se sedmi odstavek 20. člena spremeni tako, da se glasi:
»(7) Vlada s predpisom določi izdelke, za katere mora pravna ali fizična oseba, ki v okviru dejavnosti razvija, izdeluje, predeluje, obdeluje, prodaja ali uvaža takšne izdelke (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec izdelkov) delno ali v celoti zagotoviti takšno ravnanje z izdelki in odpadki, ki nastanejo po uporabi takšnih izdelkov, da se spodbujajo njihova ponovna uporaba in preprečevanje odpadkov ter njihovo recikliranje in drugi postopki predelave, in za katere velja razširjena odgovornost proizvajalca. Proizvajalec izdelkov lahko svojo obveznost za ravnanje z odpadki, ki nastanejo po uporabi takšnih izdelkov, zagotavlja sam ali skupaj z drugimi proizvajalci izdelkov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Obveznosti proizvajalca izdelkov in združenja proizvajalcev ali druge gospodarske družbe, s katero proizvajalci izdelkov skupno izpolnjujejo obveznosti glede ravnanja z odpadki predpiše vlada, se nanašajo zlasti na:
1. prevzem rabljenih izdelkov in odpadkov, ki nastanejo po uporabi izdelkov, zagotavljanje predpisanega ravnanja z njimi in plačilo s tem povezanih stroškov,
2. način in pogoje za posamično ali skupno izpolnjevanje obveznosti,
3. obseg obveznosti in cilje, ki jih morajo pri izpolnjevanju obveznosti dosegati,
4. vzpostavitev in zagotavljanje informacijskega sistema za spremljanje izvajanja obveznosti, in
5. obveščanje in seznanjanje javnosti z možnostmi ponovne uporabe izdelkov in recikliranja ter drugih načinov predelave odpadkov, ki nastanejo po uporabi izdelkov.
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Oseba, s katero proizvajalci izdelkov skupno izpolnjujejo svoje obveznosti glede ravnanja z odpadki iz sedmega odstavka tega člena, zagotavlja prevzemanje in ravnanje z vsemi odpadki, ki so nastali iz izdelkov iz sedmega odstavka tega člena. V primeru, da proizvajalci izdelkov skupno izpolnjujejo svoje obveznosti glede ravnanja z odpadki z več osebami, posamezna oseba zagotavlja prevzemanje in ravnanje za delež odpadkov, ki je enak količniku med maso izdelkov, ki so jih dali na trg v Republiki Sloveniji proizvajalci izdelkov, ki skupno izpolnjujejo svoje obveznosti s to osebo, in maso izdelkov, ki so jo dali na trg v Republiki Sloveniji vsi proizvajalci, ki skupno izpolnjujejo svoje obveznosti z vsemi osebami.«.
16. člen 
(1) Ministrstvo v postopkih spreminjanja okoljevarstvenega dovoljenja izdana družbam za ravnanje z odpadno embalažo na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg), ki so se začeli pa ne končali do uveljavitve tega zakona, po uradni dolžnosti v treh mesecih od uveljavitve tega zakona spremeni okoljevarstvena dovoljenja, pri tem pa ne uporablja določb 78. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg). Pritožba zoper dopolnilno odločbo ne zadrži izvršitve.
(2) Ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje spremeni tako, da iz njega izhaja obveznost družbe za ravnanje z odpadno embalažo, po kateri mora na celotnem območju Republike Slovenije zagotavljati predpisano ravnanje z vso odpadno embalažo v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.
17. člen 
(1) Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18 in 68/18), izdana za izvrševanje sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg), ostane s spremembami iz tega zakona v veljavi kot podzakonski predpis za izvrševanje spremenjenega sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg).
(2) Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16 in 72/18), izdana za izvrševanje sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg), ostane v veljavi kot podzakonski predpis za izvrševanje spremenjenega sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg).
(3) Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št 63/09), izdana za izvrševanje sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg), ostane v veljavi kot podzakonski predpis za izvrševanje spremenjenega sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg).
(4) Uredba o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 – popr. in 26/12), izdana za izvrševanje sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg), ostane v veljavi kot podzakonski predpis za izvrševanje spremenjenega sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg).
(5) Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 78/08), izdana za izvrševanje sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg), ostane v veljavi kot podzakonski predpis za izvrševanje spremenjenega sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg).
(6) Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 3/10, 64/12, 93/12 in 103/15), izdana za izvrševanje sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg), ostane v veljavi kot podzakonski predpis za izvrševanje spremenjenega sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg).
(7) Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list RS, št. 119/06), izdana za izvrševanje sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg), ostane v veljavi kot podzakonski predpis za izvrševanje spremenjenega sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg).
(8) Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08), izdana za izvrševanje sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg), ostane v veljavi kot podzakonski predpis za izvrševanje spremenjenega sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg).
18. člen 
(1) Določbe 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. in 16. člena tega zakona se uporabljajo do 31. decembra 2019.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se ta zakon uporablja za izvedbo interventnih ukrepov, zaradi katerih so se postopki izbire oseb iz tretjega odstavka 5. člena in tretjega odstavka 7. člena zakona začeli pa ne končali do prenehanja uporabe določb iz prvega odstavka tega člena.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se ta zakon uporablja za izvedbo postopkov, ki so se na podlagi 10. člena zakona začeli pa ne končali do prenehanja uporabe določb iz prvega odstavka tega člena.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se tretji odstavek 14. člena zakona uporablja za plačilo začasnega kritja stroškov obdelave komunalne odpadne embalaže, za katero so izvajalci javne službe do datuma iz prvega odstavka tega člena sklenili pogodbo z izbranim izvajalcem obdelave odpadkov.
19. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-11/18-12/20
Ljubljana, dne 19. decembra 2018
EPA 290-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Branko Simonovič l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti