Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018

Kazalo

4060. Sklep o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2019, stran 13232.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS 1617 in 13/18, v nadaljevanju: ZJF) in 105. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je župan Občine Žalec dne 20. 12. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Žalec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS 1617 in 13/18, v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Žalec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 87/16) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 87/16; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun januar– marec 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.510.090
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.502.740
70
DAVČNI PRIHODKI
3.107.680
700 Davki na dohodek in dobiček
2.963.470
703 Davki na premoženje
74.970
704 Domači davki na blago in storitve
69.240
706 Drugi davki in prispevki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
395.060
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
366.200
711 Takse in pristojbine
5.080
712 Globe in druge denarne kazni
10.930
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
12.850
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
7.350
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
7.350
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.022.314
40
TEKOČI ODHODKI
1.001.587
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
287.466
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
48.285
402 Izdatki za blago in storitve
643.376
403 Plačila domačih obresti
22.460
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
1.778.320
410 Subvencije
10.920
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.203.413
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
50.570
413 Drugi tekoči domači transferi
513.417
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
237.489
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
237.489
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
4.918
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
518
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4.400
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
487.776
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
223.547
55
ODPLAČILA DOLGA
223.547
550 Odplačila domačega dolga
223.547
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
264.229
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–223.547
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–487.776
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
2.711.110
9009 Splošni sklad za drugo (ocena)
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-0009-2018
Žalec, dne 20. decembra 2018
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.