Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018

Kazalo

4055. Sklep o začasnem financiranju Občine Žirovnica v obdobju januar–marec 2019, stran 13225.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13) in 44. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je župan Občine Žirovnica sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Žirovnica v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Žirovnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Žirovnica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/17 in 31/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih (v EUR):
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
748.269
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
739.307
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
619.765
700
Davki na dohodek in dobiček
596.206
703
Davki na premoženje
9.535
704
Domači davki na blago in storitve
13.000
706
Drugi davki in prispevki
1.024
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)
119.542
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
93.167
711
Takse in pristojbine
957
712
Globe in druge denarne kazni
811
714
Drugi nedavčni prihodki
24.607
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
8.385
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
8.385
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
577
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
577
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
844.630
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)
259.353
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
55.633
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
9.220
402
Izdatki za blago in storitve
194.498
403
Plačila domačih obresti
2
409
Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
269.287
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
161.220
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
26.068
413
Drugi tekoči domači transferi
81.999
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
315.990
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
315.990
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–96.361
III./1. 
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–96.766
III./2. 
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
210.667
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V) 
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA (550)
8.532
55
ODPLAČILO DOLGA
8.532
550
Odplačilo domačega dolga
8.532
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–104.893
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–8.532
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
96.361
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
288.709
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po sprejemu proračuna občine za leto 2019 se v obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun občine.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne more zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2019 in velja do začetka veljavnosti proračuna občine za leto 2019 oziroma najkasneje do 31. 3. 2019.
Št. 410-0016/2018
Žirovnica, dne 12. decembra 2018
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost