Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018

Kazalo

4053. Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju januar–marec 2019, stran 13222.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je župan Občine Šempeter - Vrtojba dne 13. 12. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Odlokom o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2018 (Uradni list RS, št. 9/18 in 43/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
Skupina / Podskupina kontov
Proračun januar–marec 2019 v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74)
1.687.519,20
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
1.613.971,06
70
DAVČNI PRIHODKI
1.002.130,01
700
Davki na dohodek in dobiček
791.622,00
703
Davki na premoženje
191.010,13
704
Domači davki na blago in storitve
16.041,28
706
Drugi davki
3.456,60
71
NEDAVČNI PRIHODKI
611.841,05
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
594.155,12
711
Takse in pristojbine
1.229,30
712
Denarne kazni
8.108,87
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714
Drugi nedavčni prihodki
8.347,76
72
KAPITALSKI PRIHODKI
45.469,93
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
38.273,93
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
7.196,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
28.078,21
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
28.078,21
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
II
SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)
936.652,96
40
TEKOČI ODHODKI
455.477,00
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
162.771,29
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
26.866,19
402
Izdatki za blago in storitve
263.446,91
403
Plačila domačih obresti
2.392,61
409
Rezerve
0
41
TEKOČI TRANSFERI
395.397,92
410
Subvencije
38.410,35
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
70.679,81
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
27.204,89
413
Drugi tekoči domači transferi
259.102,87
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
69.398,41
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
69.398,41
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
16.379,63
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
5.000,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
11.379,63
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
750.866,24
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750 + 751 + 752)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
80.451,15
55
ODPLAČILA DOLGA
80.451,15
550
Odplačila domačega dolga
80.451,15
IX.
SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
670.415,09
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.)
–80.451,15
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.=-III.)
–750.866,24
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 
931.339,12
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
6. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 01101-20/2018-3
Šempeter pri Gorici, dne 13. decembra 2018
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti