Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018

Kazalo

3982. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 13046.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr. in 19/18) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2018)6959 z dne 17. oktobra 2018 o odobritvi spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 z dne 13. februarja 2015 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). PRP 2014–2020 je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) Ta uredba za ukrep in podukrep iz prejšnjega odstavka določa namen podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe, splošne in skupne določbe:
1. za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2018/1719 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ (UL L št. 291 z dne 16. 11. 2018, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007-2013 (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 807/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1077 z dne 30. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 194 z dne 31. 7. 2018, str. 44), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/746 z dne 18. maja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede spremembe zbirnih vlog in zahtevkov za plačilo ter pregledov (UL L št. 125 z dne 22. 5. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
2. v skladu z:
– Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
– Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU), in
Smernicami Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjenimi z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 139 z dne 20. 4. 2018, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Smernice za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje).«.
2. člen 
V 2. členu se črta 5. točka.
Dosedanje 6. do 20. točka postanejo 5. do 19. točka.
Dosedanja 21. točka, ki postane 20. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»20. ureditev objekta je novogradnja, rekonstrukcija, sprememba namembnosti, ki je povezana z rekonstrukcijo objekta, in odstranitev objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;«.
Dosedanja 22. točka postane 21. točka.
Dosedanja 23. točka, ki postane 22. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»22. skupna priznana vrednost naložbe je celotna vrednost naložbe brez davka na dodano vrednost, ki jo upravičenec navede v vlogi na javni razpis;«.
Dosedanja 24. točka se črta.
Na koncu dosedanje 25. točke, ki postane 23. točka, se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 24. točka, ki se glasi:
»24. degustacijski prostor je prostor, v katerem se izvaja predstavitev oziroma pokušnja kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave, ki so predmet trženja iz 19. točke tega odstavka.«.
3. člen 
V prvem odstavku 5. člena se v napovednem stavku besedilo »UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 47« nadomesti z besedilom »UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47«.
4. člen 
V dvanajstem odstavku 6. člena se na koncu 5. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. označi vir sofinanciranja v skladu z Uredbo 808/2014/EU in predpisom, ki ureja označevanje vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.«.
5. člen 
V 10. členu se za 6. točko dodajo nove 7., 8. in 9. točka, ki se glasijo:
»7. če se naložba nanaša na ureditev enostavnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora predložiti opis stanja pred naložbo in fotografije zemljišča, na katerem se bo izvajala naložba;
8. če se naložba nanaša na ureditev nezahtevnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora poleg dokazil iz prejšnje točke predložiti tudi dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
9. če se naložba nanaša na nakup pripadajoče opreme objekta, mora predložiti fotografije objekta in prostora, v katerem bo oprema nameščena, ter skico postavitve opreme v prostoru, v katerem bo oprema nameščena;«.
Dosedanja 7. točka, ki postane 10. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»10. naložba v ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa prispeva k horizontalnim ciljem iz druge alineje 5. točke tega člena, če je nadzemni del objekta zgrajen oziroma sestavljen iz lesenih konstrukcijskih elementov. Vlogi na javni razpis se priložita tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov;«.
Dosedanje 8. do 14. točka postanejo 11. do 17. točka.
V dosedanji 15. točki, ki postane 18. točka, se povsod pred besedo »organizacije« doda besedilo »skupine ali«, besedilo »13. točke« pa se nadomesti z besedilom »16. točke«.
V dosedanji 16. točki, ki postane 19. točka, se črta besedilo »ali organizacije proizvajalcev«.
Dosedanji 17. in 18. točka postaneta 20. in 21. točka.
V dosedanji 19. točki, ki postane 22. točka, se besedilo »17. točke« nadomesti z besedilom »20. točke«.
Dosedanji 20. in 21. točka postaneta 23. in 24. točka.
6. člen 
V prvem odstavku 13. člena se v 1. točki črta besedilo »ali naložbo, ki je vključena v izvedbo projekta znotraj EIP«.
V 3. točki se črta besedilo »ali člani operativne skupine EIP«.
7. člen 
V prvem odstavku 15. člena se v 5. točki besedilo »32/15 in 27/17« nadomesti z besedilom »32/15, 27/17 in 22/18«.
V drugem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. strošek postavitve mreže proti toči, ki ga upravičenec lahko uveljavlja tudi kot prispevek v naravi v obliki lastnega dela v skladu s 97. členom te uredbe, lahko znaša do 20 odstotkov upravičenih stroškov naložbe v nakup in postavitev mreže proti toči iz 4., 6., 8. in 9. točke prvega odstavka 7. člena te uredbe;«.
8. člen 
V 16. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. strošek postavitve rastlinjakov, ki ga upravičenec lahko uveljavlja kot prispevek v naravi v obliki lastnega dela v skladu s 97. členom te uredbe, lahko znaša do 20 odstotkov upravičenih stroškov naložbe v postavitev rastlinjakov iz 7. točke prvega odstavka 7. člena te uredbe.«.
9. člen 
V 19. členu se v 2. točki v drugi alineji besedilo »pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah« nadomesti z besedilom »predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda«.
10. člen 
V 23. členu se v 2. točki besedilo »upravičene vrednosti naložbe« nadomesti z besedilom »upravičenih stroškov naložbe iz 1. do 18. točke prvega odstavka 7. člena te uredbe«.
11. člen 
V 24. členu se 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:
»2. projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, ki se priloži prijavi začetka gradnje (v nadaljnjem besedilu: PZI), ter popis del in projektantski predračun v skladu s predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino dokumentacije in obrazce, povezane z graditvijo objektov, če se naložba nanaša na ureditev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
3. dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte, če se naložba nanaša na ureditev nezahtevnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.«.
12. člen 
V prvem odstavku 26. člena se v 1. točki za besedo »uporabo« dodata vejica in besedilo »če gre za naložbe iz 1. točke tretjega odstavka tega člena«.
V 7. točki se besedilo »13. točko« nadomesti z besedilom »16. točko«, besedilo »14. točka« v različnih sklonih pa se povsod nadomesti z besedilom »17. točka« v ustreznem sklonu.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Za namen podukrepa podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva se kot zaključek naložbe šteje:
1. vključitev naložbe v uporabo, če gre za naložbe v:
– ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma nakup in namestitev oziroma vgradnjo pripadajoče opreme,
– nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme,
– nakup in postavitev mrež proti toči, razen v sadovnjakih,
– nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, ki niso objekti,
– postavitev pašnikov in obor ter pripadajoče opreme za nadzorovano pašo domačih živali oziroma rejo gojene divjadi,
– ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi,
– ureditev priključkov kmetijskega gospodarstva na objekte gospodarske infrastrukture,
– izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih, ureditev ZNS in njihovih tehnoloških posodobitev ter nakup in postavitev namakalne opreme;
2. pravnomočno uporabno dovoljenje, če gre za naložbe v ureditev manj zahtevnih in zahtevnih objektov;
3. vpis trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov, vinogradov in hmeljišč, nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah ter mrež proti toči v sadovnjakih v RKG;
4. izdana homologacija za prikolice za prevoz čebeljih panjev v skladu s predpisom, ki ureja ugotavljanje skladnosti vozil.
(4) Za namen podukrepa podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva se pri naložbah v ureditev več objektov kot del naložbe, ki predstavlja zaključeno vsebinsko ali tehnološko celoto, šteje ureditev posameznega objekta s pripadajočo opremo.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
13. člen 
V prvem odstavku 27. člena se v 2. točki besedilo »ta merila kot obveznost izpolnjevati še pet let« nadomesti z besedilom »izpolnjevati zahteve iz teh meril še pet koledarskih let«.
V 10. in 11. točki se besedilo »31. marca« nadomesti z besedilom »15. aprila«.
14. člen 
V prvem odstavku 28. člena se za besedo »stroškov« črta beseda »naložbe« in črta šesta alineja.
V drugem odstavku se za besedo »stroškov« črta beseda »naložbe«.
V tretjem odstavku se za besedo »stroškov« črta beseda »naložbe« in črta druga alineja.
V četrtem odstavku se povsod za besedo »stroškov« črta beseda »naložbe«.
15. člen 
V tretjem odstavku 29. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »pri čemer mora biti mobilni predelovani obrat zaokrožena tehnološka celota, ki omogoča predelavo kmetijskih proizvodov.«.
V četrtem odstavku se v četrti alineji za besedo »opremo« doda besedilo »prevoznega sredstva«.
V petem odstavku se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa, če so nadzemni deli teh objektov zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.«.
V šestem odstavku se črta beseda »vseh«.
16. člen 
V prvem odstavku 30. člena se na koncu 5. točke vejica nadomesti z besedo »ali«, na koncu 6. točke pa se vejica nadomesti s piko.
7. in 8. točka se črtata.
17. člen 
V 33. členu se v 1. in 2. točki za besedo »vrednosti« doda beseda »naložbe«.
18. člen 
V 34. členu se za 5. točko dodajo nove 6., 7. in 8. točka, ki se glasijo:
»6. če se naložba nanaša na ureditev enostavnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora predložiti opis stanja pred naložbo in fotografije zemljišča, na katerem se bo izvajala naložba;
7. če se naložba nanaša na ureditev nezahtevnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora poleg dokazil iz prejšnje točke predložiti tudi dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
8. če se naložba nanaša na nakup pripadajoče opreme objekta, mora predložiti fotografije objekta in prostora, v katerem bo oprema nameščena, ter skico postavitve opreme v prostoru, v katerem bo oprema nameščena;«.
Dosedanje 6. do 9. točka postanejo 9. do 12. točka.
Dosedanja 10. točka se črta.
Dosedanji 11. in 12. točka postaneta 13. in 14. točka.
Za dosedanjo 13. točko, ki postane 15. točka, se doda nova 16. točka, ki se glasi:
»16. če gre za naložbe v ureditev enostavnih ali nezahtevnih objektov iz šeste alineje petega odstavka 29. člena te uredbe, mora predložiti tloris in prerez objekta z navedbo konstrukcijskih elementov objekta;«.
Dosedanja 14. točka postane 17. točka.
19. člen 
V prvem odstavku 35. člena se v napovednem stavku beseda »naložb« nadomesti z besedo »naložbe«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če gre za naložbe v trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. upravičenec ali član zadruge, katerega kmetijski proizvodi se tržijo, mora v letu, ki je določeno v javnem razpisu, vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike. Če gre za upravičenca iz 2. točke prvega odstavka 30. člena te uredbe, zbirno vlogo vloži nosilec kmetije;
2. če gre za naložbo v ureditev prostorov za namen degustacije, mora upravičenec tržiti kmetijske proizvode iz lastne pridelave oziroma predelave, pri čemer se prodaja kmetijskih proizvodov in degustacija kmetijskih proizvodov ne smeta izvajati v istem prostoru.«.
V četrtem odstavku se besedilo »upravičene vrednosti« nadomesti z besedilom »upravičenih stroškov«.
20. člen 
V 36. členu se v 2. točki v drugi alineji besedilo »pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah« nadomesti z besedilom »predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo in vsebino energetskega pregleda«.
21. člen 
V 37. členu se 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:
»2. PZI ter popis del in projektantski predračun v skladu s predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino dokumentacije in obrazce, povezane z graditvijo objektov, če se naložba nanaša na ureditev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
3. dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte, če se naložba nanaša na ureditev nezahtevnega objekta v skladu s predpisi s področja graditve objektov.«.
22. člen 
V prvem odstavku 38. člena se v 2. točki v napovednem stavku črta besedilo »ali agrarna skupnost,«, pod b) pa se črta besedilo »oziroma izobrazba predsednika agrarne skupnosti«.
23. člen 
V prvem odstavku 39. člena se v prvi alineji za besedo »uporabo« dodata vejica in besedilo »če gre za naložbe iz 1. točke tretjega odstavka tega člena«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati zahteve iz meril iz druge alineje 1. točke pod d), 2. točke pod č), druge alineje 2. točke pod e), druge alineje 3. točke pod a), 3. točke pod č) in druge alineje 3. točke pod e) prvega odstavka prejšnjega člena, če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke na podlagi teh meril.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Za namen podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov se kot zaključek naložbe šteje:
1. vključitev naložbe v uporabo, če gre za naložbe v:
– ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma nakup in namestitev oziroma vgradnjo pripadajoče opreme,
– nakup in namestitev namenskih aparatov za prodajo,
– nakup mobilnih predelovalnih obratov,
– ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov ter nakup pripadajoče opreme,
– nakup opreme za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov;
2. pravnomočno uporabno dovoljenje, če gre za naložbe v ureditev manj zahtevnih in zahtevnih objektov;
3. izdana homologacija za nadgradnje lastnih mobilnih prodajaln v skladu s predpisom, ki ureja ugotavljanje skladnosti vozil, če gre za naložbe iz druge alineje četrtega odstavka 29. člena te uredbe.
(4) Za namen podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov se pri naložbah v ureditev več objektov kot del naložbe, ki predstavlja zaključeno vsebinsko ali tehnološko celoto, šteje ureditev posameznega objekta s pripadajočo opremo.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se v drugi alineji besedilo »6. točke« nadomesti z besedilom »9. točke«.
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
24. člen 
V prvem odstavku 40. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke iz naslova meril iz 1. točke pod a), 2. točke pod č), druge alineje 3. točke pod a) in 3. točke pod č) prvega odstavka 38. člena te uredbe, mora upravičenec izpolnjevati zahteve iz teh meril še pet koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev, razen zahteve iz merila iz 1. točke pod a), ki mora biti izpolnjena najpozneje po preteku dveh koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev;«.
V 4. in 7. točki se besedilo »31. marca« nadomesti z besedilom »15. aprila«.
V 10. točki se besedilo »9. točke« nadomesti z besedilom »12. točke«.
25. člen 
V prvem odstavku 41. člena se za besedo »stroškov« črta beseda »naložbe« in črta šesta alineja.
V drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku se povsod za besedo »stroškov« črta beseda »naložbe«.
V devetem odstavku se beseda »devetega« nadomesti z besedo »osmega«.
26. člen 
V prvem odstavku 44. člena se v 1. in 2. točki beseda »naložbe« nadomesti z besedilom »upravičenih stroškov«.
27. člen 
Za prvim odstavkom 48. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za namen operacije izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih se kot zaključek naložbe šteje:
– vključitev naložbe v uporabo, če gre za izvedbo agromelioracijskih del, kar se izkazuje z izjavo o vključitvi naložbe v uporabo, ki se priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
– izdana odločba o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada, če gre za naložbo v izvedbo komasacije.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
28. člen 
V prvem odstavku 49. člena se besedilo »priznane vrednosti naložbe« nadomesti z besedilom »upravičenih stroškov«.
29. člen 
Za prvim odstavkom 55. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za namen operacije gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, se kot zaključek naložbe šteje:
– vključitev naložbe v uporabo, če gre za naložbe v ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov, ter nakup opreme, kar se izkazuje z izjavo o vključitvi naložbe v uporabo, ki se priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
– pravnomočno uporabno dovoljenje, če gre za naložbe v ureditev manj zahtevnih in zahtevnih objektov.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
30. člen 
V prvem odstavku 57. člena se besedilo »priznane vrednosti naložbe« nadomesti z besedilom »upravičenih stroškov«.
31. člen 
Za prvim odstavkom 63. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za namen operacije tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, se kot zaključek naložbe šteje:
– vključitev naložbe v uporabo, če gre za naložbe v ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov, ter nakup opreme, kar se izkazuje z izjavo o vključitvi naložbe v uporabo, ki se priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
– pravnomočno uporabno dovoljenje, če gre za naložbe v ureditev manj zahtevnih in zahtevnih objektov.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
32. člen 
V prvem odstavku 65. člena se besedilo »priznane vrednosti naložbe« nadomesti z besedilom »upravičenih stroškov«.
33. člen 
V prvem odstavku 68. člena se v 3. točki besedilo »upravičene vrednosti naložbe« nadomesti z besedilom »upravičenih stroškov naložbe iz 1. in 2. točke tega odstavka, pri čemer se ne upoštevajo stroški pripadajoče opreme«.
34. člen 
Za prvim odstavkom 72. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za namen operacije ureditev gozdne infrastrukture se kot zaključek naložbe šteje strokovni pregled gozdne ceste ali strokovni prevzem gozdne vlake v skladu s predpisom, ki ureja gozdne prometnice.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
35. člen 
V prvem odstavku 74. člena se črta beseda »naložbe«.
36. člen 
V drugem odstavku 79. člena se v prvi in drugi alineji za besedo »eurov« doda beseda »skupne«.
37. člen 
Za prvim odstavkom 80. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za namen operacije naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa se kot zaključek naložbe šteje vključitev naložbe v uporabo, kar se izkazuje z izjavo o vključitvi naložbe v uporabo, ki se priloži zahtevku za izplačilo sredstev.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
38. člen 
V prvem odstavku 81. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. če gre za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe, se morajo podprte naložbe v okviru te operacije uporabljati izključno na gozdni posesti ter v skladu z usmeritvami in ukrepi, določenimi v načrtih za gospodarjenje z gozdovi.«.
V tretjem odstavku se besedilo »31. marca« nadomesti z besedilom »15. aprila«.
39. člen 
V tretjem odstavku 83. člena se v drugi alineji številka »5.000« nadomesti s številko »2.000«, v tretji alineji se številka »15.000« nadomesti s številko »6.000«, številka »5.000« pa se nadomesti s številko »2.000«.
V četrtem odstavku se v prvi alineji za besedo »do« doda beseda »vključno«.
40. člen 
Za četrtim odstavkom 86. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Upravičenec mora vlogi na javni razpis priložiti seznam opreme za predelavo lesa, ki jo ima v uporabi na dan vložitve vloge na javni razpis, ter popis osnovnih sredstev upravičenca. Seznam opreme, ki mora biti skladen s popisom osnovnih sredstev upravičenca, se podrobneje določi v javnem razpisu.«.
41. člen 
V prvem odstavku 87. člena se v 1. točki pod a) v drugi alineji besedilo »10. točko« nadomesti z besedilom »9. točko«.
42. člen 
Drugi odstavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati naslednje pogoje:
– izpolniti zahteve iz merila iz tretje alineje pod a) 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena, če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke na podlagi tega merila, in
– priložiti seznam obstoječe opreme za predelavo lesa, ki jo ima v uporabi na dan vložitve zahtevka za izplačilo sredstev, ter popis osnovnih sredstev upravičenca. Seznam obstoječe opreme mora biti skladen s popisom osnovnih sredstev upravičenca.«.
Za drugim odstavkom 88. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za namen operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa se kot zaključek naložbe šteje vključitev naložbe v uporabo, kar se izkazuje z izjavo o vključitvi naložbe v uporabo, ki se priloži zahtevku za izplačilo sredstev.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
43. člen 
89. člen se črta.
44. člen 
V prvem odstavku 90. člena se za besedo »stroškov« črta beseda »naložbe«.
45. člen 
V četrtem odstavku 91. člena se za besedilom »naložb,« doda besedilo »pri čemer so lahko predmet javnega razpisa tudi posamezne naložbe v okviru ene vrste naložbe,«.
46. člen 
Za četrtim odstavkom 92. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na prejšnji odstavek se priloge iz 24., 37. in petega odstavka 86. člena ter iz 18. točke prvega odstavka 100. člena ter projekt izvedenih del iz šestega odstavka 102. člena te uredbe lahko predložijo na elektronskem nosilcu.«.
Dosedanji peti do sedmi odstavek postanejo šesti do osmi odstavek.
Dosedanji osmi odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Če gre za operaciji ureditev gozdne infrastrukture iz četrte alineje 1. točke pod c) 4. člena te uredbe in naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz prve alineje 2. točke 4. člena te uredbe, se ne glede na četrti odstavek tega člena vloga na javni razpis vloži samo v elektronski obliki v skladu s tretjim odstavkom tega člena, pri čemer se priloge prijavnega obrazca priložijo kot skenogram.«.
47. člen 
Četrti odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se vloge izberejo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, ki se določi v javnem razpisu.«.
48. člen 
V 96. členu se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), razen če DDV ni izterljiv na podlagi predpisov, ki urejajo DDV;«.
49. člen 
V prvem odstavku 97. člena se v prvi in drugi alineji besedilo »upravičene vrednosti« nadomesti z besedilom »upravičenih stroškov«.
50. člen 
V prvem odstavku 100. člena se v 2. točki za kratico »RKG« dodata vejica in besedilo »če je nosilec kmetije,«.
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. če je samostojni podjetnik posameznik, mora imeti dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano na ozemlju Republike Slovenije;«.
V dosedanji 4. točki, ki postane 5. točka, se za besedo »neporavnanih« doda beseda »zapadlih«.
Dosedanje 5. do 8. točka postanejo 6. do 9. točka.
Dosedanja 9. točka se črta.
V 12. točki se beseda »nepremičnina« nadomesti z besedilom »naložba v nepremičnino«.
13. točka se spremeni tako, da se glasi:
»13. če kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v ureditev objektov oziroma nakup pripadajoče opreme ali druge opreme, ki se uporablja tudi za druge namene, se:
– od vseh stroškov ureditve objekta kot upravičeni priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na bruto tlorisno površino ali bruto prostornino objekta, ki je predmet podpore,
– od vseh stroškov nakupa pripadajoče opreme kot upravičeni priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na zmogljivost opreme, bruto tlorisno površino ali bruto prostornino objekta, v katerem je oprema nameščena,
– od vseh stroškov nakupa druge opreme kot upravičeni priznajo stroški v sorazmernem deležu glede na zmogljivost in uporabo opreme v skladu z namenom podpore (npr. površina objekta, kapaciteta stroja ipd.);«.
18. točka se spremeni tako, da se glasi:
»18. če gre za ureditev zahtevnih ali manj zahtevnih objektov, mora predložiti veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje, brez projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, in PZI v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ter popis del in projektantski predračun v skladu s predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino dokumentacije in obrazce, povezane z graditvijo objektov. Če gre za naložbo v ureditev nezahtevnih objektov, mora vlagatelj predložiti veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt;«.
V 20. točki se za besedo naložbe črtata vejica in besedilo »kar je razvidno iz gradbenega dovoljenja«.
21. točka se spremeni tako, da se glasi:
»21. če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi objekt, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, zahtevni ali manj zahtevni objekt, mora predložiti veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje, brez projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ali uporabno dovoljenje. Če gre za naložbo v nakup opreme za obstoječi objekt, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, nezahtevni objekt, mora predložiti veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt;«.
Na koncu 24. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 25. točka, ki se glasi:
»25. če gre za naložbo v ureditev enostavnih objektov, ki so varovani na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine, ali se enostavni objekt postavlja na območje, ki je varovano na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine, mora vlogi na javni razpis priložiti soglasje za poseg v skladu s predpisom, ki ureja varstvo kulturne dediščine.«.
V tretjem odstavku se črtata vejica in besedilo »Uredbo 1407/2013/EU«.
V četrtem odstavku se besedilo »23. točke« nadomesti z besedilom »25. točke«, besedilo »17. točke« pa se nadomesti z besedilom »18. točke«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če je naložba poseg v okolje v skladu s predpisom, ki ureja posege v okolje, in se naložba ne nanaša na ureditev zahtevnih, manj zahtevnih ali nezahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora upravičenec pridobiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben.«.
51. člen 
V petem odstavku 102. člena se na koncu 7. točke podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »ter dobavnice, transportne liste ali druga dokazila, ki izkazujejo prevzem opreme in mehanizacije;«.
Na koncu 11. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 12. točka, ki se glasi:
»12. fotografije, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo vsebinsko ali tehnološko celoto, ter fotografije, iz katerih je razvidna označitev vira sofinanciranja v skladu s sedemnajstim odstavkom tega člena.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V primeru naložb v ureditev zahtevnih ali manj zahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora upravičenec zahtevku za izplačilo sredstev priložiti pravnomočno uporabno dovoljenje ter projektno dokumentacijo izvedenih del, na podlagi katere je bilo izdano uporabno dovoljenje.«.
Sedemnajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(17) Upravičenec mora v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter predpisom, ki ureja označevanje vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, izpolniti zahteve glede označevanja vira sofinanciranja.«.
52. člen 
V prvem odstavku 105. člena se v prvi alineji črta besedilo »razen za naložbe v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev iz 1. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe,«.
V drugi alineji se črta besedilo »razen za naložbe majhnih kmetij iz 6. točke 34. člena te uredbe,«.
53. člen 
Peti odstavek 106. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Upravičenec mora v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter predpisom, ki ureja označevanje vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, izpolnjevati obveznosti glede označevanja vira sofinanciranja.«.
54. člen 
V prilogi 1 se preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
Ukrep
EKSRP
SKUPAJ
M04 Naložbe v fizična sredstva
154.099.362,00
205.465.816,00
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
73.975.467,22
98.633.956,36
M04.2 Podpora za naložbe v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov
55.320.946,28
73.761.261,70
M04.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, in sicer:
24.802.948,50
33.070.597,95
– Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih
10.252.907,25
13.670.543,00
– Izgradnja velikih namakalnih sistemov
6.150.000,00
8.200.000,00
– Tehnološke posodobitve velikih namakalnih sistemov
1.076.536,50
1.435.382,00
– Ureditev gozdne infrastrukture
7.323.504,75
9.764.672,95
M08 Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje gozdov
29.270.000,00
39.026.666,67
M08.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, in sicer:
29.270.000,00
39.026.666,67
– Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa
8.270.000,00
11.026.666,67
– Naložbe v pred-industrijsko predelavo lesa;
21.000.000,00
28.000.000,00
Skupaj
183.369.362,00
244.492.482,67
«. 
55. člen 
V prilogi 2 se v poglavju A. v šestem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Če upravičenec ne označi naložbe v skladu s petim odstavkom 106. člena te uredbe, se določijo sankcije v naslednjih deležih:«.
V poglavju G. se črta drugi odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se v napovednem stavku črta besedilo »druge alineje«.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
Poglavje H. se črta.
56. člen 
V prilogi 4 se v I. poglavju na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Pri izračunu skupnega letnega prihodka iz poslovanja na podlagi podatkov iz poslovanja, pridobljenih iz bilance poslovnega izida, se poleg poslovnih prihodkov iz poslovanja (AOP 126) upošteva tudi vrednost odškodnin za naravne nesreče, ki jih vlagatelj prejme od zavarovalnic, in obresti od tekočih sredstev v banki, potrebnih za vodenje kmetijskega gospodarstva.«.
V. poglavje se spremeni tako, da se glasi:
»V. Izkoriščenost proizvodnih kapacitet
Upravičenec mora pri podukrepu 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in podukrepu 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov najpozneje v 36 mesecih od datuma zadnjega izplačila sredstev izpolniti vsaj 80-odstotkov proizvodnih zmogljivosti, ki jih je načrtoval v poslovnem načrtu. Ta obveznost ne velja za nosilca majhne kmetije. Kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s Katalogom kršitev in sankcij.
Formula za izračun proizvodnih zmogljivosti za podukrep 4.1:
A
x 100
B
pri čemer pomeni:
A – površina kmetijskih zemljišč v uporabi, število živali v reji ali število čebeljih panjev v koledarskem letu,
B – površina kmetijskih zemljišč v uporabi, število živali v reji ali število čebeljih panjev, načrtovanih v poslovnem načrtu.
Podatki za izračun proizvodne zmogljivosti so razvidni iz RKG oziroma zbirne vloge, ki je vložena v letu, ko je izpolnjena obveznost glede proizvodnih kapacitet.
Pri podukrepu 4.1 upravičenec izkoriščenost proizvodnih kapacitet dokazuje z doseženimi proizvodnimi kazalniki, ki so navedeni v navodilih za izdelavo letnih poročil o doseganju ciljev (kmetijska zemljišča v uporabi, obseg živali v hlevski reji oziroma na paši, stanje po 36 mesecih od datuma zadnjega izplačila pa AKTRP preveri v RKG oziroma zbirni vlogi).
Formula za izračun proizvodnih zmogljivosti za podukrep 4.2 (vhodne surovine za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov):
A
x 100
B
pri čemer pomeni:
A – dosežena količina vhodnih surovin po zadnjem izplačilu,
B – načrtovana količina vhodnih surovin v poslovnem načrtu.«.
57. člen 
V prilogi 7 se v 1. točki v napovednem stavku za besedo »iz« doda besedilo »26. in«.
V 2. točki se:
– v napovednem stavku za besedo »iz« doda besedilo »39. in«;
– na koncu točke b) podpičje nadomesti z vejico in doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– dosežena količina vhodnih surovin;«;
– na koncu točke d) dvopičje nadomesti s podpičjem in doda nova točka e), ki se glasi:
»e) skupna raba naložbe zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev:
– podatki o članih zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev, ki izvajajo skupno rabo naložbe: osebno ime člana oziroma naziv pravne osebe ter osebno ime odgovorne osebe, naslov oziroma sedež poslovanja, KMG-MID kmetijskega gospodarstva ter načrtovan obseg dela, izražen v urah, s katerim člani sodelujejo pri skupni rabi naložbe,
– seznam skupne rabe naložbe, s katerega so razvidni raba naložbe po članih, obdobje uporabe, lokacija naložbe ipd.«.
V 3. točki se v napovednem stavku za besedo »iz« doda besedilo »55. in«.
V 4. točki se v napovednem stavku za besedo »iz« doda besedilo »63. in«.
V 5. točki se v napovednem stavku za besedo »iz« doda besedilo »80. in«.
58. člen 
V prilogi 10 se povsod besedilo »ob zaključku naložbe« nadomesti z besedilom »v koledarskem letu pred letom vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
59. člen 
(dokumentacija v prehodnem obdobju) 
(1) Vlogi na javni razpis se do 1. januarja 2021 lahko priloži projekt za izvedbo, ki je izdelan v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08 in 61/17 – GZ), če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 31. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.).
(2) Če se je gradnja objekta začela pred začetkom uporabe Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) in upravičenec v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) nima obveznosti prijave začetka gradnje objekta, se vlogi na javni razpis priloži projekt za izvedbo, ki je izdelan v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08 in 61/17 – GZ).
60. člen 
(začeti postopki) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr. in 19/18), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr. in 19/18).
61. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-37/2018
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-2330-0061
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost