Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3966. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o navzkrižni skladnosti, stran 13023.

  
Na podlagi 10. člena ter v zvezi z 11. in 12. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o navzkrižni skladnosti 
1. člen 
V Uredbi o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15, 18/16, 84/16 in 5/18) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa pravila o navzkrižni skladnosti za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 2. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 2. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU) in
6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/746 z dne 18. maja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede spremembe zbirnih vlog in zahtevkov za plačilo ter pregledov (UL L št. 125 z dne 22. 5. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU).«.
2. člen 
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavezancu se upravna kazen ne izreče, kadar je na podlagi meritev iz kontrolnega zapisnika prvič v obdobju do leta 2020 ugotovljeno, da je nevzdrževana površina na kmetijskem gospodarstvu manjša od ali enaka 0,1 ha, kar ne pomeni več kot 20 % zadevne površine kmetijskega gospodarstva, ki je na:
– območju ohranjanja prostoživečih ptic, ko gre za kršitev zahtev 29. in 30. PZR 2: OHRANJANJE PROSTO ŽIVEČIH PTIC (v nadaljnjem besedilu: PZR 2) iz priloge 1 te uredbe, oziroma
– območju NATURA 2000, ko gre za kršitev zahteve 32. PZR 3: OHRANJANJE NARAVNIH HABITATOV TER PROSTO ŽIVEČIH ŽIVALSKIH IN RASTLINSKIH VRST (v nadaljnjem besedilu: PZR 3) iz priloge 1 te uredbe.«.
3. člen 
V prilogi 1 se v tabeli PODROČJE Okolje, podnebne spremembe, dobro kmetijsko stanje zemljišč, GLAVNA ZADEVA: Biotska raznovrstnost, PZR 2: OHRANJANJE PROSTOŽIVEČIH PTIC, v stolpcu IZVAJANJE ZAHTEV IZ PREDPISOV RS, izvajanje zahtev iz predpisov RS na ravni kmetijskega gospodarstva, ob zahtevah 29., 30. in 31. spremeni besedilo in v stolpcu ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA, zahteve iz predpisov RS, ki jih mora izpolnjevati zavezanec in jih preverja kontrolor, spremenijo zahteve 29., 30. in 31. tako, da se glasijo:
»
Za vse zavezance iz 4. člena te uredbe, ki imajo v obdelavi (lasti ali zakupu) travniške površine, velja, da na območju ohranjanja prostoživečih ptic deleža teh površin ne smejo zmanjšati na račun površin v zaraščanju. 
29. Travniške površine na vseh območjih s Seznama: območje ohranjanja prostoživečih ptic (v nadaljnjem besedilu: Seznam)2 so vzdrževane vsaj enkrat letno, najpozneje do 15. 10. tekočega leta.
Za vse zavezance iz 4. člena te uredbe, ki imajo v obdelavi (lasti ali zakupu) visokodebelne sadovnjake na območju ohranjanja prostoživečih ptic, z varstvenim ciljem ohraniti sedanji delež 
30. Zatravljene površine travniških visokodebelnih sadovnjakov na vseh območjih s Seznama2 so vzdrževane vsaj
visokodebelnih sadovnjakov, velja, da se površine ne smejo zmanjšati na račun površin v zaraščanju. 
enkrat letno, najpozneje do 15. 10. tekočega leta.
Na območju ohranjanja prostoživečih ptic obrezovanje in redčenje mejic nista dovoljeni od obdobja olistanja mejice do 30. septembra, razen na Primorskem, kjer nista dovoljeni od 15. marca do 30. septembra. 
31. Izkrčitev z dovoljenjem in obrezovanje ter redčenje mejic na vseh območjih s Seznama2 samo v dovoljenem času.
«. 
Pod tabelo se doda besedilo:
»2 Seznam:
– Ekološko pomembna območja iz Priloge 1 Uredbe o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18), razen območij Morje in morsko obrežje ter Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri;
– Kozjanski park iz Zakona o spominskem parku Trebče (Uradni list SRS, št. 1/81 in 42/86, Uradni list RS, št. 8/90, 110/02 – ZGO-1 in 119/02 – ZON-A);
– Krajinski park Strunjan iz Uredbe o krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 107/04, 114/04 – popr., 83/06, 71/08, 77/10 in 46/14 – ZON-C);
– Notranjski regijski park iz Odloka o Notranjskem regijskem parku (Uradni list RS, št. 75/02 in 35/13);
– Krajinski park Ponikovski kras iz Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti v občini Žalec (Uradni list RS, št. 77/98);
– Krajinski park Kolpa iz Odloka o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa (Uradni list RS, št. 82/98 in 59/14) in Uredbe o Krajinskem parku Kolpa (Uradni list RS, št. 85/06, 46/14 – ZON-C in 54/18);
– Krajinski park Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice iz Odloka o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave na območju občine Ljutomer (Uradne objave, št. 14/76);
– Krajinski park Jeruzalemsko-Ormoške gorice; Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti v občini Ormož (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 37/92, Uradni vestnik občine Ormož, št. 9/99 in 1/04).«.
V tabeli PODROČJE: Javno zdravje, zdravje živali in rastlin, Glavna zadeva: Identifikacija in registracija živali, PZR 7: IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA GOVEDI, se v stolpcu ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA, zahteve iz predpisov RS, ki jih mora izpolnjevati zavezanec in jih preverja kontrolor, v prvi alineji 80. zahteve besedilo »(le v primeru, ko prihod zavrne NVI ali klavnica)« nadomesti z besedilom »(le v primeru, ko prihod zavrne NVI, klavnica ali zbirni center)«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15, 18/16, 84/16 in 5/18), se končajo v skladu z Uredbo o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15, 18/16, 84/16 in 5/18).
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-32/2018
Ljubljana, dne 13. decembra 2018
EVA 2018-2330-0095
Vlada Republike Slovenije 
dr. Andrej Bertoncelj l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost