Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3899. Skupni sporazum o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk (v nadaljevanju: sporazum), stran 12908.

  
IPF, k.o.
Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana
ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar
(v nadaljevanju besedila: IPF)
in
Trgovinska zbornica Slovenije
Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana
ki jo zastopa predsednica TZS mag. Marija Lah
(v nadaljevanju besedila: TZS)
dogovorijo in na podlagi 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP, Uradni list RS, št. 63/16) sklenejo
S K U P N I   S P O R A Z U M 
o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk (v nadaljevanju: sporazum) 
1. člen 
Podpisnika tega sporazuma uvodoma kot nesporno ugotavljata:
– da je IPF kolektivna organizacija, ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju besedila: Urad) št. 800-9/96 z dne 7. 11. 2000 za kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na fonogramih ter sklepa št. 800-26/2 z dne 30. 5. 2002 o popravku pomot v dovoljenju št. 800-9/96 (v nadaljevanju besedila: dovoljenje Urada) na območju Republike Slovenije kolektivno uveljavlja sorodne pravice domačih in tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na že objavljenih fonogramih;
– da IPF v skladu in v obsegu dovoljenja Urada kolektivno upravlja pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na že objavljenih fonogramih med drugim tudi v primeru priobčitve fonogramov javnosti;
– da Trgovinska zbornica Slovenije predstavlja reprezentativno združenje uporabnikov v smislu 44. člena ZKUASP;
– da stranki sklepata skupni sporazum zaradi ureditve pogojev in načinov uporabe v primeru javnega predvajanja in sekundarnega radiodifuznega oddajanja fonogramov v prostorih, kjer se opravlja dejavnost trgovine in ne vključuje javnih prireditev;
– da ta sporazum ne vpliva na dosedanji način poročanja podjetij glede prodajnih prostorov;
– da repertoar IPF predstavlja vse objavljene fonograme, ki uživajo pravno varstvo v skladu z zakonom in za vrste uporabe, ki se v skladu z zakonom in dovoljenjem Urada upravljajo obvezno kolektivno.
Definicija pojmov 
2. člen 
Uporabnik po tem sporazumu je vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki v poslovnem prostoru/ih, kjer opravlja dejavnost trgovine, javno priobčuje fonograme.
Posamezna prodajna enota po tem sporazumu pomeni vsak ločen, posamezni poslovni prostor, v katerem se opravlja dejavnost trgovine.
Začetek uporabe fonogramov po tem sporazumu pomeni prvi dan v mesecu, v katerem je uporabnik začel uporabljati (javno priobčevati) fonograme.
Začetek prenehanja uporabe fonogramov po tem sporazumu pomeni prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uporabnik prenehal uporabljati (javno priobčevati) fonograme.
Tarifa – mesečno nadomestilo 
3. člen 
Tarifa po tem sporazumu se določi tako, da se do tarife za leto 2023 pride postopoma v prehodnem obdobju, in sicer se za posameznega uporabnika za vsako posamezno prodajno enoto glede na površino prodajnega prostora zaračuna mesečno nadomestilo v višini:
Velikost prodajnega prostora
Višina nadomestila v letu 2019 v EUR
Višina nadomestila v letu 2020 v EUR
Višina nadomestila v letu 2021 v EUR
Višina nadomestila v letu 2022 v EUR
Višina nadomestila v letu 2023 in dalje v EUR
do 50 m2
5,07
5,56
6,05
6,53
7,02
51–100 m2
6,99
7,66
8,34
9,01
9,68
101–200 m2
10,43
11,43
12,43
13,43
14,43
201–300 m2
16,80
18,41
20,03
21,64
23,25
301–400 m2
16,80
19,51
22,23
24,94
27,66
401–500 m2
22,02
24,14
26,25
28,37
30,48
501–600 m2
22,02
24,84
27,66
30,47
33,29
601–700 m2
26,09
28,59
31,10
33,60
36,11
701–800 m2
26,09
29,30
32,50
35,71
38,92
801–900 m2
30,16
33,05
35,95
38,84
41,74
901–1000 m2
30,16
34,37
38,57
42,78
46,99
1001–1200 m2
39,64
42,79
45,94
49,09
52,24
1201–1400 m2
39,64
44,11
48,57
53,04
57,50
1401–1600 m2
44,39
48,98
53,57
58,16
62,75
1601–1800 m2
49,13
53,38
57,63
61,87
66,12
1801–2000 m2
49,13
53,82
58,50
63,19
67,87
2001–2500 m2
59,41
61,96
64,51
67,07
69,62
2501–3000 m2
60,94
63,54
66,15
68,76
71,37
3001–3500 m2
62,47
65,13
67,79
70,46
73,12
3501–4000 m2
64,00
66,71
69,43
72,15
74,87
4001–4500 m2
65,53
68,30
71,07
73,85
76,62
4501–5000 m2
67,06
69,67
72,28
74,89
77,50
5001–5500 m2
67,83
70,47
73,11
75,74
78,38
Nad 5.500 m2 se tarifa dvigne za 0,88 EUR za vsakih 500 m2.
Navedeni zneski v tabeli ne vključujejo DDV.
Tarifa – Okoliščine uporabe zaradi katerih se plačilo nadomestila zniža 
4. člen 
Posameznemu uporabniku se od podpisa pogodbe dalje prizna znižanje nadomestila iz 3. člena tega sporazuma za 5 % v primeru ureditve razmerja z IPF s sklenitvijo pogodbe pod pogoji iz tega sporazuma.
5. člen 
V primeru enkratnega vnaprejšnjega plačila za celo leto se uporabniku prizna popust v višini 10 %.
Znižanje iz prvega odstavka tega člena se prizna tistemu uporabniku, ki plača enkratno nadomestilo do 20. 1. v tekočem letu oziroma skladno s pogodbo.
V primeru vnaprejšnjega plačila se plačano nadomestilo v primeru prenehanja uporabe pred iztekom vnaprej plačanega obdobja vrne sorazmerno za obdobje v katerem ni bilo uporabe ob tem, da se za obdobje uporabe upošteva tarifa brez tega popusta.
6. člen 
Posameznemu uporabniku, ki v okviru svoje dejavnosti uporablja fonograme v več prodajnih enotah, se ob podpisu pogodbe z IPF prizna tudi znižanje nadomestila na število posameznih prodajnih enot, in sicer na tri načine, ki se med seboj izključujejo:
1. od 10 do 20 prodajnih enot 2 % znižanje ali
2. od 21 do 50 prodajnih enot 4 % znižanje ali
3. 51 prodajnih enot in več 6 % znižanje.
7. člen 
Odstotki znižanj iz 4., 5. in 6. člena se seštevajo in skupaj znašajo največ 21 %.
Rok in način plačila nadomestila 
8. člen 
Nadomestilo se plačuje skladno s podpisano pogodbo. V primeru, da uporabnik z IPF pogodbe ne sklene, se nadomestilo po tarifi iz tega sporazuma obračuna mesečno v skladu z zakonom.
Revalorizacija 
9. člen 
Denarne vrednosti iz tega sporazuma se letno usklajujejo s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad RS za preteklo leto. Revalorizacija se opravi na način, da se zneski za posamezno leto iz tabele v 3. členu revalorizirajo na dan 1. 1. leta, na katerega se znesek nanaša, glede na dan 1. 1. predhodnega leta, pri čemer se IPF zaveže tako revalorizirane vrednosti po vsakokratni revalorizaciji objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije in začno revalorizirane vrednosti veljati za prvi naslednji mesec po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Revalorizacija se prvič izvede na dan 1. 1. 2020 glede na preteklo leto.
Poročanje 
10. člen 
Uporabnik je dolžan IPF posredovati vse relevantne podatke za odmero nadomestila kot tudi vsakršne spremembe, ki bi lahko vplivale na odmero višine in na plačilo nadomestila.
Uporabnik je dolžan pisno posredovati IPF podatek o morebitnem stalnem ali začasnem prenehanju uporabe, sicer se šteje, da do prenehanja uporabe fonogramov ni prišlo.
Prehodne in končne določbe 
11. člen 
Za predstavnika spremljanja izvajanja tega sporazuma se določita osebi, ki pri podpisnikih pokrivata delovno področje tega sporazuma. Stranke sporazuma se zavežejo o spremembi predstavnika spremljanja izvajanja tega sporazuma drugo stranko obvestiti najkasneje v roku 15 dni od nastanka spremembe.
12. člen 
Podpisnici tega sporazuma soglašata, da sporazum začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2024.
V kolikor noben od podpisnikov 3 mesece pred iztekom časovnega obdobja, v katerem se uporablja ta sporazum, drugemu podpisniku pisno ne sporoči, da odstopa od sporazuma, se veljavnost sporazuma vsakič podaljša še za 12 mesecev. Število morebitnih podaljšanj veljavnosti sporazuma ni omejeno s končnim številom.
Po odstopu od sporazuma lahko vsak od podpisnikov sporazuma predlaga sklenitev novega sporazuma.
Do sklenitve novega skupnega sporazuma, morebitne spremembe ali dopolnitve sporazuma, ali določitve tarife s pravnomočno odločbo, je ta sporazum veljaven.
13. člen 
Če ni drugače določeno s tem sporazumom, se zneski po tem sporazumu za čas veljavnosti sporazuma ne spreminjajo, razen v primeru sklenitve novega sporazuma oziroma v primeru izdaje odločbe Sveta za avtorsko pravo, oziroma če pride do spremembe tarife na drug z zakonom določen način.
14. člen 
TZS se s sklenitvijo tega sporazuma zavezuje, da bo vse uporabnike po tem sporazumu preko svojih običajnih sredstev obveščanja seznanila z vsebino tega sporazuma.
15. člen 
Ta sporazum je sklenjen v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme vsak od podpisnikov po 2 (dva) izvoda, en izvod pa je namenjen za pristojni organ, ki opravlja nadzor nad delovanjem kolektivne organizacije.
Podpisnika tega sporazuma bosta morebitne spremembe in dopolnitve tega sporazuma urejala pisno s sklenitvijo aneksov k temu sporazumu v skladu z določili zakona.
16. člen 
Z dnem začetka uporabe tega sporazuma se prenehata uporabljati Skupni sporazum o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk (Uradni list RS, št. 115/06) in točka II. O. 7. člena Tarife Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov (Uradni list RS, št. 68/05), ki se nanaša na trgovske centre, blagovne centre, prodajalne, tržnice, bencinske črpalke, kjer se uporabljajo fonogrami.
Ljubljana, 
dne 11. decembra 2018
Ljubljana, 
dne 7. decembra 2018
 
IPF, k.o. 
Viljem Marjan Hribar l.r.
Direktor
 
Trgovinska zbornica Slovenije 
mag. Marija Lah l.r.
Predsednica TZS

AAA Zlata odličnost