Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 7. 12. 2018

Kazalo

3866. Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev, stran 12627.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91) sklenejo
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa minister za javno upravo Rudi Medved
in
sindikati, vključeni v Koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, ki jih zastopa Jakob Počivavšek
S P O R A Z U M 
o razreševanju stavkovnih zahtev 
Vlada Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja soglašajo z vsebino naslednjih točk tega sporazuma:
I. Vlada Republike Slovenije se obvezuje, da v letih 2018, 2019, 2020 in 2021, ne bo brez soglasja s podpisniki tega dogovora dodatno posegala v plače, druge prejemke, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, ki so dogovorjene s tem sporazumom.
V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega sporazuma, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.
O temeljnih vprašanjih s področja uslužbenske zakonodaje (ZJU) in sistema plač v javnem sektorju (ZSPJS) bo potrebno soglasje reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in vlade. V zvezi z navedenim se Vlada Republike Slovenije zavezuje doseči najvišjo možno stopnjo usklajenosti z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in predlog zakonodaje poslati v zakonodajni postopek s priloženo izjavo o stopnji usklajenosti.
II. Podaljšajo ali se delno spremenijo sledeči ukrepi:
1. Redna delovna uspešnost se do 30. junija 2020 ne izplačuje. Stranke tega dogovora bodo v letu 2019 proučile določbe ZSPJS in Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki se nanašajo na ureditev redne delovne uspešnosti in v soglasju skušale oblikovati objektivne kriterije, ki bi po eni strani poenostavili postopek nagrajevanja delovne uspešnosti, po drugi strani pa v večji meri dosegli namen, da so iz naslova delovne uspešnosti nagrajeni javni uslužbenci, ki dosegajo nadpovprečne delovne rezultate.
2. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se do 30. junija 2020 izplačuje, kot sledi:
– višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca;
– kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca;
– javnim uslužbencem za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova do 30. junija 2020 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obseg dela za javne uslužbence (10 % osnovne plače);
– za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 30. junija 2020 uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS;
– uporabniki lahko v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebujejo dogovor o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega dogovora.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
3. Napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev
Ureditev napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv se spremeni tako, da od 1. januarja 2019 dalje javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem izpolnijo pogoje za napredovanje.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka javni uslužbenci in funkcionarji pridobijo pravico do plače s pridobitvijo naziva ali višjega naziva, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča oziroma za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
III. Odprava anomalij v sistemu plač javnega sektorja
Stranke tega dogovora so soglasne, da se v Kolektivni pogodbi za javni sektor in kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev ter v uredbah izvedejo spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede skladno s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17, v nadaljnjem besedilu: ZSPJS), kot je določeno v Prilogi 1 tega sporazuma.
Delovna mesta v javnem sektorju iz Priloge 1 tega sporazuma se v plačne razrede uvrstijo na naslednji način:
– delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, se uvrstijo za 1 plačni razred višje,
– delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2 se uvrstijo za 2 plačna razreda višje,
– delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu, se uvrstijo za 3 plačne razrede višje.
Ne glede na prejšnji odstavek se izjemoma drugače uvrstijo tista delovna mesta, za katera je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora.
Delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in iz naslova odprave anomalij pri uvrstitvah delovnih mest in nazivov v javnem sektorju niso bila uvrščena v višji plačni razred, se poleg dviga iz drugega odstavka te točke uvrstijo dodatno za 1 plačni razred višje.
Delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb se ne glede na pravila glede višjih uvrstitev v plačne razrede, določena v tej točki dogovora, uvrstijo za 1 plačni razred višje od uvrstitve, veljavne pred uveljavitvijo tega dogovora.
Ne glede na prejšnji odstavek se izjemoma drugače uvrstijo tiste formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski za katere je tako določeno v Prilogi 1 tega dogovora. V zvezi z uvrstitvami formacijskih dolžnosti in nazivov v plačne razrede v Slovenski vojski se opravi še usklajevanje uredbe z reprezentativnimi sindikati.
Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višjih plačnih razredov glede na uvrstitev v plačni razred, veljaven pred uveljavitvijo tega sporazuma, postopno, in sicer na naslednji način:
a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
c) s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.
Stranke tega sporazuma so soglasne, da z realizacijo zavez iz te točke dogovora ne obstajajo več obveznosti iz IV. in VIII. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v delu, ki se nanaša na anomalije.
IV. Vladna in sindikalna stran soglašata, da se v kolektivne pogodbe dejavnosti vključijo delovna mesta, katerih obstoj zahteva zakonodaja, ki je bila spremenjena po 1. 8. 2008 in v kolektivne pogodbe na dan sklenitve tega sporazuma niso vključena.
Nova delovna mesta in nazivi v javnem sektorju se uvrstijo v plačne razrede, kot je določeno v Prilogi 2 tega dogovora.
V. Javnim uslužbencem od 1. septembra 2019 pripada višje plačilo za delo v manj ugodnem delovnem času, in sicer tako, da dodatek za nočno delo znaša 40 %, dodatek za delo v nedeljo 90 % in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, 120 %.
Vsebina te točke se uredi v Kolektivni pogodbi za javni sektor.
VI. Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje.
Vsebina te točke se uredi v Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev s spremembo aneksov iz Uradnega lista RS, št. 40/12 v delu, ki se nanašajo na pravico do odpravnine ob upokojitvi.
VII. Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju v višini, kot je določena za 30 let delovne dobe, in sicer 577,51 eura.
Vsebina te točke se uredi v Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev s spremembo aneksov iz Uradnega lista RS, št. 40/12 v delu, ki se nanašajo na pravico do jubilejne nagrade.
VIII. Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja, ki sklepajo posamezno kolektivno pogodbo dejavnosti, v roku 90 dni od sklenitve tega dogovora pričnejo s pogajanji za normativne dele tistih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki normativnega dela ne vsebujejo, z namenom, da se pogajanja zaključijo do 30. septembra 2019.
IX. Vlada se zavezuje, da bo v okviru svojih pristojnosti in obstoječih sistemov financiranja zagotovila, da bodo za potrebe neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (vključno z javnimi zavodi s področja zdravstva in sociale, visokošolskimi in raziskovalnimi zavodi ipd.) sredstva za stroške dela, ki izvirajo iz tega dogovora in kolektivnih pogodb, katerih podpisnica je, upoštevana pri usklajevanju predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov in pri pripravi izhodišč za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov, na prihodkovni in odhodkovni strani.
X. Najkasneje 60 dni po sklenitvi tega dogovora se pričnejo pogajanja o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju.
Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so soglasni, da se, upoštevaje 5. člen ZSPJS, med vladno in sindikalno stranjo dogovori način usklajevanja vrednosti plačnih razredov plačne lestvice. V tej zvezi se imenuje strokovna skupina, ki z delom prične takoj z namenom, da do 1. maja pripravi predlog rešitve glede načina usklajevanja vrednosti plačnih razredov plačne lestvice.
XI. Stranke tega dogovora so tudi soglasne, da se v letu 2019 pripravi pregled sistemov napredovanj v plačne razrede in nazive v javnem sektorju (npr. kriteriji za napredovanje, število nazivov, število plačnih razredov med posameznimi nazivi, razpon med najnižjim in najvišjim plačnim razredom, ki ga je mogoče doseči z napredovanjem na delovnem mestu) in nasploh sistemov kariernega napredovanja javnih uslužbencev ter razlik v plačah, ki izvirajo iz tega naslova.
XII. Kadrovski standardi in normativi
Vlada se zavezuje, da bo pristojno ministrstvo obravnavalo prejete predloge kadrovskih standardov in normativov za dejavnost zdravstva in socialnega varstva v skladu s postopkom, določenim v kolektivni pogodbi.
Vlada se zavezuje, da bo ministrstvo, pristojno za zdravje, sprejelo kadrovske standarde in normative na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe do 30. 9. 2019 z veljavnostjo od 1. 1. 2020. Podlaga za pripravo in sprejem standardov in normativov je Modra knjiga standardov in normativov v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi z dne 13. 5. 2013.
Vsebina te točke se uredi z dopolnitvijo Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije v skladu s Prilogo 3 tega sporazuma.
V primeru stavke, ki je posledica kršitve te zaveze, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.
XIII. Realizacija 38. člena novele Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17; ZZDej-K)
Vlada se zavezuje, da bo ministrstvo, pristojno za zdravje, sprejelo prenovljene poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni negi v treh mesecih po podpisu tega sporazuma.
V primeru stavke, ki je posledica kršitve te zaveze, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.
XIV. Javnim uslužbencem, ki so sodelovali v stavki dne 24. 1. 2018 pripada nadomestilo plače za čas stavke v višini plače, kot bi jo prejeli če bi delali.
XV. Sindikati, podpisniki tega dogovora, se zavezujejo, da ne bodo vložili pobude ali zahteve za referendum ali vodili oziroma podpirali referendumskih aktivnosti zoper spremembo zakona, ki pomeni uresničitev tega dogovora, razen v primeru kršitve tega dogovora.
XVI. Sindikati podpisniki tega sporazuma, se z dnem sklenitve tega sporazuma zavezujejo ustaviti vse stavkovne aktivnosti.
XVII. Stranki tega sporazuma sta soglasni, da se pričnejo usklajevanja predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Zakona o javnih uslužbencih, ki ga bo vladna stran takoj po uveljavitvi aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev posredovala sindikalni strani.
XVIII. Ta sporazum se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-746/2018/2
Ljubljana, dne 3. decembra 2018
EVA 2018-3130-0043
Vlada Republike Slovenije
Sindikati javnega sektorja 
Rudi Medved l.r.
Minister 
za javno upravo
SINDIKAT DRŽAVNIH 
ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk l.r.
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Nataša Ajdič l.r.
SINDIKAT DELAVCEV 
V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI 
DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
Matejka Žekš l.r.
SINDIKAT CARINIKOV 
SLOVENIJE 
Dušan Pečnik l.r.
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar l.r.
SIFARM – SINDIKAT 
FARMACEVTOV SLOVENIJE 
Damir Domjan l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus l.r.
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Vladimir Lazić l.r.
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE Katarina Kralj Marinček l.r.
SILMES – SINDIKAT 
LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE 
Mojca Završnik l.r.
SINDIKAT NOVINARJEV 
SLOVENIJE 
Tomaž Karat l.r.
SINDIKAT CENTROV 
ZA SOCIALNO DELO – 
SINCE 07 – KSS PERGAM 
Perica Radonjič l.r.
SINDIKAT SEVALCEV 
SLOVENIJE PERGAM 
Robert Kokovnik l.r.
KNSS NEODVISNOST 
Evelin Vesenjak l.r.
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Marko Marinčič l.r.
SINDIKAT FINANČNO 
RAČUNOVODSKIH USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE J 
Jožefa Frangeš l.r.
SINDIKAT MEDICINSKIH 
SESTER FLORENCE 
Miha Benet l.r.
 

AAA Zlata odličnost